Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Avfuktare - Avfuktningskapacitet för krypgrund

En krypgrund är inte en annan exakt lik sett till hur mycket fuktlast som finns, d.v.s. hur mycket fukt som kontinuerligt eller periodvis tillkommer. Därför är det förutom val av rätt sorts avfuktare viktigt att ha tillräcklig avfuktningskapacitet.

När vi satt och pratade om hur man på bästa sätt förklarar vilken kapacitet som krävs för avfuktning framkom följande metafor som inledning:

Tänk dig en bil vars topphastighet är satt till 200km/h. Vid motvind eller uppförsbacke kan man inte räkna med att nå sådan hastighet. Bilens maximala hastighet motsvarar specifikationen som anges för avfuktare där vanligtvis kubikmeterantal och kvadratmeterantal anges. Det som kan hindra avfuktaren att klara av dessa värden är mängden fukt som tillåts nå in i krypgrunden och även vilken temperatur som föreligger i utrymmet relaterat till fuktlast.

Krypgrund olika förhållanden

En krypgrund som invändigt är hög och därmed ligger djupare under mark brukar vara mer utsatt för fukt in genom grundmurar och upp genom mark än den krypgrund som ligger mer i marknivå. I Sverige är det vanligt att man grävt ur upp till drygt en meter ned i marken vid grundläggningen. Det är därför vi före försäljning eller råd om avfuktare i regel frågar just om hur många m3 krypgrunden utgör.

Avfuktningskapacitet som behövs avgörs även efter fler olika faktorer, såsom vilken typ av grundmurar som omger krypgrunden, om dessa har tydliga fuktgenomslag och om det finns fungerande dränering runt huset samt hur markförhållandena är, om marken t.ex. lutar in mot huset och om den är väl genomsläpplig då det regnar. Kopplat till dräneringen är också spörsmålet huruvida hängrännorna släpper ut vattnet intill krypgrunden eller om det leds till dagvattenbrunn, stenkista etc.

Avgörande kan också vara om grundvattennivån ligger högt eller lägre, om bostaden finns nära hav, sjö eller annan mer fuktig samt för väder och vind utsatt plats.

Berg i dagen i krypgrund kan verka kylande och den relativa fuktigheten ökar därmed. Det finns krypgrundsisolering som lägges utmed marken och minskar den kylande effekten. Avfuktare kombinerat med sådan isolering har ibland visat sig vara ett bra alternativ jämfört med val av avfuktare som har högre avfuktnings-
kapacitet.

Avfuktare i krypgrund kräver byggplast

Marken i krypgrund med dess avgivna markånga som är en aldrig sinande källa gör att man för lägsta möjliga driftsekonomi bör lägga byggplast (gäller även berg där ångförande sprickor kan finnas). Då avfuktaren sänker ångtrycket i krypgrundens luft ökar differensen mellan markens och luftens ångtryck. Vattenånga strävar efter att tryckmässigt utjämna sig och luftfuktigheten höjs därför snabbt efter avfuktning. Alternativt måste avfuktaren ständigt vara i drift, i alla fall under de varmare och fuktigare sommarmånaderna. Kan inte byggplast läggas är det av största ekonomiska och miljövårdande vikt att införskaffa avfuktare med en typ av hygrostat som mäter och styr avfuktningen efter såväl temperatur som relativ fuktighet. Sådan typ av hygrodynamisk hygrostat finns idag inbyggd i Acetec avfuktare. Läggs byggplast kan man avsevärt minska avfuktningskostnad med ett sådant system för avkänning av reellt avfuktningsbehov. Rekommenderas med andra ord av oss.

Hussvamp kan öka avfuktningsbehovet

I hus och krypgrund där hussvamp fått fäste måste man för säker fortsättning åtminstone första tiden efter sanering hålla ned den relativa fuktigheten mer än annars. Detta då hussvampen i värsta fall kan finnas kvar och få fart igen. Dock tror vi det ibland är lite överdriven fakta som från vissa håll getts ut rörande avfuktning efter besök av denna storsvamp. En bra genomförd svamp- mögelsanering ska normalt ge ett bra och varaktigt resultat. Annat är om man inte helt klargörande kan komma åt alla ställen där hussvampen letat sig fram. Där måste man se till att avfuktningskapaciteten är högre, tillräckligt hög för att strypa svampens viktigaste källa till fortlevnad. Här kombinerar vi avfuktare med sanering från både saneringsvätska och fotokatalytisk luftrenare.

Rätt avfuktningskapacitet - Acetec avfuktare

Avfuktarna från Acetec har vi god erfarenhet av och kan rekommendera enligt följande:

Ju närmare det övre gränsvärdet man går desto bättre måste ovanstående beskrivna förhållande vara sett till fuktlasten. Observera att det är mycket viktigt att ha klar överkapacitet sett till avfuktarens förmåga att fjärna vatten, särskilt om man är osäker på vad som krävs. Om avfuktare med högre kapacitet än nödvändigt väljs ökar inte avfuktningskostnaden nämnvärt eftersom avfuktningen istället går snabbare än med ett mindre aggregat.

Acetec RD50

Till en mindre krypgrund om upp till 15m3 kan Acetec RD50 i bästa fall vara lämplig. Denna lilla sorptionsavfuktare kan om man önskar kompletteras med Hygrostat HygroPro.

Acetec PD-150
Här har vi valt sätta en maxgräns på 60m3 som är ett mått på hur avfuktaren kan användas att som bäst verka i krypgrund. Acetec PD-150

Acetec PD-250
Den första avfuktaren från Acetec som kom att kallas krypgrundsavfuktare PD-250. Denna sorptionsavfuktare används upp till 130m3, men här är det som vid val av vilken annan avfuktare som helst viktigt att före köp kontrollera hur mycket fukt som kan tänkas tillkomma. Bra är som sagt att välja med god marginal om ett antal tiotal kubikmeters extra kapacitet samt utefter rådande förhållanden.

Acetec PD-400
Den hittills största avfuktaren från Acetec som kan täcka upp till 225m3 krypgrund. Läs mer om Acetec PD-400.

De tre PD-modellerna har under 2016 slagits samman till en, kallad EvoDry PD. Med den nya PDn behöver man inte tänka så mycket på behovsanpassning, inte annat än att gå över PD-400 tilltänkta arbetsområde.

Det går att samköra två eller fler av dessa avfuktare om kraven på avfuktningskapacitet är större än vad en maskin klarar av. Det går med andra ord att först prova om endast en kan sänka RF% till för mögel icke trivsamma nivåer. Fungerar det inte fullt ut kan man komplettera med ytterligare Acetec. Detta eftersom de samtliga är utrustade med samma typ av hygrodynamisk hygrostat. Att gå upp på ännu större sorptionsavfuktare (av annat fabrikat) än PD-400 är ofta dyrare än att välja två av de här presenterade.

Uppdaterad 2017-05-18
Av Jerker Andersson

Denna sida gäller främst avfuktningskapacitet i Acetec avfuktare då de placeras i krypgrund.

Bristande avfuktningskapacitet kan leda till både lukt, mögel och andra allvarliga skador som hussvamp.

Tätning av krypgrunden är vid installation av avfuktare viktig. I annat fall kan luften utomhus påverka krypgrunds-
klimatet för mycket. Var noga. Hör med oss för tips och råd.