Klövervägens Förskola Ljungby Kommun fukt mögel lukt

Januari 2011 skedde kraftigt takläckage i delar av Klövervägens Förskola i Ljungby Kommun. Vatten från snösmältningen ansamlades på det platta taket då avrinningsbrunnarna frusit igen varvid läckage kunde ske genom otätheter. Det rann ned genom innertaket, ned i innervägg och genom ljusarmatur, flera rum var drabbade.

Klövervägens Förskola i Ljungby Kommun

Klövervägens Förskola i Ljungby Kommun är en tidstypisk byggnad som har visat sig innefatta flera olika riskkonstruktioner vilka kan leda till sjuka hus fenomen.

Ljungby Kommun – ärendehantering

Förutom tidigare ärende med elak lukt i förskolan finns stora brister i hur Ljungby Kommun hanterade och fortfarande i skrivande stund hanterar ärendet Klövervägen.

Innan takläckaget fanns under vissa dagar och väderleksföhållanden det vi benämner elak lukt såväl inne i som utanför förskolan. Mina barns kläder luktade illa efter en dags dagisvistelse. Detta påtalades både via mail eller telefonsamtal för samtliga verksamhets- och fastighetsansvariga. Inomhusmiljöanalys gjordes via uppsättning av s.k. Tenax-rör. Resultaten där förhöjda värden av 2-etylhexanol fanns tyder på gammal eller pågående fuktskada där mattlim och mjukgörare i plastmattorna brutits ned och avger volatila potentiellt sett skadliga ämnen till inomhusluften. Mer finns att önska då det gäller uppföljning av dessa mätningar. Bland annat borde nya mätningar till det förmodade problemområdet (golvet) tas. Detta i synnerhet då barnen vistas mer på golvnivå, mycket närmare skadekällan än var mätningen skedde. Här kan alltså mätvärdena se klart annorlunda ut. Adekvat är att även utföra analys under golvmattan. Något stoppar upp arbete med vidare adekvat undersökning. Frågan är vad och varför?

17 jan 2011 fick Tekniska Kontoret i Ljungy Kommun larm om takläckan och såg till att öppna upp takdräneringen. Inga andra inomhusrelaterade åtgärder förutom upptorkning av vattenansamling på golven gjordes. Jag påtalade att det efter någon dag började lukta mikrobiellt inne i förskolan och även utanför, alltså ytterligare tillkommande lukt.

Avfuktare provisoriskt installerade
En vecka efter skadedatum sattes i ett av rummen en avfuktare av kondenstyp in (den övre röda i bild). Hur man tänkte här är en gåta då en sådan avfuktare inte kan ta hand om drypande blöt isolering som ligger ovan både innertakskivor och byggplast. Påstötning gjordes och efter åter en vecka tog husvaktmästare upp ett mindre inspektionshål där mycket våt isolering fanns, se droppskyddande plast utlagd över golvet.

Sorptionsavfuktare installerades provisoriskt att blåsa upp varm och torrare luft i bjälklaget samtidigt som undertryck av avfuktaren skapades i rummet.

Lukt som av mögel samt fragment av isolering med allt det innebär spreds i lokalen och trots detta tilläts barnen att vara där. Dörren angränsande till annat rum var ej stängd eller låst. Ej heller togs kläder, möbler eller annat bort. Man vidtog inte alls åtgärder som enligt lag vid saneringsarbete ska genomföras. Ref. 2 kap. 7 § arbetsmiljölagen, “… för att skydda andra från att bli exponerade kan andra åtgärder, som evakuering eller avskärmning och effektiv processventilation, behövas.”

Efter att jag igen fått påtala bristerna i Ljungby Kommuns ärendehantering kopplades avfuktaren om så att problemen med undertryck och föroreningsspridning skulle undvikas. En veckas reell avfuktning var vad de gav Klövervägens Förskola, tillika mycket begränsat sett till de ställen det läckt in. Inspektion för att reda ut omfattningen av fuktskadan vidtogs inte trots min egen delvis utförda och till berörda i kommunen rapporterade inspektion med värmekamera och oförstörande fuktmätare. Ljungby Kommun delgavs följande material som påvisade fukt ned i innervägg mellan kapprum och korridor, där byggfolie i takkonstruktionen delvis saknas. Isolering ligger ned emot den blöta innerväggens ovansida.

Fuktmätning i fuktskadad vägg

Värmekamera detekterar fukt i vägg

Bilden ovan visar värmekamerans indikation på fukt i väggen genom blåare nyans, lägre temperaturavkänning. Kontroll med fuktmätare på samma ställe bekräftade att det i delar av mellanväggen runnit ned vatten. Referensmätning gjordes på andra delar av väggen och lägre normala värden uppmättes där. Detta utfördes 28 jan. Rapport med flera bilder skickades.

Ingen respons gavs från Ljungby Kommun i form av avfuktning (förutom tidigare nämnd) eller vidare åtgärder. Risken för att mögel och bakterier uppkommer är överhängade då man tillåter ett sådant konstruktionsrelaterat klimat, vilket också kändes på lukten i denna förskola på Klövervägen. Samtidigt kan det från fuktskadat byggnadsmaterial avges ämnen och gaser som ej är snälla mot hälsan.

Vid ett tillfälle mötte jag på förskolan Leif Johansson från Ljungby Tekniska Förvaltning. Jag presenterade mig och fick då direkt ett svar i tråkig ton -“Jasså, det är du som går och skrämmer upp personalen här!” Jag frågade vad Leif Johansson menade och svaret blev att jag påtalat att man kan fara illa av fuktskada i hus och att barn kan vara extra känsliga. Vidare sa Leif att Ljungby Kommun samtidigt med denna takläcka och tidigare haft fler liknande läckor i andra fastigheter och att det aldrig har varit något problem att låta det självtorka. Leifs ton gentemot mig var mycket ond, nedsättande och elak. Jag bemötte hans ord genom att berätta att han borde veta bättre och att han talade emot sunt förnuft samt sanning. Leif var synbart så arg och nervös att han skakade. Två andra föräldrar stod bakom mig och lyssnade på samtalet och sa efter Leif Johansson gått iväg att han burit sig mycket illa åt. 

Denna typ av bemötande verkar hos Ljungby Kommun vara mer eller mindre genomgående då Alf Carlsson, tidigare chef för Miljökontoret vid en senare rundvandring kring förskolan först på olika sätt menade att det inte fanns några problem, för att sedan då jag vidhållit att jag anser motsatsen och sagt att vi måste förhålla oss till Miljöbalkens Försiktighetsprincip och åtgärda skadorna argt säga till mig att det där kan du ingenting om, du är ute på djupt vatten (samt andra ofullständiga meningar). Alf Carlsson blev rent av i tonen hotfull mot mig och började påstå att jag sagt saker som jag inte alls gjort. Alf Carlsson var likt Leif Johansson så upprörd att han skakade. Jag sa rent ut till Alf att han fabulerade, med resultat att han vandrade bort en bit och affektskakande stod och tittade mot fastighetens tak. Nya chefen för Miljökontoret i Ljungby Ann-Sofi Persson som också var närvarande gick bort till Alf där han stod och frågade vad han gjorde. Alf svarade nervöst att han “tittade på något på huset”.

Som framgår här har även Miljö- och byggförvaltningen i Ljungby kommun involverats då inget från början hände. Kommunernas Miljökontor har tillsynsansvar och kan ställa krav på åtgärder i fall där tillsyn och som här saneringsarbete eftersatts eller uteblivit. Jag har beställt kommunens i sak diarieförda handlingar och vid genomgång av dessa kan misstanke fattas om att Alf Carlsson samt andra involverade undansatt att diarieföra viktig information om ärendets gång eller helt enkelt inte alls följt upp på ett adekvat och lagstadgat sätt.

Antingen har jag av Ljungby Kommun i helhet blivit bemött med tystnad, ej fullföljande konversation eller som här beskrivet mycket oprofessionellt och elakt. Har vid flera tillfällen erbjudit kostnadsfri inspektion och fuktmätning men bara fått tystnad till svar. Den enda som tagit tag i detta är den nuvarande Miljöchefen Ann-Sofi Persson, som ställt ett antal frågor rörande förskolans problembild till Tekniska Förvaltningen. Ann-Sofi menar att det är bättre att fråga och försiktigare stöta på än att gå in med krav. Än idag har vad jag vet inte några konkreta svar inkommit. Är det då bättre att vara försiktig eller ska man tänka på barnens säkerhet, frågar vi oss? Vad säger lagen, står Ljungby Kommun utanför denna? Handlar det om skyddad verkstad för verksamhetsansvariga samt beslutsfattanden och samtidigt åsidosättande av säkerhet för barn och personal?

Mögel i taket

Lukten kvarstår, kommer och går med olika väderförhållanden, känns ibland långt ut på parkeringen och även inne i förskolans lokaler. Risken är stor att det rör sig om mögel under taket eftersom man inte avfuktat tillräckligt eller ens öppnat upp, tagit bort angripen isolering eller mögelsanerat.

Det finns olika föroreningskällor som alstar lukt i och utanför Klövervägens Förskola. Viktigt att veta är att lukt av mögel och kemikalier inte får negligeras, inte ens om det luktar utomhus, från huset.

Ventilationsintag Klövervägens Förskola

Barnen och personalen vistas både inne och ute och andas där in sådant som kan påverka deras hälsa negativt. Samtidigt ventileras från konstruktionen kommande mögel och andra gaser in genom friskluftsintagen. Kontaminering kan därför ske mer utbrett och allvarligare.

Platta på mark

Dålig dränering platta på mark

Förskolan är uppförd på så långt vi kan se utan ingående inspektion platta på mark. Typiskt för denna byggnad som troligen är uppförd i mitten på 70-talet är att plattan inte är skyddad från uppstigande markfukt. Ej heller finns eller fungerar dräneringen, som ses här genom fuktvandring, mörkare fläckar.

Då fukt tar sig genom plattan och möter det lim samt den typen av plastmatta som användes vid nybyggnationen sker förtvålning och upplösning av detsamma. Olika irriterande och allergiframkallande samt kanske astmaframkallande kemikalier kan bli resultatet. Klövervägens Förskola renoverades för några år sedan och nya ytskikt lades. Välkänt är att kemikalier från gamla fuktskador sittande i betongplattan inte stoppas av en ny matta. Detta är vad som nu kan hända på förskolan och/eller pågår skada i det nya limmet och den nya mattan. Noteras ska att det t.ex. inne i en toalett luktar mycket kraftigt som “plastaktig” stickande lukt, typisk den som rör skadebilden här.

Ytterligare misstanke kan finnas om att pentaklorfenol-behandlat virke finns i konstruktionen då en viss lukt skulle kunna härröras till detta ämne i ombildande till kloranisoler och fenoler. Mer om det står även skrivet under lukt i hus.

Renovering

Som sagt fanns tidigare skadebild vilket har framkommit då jag talat med personal. Återkommande vattenläckor har skett. Under renovering ska man enligt uppgift undanlåtit att byta ut misstänkt möglig isolering i taket med orden att “det är bara damm”. Detta är saker som vi själva inte sett men inte heller blir förvånade över om det stämmer eftersom man vid nämnd fuktskada i golvkonstruktionen bör anlägga ventilerat golv eller någon typ av emissionsspärr istället för att bara lägga nya ytskikt direkt emot skadestället. Det förefaller finnas grav inkompetens i Ljungby Kommun rörande riktiga åtgärder samt vad man som fastighetsansvarig, verksamhetsansvarig och tillsynsansvarig är skyldig till.

MM Enkät

För att utröna om personal och barn på något sätt mådde dåligt kontaktades Kjell Andersson som idag är verksam inom området inomhusklimatproblem. Kjell har tidigare tagit fram en serie enkäter som går under benämning MM-enkäterna. Denna delades ut till personal och föräldrar som fick besvara ett antal frågor, vilka sedan statistiskt sammanställdes. Resultatet blev att man såg överfrekvens av hosta. Det stämde överens med hur mina barn reagerade på vistelsen på Klövervägens Förskola. Under veckan hostade de allt mer på kväll och natt för att bli besvärsfria framåt helgens slut. Sedan började det om likadant igen. Själv kan jag vissa dagar känna luftvägsbesvär då jag lämnar och hämtar på förskolan. Det handlar om tydligt besvärande lukter som jag erfarenhetsmässigt stöter på i sjuka hus.

Trots detta säger verksamhetsansvarig efter enkätutvärderingen -“Det var ju bra, ingen är sjuk.” Uttalandet visar sig komma från konsulten Kjell Andersson som Ljungby Kommun anlitat att genom MM-enkäterna göra bedömning. Kjell Andersson som är utbildad läkare gör helt kallt en hälsobedömning utan att ha träffat eller undersökt något barn eller personal på Klövervägens Förskola. Läs mer under MM-enkäterna.

Det man gjort för att förbättra inomhusklimatet är att öka ventilationen. Visst fungerar det till viss del men man har inte åtgärdat källorna till problemen och tvingar på detta sätt barn och personal att fortsätta exponeras.

Vidare har det hänt mycket i förskoleärendet som jag håller på att sammanställa. Läs hur illa man inom Ljungby Kommun, Växjö Län och Polisen sköter detta. Titeln på sidan beskriver den tråkiga och mest osannolika sanningen.
Mögel och Sjuka hus – Djur är ibland bättre skyddade än barn
Intressant är att det kort tid efter den sidans presentation kom kallelse till förhör ifrån Polisen i Ljungby. Till förhöret medfördes en hel pärm med handlingar som beskrev den totala ärendegången. Efter ytterligare en tid gavs beskedet att ärendet gick vidare till åklagare. Meddalande kom från åklagaren att målet lades ned i brist på bevis. Detta trots att Länsstyrelsen i Växjö skickat autobekräftelse via mail på mitt mail med anmälan till dem, men inte brytt sig om att diarieföra eller gå vidare i ärendet.

Just när det gäller barn har vi på Ljungby Fuktkontroll en del kunskap, bl.a. genom praktiskt arbete och genom pedagogisk utbildning. Det är därför speciellt intressant att sammanväva specialpedagogik och arbete med barn som har kognitiva svårigheter medförande hinder att fungera väl, med hur mögel och bakterier skulle kunna vara anledning till sjukdomsdebut och förvärrande av sjukdomsyttringarna och de kognitiva svårigheterna. En nyare diagnos kallad PANDAS börjar allt mer diskuteras kring och vi har icke utan anledning följt upp med sidan Mögel samverkar med bakterier och ger bl.a. autism – Pandas

Eftersom min dotter uppvisat hudsymtom som ev. är relaterade till fuktskadorna på förskolan så sökte vi läkarvård vid flera tillfällen. En av läkarna som undersökte berättade att det inte finns några analyser man kan göra för att ta reda på om symtomen är kopplade till klimatbilden på Klövervägens Förskola. Då vi kontrollerade om det är som läkaren säger får vi fram en helt annan bild. Det finns analyser som kan göras efter biomarkörer för mögel och inflammation. Dock verkar läkarkårens kunskap vara alldeles för låg för att hjälp ska kunna nås via dem. Se min dotters hudproblem, vilka uppkom i samband med fuktskadornas förvärrande på förskolan. Mögel i hus kan ge eksem och atopisk dermatit.

Enligt Ljungby Kommuns egna diarieföring finns fler föräldrar som misstänker och upplever att deras barn är drabbade. Även föräldrar vars barn har slutat på förskolan har berättat för mig att deras symtom försvunnit eller blivit bättre efter att de inte längre är på Klövervägens Förskola.

Mörkandet av ärendet i del- och helhet liknar mycket kraftigt det sätt varvid politiker, media och myndigheter undanhåller de sexuella angreppen som kommit på tapeten efter nyårsnatten 2015-16. Det som sker i fall av sjuka hus har vi dragit paralleller till i artikeln Myndigheter missbehandlar kvinnor och barn i sjuka hus

Vi har försökt titta vidare på varför det blir så tokigt som i fallet med Klövervägens Förskola. Folkhälsomyndigheten berättar i mail att kommunerna har begränsad budget och därför inte kan hålla skolorna i bästa skick. Deras information bekräftas av en svensk professor som varit på möte hos oss här i Ljungby. Mer om detta står att läsa under sidan Varning för Sveriges undantagstillstånd gällande sjuka hus

Jag erbjöd Ljungby Kommun att göra den byggnadstekniska utredningen gratis. Inget svar gavs från kommunens sida. Istället valde man att ta in företaget Conservator, som fakturerat minst 257.000:-. Är detta under omständigheterna väl förvaltade skattepengar? Det Conservator enligt diarieförda handlingar gjort vore inga problem alls för oss att utföra. Redan då Miljöförvaltningen och jag gick rond runt och inne i förskolan kunde jag peka ut potentiella skador som Conservator vid byggnadstekniska ingrepp senare konstaterade. Ändå anser jag att visst slarv förekommit i utredningen. Man undvek medvetet att undersöka vissa “heta” ställen.

Länsstyrelsen gav kommunen bakläxa vilket medförde att Miljöförvaltningen vitesförelade Tekniska Förvaltningen. Undersökningen som gjordes gav precis samma svar som den förra. Kraftiga och omfattande fuktskador föreligger. Det finns mögel, högtoxiska sedan 1978 förbjudna träskyddsmedel samt förtvålat mattlim. Byggnadstekniska faktorer gör byggnaden på flera punkter till en tidstypisk riskkonstruktion. Dessa faktorer borde redan tidigare medfört det beslut som kommunen fattade september 2016. Skolan ska rivas. 

Denna artikel om hur Ljungby Kommun hanterar Klövervägens fuktskadade förskola ingår i serien
Fukt och mögel i skola samt förskola

Det är inte bara Klövervägens Förskola i Ljungby som visar på fuktskador, även Sunnerbohallen är illa skött.

2013-01-10
Uppdaterad 2019-05-15

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd