Cancer kan botas med medicin mot mögel

Är cancer detsamma som mögel?I vårt arbete med mögelsanering, avfuktning och avfuktare möter vi alltjämt växande antal personer som misstänker de fått cancer på grund av fuktskada med mögel i sitt hus eller fastigheten där de arbetar. Samtidigt inkommer via andra källor att det historiskt samt i nutid finns evidens i form av cancerkonglomerat i det som kallas sjuka hus. Med konglomerat menas överfrekvens av sjukdomen i förhållande till antalet drabbade personer i hus utan kemikalie-, fukt- och mögelskador.

Vår tidigare artikel om förhållandet mellan mögel och cancer (1) berörde mest hur immunförsvaret kan påverkas av den totala bördan fuktskadeemissioner och mikrobiell kontaminering totalt innebär. Där kom vi fram till att kroppsfunktioner vars ändamål är bekämpande av cancerogena ämnen och tumörer nedsättes i sin funktion vid aktuell exponering. Denna gång sker fördjupning bl.a. om att vanliga mediciner och alternativ mot mögel visats vara högst effektiva mot cancer.

Mögel som orsak

Mögel i hus som orsak till cancer är från myndigheter, vissa läkare m.fl. utmålat som otänkbart. De flesta instanser menar att inga bevis finns och kopplingen ska därför vara osannolik. Viktigt för bättre förståelse vad de egentligen säger är att skilja mellan bevis och evidens. Man syftar här till medicinska bevis, vilka ännu inte fullständigt enligt den praktiserade tystande etiken kunnat fastslå att mögel och mögelgifter etc. i hus leder till cancer. Evidens är det vi ser i fält och den kan inte sopas under mattan då konglomeraten ifråga fortsätter dyka upp här i Sverige och världen runt. Medicinska bevis om cancerogenitet finns t.ex. vid oralt intag gällande möglet Fusarium, Penicillium och Aspergillus med dess avgivna mögelgifter, främst vid djurförsök, men även tillräckligt hos människa för fastställande av patogenitet. (1-3) Bevis finns för att de som utsätts för sjuka hus har mer mögelgift i kroppen än referensgrupp. (1)

Det kanske bäst utforskade giftet aflatoxin från Aspergillusmögel är klassat som det mest cancerogena existerande ämne vi känner till. Undersökningar fortgår där man tittar på mögeltoxiner individuellt och i synergi med varandra samt med andra ämnen som förekommer både naturligt och vid fuktskada. Synergieffekter medföljande avsevärt ökade risker har visats genom avancerade försök. Ett exempel är då små mängder av giftet deoxynivalenol (DON) från möglet Fusarium slås samman med mindre partiklar förekommande i inomhusmiljö, kallade PM – particle matter. Var för sig i lågdos ses inga direkta immunologa reaktioner men inflammation och toxisk verkan ges vid inandning av substanserna tillsammans. (4)  Ytterligare synergi föreligger mellan vissa trichotecener och lipopolysaccarider från gramnegativa bakterier. (5) Forskningen här är i sin linda. Resultaten fäller dock dementerande utspel, gällande att mögelgift i inomhusmiljö inte kan skada tack vare låga koncentrationer.

Synergifenomenet vid inandning av mögel råder också vid intag av mögelkontaminerad föda och dryck. (6) Viktigt för förståelse av riskerna vid vistelse i hus med mögel är att man där i regel utsätts för mögelgifter och andra mögelmetaboliter via inandning, samtidigt som man intar föda och dryck med naturligt förekommande mögelgift samt tillsatt sådant, t.ex. antibiotika i kött. Även om exponeringsvägen sker genom inandning kommer en del av toxinerna hamna i mage och tarm där goda bakterier kan nedsättas och inflammation etc. startar, med potentiell födoämnesintolerans och följdsjukdomar likt övervikt, IBD, astma, diabetes, allergier, artrit, karies, hjärt-kärl problem, cancer m.m. (7-10)

Mögel och mögelgifter ökar i vår omgivning bl.a. tack vare de kemiska ämnen som använts fram till förbud samt de som används idag. Flera olika bekämpningsmedel i form av biocider, fungicider och herbicider har visat sig skapa resistent mögel och även avdöda möglets naturliga fiender såsom bakterier etc. Troligen har vissa av kemikalierna gjort att mediciner emot invasiva svamp- och mögelarter inte längre fungerar. Synergisk effekt kan ges från kemikalierna och möglet då cancerogena egenskaper föreligger hos de olika gifterna. Tilläggas ska att aktuella gifter avdödar positiva bakterier i tarmfloran vilket också föranleder cancer. (120)

Cancermedicin synonymt mögelmedicin

Här kommer vi till något högst intressant. Det är nämligen så att äldre typer av medicin mot mögel och svamp vid upprepade kliniska prövningar fungerat väl för bekämpande av cancer. De verksamma preparaten, även kallat antimykotika, går bl.a. under benämning azoler. Azolerna används främst vid invasivt angrepp av mögel eller svamp. Eftersom patenten på medicinerna p.g.a. åldersskäl ej längre gäller och det inte finns några pengar att tjäna så godkänner läkemedelsbolagen ej användning mot cancer. Istället väljer man att vidareutveckla så den nya substansen blir patenterbar, synonymt inkomstbringande. Vår tolkning är att cancerpatienter tack vare ekonomiska intressen förvägras den hjälp som faktiskt står att få.

Itraconazole - Sporanox slår mot både mögel och cancerGenom projektet ReDO – Repurposing drugs in Oncology ges kunskap om Itraconazole (Sporanox) som anticanceragent via varierande funktion antingen ensam eller i kombination med andra preparat. (11) Flertalet kliniska undersökningar bevisar såväl verkan mot mögel och svamp såsom mot olika varianter av cancer. (12-20) Nya mer biotillgängliga varianter är under test och enligt förhandsinformation lovande. (21)

In Pharma Technologist, Anthony King har sammanfattat varför man ännu inte använder det mycket lovande preparatet. (22) De har tidigare inte varit medvetna om antimykotikans cancerverkan då ingen suttit som spindel i nätet och samlat in rapporterna som utgivits. Läkemedelsbolagen har uppenbart hållit officiellt tyst då de bort vara mycket medvetna om fakta. Moment 22 gäller då bolagen som ovan sagt inte är intresserade av att ge ut en billig icke tillräckligt vinstgivande medicin. Läkare sitter här i rävsax eftersom de inte får skriva ut ej ändamålsgodkända mediciner. Godkännanden styrs och initieras via läkemedelsbolagen och Läkemedelsverket.

Thiabendazole är en annan av azolerna vilken under 40år använts för bekämpande av svamp och mögel. Inledande djurförsök omtalar den potentiella verkan som kan ges hos människa och forskare vill därför gå vidare med tester. (23-25)

Ketokonazole är ytterligare antimögel och anticanceragent som under upp till 30år varit känd för att kunna ge effekt på bl.a. prostatacancer (26,27) och bröstcancer.

Mebendazole samt Albendazole är inte klassade som antimykotiskt preparat men har goda egenskaper mot candidasvamp och aspergillusmögel. (28) ReDO får fram att Mebendazole är intressant ifråga cancerbekämpning, (29) medan vi finner uppgifter från andra källor om Albendazole (30).

Cancerpatienter drabbas i högre grad än friska personer av mögel, t.ex. Aspergillus och svampinfektionen Candida. Inte sällan är det tack vare mögelangreppen dödlig utgång. Den gängse teorin är att cancerbehandling med kemoterapi nedsätter kroppens försvarsförmåga, varvid opportunistiska patogener infekterar. Här används azoler för att om möjligt kunna bota. Exempel är ovan nämnda och t.ex. Flukonazol och Voriconazol. Med facit i hand bör patienter drabbade av “sekundärinfektion” av fungoid karaktär, vilka behandlas med azoler, ha större chans att bli friska. Då kemoterapin slår ut stora delar av immunförsvaret kanske man ändå inte når effekt. Det här är lite att fundera vidare på.

Flertalet andra azoler har förmåga att hämma eller döda cancer. Vid sök i databaser innehållande forskningsavhandlingar är det överväldigande hur mycket information det faktiskt finns tydande på att dessa preparat verkande mot mikrober likt mögel och/eller svamp också har effekt mot cancer. Vi begränsar referensgivningen i denna artikel då det egentligen baserat på all fakta står klart att det bör finnas någon typ av samröre mellan cancerfall och aktuell mikrobiell aktivitet. Vi säger ungefär som Pan Pantziarka vid ReDO (22), informationen ligger skingrad, vid sammanställning ser man vad det handlar om. Spindeln i nätet har saknats eller hållits därifrån.

Genom projektet ReDO får vi veta att aktuella antimykotiska preparat jämte vanliga feber- och värktabletter som Aspirin är framtiden gällande bot mot cancer. Just värktabletter har vi tidigare beskrivit vara verksamma mot mögel. Artikel (31) var från vår sida en del av uppvärmningen inför denna artikeln och handlar om att mögel eller svamp bör kunna vara orsak till neurodegenerativa tillstånd. Med referenser visar vi där att Ibuprofen ensam eller tillsammans med Fluconazole har tydliga effekter mot mögel. Där ges ytterligare exempel på ämnen, även naturliga, som ger verkan mot både mögel och cancer. Kompletterande lägger vi här referens (32) om att Ibuprofen är förebyggande mot cancer. Acetylsalicylsyra (Aspirin m.fl.) verkar vara ännu bättre både mot mögel och cancer. (33-37) Aspirin har rekommenderats av ett antal läkare som cancerförebyggande och återfallsförebyggande vid intag om 75mg eller mer varje dag. Dessa tabletter ingår i gruppen NSAID – ickesteroida antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel, där det finns ytterligare tabletter delande här aktuella egenskaper, t.ex. Diclofenac.

Terbinafine (Lamisil), kanske mest känt för engångsbehandling av fotsvamp, är också bra mot vissa typer svamp och mögel. (38) Terbinafine har in vivo och vitro framställts som möjligt anticancerpreparat. (39,40)

Griseofulvin används vanligen för att behandla nagelsvamp eller ringorm hos både människa och djur. Tydlig verkan mot cancer ges. (41)

Anticancermedicinen Lonidamine delar med vissa andra syntetiskt framställda cancerpreparat förmågan att bekämpa mögel samt svamp. (42,43)

Olika statiner som Lovastatin och Simvastatin är kraftigt debatterade dels då man verkar sakna medicinska bevis för utlovad effekt och för att de kan skapa sjukdom. Något som inte belysts så mycket är statinernas verkan mot såväl mögel, svamp och cancer. (44)

Det går likt med azoler fortsätta rada upp syntetiskt framställda preparat eller via mögel, svamp samt bakterier utvunna substanser med medicinerande egenskaper mot såväl cancer och olika arter av mögel och svamp likt Candida. (45) Gör gärna egen sökning på något vi inte refererat till här, t.ex. Amphotericin B, Flucytosine, Caspofungin, Tamoxifen, Cisplatin, Tecfidera, Gilenya m.fl.

Vid lite mer ingående läsning finner vi problem med många förekommande mediciner. De är inte tillräckligt brett verkande eller når inte fram till målet, vilket kan förklara att man inte når lika goda resultat mot alla sorters mögel eller cancer. Forskning pågår där man uppmärksammat det och försöker få fram mer universala eller än bättre riktade medel. Exempel på forskning kring antimykotika etc. ges via referenserna (45,46). Kunskapen finns till del redan, patenten jagas det efter.

Alternativ mot mögel och cancer

Alternativ medicin mot cancer och mögel

Intressant är att den gemensamma nämnaren gällande synonymitet nämnd ovan inte bara gäller olika mediciner. Då vi söker i databanker rörande olika alternativa läkemedel och hälsokostpreparat ges samma uppslag. Det som verkar mot mögel beskrivs också fungera mot cancer, indirekt och/eller direkt. Exempel:

 • Curcumin –  Utvunnet från Gurkmeja (47,48)

 • Vitlök – Allium sativum  (49,50)

 • Bittermelon – Momordica Charantia (51,52)

 • Astragalus – Astragalus membranaceus (53,54)

 • Oregano – Origanum vulgare (55,56)

 • Ingefära – Zingiber officinale Roscoe (49,57,118)

 • Tranbär – Vaccinium oxycoccos (58)

 • Grapefrukt extrakt – Citrus ×aurantium Paradisi (59,60)

 • Rosmarin – Rosmarinus officinalis (61,62)

 • Tee Tree – Melaleuca alternifolia (63,64)

 • Kryddnejlika – Syzygium aromaticum (65,66)

 • Listan kan göras avsevärt längre, med över 70 olika växter, frukter och örter delande egenskaperna att kunna hämma eller bekämpa svamp, mögel och cancer. Växter måste kunna försvara sig emot t.ex. möglet som finns i naturen och producerar olika ämnen för att klara av detta. Just sådana ämnen är mycket intressanta inom cancerforskning för framtagande av läkemedel eller kompletterande till redan befintliga. En del av ämnena används i det man säger vara miljövänligare saneringsvätskor för t.ex. mögelsanering. Referenserna här är ämnade som tips till dig som vill gå vidare med egen forskning eller för källgranskning.

Utgörs cancer av mögel?

Mediciner ger antimykotisk verkan och effekt mot cancer i ett

Om vi bara tittar på resultaten ovan så skulle det kunna kännas ganska självklart att cancer faktiskt är någon typ av mögel eller svamp. Enkla svar på komplicerade frågor är inte eftersträvansvärt då det är lätt att få förutfattade meningar. Av en händelse hamnade vi i en kortare mailkonversation med docent Ralf Sundberg gällande frågorna här. Ralf menade att mediciner består av gifter och har olika verkan, inte bara på det preparatet ämnar bota. Självklart är det så, men databanken är i det närmaste överväldigande rörande parallella/synergiska effekter mot mögel och cancer. För att försöka bringa mer klarhet i frågan måste vidare studier göras.

Likheter

Mögel (67) behöver näring för att kunna växa. Olika sockerarter i trä samt i av trä förädlat material gör att möglet trivs, förutsatt att andra tillväxtförhållanden också infaller. Likhet med cancertumör finns. De båda gillar socker och kräver det. (68) Vid olika sjukdomstillstånd där kroppen inte kan reglera blodsockerhalten, likt vid diabetes, eller vid för höga intag av t.ex. modifierad stärkelse finns tydligt ökad risk för både invasivt mögel och cancer. (69) För att lindra eller bota diabetes ges olika mediciner vilka slående nog har förmåga att fungera som antimykotika. (70)

Kväveoxid (NO) finns i förhöjd koncentration både hos mögelexponerade patienter (71) och hos cancerpatienter (72). Kväveoxiden är en inflammationsmarkör och har under vissa förhållanden potentiellt negativa effekter. Bl.a. regleras MMP – Matrix metallopeptidase, samspelande med övrigt immunförsvar vilket i sin tur reglerar inflammation. MMP är markör både ifråga cancer och hos de vilka utsatts för mögel i hus. Man ser här nedreglering av MMP. (72,73) Det är inte bara hos människan kväveoxid bildas för skydd. Den allt vanligare patogenen, möglet Aspergillus kan bilda kväveoxid, som egen signalsubstans, och för att skydda sig bryta ned detsamma. (74,75)

Cancer har förmågan att vara snarlik sporsäckssvamp (ascomycota). Här kommer vi in på ett minst sagt minerat område. Den sedan länge etablerade medicinsektorn slår ifrån sig fakta med näbbar och klor via olika media. Med kunskap inom området mögel kan vi inte annat än konstatera att Med. Dr. Erik Enbys mikroskopering av bröstcancer är slående likt mögel/svamp av släktet ascomycota. (76) Feldiagnostisering verkar vara relativt vanligt, där man diagnostiserar cancer istället för invasivt mögel. (77-81)

Fler liknelser kan finnas i det som kallas pathways, förenklat beskrivet genetiska förändringar och mutationer vilket ses vid cancer. Mögel med dess mögelgift (82) har förmåga att mutera och inaktivera gen P53, vilken utgör mycket viktigt skydd emot bildandet av tumörer och cancer. (83-84) Hedgehog pathway är viktig för korrekt utveckling och överlevnad hos celler. Olämplig överaktivering av hedgehog ses vid cancer. (85) Nedreglering av hedgehog är vad vi förstår brukat inom viss cancerbehandling. Nedregleringen kan nås genom att medicinera mot mögel eller åtminstonde genom att använda antimögelpreparat. (86) Aspergillus fumigatus och Candida albicans föreslås indirekt av vissa forskare kunna uppreglera hedgehog. (87)

Inom cancerbegreppet innebär angiogenes att cancertumören utvecklas med abnorm tillväxt av blodkärl, troligen för att kunna förse sig med näring. En viktig funktion styrande angiogenes är VEGF – Vascular endothelial growth factor. VEGF är enligt den specialiserade läkaren Ritchie Shoemaker en markör som är nedreglerad hos somliga uppvisande typiska sjuka hus symtom och därtill relaterade sjukdomstillstånd. (73) Intressant är att det i hus med mögelskada vanligen finns kontaminering i form av olika mögelmetaboliter såsom mögelgift. (82) Några av dessa metaboliter kan användas för antiangiogenes. Trots det bör mögel, enligt studier, under vissa förhållanden orsaka angiogenes eller påverka faktorer vidare ledande till ökad blodkärlstillväxt. (88-90)

Dagen efter detta artikelsläpp utgavs resultatet från djurundersökning där man visar hur acetylsalicylsyra kan vara så effektivt mot hudcancer, bröstcancer och kolektoral cancer som är den näst vanligaste cancerformen hos män och kvinnor.  (111) Aspirin, magnecyl etc. stoppar tumörproduktionen av något som kallas prostaglandin E2 (PGE2). PGE2 fungerar dämpande på immunförsvaret som tappar förmågan att identifiera och attackera tumören. Genom tillförande av acetylsalicylsyra vänder man förloppet och ger åter immunförsvaret möjlighet att döda tumören. Prostaglandin E2 benämns vara en av många pathways. Återigen finns tydliga likheter mellan vissa tumörer och flera arter av mögelsvamp samt jästsvamp, vilka är välkända för att producera prostaglandin. (112) Svampen Candida och olika mögelarter kan kontaminera sin omgivning med bl.a. β-glucan. Det gäller både invasiva angrepp och mögel som växer i hus. β-glucan verkar inflammativt och förutom att trigga igång prostaglandinproduktionen leder det till sarkoidos och granulom. (113-115)

Processerna som dras igång i kroppen är starkt knutna till olika sjukdomstillstånd, t.ex. diabetes, autoimmun sjukdom och cancer. Vid försök där möss fått antibiotika slås delar av den goda tarmfloran ut, till fördel för svamp och mögel etc. Bl.a. produceras då PGE2 som vidare via M2-makrofager – tumörassocierade makrofager (TAMs) leder till allergisk luftvägsinflammation och astma. (116) M2-makrofagerna stimulerar blodkärlstillväxt kallad angiogenes och dämpar immunsvaret. Här bör delar av förklaring till lungcancer kunna finnas. Vid dysbios i mage-tarm sänks med andra ord försvaret i lungorna och patogent mögel kan lättare koloniseras med vidare följder. Undersökning där man visar att upprepade antibiotikakurer ger högre diabetesrisk bör stärka resultatet från djurförsöket. Här konstaterades även att medicin mot mögel inte ökar risken för diabetes. (117) Snarare föreslår vi att diabetesrisken vid intag av antimykotika borde minska.

Ämnet pathways är väldigt intressant och krävande. Det finns fler kopplingar att göra men vi ämnar lämna det till uppföljande artiklar där områdesvis fördjupning ska sammanställas.

Frågan står kvar. Är cancer någon typ av svamp eller mögel? Det vet vi inte ännu även om en hel del pekar i den riktningen. Uppgifter har nått oss om att feldiagnostiseringen skulla kunna vara så hög som 20-40%. Stämmer uppgifterna är det allvarligt nog.

Pleomorfism och Atavism

Tanken kring pleomorft mögel eller svamp är att förändring sker utifrån tillväxtförhållanden och andra faktorer. (91-93) Forskningen är i sin linda kring begreppet. Vad vi vet så är man inte helt överens inom de mykologiska leden hur mögelarter ska benämnas och exakt varför olika arter har differentierade underarter. Skulle pleomorfism kunna vara anledning till svårigheterna att upptäcka mögel och svamp i kroppen i “tidigt skede” samt missen av mikrobernas potentiella roll i cancerbegreppet?

Atavism betyder att något levande har förmågan anta evolutionärt tidigare egenskaper eller kanske bära de genetiska egenskaperna vidare inför senare “ytläge”. (94) Något spännande att forska vidare om är mögelsvampars förmåga att via DNA- och RNA-påverkan ändra cellers funktion så att de anpassas utefter mögelsvampens krav på tillväxtförhållanden, men ändå anpassas så patogenen/tumören kan dra nytta av värdkroppen i övrigt. Doug Kaufmann har framfört sin liknande teori om att mögel inlemmar sitt DNA i mänsligt DNA varvid cancer uppstår. (1) Studie nr. NCT02366884 kring atavism pågår via Dr. Frank Arguello Cancer Clinic. Här ska man försöka ta reda på om cancerpatienter kan botas med vanligt förekommande kliniskt använda mediciner mot mögel, bakterier, svamp och protozoer. (95) Tja, faktiskt en bra och tänkvärd inledning till avrundning av artikeln här. Frank Arguello kan definitivt vara något på spåren.

Mögel är underskattat

Sedan företagsstarten har vi försökt få fram att mögel har underskattat patogena egenskaper. Kunskap och evidens finns men är än så länge skingrad och från etablissemangets sida bortsett från och faktiskt mörkat. (5) Mögel och bakterier är väldigt vanligt i hus (96) och i dess riskkonstruktioner som krypgrund, vind, platta på mark o.s.v. Från dessa angreppsställen kan kontaminering av inomhusmilljön ske vilket är underskattat i dubbel bemärkelse. (97) Bl.a. är mögelallergi nu ansett som underskattat. Allergi mot mögel är många gånger vanligare bland allergiker än vad man tidigare trott. (98) Underskattat gäller vidare begreppet astma (99,100) och olika depressionstillstånd (101) samt troligen även neurodegenerativa sjukdomar (31) o.s.v.

Tabubelagt

Det känns som tabu att bara tänka tanken. Under hela uppväxten har jag blivit itutad att cannabis bara har dåliga egenskaper. Så verkar det faktiskt inte vara. Cannabisolja har verkan mot både mögel och cancer. Cannabis är inget jag provat men däremot skriver jag under på att ett annat via media och oseriösa forskare tabubemålat ämne i form av kolloidalt silver in vitro är högst verksamt mot svamp och mögel. (102-104) Vid sök finner vi att kolloidalt silver vid flera undersökningar också varit verksamt mot cancer. (105-107)

Canswers

Lägg samman orden cancer och answers, till Canswers. Många söker svar på frågorna varför cancer inte bättre än idag kan botas och varför allt fler får cancer. Vi har här sökt förklaring till om cancern kan utgöras av mögel och merdelen letat bland information om olika mediciner och alternativ med parallell verkan. Om vi vänder myntet eller snurrar lite till på cancerkuben (läs rubiks kub) så går det att vända begreppen och istället titta på vad som är känt för att orsaka cancer. Mögel kan det likt andra påverkansfaktorer slående mot immunförsvaret så kroppen får svårare stå emot mögel och andra svamparter som Candida, Cryptococcus m.fl. Leta gärna vidare på den infallsvinkeln själv.

Vänd också på resonemanget och fundera kring hur olika vitaminer etc. fungerar. Det som verkar mot mögel slår också mot cancer, antingen genom att ge immunförsvaret m.m. bättre funktion eller direkt genom olika påverkansvägar, pathways.

I USA finns ett gäng med Doug Kaufmann som en i spetsen, vilka håller på att göra filmreportaget Canswers. (108) Insamlingen av pengar till projektet har gått lite knaggligt men vi får hoppas att de lyckas ta fram filmen då de har uppbackande specialistkunskap. Tidigare i år släpptes via Bulletproof filmen Moldy, klockrent beskrivande de problem man drabbas av vid vistelse i hus med mögelskada och fuktskada. (109)

Sidan här behandlar inte eventuella toxiska aspekter de olika medicinerna kan ha. Var och en tar ansvar över sin egen situation och hur man vill lösa den. Dock kan vissa alternativa preparat och vitaminer etc. direkt rekommenderas för att stärka immunförsvaret och ge kroppen en bättre chans mot svamp och mögel. Läs mer om att bli frisk från mögelsymtom. (110) Ta kontakt med läkare och förslagsvis också alternativmedicinare och försök samköra dessa. Läkare får enligt lag rekommendera sin patient vissa alternativa preparat, men de riskerar bli allvarligt ansatta från arbetsgivare m.fl. om de gör det.

Det finns mycket tung anledning att vidare undersöka om det är mögel i hus som kan vara bidragande till och/eller utgöra cancer. Flertalet fall finns att ta upp här i Sverige, Kalmar Polishus, Hörby Ambulansstation, Enköpings Lasarett, ett antal skolor t.ex. den i cancerfrågan starkt omtalade Strömbackaskolan i Piteå (119)

Artikeln lämnas som öppet brev till myndigheter, läkare och forskare vilka på något sätt är berörda av informationen. Vi vill ha input samt kritik. Hjälp gärna till att sprida kunskap genom länkning hit. Ju fler som läser och kommer med erfarenhet och synpunkter desto bättre. Nu måste det hända något. Allt fler får cancer långt ned i åldrarna. Vi måste värna om våra barn och även se till att de har föräldrar i livet. De gamla “elefanterna” lär de unga. Inte ska vi väl lära ut att ekonomiskt vinstintresse går före hälsa!? Skämmes den som tänker annorlunda.

Artiklar som tillkommit efter denna, vilka berör ämnet:

Testosteron skyddar mot mögel, astma och allergi

2015-09-02
Uppdaterad 2020-09-21

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Referenser

2 tankar på “Cancer kan botas med medicin mot mögel”

 1. Fantastiskt bra text! Jag har följt ämnet under flera år och skriver härmed på att det är precis så som LFS skriver.

  Tusen tack!

  • Hej Michael,
   Trevligt att du hittat in på sidan och lämnar meddelande här i vår nya kommentarsfunktion. Ämnet som artikeln berör är komplext. Det skrivna är dock bara att se som skrap på ytan med vissa mer djuplodande inslag. Nu efter ett antal månader av hemsidesuppdatering kan vi ta upp detta mögel-cancer-spår ånyo, för det finns gott om forskning att tillgå, om än inte fullt tillräcklig. Tack för ditt fina meddelande!
   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon.    Vi kan hjälpa dig vidare i ditt projekt/Husköp/Analys av rapport. Står du inför ett husköp och vill veta status på huset så som dålig

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd