Mögel - dess hälsoeffekter och symptom

Det är generellt känt och av ingående forskning framkommet att mögel för med sig hälsoeffekter och symptom hos oss då vi vistas i miljöer där möglet fått fäste eller där tillräckligt mycket luftburna sporer finns.

Status idag är att mögel- och hälsoforskningen avsevärt gjort framsteg, men med den nya kunskapsbilden berättas också att ämnet som sådant är så pass komplext i förhållande till alla mögelmetaboliter såsom allergener att det kanske inte inom snar framtid kan ges klara svar på exakt varför möglet kan lösa ut allergi samt sjukdom och ge så många olika hälsoeffekter som de vi ser då någon blivit drabbad t.ex. av mögel i krypgrund eller vind m.fl. ställen i hus. Sidan som länken går till omfattar refererande material till det vi här skriver.

Mykosis
Med Mykosis menas att det bildas en fungoid tillväxt på människan. Denna form av tillväxt kan initialt liknas vid eksem eller psoriasis. Vanligen drabbar Mykosis huden, andningsorganen, ögon, hjärtat, lever, njure och matsmältningsorgan. I fall där immunförsvaret av någon anledning är försvagat kan Mykosis innebära en livsfara för den drabbade.

Mykotoxikosis
För att skydda sig mot rivaliserande arter bildar mögel olika giftiga substanser (Aflatoxin, Ochratoxin och Trichotehecnes). Aflatoxin är den substans som smittar via inandning och bildas av mögelsorterna aspergillus och penicillium, vilka ofta förekommer i inomhusmiljö. En vanlig sjukdom orsakad av dessa substanser samt andra mögelmetaboliter var för sig eller i samklang är levercancer. De toxiska gifterna benämns under samlingsnamn mögelgift. Vissa parter som forskar i ämnet menar att rätt benämning för cancer skulle vara just Mykotoxikosis.

Huvudvärk, illamående, astma och allvarliga immunologa förändringar är vanligt förekommande. Nya rön pekar på att Mykotoxosis är inblandad i fall av Alzheimer.

Allergier
Allergier orsakas av vårt immunförsvar som reagerar oväntat vid kontakt med något ämne. Immunförsvaret bildar allergiantikroppar (IgE, immunoglobin E). Vid fortsatt eller upprepad exponering av utlösande ämnen startar reaktioner i kroppen vilka visar sig i form av allergiska besvär. Vanliga symptom är astma, rinnande ögon och näsa, trötthet, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, eksem och vissa utslag. Här räknas mögelallergi in. Allergibegreppet är idag kliniskt osäkert då forskarna behöver veta mer om kroppens immunförsvar och möglets mångfaldiga metabolitavgivning för att kunna svara på vad som är allergi och vad som inte är det.

MVOC
MVOC står för "Microbial Volatile Organic Compounds" som bildas av bl.a. mögel. MVOC kan ibland uppfattas av den mänskliga näsan och indikerar risk för den s.k. "Sjuka-Hus-Sjukan" (även kallad SBS, "Sick-Building-Syndrome" eller BRI, "Building Related Illness") genom att huset luktar ungefär som en fuktig jordkällare. När man tydligt kan uppfatta denna lukt brukar mögelangreppet vara långt gånget och omfattande. Nämnas ska också att ett mögelangrepp inte alltid luktar men ändå kan avge skadliga ämnen och partiklar. Symptom hos människan ger sig uttryck genom ofta förekommande förkylningar, trötthet, koncentrationssvårigheter, astma, andra luftvägssymptom och i vissa fall utbrändhet och utmattningsdepression med mera. En senare mer utarbetad förklaring till varför man kan reagera med dessa symptom kan utläsas genom artikeln mögel-barn-stress. Vidare visar nyutkommen forskning att lukt från mögel, d.v.s. olika alkoholer kan föranleda allvarliga neurologiska sjukdomar genom påverkan av kroppens grundläggande och viktiga funktioner, se Mögel kan genom 1-octen-3-ol förorsaka Parkinsons.

Mögel kan ge sämre lungkapacitet

20110313 - Via Akademiska Sjukhusets avd. för Arbets- och Miljömedicin nådde oss nyheter om en multinationell studie kring fuktskadade hus och hälsopåverkan som uppmätts gällande lungor och lungkapacitet. Det visar sig att fukt och mögel i hus ger en accelererat försvagad lungkapacitet, i synnerhet hos kvinnor. Exakt varför fukt och mögel värre kan drabba just kvinnor vet man inte idag. Det spekuleras om faktorer som att testosteron kan spela in, liksom hur mycket man vistas i huset. Män vistas i regel mindre tid i hemmet. Denna studie kan läggas ihop med andra där man sett långvarig negativ verkan på slemhinnorna i andningsvägarna samt att de av mögel långvarigt utsatta personer som blivit dåliga kanske inte kan räkna med att bli friska de närmaste åren, eller inte alls helt återhämta sig, vilket också stärks genom forskning i USA.

2013 års uppföljare till kunskapen om lungfunktionsnedsättning är att svartmögel som Aspergillus genom ett enzym kallat proteinase via olika processer kan lösa ut vårt ospecifika och direkta immunförsvar så illa att astma och hyperreaktivitet bildas.

I hus med mögeltillväxt i t.ex. ventilationssystem, källare, platta på mark, krypgrund och vindsutrymme löper de boende risk att drabbas av ovanstående. Även intag av möglig mat kan innebära smitta.

Genom förebyggande åtgärder som installation av lämplig avfuktare undviker man att drabbas av dessa av mögel orsakade hälsoeffekter.

Är skadan redan ett faktum måste orsaken utredas. Ofta leder denna utredning till sanering, ev. utbyte av smittat material såsom isolering m.m. samt installation av avfuktare. Kostnaden för hårt drabbade hus kan vara hög och i regel gäller inga försäkringar inför denna typen av skada och åtgärdande.