Ozon i Luftrenare AirSteril

Konceptet i Luftrenare AirSteril bygger förutom fotokatalytisk rening på att du kan välja mellan olika UVc-lampor för att optimera luftrenings- eller saneringseffekten. Val finns både utan och med ozon.

Ozon, hur länge har det varit använt och känt?

Ozon upptäcktes redan på 1830-talet. Den tyske forskaren Schönbein framställde ozon genom experiment med elektricitet. Efter Schönbeins upptäckt studerades det flitigt kring ozongasens oxiderande och desin- ficerande verkan. Den första ordentliga vetenskapliga undersökningen av ozonets verkan gjordes i Nederländerna 1893. Ozon var då mycket dyrt att framställa och upptäckten av klor gjorde ozon mindre populärt. 1973 kom forskare fram till att klor är giftigt och bl.a. bildar ett cancerframkallande ämne kallat THM. Upptäckten har gjort att ozon åter blivit populärare som luftrenare och vattenrenare. Samtidigt har nu ozonaggregat sjunkit betydligt i produktionskostnad.

Luftrenare AirSteril är idag en av de kostnadseffektivaste luftrenarna på marknaden, genom att kombinera sammanlagt sex olika teknologier för rening och sanering av luft samt ytor. En väsentlig skillnad mellan AirSteril och ozonaggregat med elektrostatisk urladdning är att AirSteril inte bildar den giftiga biprodukten kväveoxid. Det gasformiga ämnet kväveoxid bildas nämligen inte vid ozonframställning med UV-ljus, vilket AirSteril baseras på.

Ozon, vad är det?

Ozon (O3) är en molekyl som består av tre syreatomer (O2). Ozon kallas populärt för aktivt syre. Ozon finns naturligt marknära samt uppe i stratosfären. Ozonet som finns marknära bildas bl.a. genom fotokemiska reaktioner vid skog och vattendrag, samt vid elektriska urladdningar vid åskväder. Det marknära ozonet är en viktig del av naturen då det hjälper till att rena luft samt ytor från mögel, pollen och andra föroreningar. Marknära ozon bildas även vid urbaniserade platser där utsläpp av föroreningar är stor. I dessa fall pratar man ibland om miljö och hälsofara då ozonkoncentrationen kan bli för hög. Ozonet i stratosfären bildas genom solens instrålning och är livsviktigt för allt liv på jorden då det absorberar skadligt UV-ljus från solen i våglängderna 280- 315nm. Det rapporteras allt oftare om hål i stratosfärens ozonlager. Anledningen till dessa hål i ozonlagret beror till stor del på utsläpp av föroreningar som ozonet neutraliserar genom oxidation. Kvar efter denna oxidation finns slutligen i stort sett endast koldioxid och vatten. Ozonet förbrukas således och överstiger föroreningsmängden det naturliga bildandet av ozon så skapas obalans med ozonhål som resultat.

Hur fungerar det?

När ozon möter föroreningar sker neutralisering av dessa genom oxidation. Ozon är en av de starkare oxidationsagenterna som finns. Den elektriska laddningen i ozonmolekylen skapar vid kontakt med förorening en mikroskopisk explosion vilken neutraliserar föroreningen. Kvarstoden efter ozonet och föroreningen är endast koldioxid och vatten. Ozonmolekyler är mycket reaktiva och faller efter kort tid sönder till rent syre om de inte möter förorening.

I nedanstående tabell jämförs olika s.k. oxidationsagenter, varav ozon ligger högt i effektivitet:

Är inandning skadligt?

Ozon är en stark oxidationsagent som man bör behandla därefter. Rätt hanterad är ozon och dess egenskaper positiva och hälsofrämjande genom att det reducerar föroreningar i luften. Över vissa gränsvärden är dock ozon inflammativt och innebär viss hälsofara. Gällande gränsvärden för ozon finns satta hur höga koncentrationer som tillåts i luften. Världshälsoorganisationens (WHO) gränsvärden går vid 0,12ppm (parts per million). EU riktlinjer för ozon är 0,055ppm. Hygieniska gränsvärden i Sverige är 0,1ppm. Detta ska sättas i relation till att ozon naturligt i vår omgivning förekommer i koncentrationer om 0,01-0,15ppm. I områden som är starkt urbaniserade vilket innebär hög föroreningsnivå kan ozon förekomma i koncentrationer om 1,0ppm.

Vid ozonkoncentration om 0,1-1,0ppm drabbas vi av symtom som huvudvärk, halstorrhet och irritation i ögonen. Vid mycket höga koncentrationer om upp till 100ppm uppkommer bl.a. astmaliknande symtom, håglöshet och avsaknad av aptit.

En av fördelarna med ozon är att man tidigt känner lukten (metallisk, klorliknande). Redan vid säkrare nivåer om 0,02ppm känner vi normalt lukten. Därmed kan man också skydda sig emot eventuella biverkningar.

Vid tillfällig exponering av för höga ozonkoncentrationer kan man drabbas av irritation i halsen och hosta. Dessa biverkningar är normalt helt övergående inom någon timme. Inga allvarliga skador finns rapporterade kring användning av ozon under de drygt 100år som förlupit sedan ozonets upptäckt.

Ozonmängden som alstras i UV-lampa 18W 3mg gällande Luftrenare AirSteril ligger tydligt under 0,05ppm. Mängden ozon som vid bruk av AirSteril med ozonalstrande UV-lampa kommer att finnas i luften är avhängig av mängden förorening, storlek av utrymmet samt hur hög omsättning (grad av ventilation) av luften som finns. Ju mer förorening desto lägre kommer ozonkoncentrationen att vara. Ozonet förbrukas relativt direkt i kontakt med föroreningar. Ju större utrymme luftrenaren placeras i desto lägre kommer koncentrationen att vara. Detsamma gäller vid allt högre grad av luftomsättning och ventilation. Vid användning av AirSteril för sanering i utrymme där man inte ska vistas så behöver hänsyn inte tas till ozonkoncentration.

Självkontrollerande luftrenare

Luftrenarna är delvis själkontrollerande gällande den i luften uppbyggda ozonkoncentrationen. Redan ozonerad luft som återcirkulerar in i luftrenaren igen, utsätts för UVC-ljus och fotokatalys. De effekterna bryter ned ozon till bl.a. hydroxylradikaler. Det ger en positiv kedjeeffekt eftersom hygroxylradikaler har högre oxidationspotential än ozon, samtidigt som för högra ozonkoncentrationer inte är bra för material såsom t.ex. gummi. Med AirSteril kan man hålla bra balans och upprätthålla synergiskt mycket stark luftrening.

Generellt är vi återhållssamma till ozon i vistelsemiljö, särskilt då det gälller mindre rum med lägre grad av ventilation. I sådana utrymmen är det bättre att köra luftrenaren med UV-lampa som inte avger något ozon.

Förutom anpassningen via lampvalet har vi i sortimentet olika typer av luftrenare. AirSteril Silent är helt ljudlös och passar därför bra i sovrum och andra miljöer där man önskar störningsfri miljö. För högre luftomsättning och mer ämnat i syfte för sanering finns t.ex. AirSteril AS-430, vilken är portabel, lätt flyttbar och fläktintegrerad.

Känner du dig osäker inför val av UV-lampa, ta gärna kontakt med oss för val av rätt AirSteril.

Ozon samt de andra effekterna för luftrening från AirSteril har i tusentals fall visats vara mycket effektivt mot lukter i krypgrund.

Läs mer om de olika synergiskt verkande luftreningseffekterna

Luftrenare olika fabrikat för effektiv luftrening

AirSteril Luftrenare – Kunskapsbank och Statement

Test av Luftrenare i serien AirSteril i praktik & laboratorium

Ozon ozonaggregat i soprum källsortering återvinningsstation

Luftrenare med ozon marknadsförs vilseledande

Uppdaterad 2019-05-17

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Få hjälp
Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Genom vår mångåriga erfarenhet har vi byggt upp kunskapen som finns inom området idag. Varsågod känn dig välkommen att boka

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Boka tid för konsultation. vi utför inte långa och ingående samtal via supporten och förbokad konsultation debiteras därför med 440 kr/