Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Manual gällande Acetec EvoDry PD avfuktare

EvoDry PD och PD+ avfuktar genom sorptionsteknik som lämpar sig bättre än vanliga kondensavfuktare i kallare utrymmen såsom t.ex. krypgrund, vind, källare, garage, lager etc. Tekniken baseras på tvåfasavfuktning där avfuktaren i fas (2) via fläktverkan forcerar luft genom ett integrerat fuktabsorberande material. Då materialet uppnår mättnadsgrad inleds fas (1) där fukten drivs ur materialet och blåses ut utomhus genom medföljande våtgasslang i form av vattenånga. Läs mer om denna energibesparande Acetecprincip under sidan sorptionsavfuktare.

EvoDry PD och PD+ manöver- och övervakningsdisplay

Här ses manöverpanelen till Acetec EvoDry PD
EvoDry PD är mikroprocessorstyrd och levereras med trådbunden manöver- och övervakningsdisplay.

Parameterval:

1) Här ses aktuell relativ fuktighet (RF%) i det utrymme avfuktaren är placerad.

2) Här ses aktuell temperatur där avfuktaren placerats.

3) Börvärdesjustering av önskat RF%. Börvärdet ställs utefter var man vill att EvoDry PD ska starta avfuktningen. Hygrostaten kan justeras mellan 20-80 RF%.

4) Fläktinställning. Det går att välja kontinuerlig fläktdrift eller icke kontinuerlig fläktdrift. Vid kontinuerlig inställning snurrar fläkten även då avfuktning ej behövs. Det kan vara bra om man i en lite mer avancerad installation behöver luftcirkulation och/eller svagare luftombyte. Även om man valt icke kontinuerlig fläktdrift så startar avfuktarens fläkt upp under fyra femtonminutersperioder per dygn för att säkerställa att det ej så lätt blir ackumulerad fukt någonstans.

5) Fuktstyrning. I första läget förbikopplas hygrostaten så att EvoDry PD ständigt avfuktar. Det läget används t.ex. vid vattenskadeavfuktning. I andra läget styrs avfuktningen utefter det börvärde RF% som är inställt under parameter (3). När värdet överskrids med 2% sätts avfuktningen igång. I läge tre som kallas mögelindex ges avsevärd energibesparing då avfuktaren tar hänsyn till såväl RF% som temperatur. Enkelt beskrivet kan man tillåta högre RF% då temperaturen faller. Mer om detta kan utläsas under sidan mögel. Se där diagram LIM 1.

EvoDry PD styr avfuktningen utefter index för  mögel kallat mögelindexHär ses hur Acetec EvoDry PD i parameterläge (5) vid inställning att styra efter mögelindex fungerar. Grön kurva indikerar risk för grodd av mögel efter ca. 30 dagars varaktighet. Röd är larmkurva. Om RF% ligger över denna kurva i bestämd tid ges larm. Larmet kan inställlas i parameter (7). Blå kurva innebär säker styrning efter mögelindex och visar hur EvoDry PD fungerar. Man är här fri att ställa börvärdet (3), vilket oftast är rekommendabelt mellan 60-65 RF%. Då temperaturen faller under 15 grader tillåts RF% att automatiskt stiga med en procent per grads temperaturfall. Denna energisparfunktion är endast aktiv mellan 0-15 grader. Exempel; Om man ställt in börvärdet gällande relativ fuktighet på 60% så tillåter avfuktaren vid 0 grader 75% RF innan den sätter igång att avfukta.

6) Visning av driftsläge. ON visas då avfuktning sker. OF då EvoDry står i standby.

7) Fördröjning för larmfunktionen, antal dygn innan larm ges.

8) Här visas hur många månader det är kvar innan luftfiltret ska bytas.

9) Startsekvens, visar antal återstående dygn för själva startsekvensen. Inställning av hur många dygn man vill att EvoDry PD ska arbeta kontinuerligt innan den går in i normal styrning utefter övriga inställningsval som är gjorda. Denna funktion kan vara bra där man har konstaterat förhöjda fuktvärden i byggnadsmaterial.

10) OBS. Gäller endast EvoDry PD+. PD+ är identisk med modell PD, förutom inprogrammerad högtemperaturfunktion vilken fungerar som brandskydd. Om temperaturen i betjänat utrymme ökar, likt vid brand, stänger avfuktaren automatiskt av sig. Det innebär att fläktverkan, luftcirkulation och inhämtande av viss mängd syrerik luft inte längre sker. Det kan då bromsa upp brandförlopp. Högtemperaturfunktionen kan ställas i läge ON eller OF. I läge ON stannar avfuktaren helt vid temperatur som överstiger inställt värde i parameter 11 och Hf indikeras på display. I läge OF är högtemperaturfunktionen avaktiverad.

11) OBS. Gäller endast EvoDry PD+. Temperaturinställning för högtemperaturfunktion och brandskydd. Ställbar mellan 0-60 grader C. Ställs som bäst in ett antal grader över temperaturen i betjänat utrymme, anpassat utefter t.ex. årstidsvariationer.

30) Visning av vilken programversion som finns i manöverpanelen.

31) Visning av vilken programversion som finns i processorkortet.

- Manual för programmering av Acetec EvoDry PD och PD+

Detta är en snabb genomgång av EvoDry PD. Komplett manual medföljer, vilken även visar vilka knappval man gör på manöverdisplayen för att komma till de olika inställningsparametrarna.

När man väl fått bekanta sig med EvoDry PD och PD+ är de väldigt enkla att hantera och ställa in. Vi finns här under vardagar med kostnadsfri EvoDrysupport via telefon eller mail. Inställningar kan även göras innan vi skickar avfuktaren till dig, alternativt att vi ställer in den på plats under installation som utförs inom vårt fysiska arbetsområde som sträcker sig ca. 25 mil i radie från Ljungby. Ta kontakt för installationsoffert.

- Se avfuktare Acetec EvoDry PD.

- Se avfuktare Acetec EvoDry PD+.

- Kontroll gällande EvoDry PD avfuktare från Acetec.

- Läs allmänt om avfuktarfabrikatet Acetec EvoDry.

2016-09-12
Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Undrar du något om EvoDry PD eller avfuktare i allmänhet. Ring oss gärna eller skicka ett E-mail.

Acetec EvoDry PD borgar för såväl hög kvalitet som låg driftkostnad. Den låga driftskostnaden ges via tvåfasprincipen samt valbar styrning utefter mögelindex.

Vi hjälper dig gärna med skiss som visar hur lämplig installation utförs. Har du frågor om krypgrund, vind med flera utrymmen där avfuktning behövs. Kontakta oss.