Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Fuktskada i Sunnerbohallen Ljungby Kommun

För en tid sedan kunde vi läsa en insändare i tidningen Smålänningen där skribenten klagade på skicket och städningen i idrottsanläggningen Sunnerbohallen i Ljungby Kommun. Vid senare besök passade vi på att titta lite och fann att städningen verkade ok men däremot upptäcktes mögel eller någon typ av mikrobiell skada i takskivorna i herrarnas dusch som ligger i anslutning till badet.

Fuktskada och kanske mögel i Sunnerbohallen Ljungby

Det är svårt att avgöra källan till denna fuktskada utan att lyfta bort takskivorna och inspektera ovanliggande takkonstruktion. Ett scenario är att någon gjort ett bussträck och skvätt eller spolat vatten upp mot taket då fuktskadorna från lite avstånd syns begränsade till ett antal takskivor. En annan anledning skulle kunna vara att fuktlasten från duschen, d.v.s. uppåtstigande vattenånga påverkat. En tredje kanske mer trolig misstanke är att det från rör eller yttertaket på Sunnerbohallen skett vattenläcka med nedåtrinnande vatten och mögel som följd.

Kondens från rör och ventilationstrummor kan uppkomma. Ligger ett icke isolerat ventilationsrör här ut mot kall konstruktion kan kondens bildas inne i röret och läcka ut genom skarvar och hål. Är en kallvattenledning ej isolerad kan fuktig uppstigande luft bilda kondens mot ledningen. Kondensvattnet kan i båda fallen rinna nedåt och påverka takskivorna.

Åtgärder

Enligt svensk lagstiftning och utifrån sunt förnuft är det självklart att en fuktskada av denna art ska inspekteras via fuktteknisk utredning och åtgärdas. Synligt mögel kan påverka känsliga individer ganska omgående och Ljungby Kommun bryter här mot bl.a. Miljöbalkens Försiktighetsprincip, precis som också gjort i ärendet Klövervägens Förskola. Enligt Tekniska Kontoret hade man våren 2011 flera läckande tak i kommunen p.g.a. smältande snö. Är denna skada i Sunnerbohallen förutom Klövervägens Förskola ytterligare ett ställe där Tekniska Kontoret anser att det inte är några problem att låta det självtorka?

Vilka åtgärder kan väntas? Förskolan uppvisade också missfärgade takskivor då vatten runnit ned i isoleringen och blött upp skivorna. Där bytte man sent om sider ut några skivor men lät ovanliggande skadat material vara kvar. Det är att likna med en omlackering av rostskadad bil, utan att rosten åtgärdas. Helt enkelt bara ett spel inför gallerian.

Avfuktare

För att luften inte ska bli för fuktig i duschrummet i Sunnerbohallen finns gott om luftdon monterade i taket som är kopplade till ventilationssystemet. Då ventilation sker innebär det avfuktning eftersom fukt dras ut från rummet och ny torrare luft tillförs. Meningen är att avfuktare på detta sätt inte ska behövas. Frågan är om ventilationen här fungerar som den ska och är tillräcklig? Har OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) utförts?

Idag finns det fina avfuktare för simhallar att integrera i ventilationssystem, s.k. simhallsavfuktare. Det krävs i duschrum och simhallar mycket hög kapacitet gällande avfuktningen och aggregaten är därför mycket dyra. Ev. kan man i separata våtutrymmen installera fristående mindre poolavfuktare om det krävs.

Ventilationen i sig är kanske t.o.m. dyrare för avfuktning än en fristående avfuktare. Det eftersom den nya tillkommande luften måste värmas upp då det är kallt ute. För att minska ventilationskostnaderna används idag olika typer av värmeväxlare som återvinner upp till 85% av värmen i frånluften, vilken tillsätts inkommande luft. Det kan ändå vara lönande att installera en separat avfuktare där extra behov finns, i jämförelse med att öka ventilationen.

Fuktskador i kommuner

Fastighetsbeståndet i Sveriges kommuner blir äldre och generellt sett allt sämre skött. Kostnadsbesparingar har på många håll banat väg för fuktskador av olika slag vilka i sin tur leder till mögel, emissionsavgivning och sjuka hus. Kostnadsbesparingarna har gjorts vid uppförande av husen som då inte byggts för att klara av vårt klimat och olika fuktlastförhållanden. Samtidigt har det löpande underhållet ofta minimerats eller helt uteblivit. Vi står sammantaget inför mycket stora kostnader för mögelsanering, annan sanering, rivning och återuppbyggnad. Grovt uppskattat kan det totalt sammanräknat med privatägda hus röra sig om upp till 1.000 miljarder i åtgärdskostnader eller mer. Ljungby Kommun är ingalunda besparade från dessa saneringskostnader. Med kunskap och rätt tänk kan utgifterna kontrolleras. Det går då inte att lappa och laga, det måste göras rätt från början, källan och skadorna måste åtgärdas, även de som är dolda inne i konstruktionen. Rätt innebär inte att strunta i sådant man har skyldighet att åtgärda!

Miljökontoret ringer upp

2013-02-11, några dagar efter denna artikels utgivande ringer Miljökontoret i Ljungby upp och berättar att man varit uppe på Sunnerbohallens tak och tittat samt att innertaksskivorna ska bytas ut. Fråga ställdes från vår sida om man undersökt takkonstruktionen ovanför skivorna, om där finns mögel eller annan fuktskada? Svaret från Miljökontoret var att om detta (läs missfärgningarna) återkommer får man titta på det då. Vi konstaterar att Ljungby Kommun agerar precis som om "det som inte syns inte finns", vilket vi tidigare skrivit om, se ovan denna uppdatering. Detta är ett mycket dåligt sätt att förvalta kommunens fastigheter. Kan kosta mer för skattebetalarna i en förlängning samtidigt som man inte får agera så här vårdslöst. Ljungby Kommun lurar sig själva genom sin inkompetens inom området.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Det känns riktigt tråkigt att behöva skriva om möglet i Sunnerbohallen. Vi tror med facit i hand att det kan vara enda sättet att påverka Tekniska Kontoret i Ljungby att tänka och framför allt göra rätt.

Genom denna sida ges generell kunskap om vad man bör tänka på och hur man kan gå vidare då fuktskada i tak upptäcks samt extra behov av avfuktare finns.

Ytterligare lösning för att direkt fräscha upp luften i ett våtutrymme som duschrum eller omklädningsrum och där minska risken för mögel- och bakterietillväxt är att använda fotokatalytisk Luftrenare AirSteril Thermal