Cancer relaterat mögel utreds inte Strömbackaskolan Piteå

0
(0)

Har mögel på Strömbackaskolan förorsakat cancer

Strömbackaskolan i Piteå har sedan minst tio år debatterats då somliga befarar att inomhusmiljön orsakat cancer hos personal. 1989 uppstod brand i skolan och efter det har hälsoproblem uppstått hos både personal och elever. Problem med fuktskador och mögel konstaterades.

Har svartmögel förorsakat cancer?

Den aktuella mögelarten som fanns på Strömbackaskolan kallas Stachybotrys chartarum. Stachybotrys trivs särskilt i fuktig papp likt på gipsskivor och går även under benämning pappersmögel eller svartmögel. (1) Fram till början av 2000-talet fanns kontroversiella uppgifter om svartmöglets skadlighet. Bl.a. har CDC Centers for Disease Control and Prevention, idag skandalomsusade för att eventuellt ha mörkat kopplingen mellan vaccin och autism, givit ut sådan information. Sedermera har fler forskningsresultat ändrat denna bild till att vi nu ser möglet innebära hälsorisk då det via fuktskada får fäste i byggnadskonstruktioner (3,4), såsom i väggarna på Strömbackaskolan. Från skade- och angreppsstället avges en mängd sekundärämnen kallat mögelmetaboliter, t.ex. mögelgifter. Största exponeringsvägen är inandning och Stachybotrys har genom djurförsök visats vara skadligt vid just inandning. (4) Stachybotrysmöglet brukar inte vara ensamt som mikrobiell kontaminant och synergiska hälsoeffekter föreslås därför. (5-7)

På Strömbackaskolan har man upplevt ökat antal fall av cancer i den aktuella fuktskadade byggnaden Oden. Senaste utredning i cancerfrågan gjordes av Docent Lennarth Nyström vid Umeå Universitet, som via statistisk undersökning kom fram till att antalet cancerfall på skolan inte översteg genomsnittliga fall. Man menar från ansvarigt håll att Nyströms utredning inte kan styrka eller bevisa att inomhusmiljön skulle kunna lett till cancer. Skyddsombuden på skolan har begärt ny utredning då de menar att Lennart Nyströms utredning inte gett svar på de ökade cancerfallen i den specifika byggnaden. Trots att markant överfrekventerat antal personal sedan upptäckten av möglet insjuknat i aktuell skolbyggnad nobbar skolledningen vidare utredning. (8,9)

Vidare har även Professor Bengt Järvholm från Umeå Universitet varit inblandad i ärendet. Järvholm sammanfattade ärendet genom konstaterandet ”trots den relativt höga siffra av cancerfall i lokal Oden kan vi med dagens kunskap inte relatera arbetsmiljömässiga faktorer på Strömbackaskolan till de angivna cancerfallen”. (10)

Vi ser inte att man gjort tillräcklig toxikologisk utredning i förhållande till mögel, mögelgift (11,12) och andra biologiska samt kemiska emissioner som förekom i byggnaden. Statistik via kohortundersökning är en sak, om den nu hade utförts så att svaret gavs klart. Sådan vore tillsammans med toxikologisk och immunolog total undersökning, inte bara gällande lärarna, utan också eleverna, fullt adekvat att göra. Eleverna hade vad vi vet 2005 inte fått möjligheten till undersökning trots uppvisade hälsoeffekter. Det talas om cancerfall även bland Strömbackaskolans elever.

Vi har genom vår forskning kommit in på ämnet om mögel kan förorsaka cancer. Flera olika mögelgifter, också benämnt mykotoxiner är klassade som cancerogena. Ytterligare metaboliter som leder till inflammation och oxidativ stress är fullt tänkbara som förorsakande och inverkande till cancer. Det finns även viss fakta som tyder på att cancer skulle kunna utgöras av någon typ av mögelsvamp. (13,14) Det går inte på något sätt att friskriva Strömbackaskolans mögelproblem och samlade problembild från cancerfallen och de andra hälsoeffekterna som setts.

Umeå Universitet

Vi ser inte med direkt blida ögon på den forskning kring sjuka hus som nu utförs vid Umeå Universitet. Vid institutionen för psykologi framför bland andra Steven Nordin att hälsoeffekter vanligen förekommande i sjuka hus beror på psykiska faktorer och att kognitiv beteendeterapi ska vara bästa vården. Detta är inte vetenskapligt väl förankrat eller terapeutiskt verifierat och talar emot stora delar av den toxikologiska forskningen som under många år gjorts. Karolinska Institutet stämmer via Johnny Lorentzen in i denna minst sagt skandalösa forskningsutvecklingen där man når ut till intressenter med säker utsago, utan fullständig toxikologisk utredning samt innan forskningsresultaten ens verifierats. Samtidigt selekterar man bort sådant som skulle kunna göra forskningen i sak direkt kontroversiell och kanske kullkastad. (15,16)

Bengt Järvholm som varit involverad i Strömbackaskolans utredning verkar enligt vissa av våra informanter ha blivit en slags nej-sägare till att mögel i sjuka hus kan skada de som vistas där. Fenomenet som också gäller Steven Nordin har kunnat ses de senare åren där man från Universitetets sida svängt från att informera om möglets potentiella skadlighet till att tala om psykologiska aspekter eller bara avfärda annan forskning oavsett kvalitet.

Med facit på hand känns det något olyckligt att Umeå Universitet fått i uppdrag att utreda Strömbackaskolan. Vi ser från fall till annat att man allmänt från ansvarigt håll gör allt som står i sin makt för att avdramatisera sjuka hus ärenden. Det görs inte sällan genom rena lögner eller genom friserade urval under undersökningen samt forskningsmaterial som det hänvisas till. Det kallas “cherry picking”, man väljer det som ser bäst ut och det som förklarar att inga bevis finns. Hur vore det att berätta som det är, att viss forskning framför riskerna vid vistelse i av fukt och mögel skadad byggnad, men att man ännu inte inom vården lärt sig att i det enskilda fallet avgöra om cancer eller annan sjukdom förorsakats av exponeringen? Skulle fullt ut ärlig och uttömmande information ges hade troligen ingen gått med på att arbeta eller gå i skolan under aktuella omständigheter. Man vill inte utlösa panik och kör därför med viss undanhållandetaktik. Det är försiktighetsprincipen i miljöbalken som ska gälla och där står att även om medicinsk forskning inte finns tillräckligt så ska lagen följas. Ingen ska behöva arbeta eller gå i skolan där man p.g.a. husets beskaffenhet kan bli sjuk.

Trots renovering verkar det ha förekommit takläckage så vatten runnit in i skolan. Så här får det inte vara.

Varför har inte hälsoundersökning gjorts gällande barnen? Det borde vara högst relevant att låta barnen undersökas. Handlar det om “cherry picking” genom uteslutande av urval?

Sjuka hus (17) och Strömbackaskolan har 2009 varit föremål för interpellation i riksdagen där Jan Lindholm (MP) framförde allvaret i rådande situation och menade att ytterligare åtgärder för att komma åt problemen behövs. (18)

Denna sida ingår i vår bevakning av ärenden som rör skolor med skada av fukt och mögel, samt debattserien fall ur verkligheten. (19,20)

Uppföljning av ärendet sker delvis genom artikeln där svenska forskares snäva toxikologiska utsago tas upp. Man säger att det inte förekommer akuta toxikologiska effekter och att det därför inte finns några risker med klorfenoler eller mögel. Det som inte omtalas är kroniska och additiva effekter. (21)

Vidare har forskare i Finland i undersökning av mindre grupper, vilka vistats i mögelskadade byggnader, funnit överfrekvens av cancer, autoimmuna sjukdomar, neurologiska problem m.m. (22)

2016-04-29
Uppdaterad 2020-04-30

Referenser

1) Svartmögel – Olika arter av mögel med mörk-svart färg, LFS.
2) Stachybotrys chartarum, Trichothecene Mycotoxins, and Damp Building–Related Illness: New Insights into a Public Health Enigma, James J. Pestka et al., 2008.
3) Biological responses of Raw 264.7 macrophage exposed to two strains of Stachybotrys chartarum spores grown on four different wallboard types, J. H. Kim et al., 2016.
4) Svartmögel Stachybotrys chartarum skadlig vid inandning, LFS.
5) Vetenskapliga bevis – Mögel och sjuka hus skadar allvarligt, LFS, 2015.
6) Fungi, Bacteria, Nano-particulates, Mycotoxins and Human Health in Water- Damaged Indoor Environments, Jack Dwayne Trasher, 2016.
7) Synergistic proinflammatory interactions of microbial toxins and structural components characteristic to moisture-damaged buildings, M. Korkalainen et al., 2016.
8) Lärarna nobbas ny cancerutredning, Skolvärlden, 2016.
9) Cancergåtan i Piteå kvar, Norrbottens Kuriren, 2015.
10) Kohortstudie av cancersjuklighet och cancerdödlighet hos anställda vid Strömbackaskolan, Piteå 1973-2011, PT.
11) Mögel relaterat ämnen som hus forskning hälsa, LFS, 2001.
12) Mögelgift – Mycotoxin används som biologisk krigsföring, LFS.
13) Mögel, bakterier och pentaklorfenol i hus kan orsaka cancer, LFS, 2013.
14) Cancer kan botas med medicin mot mögel, LFS, 2015.
15) Mögel och mögelgift – Varning för Mygel-Sveriges subsystem, LFS, 2015.
16) Mörkar Steven Nordin Johnny Lorentzen mögel och kloranisoler, LFS, 2015.
17) Sjuka Hus – Blir du sjuk av ditt hus eller arbetsställe, LFS, 2005.
18) Ohälsa och inomhusmiljö Interpellation 2008/09:353, Jan Lindholm, 2009.
19) Fukt och mögel i skola samt förskola, LFS, 2012.
20) Fall ur verkligheten – Mögel och sjuka hus, LFS, 2015.
21) Akut toxisk effekt – Sjuka hus – mögel och klorfenoler, LFS, 2017.
22) Svåra följder av mögel i hus, finsk forskning – DMHS, LFS, 2017.

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare

5 (2) Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare för att förhindra fuktproblem Har du problem med hög luftfuktighet, kondens, skadedjur, mögel och andra fuktrelaterade problem i din krypgrund? Då kan det vara dags att byta

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Produktexempel

Luftrenare PCO Airguard (Nya)

Äldre modell av luftrenare PCO-AirGuard, alla är nya och i enlighet med andra luftrenare har dessa också katalysatorplattor.

Fotokatalytisk Luftrenare Enheten levereras med lampa. Enheten använder sig av en liten fläkt som drar in luft förbi UVC-Lampan och blåser ut på motsatt sida.

Luftrenaren är lämplig att använda till bilen, båten, husvagnen, garderoben el. liknande utrymmen.

Detta är föregångaren till Airsteril AS-430

Vill du veta mera https://www.lfs-web.se/produkt/luftrenare-airsteril-as-430

Läs mer »
skyddsoverall

Skyddsoverall

Skyddsoverall, s.k. engångsoverall vilken används vid egenkontroll och inspektion av utrymmen som krypgrund, vind, källare etc. Används också vid sanering för skydd mot saneringsvätskan. Storlek XXL.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen