Cancer kan botas med medicin mot mögel

5
(1)

Är cancer detsamma som mögel?I vårt arbete med mögelsanering, avfuktning och avfuktare möter vi alltjämt växande antal personer som misstänker de fått cancer på grund av fuktskada med mögel i sitt hus eller fastigheten där de arbetar. Samtidigt inkommer via andra källor att det historiskt samt i nutid finns evidens i form av cancerkonglomerat i det som kallas sjuka hus. Med konglomerat menas överfrekvens av sjukdomen i förhållande till antalet drabbade personer i hus utan kemikalie-, fukt- och mögelskador.

Vår tidigare artikel om förhållandet mellan mögel och cancer (1) berörde mest hur immunförsvaret kan påverkas av den totala bördan fuktskadeemissioner och mikrobiell kontaminering totalt innebär. Där kom vi fram till att kroppsfunktioner vars ändamål är bekämpande av cancerogena ämnen och tumörer nedsättes i sin funktion vid aktuell exponering. Denna gång sker fördjupning bl.a. om att vanliga mediciner och alternativ mot mögel visats vara högst effektiva mot cancer.

Mögel som orsak

Mögel i hus som orsak till cancer är från myndigheter, vissa läkare m.fl. utmålat som otänkbart. De flesta instanser menar att inga bevis finns och kopplingen ska därför vara osannolik. Viktigt för bättre förståelse vad de egentligen säger är att skilja mellan bevis och evidens. Man syftar här till medicinska bevis, vilka ännu inte fullständigt enligt den praktiserade tystande etiken kunnat fastslå att mögel och mögelgifter etc. i hus leder till cancer.

Evidens är det vi ser i fält och den kan inte sopas under mattan då konglomeraten ifråga fortsätter dyka upp här i Sverige och världen runt. Medicinska bevis om cancerogenitet finns t.ex. vid oralt intag gällande möglet Fusarium, Penicillium och Aspergillus med dess avgivna mögelgifter, främst vid djurförsök, men även tillräckligt hos människa för fastställande av patogenitet. (1-3) Bevis finns för att de som utsätts för sjuka hus har mer mögelgift i kroppen än referensgrupp. (1)

Det kanske bäst utforskade giftet aflatoxin från Aspergillusmögel är klassat som det mest cancerogena existerande ämne vi känner till. Undersökningar fortgår där man tittar på mögeltoxiner individuellt och i synergi med varandra samt med andra ämnen som förekommer både naturligt och vid fuktskada. Synergieffekter medföljande avsevärt ökade risker har visats genom avancerade försök.

Ett exempel är då små mängder av giftet deoxynivalenol (DON) från möglet Fusarium slås samman med mindre partiklar förekommande i inomhusmiljö, kallade PM – particle matter. Var för sig i lågdos ses inga direkta immunologa reaktioner men inflammation och toxisk verkan ges vid inandning av substanserna tillsammans. (4)  Ytterligare synergi föreligger mellan vissa trichotecener och lipopolysaccarider från gramnegativa bakterier. (5) Forskningen här är i sin linda. Resultaten fäller dock dementerande utspel, gällande att mögelgift i inomhusmiljö inte kan skada tack vare låga koncentrationer.

Synergifenomenet vid inandning av mögel råder också vid intag av mögelkontaminerad föda och dryck. (6) Viktigt för förståelse av riskerna vid vistelse i hus med mögel är att man där i regel utsätts för mögelgifter och andra mögelmetaboliter via inandning, samtidigt som man intar föda och dryck med naturligt förekommande mögelgift och tillsatt sådant, t.ex. antibiotika i kött.

Även om exponeringsvägen sker genom inandning kommer en del av toxinerna hamna i mage och tarm där goda bakterier kan nedsättas och inflammation etc. startar, med potentiell födoämnesintolerans och följdsjukdomar likt övervikt, IBD, astma, diabetes, allergier, artrit, karies, hjärt-kärl problem, cancer m.m. (7-10)

Mögel och mögelgifter ökar i vår omgivning bl.a. tack vare de kemiska ämnen som använts fram till förbud samt de som används idag. Flera olika bekämpningsmedel i form av biocider, fungicider och herbicider har visat sig skapa resistent mögel och även avdöda möglets naturliga fiender såsom bakterier etc. Troligen har vissa av kemikalierna gjort att mediciner emot invasiva svamp- och mögelarter inte längre fungerar. Synergisk effekt kan ges från kemikalierna och möglet då cancerogena egenskaper föreligger hos de olika gifterna. Tilläggas ska att aktuella gifter avdödar positiva bakterier i tarmfloran vilket också föranleder cancer. (120)

Cancermedicin synonymt mögelmedicin

Här kommer vi till något högst intressant. Det är nämligen så att äldre typer av medicin mot mögel och svamp vid upprepade kliniska prövningar fungerat väl för bekämpande av cancer. De verksamma preparaten, även kallat antimykotika, går bl.a. under benämning azoler. Azolerna används främst vid invasivt angrepp av mögel eller svamp.

Eftersom patenten på medicinerna p.g.a. åldersskäl ej längre gäller och det inte finns några pengar att tjäna så godkänner läkemedelsbolagen ej användning mot cancer. Istället väljer man att vidareutveckla så den nya substansen blir patenterbar, synonymt inkomstbringande. Vår tolkning är att cancerpatienter tack vare ekonomiska intressen förvägras den hjälp som faktiskt finns.

Itraconazole - Sporanox slår mot både mögel och cancerGenom projektet ReDO – Repurposing drugs in Oncology ges kunskap om Itraconazole (Sporanox) som anticanceragent via varierande funktion antingen ensam eller i kombination med andra preparat. (11) Flertalet kliniska undersökningar bevisar såväl verkan mot mögel och svamp såsom mot olika varianter av cancer. (12-20) Nya mer biotillgängliga varianter är under test och enligt förhandsinformation lovande. (21)

In Pharma Technologist, Anthony King har sammanfattat varför man ännu inte använder det mycket lovande preparatet. (22) De har tidigare inte varit medvetna om antimykotikans cancerverkan då ingen suttit som spindel i nätet och samlat in rapporterna som utgivits.

Läkemedelsbolagen har uppenbart hållit officiellt tyst då de borde vara mycket medvetna om fakta. Moment 22 gäller då bolagen som ovan sagt inte är intresserade av att ge ut en billig icke tillräckligt vinstgivande medicin.  Men läkare sitter här i rävsaxen eftersom de inte får skriva ut ej ändamålsgodkända mediciner. Godkännanden styrs och initieras via läkemedelsbolagen och Läkemedelsverket.

Thiabendazole är en av azolerna som under 40år använts för bekämpande av svamp och mögel. Inledande djurförsök omtalar den potentiella verkan som kan ges hos människa och forskare vill därför gå vidare med tester. (23-25)

Ketokonazole är ytterligare antimögel och anticanceragent som under upp till 30år varit känd för att kunna ge effekt på bl.a. prostatacancer (26,27) och bröstcancer.

Mebendazole samt Albendazole är inte klassade som antimykotiskt preparat men har goda egenskaper mot candidasvamp och aspergillusmögel. (28) ReDO får fram att Mebendazole är intressant ifråga cancerbekämpning, (29) medan vi finner uppgifter från andra källor om Albendazole (30).

Cancerpatienter drabbas i högre grad av mögel, t.ex. Aspergillus och svampinfektionen Candida. Inte sällan är det tack vare mögelangreppen dödlig utgång. Den gängse teorin är att cancerbehandling med kemoterapi nedsätter kroppens försvarsförmåga, varvid opportunistiska patogener infekterar. Här används azoler för att om möjligt kunna bota. Exempel är ovan nämnda och t.ex. Flukonazol och Voriconazol. Med facit i hand bör patienter drabbade av “sekundärinfektion” av fungoid karaktär, vilka behandlas med azoler, ha större chans att bli friska. Då kemoterapin slår ut stora delar av immunförsvaret kanske man ändå inte når effekt. Det här är lite att fundera vidare på.

Flertalet andra azoler har förmåga att hämma eller döda cancer. Vid sök i databaser innehållande forskningsavhandlingar är det överväldigande hur mycket information det faktiskt finns tydande på att dessa preparat verkande mot mikrober likt mögel och/eller svamp också har effekt mot cancer. Vi begränsar referensgivningen i denna artikel då det egentligen baserat på all fakta står klart att det bör finnas någon typ av samröre mellan cancerfall och aktuell mikrobiell aktivitet. Vi säger ungefär som Pan Pantziarka vid ReDO (22), informationen ligger skingrad, vid sammanställning ser man vad det handlar om.

Genom projektet ReDO får vi veta att aktuella antimykotiska preparat jämte vanliga feber- och värktabletter som Aspirin är framtiden gällande bot mot cancer. Just värktabletter har vi tidigare beskrivit vara verksamma mot mögel. Artikel (31) var från vår sida en del av uppvärmningen inför denna artikeln och handlar om att mögel eller svamp bör kunna vara orsak till neurodegenerativa tillstånd. Med referenser visar vi där att

Ibuprofen ensam eller tillsammans med Fluconazole har tydliga effekter mot mögel. Kompletterande lägger vi här referens (32) om att Ibuprofen är förebyggande mot cancer.

Acetylsalicylsyra (Aspirin m.fl.) verkar vara ännu bättre både mot mögel och cancer. (33-37) Aspirin har rekommenderats av ett antal läkare som cancerförebyggande och återfallsförebyggande vid intag om 75mg eller mer varje dag. Dessa tabletter ingår i gruppen NSAID – ickesteroida antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel, där det finns ytterligare tabletter delande här aktuella egenskaper, t.ex. Diclofenac.

Terbinafine (Lamisil), kanske mest känt för engångsbehandling av fotsvamp, är också bra mot vissa typer svamp och mögel. (38) Terbinafine har in vivo och vitro framställts som möjligt anticancerpreparat. (39,40)

Griseofulvin används vanligen för att behandla nagelsvamp eller ringorm hos både människa och djur. Tydlig verkan mot cancer finns. (41)

Anticancermedicinen Lonidamine delar med vissa andra syntetiskt framställda cancerpreparat förmågan att bekämpa mögel samt svamp. (42,43)

Olika statiner som Lovastatin och Simvastatin är kraftigt debatterade dels då man verkar sakna medicinska bevis för utlovad effekt och för att de kan skapa sjukdom. Något som inte belysts så mycket är statinernas verkan mot såväl mögel, svamp och cancer. (44)

Det går likt med azoler fortsätta rada upp syntetiskt framställda preparat eller via mögel, svamp samt bakterier utvunna substanser med medicinerande egenskaper mot såväl cancer och olika arter av mögel och svamp likt Candida. (45) Gör gärna egen sökning på något vi inte refererat till här, t.ex. Amphotericin B, Flucytosine, Caspofungin, Tamoxifen, Cisplatin, Tecfidera, Gilenya m.fl.

Vid lite mer ingående läsning finner vi problem med många förekommande mediciner. Eftersom de inte är tillräckligt brett verkande eller når inte fram till målet, vilket kan förklara att man inte når lika goda resultat mot alla sorters mögel eller cancer. Forskning pågår där man uppmärksammat det och försöker få fram mer universala eller än bättre riktade medel. Exempel på forskning kring antimykotika etc. ges via referenserna (45,46). Kunskapen finns till del redan, patenten jagas det efter.

Alternativ mot mögel och cancer

Alternativ medicin mot cancer och mögel

Intressant är att den gemensamma nämnaren gällande synonymitet nämnd ovan inte bara gäller olika mediciner. Då vi söker i databanker rörande olika alternativa läkemedel och hälsokostpreparat ges samma uppslag. Det som verkar mot mögel beskrivs också fungera mot cancer, indirekt och/eller direkt. Exempel:

 • Curcumin –  Utvunnet från Gurkmeja (47,48)
 • Vitlök – Allium sativum  (49,50)
 • Bittermelon – Momordica Charantia (51,52)
 • Astragalus – Astragalus membranaceus (53,54)
 • Oregano – Origanum vulgare (55,56)
 • Ingefära – Zingiber officinale Roscoe (49,57,118)
 • Tranbär – Vaccinium oxycoccos (58)
 • Grapefrukt extrakt – Citrus ×aurantium Paradisi (59,60)
 • Rosmarin – Rosmarinus officinalis (61,62)
 • Tee Tree – Melaleuca alternifolia (63,64)
 • Kryddnejlika – Syzygium aromaticum (65,66)
 • Listan kan göras avsevärt längre, med över 70 olika växter, frukter och örter delande egenskaperna att kunna hämma eller bekämpa svamp, mögel och cancer. Växter måste kunna försvara sig emot t.ex. möglet som finns i naturen och producerar olika ämnen för att klara av detta. Just sådana ämnen är mycket intressanta inom cancerforskning för framtagande av läkemedel eller kompletterande till redan befintliga. En del av ämnena används i det man säger vara miljövänligare saneringsvätskor för t.ex. mögelsanering. Referenserna här är ämnade som tips till dig som vill gå vidare med egen forskning eller för källgranskning.

Utgörs cancer av mögel?

Mediciner ger antimykotisk verkan och effekt mot cancer i ett

Om vi bara tittar på resultaten ovan så skulle det kunna kännas ganska självklart att cancer faktiskt är någon typ av mögel eller svamp. Enkla svar på komplicerade frågor är inte eftersträvansvärt då det är lätt att få förutfattade meningar. Av en händelse hamnade vi i en kortare mailkonversation med docent Ralf Sundberg gällande frågorna här. Ralf menade att mediciner består av gifter och har olika verkan, inte bara på det preparatet ämnar bota. Självklart är det så, men databanken är i det närmaste överväldigande rörande parallella/synergiska effekter mot mögel och cancer.

Likheter

Mögel (67) behöver näring för att kunna växa. Olika sockerarter i trä samt i av trä förädlat material gör att möglet trivs, förutsatt att andra tillväxtförhållanden också infaller. Likhet med cancertumör finns. De båda gillar socker och kräver det. (68) Vid olika sjukdomstillstånd där kroppen inte kan reglera blodsockerhalten, likt vid diabetes, eller vid för höga intag av t.ex. modifierad stärkelse finns tydligt ökad risk för både invasivt mögel och cancer. (69) För att lindra eller bota diabetes ges olika mediciner vilka slående nog har förmåga att fungera som antimykotika. (70)

Kväveoxid (NO) finns i förhöjd koncentration både hos mögelexponerade patienter (71) och hos cancerpatienter (72). Kväveoxiden är en inflammationsmarkör och har under vissa förhållanden potentiellt negativa effekter. Bl.a. regleras MMP – Matrix metallopeptidase, samspelande med övrigt immunförsvar vilket i sin tur reglerar inflammation. MMP är markör både ifråga cancer och hos de vilka utsatts för mögel i hus. Man ser här nedreglering av MMP. (72,73). Det är inte bara hos människan kväveoxid bildas för skydd. Den allt vanligare patogenen, möglet Aspergillus kan bilda kväveoxid, som egen signalsubstans, och för att skydda sig bryta ned detsamma. (74,75)

Cancer har förmågan att vara snarlik sporsäckssvamp (ascomycota). Här kommer vi in på ett minst sagt minerat område. Den sedan länge etablerade medicinsektorn slår ifrån sig fakta med näbbar och klor via olika media. Med kunskap inom området mögel kan vi inte annat än konstatera att Med. Dr. Erik Enbys mikroskopering av bröstcancer är slående likt mögel/svamp av släktet ascomycota. (76) Feldiagnostisering verkar vara relativt vanligt, där man diagnostiserar cancer istället för invasivt mögel. (77-81)

Fler liknelser kan finnas i det som kallas pathways, förenklat beskrivet genetiska förändringar och mutationer vilket ses vid cancer. Mögel med dess mögelgift (82) har förmåga att mutera och inaktivera gen P53, vilken utgör mycket viktigt skydd emot bildandet av tumörer och cancer. (83-84)

Hedgehog pathway är viktig för korrekt utveckling och överlevnad hos celler. Olämplig överaktivering av hedgehog ses vid cancer. (85) Nedreglering av hedgehog är vad vi förstår brukat inom viss cancerbehandling. Nedregleringen kan nås genom att medicinera mot mögel eller åtminstonde genom att använda antimögelpreparat. (86) Aspergillus fumigatus och Candida albicans föreslås indirekt av vissa forskare kunna uppreglera hedgehog. (87)

Inom cancerbegreppet innebär angiogenes att cancertumören utvecklas med abnorm tillväxt av blodkärl, troligen för att kunna förse sig med näring. En viktig funktion styrande angiogenes är VEGF – Vascular endothelial growth factor. VEGF är enligt den specialiserade läkaren Ritchie Shoemaker en markör som är nedreglerad hos somliga uppvisande typiska sjuka hus symtom och därtill relaterade sjukdomstillstånd. (73) Intressant är att det i hus med mögelskada vanligen finns kontaminering i form av olika mögelmetaboliter såsom mögelgift. (82) Några av dessa metaboliter kan användas för antiangiogenes. Trots det bör mögel, enligt studier, under vissa förhållanden orsaka angiogenes eller påverka faktorer vidare ledande till ökad blodkärlstillväxt. (88-90)

Dagen efter detta artikelsläpp utgavs resultatet från djurundersökning där man visar hur acetylsalicylsyra kan vara så effektivt mot hudcancer, bröstcancer och kolektoral cancer som är den näst vanligaste cancerformen hos män och kvinnor.  (111) Aspirin, magnecyl etc. stoppar tumörproduktionen av något som kallas prostaglandin E2 (PGE2). PGE2 fungerar dämpande på immunförsvaret som tappar förmågan att identifiera och attackera tumören. Genom tillförande av acetylsalicylsyra vänder man förloppet och ger åter immunförsvaret möjlighet att döda tumören. Prostaglandin E2 benämns vara en av många pathways.

Återigen finns tydliga likheter mellan vissa tumörer och flera arter av mögelsvamp samt jästsvamp, vilka är välkända för att producera prostaglandin. (112) Svampen Candida och olika mögelarter kan kontaminera sin omgivning med bl.a. β-glucan. Det gäller både invasiva angrepp och mögel som växer i hus. β-glucan verkar inflammativt och förutom att trigga igång prostaglandinproduktionen leder det till sarkoidos och granulom. (113-115)

Processerna som dras igång i kroppen är starkt knutna till olika sjukdomstillstånd, t.ex. diabetes, autoimmun sjukdom och cancer. Vid försök där möss fått antibiotika slås delar av den goda tarmfloran ut, till fördel för svamp och mögel etc. Bl.a. produceras då PGE2 som vidare via M2-makrofager – tumörassocierade makrofager (TAMs) leder till allergisk luftvägsinflammation och astma. (116) M2-makrofagerna stimulerar blodkärlstillväxt kallad angiogenes och dämpar immunsvaret. Här bör delar av förklaring till lungcancer kunna finnas.

Vid dysbios i mage-tarm sänks med andra ord försvaret i lungorna och patogent mögel kan lättare koloniseras med vidare följder. Undersökning där man visar att upprepade antibiotikakurer ger högre diabetesrisk bör stärka resultatet från djurförsöket. Här konstaterades även att medicin mot mögel inte ökar risken för diabetes. (117) Snarare föreslår vi att diabetesrisken vid intag av antimykotika borde minska.

Frågan står kvar. Är cancer någon typ av svamp eller mögel? Det vet vi inte ännu även om en hel del pekar i den riktningen. Uppgifter har nått oss om att feldiagnostiseringen skulla kunna vara så hög som 20-40%. Stämmer uppgifterna är det allvarligt nog.

Pleomorfism och Atavism

Tanken kring pleomorft mögel eller svamp är att förändring sker utifrån tillväxtförhållanden och andra faktorer. (91-93) Forskningen är i sin linda kring begreppet. Vad vi vet så är man inte helt överens inom de mykologiska leden hur mögelarter ska benämnas och exakt varför olika arter har differentierade underarter. Skulle pleomorfism kunna vara anledning till svårigheterna att upptäcka mögel och svamp i kroppen i “tidigt skede” samt missen av mikrobernas potentiella roll i cancerbegreppet?

Atavism betyder att något levande har förmågan anta evolutionärt tidigare egenskaper eller kanske bära de genetiska egenskaperna vidare inför senare “ytläge”. (94) Något spännande att forska vidare om är mögelsvampars förmåga att via DNA- och RNA-påverkan ändra cellers funktion så att de anpassas utefter mögelsvampens krav på tillväxtförhållanden, men ändå anpassas så patogenen/tumören kan dra nytta av värdkroppen i övrigt.

Doug Kaufmann har framfört sin liknande teori om att mögel inlemmar sitt DNA i mänsligt DNA varvid cancer uppstår. (1) Studie nr. NCT02366884 kring atavism pågår via Dr. Frank Arguello Cancer Clinic. Här försöker man ta reda på om cancerpatienter kan botas med vanligt förekommande kliniskt använda mediciner mot mögel, bakterier, svamp och protozoer. (95)

Mögel är underskattat

Sedan företagsstarten har vi försökt få fram att mögel har underskattat patogena egenskaper. Kunskap och evidens finns men är än så länge skingrad och från etablissemangets sida bortsett från och faktiskt mörkat. (5) Mögel och bakterier är väldigt vanligt i hus (96) och i dess riskkonstruktioner som krypgrund, vind, platta på mark o.s.v. Från dessa angreppsställen kan kontaminering av inomhusmilljön ske vilket är underskattat i dubbel bemärkelse. (97) Bl.a. är mögelallergi nu ansett som underskattat. Allergi mot mögel är många gånger vanligare bland allergiker än vad man tidigare trott. (98) Underskattat gäller vidare begreppet astma (99,100) och olika depressionstillstånd (101) samt troligen även neurodegenerativa sjukdomar (31) o.s.v.

Tabubelagt

Det känns som tabu att bara tänka tanken. Under hela uppväxten har jag blivit itutad att cannabis bara har dåliga egenskaper. Så verkar det faktiskt inte vara. Cannabisolja har verkan mot både mögel och cancer. Cannabis är inget jag provat men däremot skriver jag under på att ett annat via media och oseriösa forskare tabubemålat ämne i form av kolloidalt silver in vitro är högst verksamt mot svamp och mögel. (102-104) Vid sök finner vi att kolloidalt silver vid flera undersökningar också varit verksamt mot cancer. (105-107)

Canswers

Lägg samman orden cancer och answers, till Canswers. Många söker svar på varför cancer inte kan botas och varför allt fler får cancer. Vi har här sökt förklaring till om cancern kan utgöras av mögel och letat bland information om olika mediciner och alternativ med parallell verkan. Om vi vänder myntet eller snurrar lite till på cancerkuben (läs rubiks kub) så går det att vända begreppen och istället titta på vad som är känt för att orsaka cancer. Mögel kan det likt andra påverkansfaktorer slående mot immunförsvaret så kroppen får svårare stå emot mögel och andra svamparter som Candida, Cryptococcus m.fl.

Vänd också på resonemanget och fundera kring hur olika vitaminer etc. fungerar. Det som verkar mot mögel slår också mot cancer, antingen genom att ge immunförsvaret m.m. bättre funktion eller direkt genom olika påverkansvägar, pathways.

I USA finns ett gäng med Doug Kaufmann som en i spetsen, vilka håller på att göra filmreportaget Canswers. (108) Insamlingen av pengar till projektet har gått lite knaggligt men vi får hoppas att de lyckas ta fram filmen då de har uppbackande specialistkunskap. Tidigare i år släpptes via Bulletproof filmen Moldy, klockrent beskrivande de problem man drabbas av vid vistelse i hus med mögelskada och fuktskada. (109)

Sidan här behandlar inte eventuella toxiska aspekter de olika medicinerna kan ha. Var och en tar ansvar över sin egen situation och hur man vill lösa den. Men vissa alternativa preparat och vitaminer etc. direkt rekommenderas för att stärka immunförsvaret och ge kroppen en bättre chans mot svamp och mögel. (110) Ta kontakt med läkare och förslagsvis också alternativmedicinare och försök samköra dessa. Läkare får enligt lag rekommendera sin patient vissa alternativa preparat, men de riskerar bli allvarligt ansatta från arbetsgivare m.fl. om de gör det.

Det finns mycket tung anledning att vidare undersöka om det är mögel i hus som kan vara bidragande till och/eller utgöra cancer. Flertalet fall finns att ta upp här i Sverige, Kalmar Polishus, Hörby Ambulansstation, Enköpings Lasarett, ett antal skolor t.ex. den i cancerfrågan starkt omtalade Strömbackaskolan i Piteå (119)

Artikeln lämnas som ett öppet brev till myndigheter, läkare och forskare som på något sätt är berörda av informationen. Vi vill ha input samt kritik. Hjälp gärna till att sprida kunskap genom länkning hit. Ju fler som läser och kommer med erfarenhet och synpunkter desto bättre. Nu måste det hända något. Allt fler får cancer långt ned i åldrarna. Vi måste värna om våra barn och även se till att de har föräldrar i livet. De gamla “elefanterna” lär de unga. Inte ska vi väl lära ut att ekonomiskt vinstintresse går före hälsa!? Skämmes den som tänker annorlunda.

Artiklar som tillkommit efter denna, vilka berör ämnet:

Testosteron skyddar mot mögel, astma och allergi

2015-09-02
Uppdaterad 2020-09-21

Referenser

1) Mögel, bakterier och pentaklorfenol i hus kan orsaka cancer, LFS, 2013.
2) Indoor Mold, Toxigenic Fungi, and Stachybotrys chartarum: Infectious Disease Perspective, D.M. Kuhn and M. A. Ghannoum, 2003.
3) Impact of mycotoxins on humans and animals, Mohamed E. Zain, 2011.
4) Synergistic inflammatory effect of PM10 with mycotoxin deoxynivalenol on human lung epithelial cells, Capasso L et al., 2015.
5) Mögel och mögelgift – Varning för Mygel-Sveriges subsystem, LFS, 2015.

6) Toxicological interactions between the mycotoxins deoxynivalenol, nivalenol and their acetylated derivatives in intestinal epithelial cells, Alassane-Kpembi I, 2015.
7) Glutenintolerans vid inverkan av mögel samt mögelgift i hus, LFS, 2015.
8) Microbes and Gut-Epithelium, Sarita Ahlawat, 2015.
9) New perspectives on probiotics in health and disease, Eric Banan-Mwine Daliria, Byong H. Lee, 2015.

10) Modulation of Intestinal Functions Following Mycotoxin Ingestion: Meta-Analysis of Published Experiments in Animals, Bertrand Grenier and Todd J. Applegate, 2013.
11) Repurposing Drugs in Oncology (ReDO)—itraconazole as an anti-cancer agent, Pan Pantziarka et al., 2015.
12) Cheap antifungal drug may fight cancer: study, Reuters, 2010.
13) Oral anti-fungal drug can treat skin cancer in patients, study shows, Stanford Medicine, 2014.
14) Itraconazole, a Commonly Used Antifungal that Inhibits Hedgehog Pathway Activity and Cancer Growth, James Kim et al., 2010.
15) Antifungal Drug Delays Need for Chemo in Advanced Prostate Cancer, Johns Hopkins Kimmel Cancer Center, 2011.

16) Antifungal Drug Stops Blood Vessel Growth, Johns Hopkins Kimmel Cancer Center, 2007.
17) Open-Label, Exploratory Phase II Trial of Oral Itraconazole for the Treatment of Basal Cell Carcinoma, Daniel J. Kim, 2014.
18) Impact of Itraconazole After First-line Chemotherapy on Survival of Patients with Metastatic Biliary Tract Cancer, HIROSHI TSUBAMOTO et al., 2015.
19) Impact of Itraconazole on the Survival of Heavily Pre-treated Patients with Triple-Negative Breast Cancer, HIROSHI TSUBAMOTO et al., 2014.
20) Antifungal May Help in Prostate Cancer, Medpage Today, 2012.

21) EXPLORING NEW PATHWAYS TO CANCER THERAPY, HedgePath Pharmaceuticals, Inc, 2014.
22) Anti-fungal shows promise for cancer breakthrough in preclinical tests, Anthony King, 2015.
23) Common Antifungal Drug Decreases Tumor Growth and Shows Promise as Cancer Therapy, The University of Texas at Austin, 2012.
24) Evolutionarily Repurposed Networks Reveal the Well-Known Antifungal Drug Thiabendazole to Be a Novel Vascular Disrupting Agent, Edwared M. Marcotte et al., 2012.
25) Thiabendazole, a well-known antifungal drug, exhibits anti-metastatic melanoma B16F10 activity via inhibiting VEGF expression and inducing apoptosis, Zhang J. et al., 2013.

26) The treatment of advanced prostate cancer with ketoconazole: safety issues, Bok RA et al., 1999.
27) Contemporary experience with ketoconazole in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer: clinical factors associated with PSA response and disease progression, Keizman D. et al., 2012.
28) Investigation of the antifungal activity of some non anti-fungal drugs in clinical isolates of otomycosis: In vitro study, Rhana Musin Khalaf et al., 2012.
29) Repurposing drugs in Oncology ReDO, mebendazole as an anti-cancer agent, 2014.
30) Combination of Albendazole and 2-Methoxyestradiol significantly improves the survival of HCT-116 tumor-bearing nude mice, Ehteda Anahid et al., 2013.

31) Mögel och svamp hos ALS samt Alzheimer patienter, LFS, 2015.
32) Can Ibuprofen Stop Cancer Development?, Drug Discovery and Development, 2013.
33) Effect of Aspirin as antifungal drug against some opportunistic fungi, A. Al-Bader, 2008.
34) The assessment of the antibacterial and antifungal activities of aspirin, EDTA and aspirin-EDTA combination and their effectiveness as antibiofilm agents, Al-Bakri AG. et al., 2009.
35) THE INFLUENCE OF MITOCHONDRIAL INHIBITORS ON FUNGAL LIFE CYCLES, Mbulelo, Ncango Desmond, 2001.

36) Breast cancer and nonsteroidal anti-inflammatory drugs: prospective results from the Women’s Health Initiative, Harris RE. et al., 2003.
37) Low-Dose Aspirin or Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug Use and Colorectal Cancer Risk, Søren Friis et al., 2015.
38) In Vitro Activities of Terbinafine against Aspergillus Species in Comparison with Those of Itraconazole and Amphotericin B, Caroline B. Moore et al., 2001.
39) In vitro and in vivo studies of the anticancer action of terbinafine in human cancer cell lines: G0/G1 p53-associated cell cycle arrest, Lee WS. et al., 2003.
40) Terbinafine inhibits oral squamous cell carcinoma growth through anti-cancer cell proliferation and anti-angiogenesis, Chien, M.-H et al., 2012.

41) Griseofulvin stabilizes microtubule dynamics, activates p53 and inhibits the proliferation of MCF-7 cells synergistically with vinblastine, Dulal Panda et al., 2010.
42) Asci: Indicators of novel antifungals, Ncango D.M. et al., 2009.
43) Development of a yeast bio-assay to screen anti-mitochondrial drugs, Kock JL et al., 2009.
44) Mögel samt svamp i kropp och hus förorsakar högt kolesterol, LFS, 2014.
45) Anticancer and Antifungal Compounds from Aspergillus, Penicillium and Other Filamentous Fungi, Tanja Thorskov Bladt et al., 2013.

46) Identification of a New Class of Antifungals Targeting the Synthesis of Fungal Sphingolipids, Maurizio Del Poeta et al., 2015.
47) A Review on Antibacterial, Antiviral, and Antifungal Activity of Curcumin, Soheil Zorofchian Moghadamtousi et al., 2014.
48) Curcumin and Cancer Cells: How Many Ways Can Curry Kill Tumor Cells Selectively?, Bharat B. Aggarwal et al., 2009.
49) A Comparison Of The Antimicrobial (Antifungal) Properties Of Garlic, Ginger And Lime On Aspergillus Flavus, Aspergillus Niger And Cladosporium Herbarum Using Organic And Water Base Extraction Methods, D Tagoe et al., 2009.
50) Raw Garlic Consumption as a Protective Factor for Lung Cancer, a Population-Based Case–Control Study in a Chinese Population, Jin-Kou Zhao et al., 2013.

51) Trypanocide, cytotoxic, and antifungal activities of Momordica charantia, Santos KK. et al., 2012.
52) Bitter Melon (Momordica charantia) Extract Inhibits Breast Cancer Cell Proliferation by Modulating Cell Cycle Regulatory Genes and Promotes Apoptosis, Ratna B. Ray et al., 2010.
53) Anti-bacterial and anti-fungal investigation of Astragalus atropilosulus subsp. abyssinicus, Sulaiman Alrumman et al., 2012.
54) Anti-tumor effects of Astragalus on hepatocellular carcinoma in vivo, Lian-Kun Li et al., 2012.
55) Antifungal activity evaluation of Mexican oregano (Lippia berlandieri Schauer) essential oil on the growth of Aspergillus flavus by gaseous contact, Gómez-Sánchez A et al., 2011.

56) Carvacrol as an anti-cancer agent on human metastatic breast cancer cell line, MDA-MB-231, Supriya Bavadekar, 2013.
57) Benefits of whole ginger extract in prostate cancer, Karna P etal., 2012.
58) Anthocyanins and Flavonoids of Vaccinium L., Zushang Su, 2012.
59) Antifungal and Antibacterial Properties of Grapevine (Vitis vinifera L.) Leaves Methanolic Extract from Iran – in vitro Study, Javad Sharifi-Rad, 2014.
60) Anticancer and Cancer Chemopreventive Potential of Grape Seed Extract and Other Grape-Based Products, Manjinder Kaur et al., 2009.

61) Antifungal activity and inhibition of fumonisin production by Rosmarinus officinalis L. essential oil in Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg, Miguel Machinski Jr et al., 2015.
62) Rosemary (Rosmarinus officinalis) Extract Modulates CHOP/GADD153 to Promote Androgen Receptor Degradation and Decreases Xenograft Tumor Growth, Jeremy J Johnson et al., 2014.
63) Melaleuca alternifolia (Tea Tree) Oil: a Review of Antimicrobial and Other Medicinal Properties, C.F. Carson et al., 2006.
64) Antimicrobial activity and cytotoxicity towards cancer cells of Melaleuca alternifolia (tea tree) oil – Springer Antimicrobial activity and cytotoxicity towards cancer cells of Melaleuca alternifolia (tea tree) oil, Yujie Fu et al., 2009.
65) The comparative study of antifungal activity of Syzygium aromaticum, Punica granatum and nystatin on Candida albicans; An in vitro study, S. Ashnagar et al., 2014.

66) Effects of Syzygium aromaticum on the growth of cancer cells and microbes, Pankaj Sharma, 2014.
67) Mögel relaterat ämnen som hus forskning hälsa, LFS, 2001.
68) Tumörens enorma sockersug, Forskning & Framsteg, 2012.
69) Socker som glukos i hus och människa när mögel och svamp, LFS, 2014.
70) Diabetes And The Fungus Link, Doug Kaufmann, Know The Cause.

71) Nitric Oxide and Proinflammatory Cytokines in Nasal Lavage Fluid Associated with Symptoms and Exposure to Moldy Building Microbes, Maija-Riitta Hirvonen et al., 1999.
72) Nitric oxide and cancer: a review, Sheetal Korde Choudhari, 2013.
73) Mögel och biomarkörer – Vad läkare skulle kunna analysera, LFS, 2014.
74) The effect of nitric oxide and oxidative stress in Aspergillus morphology and secondary metabolism, Baidya, Sachin, 2011.
75) Characterization of the Aspergillus fumigatus detoxification systems for reactive nitrogen intermediates and their impact on virulence, Katrin Lapp, 2014.

76) A breast cancer tumour consisted of a spore-sac fungus (Ascomytina), Erik Enby, 2013.
77) Fungal Infection Mimicking Lung Cancer: A Potential Cause of Misdiagnosis, Marcos Duarte Guimaraes et al., 2013.
78) Fungal Infection Mimiking Pulmonary Malignacy, Clinical and radiological Characteristics, Marcos Duarte Guimaraes et al., 2013.
79) Clinical in vestigation of misdiagnosis of invasive pulmonary aspergillosis in 26 immunocompetent patients, Rong-Rong Zhang et al., 2014.
80) Fungal infections may mimic malignancies, Dermatology Times, 2014.

81) Fungal inflammatory masses masquerading as colorectal cancer: a case report, Mohammed Iyoob Mohammed Ilyas et al., 2015.
82) Mögelgift – Mycotoxin används som biologisk krigsföring, LFS.
83) In vitro aflatoxin B1-induced p53 mutations, Kin-Tak Chan et al., 2003.
84) Prevalence of Aflatoxin Induced p53 Mutation at Codon 249 (R249s) in Hepatocellular Carcinoma Patients with and without Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg), Salyavit Chittmittrapap et al., 2014.
85) Targeting the Hedgehog pathway in cancer, Sachin Gupta, 2010.

86) Common Antifungal Drug Works in Basal Cell Carcinoma, Medscape, 2014.
87) Computational approaches for discovery of common immunomodulators in fungal infections: towards broad-spectrum immunotherapeutic interventions, Christopher Lawrence et al., 2013.
88) Manipulation of host angioneogenesis A critical link for understanding the pathogenesis of invasive mold infections?, Dimitrios P Kontoyiannis, 2010.
89) Mycotoxin – A Target for Anticancer Drug Development, Sagar Nanskar, 2015.
90) Sick Building Syndrome (SBS) and exposure to water-damaged buildings: Time series study, clinical trial and mechanisms, Richie C. Shoemaker and Dennis E. House, 2006.

91) Pleomorphism (mold and yeast), Dr. Norman Allan.
92) Naming Aspergillus species: progress towards one name for each species, David L. Hawksworth, 2011.
93) Towards an Understanding of Pleomorphism, of Milieu Therapy and SANUM Treatment, Dr. Thomas Rau, 2011.
94) A New and Logical Explanation for Cancer, Frank Arguello.
95) Clinical Evaluation of a New Form of Cancer Therapy Based on the Principles of Atavistic Metamorphosis, Dr. Frank Arguello Cancer Clinic, 2015.

96) Mögel i hus – Varför mögelangrepp lätt kan starta, LFS,
97) Mögel i krypgrund vind hus negligerat ifråga allergi sjukdom, LFS, 2013.
98) Mögelallergi – Allergi mot mögel, LFS.
99) Astma mögel och fukt i hus tydligt relaterat, LFS, 2013.
100) Mögel-infektion i lungorna ger astma och astmaattack, LFS, 2013.

101) Mögel ger läckande hjärna och depression Sertralin-effekten, LFS, 2014.
102) In Vitro Antifungal Activity against Oral Candida Species Using a Denture Base Coated with Silver Nanoparticles, Yoshiaki Kamikawa et al., 2014.
103) Building Materials with Antifungal Efficacy Enriched with Silver Nanoparticles, Marcin Banach et al., 2014.
104) The intervention of nanotechnology against epithelial fungal diseases, Letisia H. Higa et al., 2013.
105) Silver-based nanoparticles induce apoptosis in human colon cancer cells mediated through p53, Shakti Ranjan Satapathy​, 2013.

106) Differential cytotoxic and radiosensitizing effects of silver nanoparticles on triple-negative breast cancer and non-triple-negative breast cells, Jessica Swanner et al., 2015.
107) Cytotoxicity of Biologically Synthesized Silver Nanoparticles in MDA-MB-231 Human Breast Cancer Cells, Sangiliyandi Gurunathan et al., 2013.
108) Support the Canswers Documentary [Watch Trailer], Know The Cause, 2015.
109) MOLDY The Movie: Resources For Avoiding Toxic Mold Exposure At Home, Bulletproof, 2015.
110) Frisk från mögel – Alternativ medicin kost hälsa röda tråden, LFS, 2014.

111) Aspirin could hold key to supercharged cancer immunotherapy, Science Daily, 2015.
112) Production of Prostaglandins and Leukotrienes by Pathogenic Fungi, Mairi C. Noverr et al., 2002.
113) Endogenous PGE2 promotes the induction of human Th17 responses by fungal β-glucan, Maria Cristina Gagliardi et al., 2010.
114) Mögel i hus kan ge sarkoidos och granulom som hälsoeffekter, LFS, 2014.
115) Prostaglandin E2 Suppresses Antifungal Immunity by Inhibiting Interferon Regulatory Factor 4 Function and Interleukin-17 Expression in T Cells, Sandip K. Datta, 2012.

116) Gut Dysbiosis Promotes M2 Macrophage Polarization and Allergic Airway Inflammation via Fungi-Induced PGE2, Akira Shibuya et al., 2014.
117) The effect of past antibiotic exposure on diabetes risk, Yu-Xiao Yang, 2015.
118) 6-Shogaol Inhibits Breast Cancer Cells and Stem Cell-Like Spheroids by Modulation of Notch Signaling Pathway and Induction of Autophagic Cell Death, Suparna Sengupta et al., 2015.
119) Cancer relaterat mögel utreds inte Strömbackaskolan Piteå, LFS, 2016.
120) Fungicider skapar farligare mögel i mat, hus och människa, LFS, 2016.

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Cancer kan botas med medicin mot mögel”

 1. Fantastiskt bra text! Jag har följt ämnet under flera år och skriver härmed på att det är precis så som LFS skriver.

  Tusen tack!

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Michael,
   Trevligt att du hittat in på sidan och lämnar meddelande här i vår nya kommentarsfunktion. Ämnet som artikeln berör är komplext. Det skrivna är dock bara att se som skrap på ytan med vissa mer djuplodande inslag. Nu efter ett antal månader av hemsidesuppdatering kan vi ta upp detta mögel-cancer-spår ånyo, för det finns gott om forskning att tillgå, om än inte fullt tillräcklig. Tack för ditt fina meddelande!
   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare

5 (2) Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare för att förhindra fuktproblem Har du problem med hög luftfuktighet, kondens, skadedjur, mögel och andra fuktrelaterade problem i din krypgrund? Då kan det vara dags att byta

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Produktexempel

Luftrenare AirSteril Silent

Luftrenare AirSteril Silent helt ljudlös med fotokatalys

 

AirSteril Silent 1000 och 2000 är helt ljudlösa fotokatalytiska luftrenare. Baksidan av luftrenaren är platt med avseende att hängas mot vägg. Väggfäste medföljer.

Rumsluften dras via ingående UV-lampas avgivna värme upp igenom luftrenaren varvid effektiv rening sker. Luftreningseffekt medföljer även ut i rumsluften, vilket ger bred effekt mot olika föroreningar som små partiklar och gasformiga ämnen. Det finns inget uppsamlingsfilter i AirSteril Silent eftersom den ger reningseffekt genom sammanlagt fem till sex olika modernare processer.

 

Läs mer »

AirSteril PR-UV01

AirSteril PR-UV01 är avsedd att monteras i innertak. En innertaksplatta monteras bort och PR-UV01 fälls in. Luftrenaren kan sedan vara i drift som önskat.

Läs mer »

Woods SW22FW avfuktare med plåthölje

Woods har nu sett till att ligga i framkant gällande tillverkningen av sina avfuktare. Förutom att flytta tillverkningen av SW-modellerna till Sverige har man även i förväg miljöanpassat genom att använda kylmedium R290, vilket kommer vara krav fr.o.m. 2020. Woods SW22FW är en i uppvärmda rum kraftfull och lätthanterad avfuktare.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen