Installation av avfuktare Acetec PD-250

Observera att denna installationsanvisning främst gäller Acetec avfuktare modellår 2002-2013. Sidan ligger dock kvar som kompletterande till den nya installationsanvisningen för uppdaterade avfuktare, modell 2014.

Det har allt mer efterfrågats om vi kunde lägga ut en utförlig beskrivning med bilder om hur avfuktare Acetec PD-250 på bästa sätt installeras i krypgrund. Därför presenteras denna sidan som tydliggör hur man går tillväga samt att svårighetsnivån i regel är låg.

Bra är att innan installationen bekanta sig med avfuktarens funktioner och princip, vilket kan göras på de övriga sidorna som beskriver Acetec. Fri support ges vid behov från oss.

Avfuktarens placering i krypgrund

Acetec placeras ca. 50cm. från grundmur i anslutning till hål i muren där våtluftsslangen kan dras ut. För att skydda aggregatet vid eventuell översvämning sätts detta upphöjt på lecablock någon cellplastskiva eller dylikt.

Dragning av torrluftsslang och våtluftsslang

På bilden ses Acetec i krypgrund med mittbalk som ej når ned till marken. Två stycken (de vita) flexslangar/torrluftsslangar (upp till 2×15 meter) dras ut mot motsvarande gavel sett till den där avfuktaren ställts. Torrluften fördelas då på ett för avfuktningen energieffektivt sätt så fukten transporteras tillbaka till aggregatet för absorbering och utblåsning genom (den gråa) våtluftsslangen vilken syns utdragen genom ventil. Torrluftsslangarna fästs upp med jämna mellanrum mot krypgrundens tak kallat blindbotten, alternativt dras ut längs med marken ovanför byggplasten eller krypgrundsisoleringen och fästs så de inte dras ihop igen. Våtluftsslangen kan dras med lutning uppåt ut genom ventil eller upptaget hål, ingen fara för kondensbildning finns i denna. Våtluftsslangen anslutes till utloppsplåten (se bilder nedan). Det går att ansluta upp till 6 meter våtluftsslang till Acetec, vilket ibland underlättar installationen.

Nedan ses ytterligare alternativ till installation där krypgrunden är avdelad på mitten med en s.k. hjärtmur vari kryphål finns.

Acetec installerad i krypgrund med två sektioner

Vid denna Acetecinstallation används ett förgeningsstycke kallat T-förgrening för att torrluften ska tillåtas att spridas ut jämnt i båda sektionerna. Då en av de vita slangarna totalt sett blir längre kan tryckfall uppstå så att mindre mängd luft blåses ut genom denna. Då kan man strypa utblåset i änden av den kortare slangen lite för att fördela luften på ett bra sätt. Mängden luft som kommer genom de olika slangarna kan man kontrollera genom att känna med handen. Här strävar man efter att uppnå samma luftvolym genom de totalt sett tre utblåspunkterna gällande torrluften. Mer precist är inte i den mer jämnt fuktbelastade krypgrunden nödvändigt då fukt och värme strävar efter att utjämna sig i luften på naturlig väg.

Acetec avfuktare i krypgrund med tre sektioner

Denna krypgrund är indelad i tre fack med kryphål emellan. Här används tre T-kopplingar för att via flexslangar fördela den torrare luften från avfuktaren. Det man ska tänka på är fördelningen av luften, så att den sker jämnt i de olika sektionerna. Slangen som mynnar ut i mittensektionens bortre ände kan till stor del strypas då det i regel inte behöver vara så högt luftflöde här. Det räcker att känna med handen för att få en uppskattning av luftflödet vid de olika utblåsen. Är det i någon sektion fuktigare kan man med fördel låta mer luft blåsas in där genom partiell strypning av slangändarna i de andra utrymmena. Denna installation av Acetec kräver lite mer justering gällande luftmängd ut i de olika sektionerna. Vi bedömer dock även denna installation som enkel. Fri rådgivning och installationsguidning ges vid frågor.

Tätning av ventiler och anslutning av utloppsplåt

Utloppsplåt för våtgasutblås genom grundmuren

Den i grundpaketet medföljande utloppsplåten har en invändig stos (63mm) där man fäster våtluftsslangen, som dras ut genom befintlig ventil eller upptaget hål. Plåten fästs på grundmurens utsida med hjälp av två skruvar med plugg. Utloppsplåten kan ev. klippas till önskade mått samt slipas lätt med sandpapper och målas för att bättre matcha grundmurens färg. Om ytterväggens klädselbrädor bygger ut långt kan man innan plåten skruvas fast sätta en böjd plåt som “huv” ovanför utblåset.

Ventilationshål i krypgrund tätat med fogskum. Acetec avfuktare ses installerad

Då våtluftsslangen är ansluten till utloppsplåten som är fastskruvad i grundmurens yttersida ska hålet tätas inifrån. Tätning sker genom användning av fogskum/byggskum. Alla andra ventilationshål och glipor mot uteluften ska också tätas. Cellplast kan tryckas in i hålen där man sedan applicerar fogskum för att uppnå täthet samt för att cellplasten ska sitta på plats. Krypgrunden ska uppnå något som vi kallar för ljustäthet, d.v.s. inget dagsljus ska slippa in. I realiteten är det näst intill omöjligt att få krypgrunden fullständigt tät. Huvudsaken är att man tätar så gott det går för att hindra fuktig luft att komma in och påverka klimatet. Tänk på att fogskum är klistrigt. Använd oömma kläder och tunna handskar. Fogskum expanderar rejält efter applicering. Sedan stelnar det och överflödet kan skäras bort med kniv efter några timmar. Testa gärna först i ett ventilationshål innan du tätar vidare för att bli bekant med hur fogskummet fungerar. Bra vetskap är att kallt fogskum inte expanerar fullt ut. Därför kan man försiktigt i ljummet vatten låta skumflaskorna värmas upp innan användning. OBS! Var mycket försiktig vid uppvärmningen och använd ej för hett vatten. Läs på flaskans varningstext först. Bildklick gäller för förstoring.

Justering av hygrostaten och fläkten på Acetec

Ytterligare relaterad läsning

Uppdaterad 2019-05-14

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd