Mögel kan genom 1-octen-3-ol förorsaka Parkinsons

Det har genom tidigare studier föreslagits koppling mellan mögel och ett antal olika sjukdomstillstånd bl.a. Parkinson som denna sida handlar om. Idag börjar vetenskapen komma ikapp då det gäller att förklara hur möglet och dess metabolitavgivning skulle kunna påverka oss och förorsaka både symptom och sjukdomar. Genom Joan Wennstrom Bennett, Arati A. Inamdar et al., från Rutgers University i New Jersey, USA, får vi veta att forskningsteamet nu kopplar vanlig lukt från mögel, s.k. mögellukt i form av mögelmetaboliten och alkoholen 1-octen-3-ol till Parkinsons sjukdom (1,2).

Metaboliten vanligen avgiven från mögel i hus kallad 1-octen-3-ol räknas in under begreppet MVOC, volatila organiska föreningar även kallat mikrobiellt producerade kolväten. I förhållande till Dopamin har denna karakteristiska lukt och alkohol från mögel förmåga att verka nedsättande genom degeneration av Dopamin-neuronerna hos bananflugor, där Dopaminet lagras för att sedan frisättas till synapsernas viktiga funktion så att nervcellerna i centrala nervsystemet kan kommunicera med varandra.

Mögel och dess symptom

Just gällande mögel och fuktskada i hus finns en mängd olika symptom i sammanhanget misstänkliggjorda. Nyligen har man funnit hur möglet kan orsaka astma. Andra hälsomässiga fenomen som via exponerade personer under många år rapporterats om är trötthet, hjärndimma (svårt att kognitivt fungera bra), depression, svårigheter att hantera känslor, oro och ångest, yrsel m.m.

Mögel i petriskål, ordet parkinson och en neuronKopplat till lägre Dopaminnivåer i kroppen finner vi i medicinsk litteratur en mängd styrkande fakta att sådana biverkningar och symptom är vanliga. Då det gäller Parkinson blir svårigheterna mer uttalade genom många gånger grava motoriska problem, skakningar, demens, depressiva följder o.s.v. Sjukdomen är långt ifrån fullständigt utredd ifråga vad som är utlösande faktorer. Dock vet man sedan tidigare att vissa giftiga av människan framställda kemiska ämnen kan bidra till utvecklande av sjukdomstillståndet. Forskarna på Rutgers menar att deras fynd är det första som pekar på att mikrobiellt (genom mögel eller bakterier) producerade sekundärprodukter skulle kunna inverka gällande utvecklandet av Parkinson.

Denna nya kunskap lär ge vidare kall till studier för att utvärdera skadeverkan hos oss människor. Just bananflugans egenskaper ifråga “immunförsvar” har tidigare givit högst vägledande fakta, t.ex. då man för inte så länge sedan i bananflugan upptäckte viktiga receptorer (vilka visade sig delas av oss människor) som bl.a. kan detektera mögel och vidare stimulera immunförsvaret. Läs här mer om mögel och cytokiner.

Intressant tycker vi är att vidare koppla denna forskning till Kortisol och hur stressverkan kan utvecklas eller dämpas i kroppen. Vid kortvarig stress ökar normalt Kortisolnivån varvid specifika receptorer ökar mängden avgivet Dopamin. Detta för att vi ska hålla oss vakna och skärpta, ursprungligen en av funktionerna för överlevnad. Vid långvarig stress blir dessa receptorer mindre känsliga och det negativa stressläget kan medföra att man får symptom just likt de som är vanliga i sjuka hus med mögel- och fuktskada. Skulle den här flaggade forskningsrapporten från Rutgers stämma föreslår vi att kedjeeffekt kan göra sig gällande, där fysisk och psykisk stress samt exponering av mögel skulle kunna accelerera sjukdomsutvecklandet. Läs här även om mögel, barn och stress.

Pusselbitarna gällande immunförsvaret och kroppsliga funktioner i övrigt är många att lägga och alla bitar finns inte medvetandegjorda ännu, samtidigt som vissa existerande måste omändras för att passa. Trots detta kan man inte avfärda mögelforskningen här eftersom så pass många personer som framkommet är, faktiskt blir sjuka av att vistas i mögelhus. Enkom mögel påstår vi inte att alla “sjukdomsfall” handlar om, men att möglet har mer eller mindre specifik inverkan är vi förvissade om, genom egen personlig erfarenhet, från fältarbete och kontakt med tusentals personer som säger samma sak.

Mögel i Katrinas fotspår

Just det här med egen erfarenhet kan vara viktigt för att man verkligen ska få upp ögonen för vad som kan bli följden av att bo eller jobba i ett av fukt och mögel skadat hus. Joan Wennstrom Bennett, en av forskarna från Rutgers berättar via nyhetsmedia att hon tidigare inte trodde på det här med sjuka hus och att man kan bli sjuk av mögel. Hennes uppfattning ändrades 2005 då orkanen Katrina medförde vattenskador och mögelpåväxt i hennes hus. Joan drabbades av yrsel, huvudvärk och illamående och ändrade uppfattning. Sedan dess har hon bl.a. letat efter orsaker till fenomenet som i USA kallas BRI – Building Related Illness, motsvarande vårt begrepp sjuka hus eller byggnadsrelaterad ohälsa. Hypotetiskt sett trodde Joan att MVOC från mögel kunde vara orsaken och forskningen kring 1-octen-3-ol ses som ett resultat av dessa hypoteser. (5)

Det står mycket att läsa kring spåren av orkanen Katrina då det gäller människor som mått och fortfarande mår dåligt i förhållande till de fuktskador och mögelproblem deras hus, skolor samt arbetsplatser drabbats av. T.ex. har uttrycket Katrina-cough myntats i förhållande till de luftvägsbekymmer många dras med där envis hosta blivit en plågoande.

Joan W. B. et al., är inte de enda som under senare år tittat på 1-octen-3-ol i förhållande till hur kroppen påverkas. I artikeln mögel och cancer lyfter vi fram ytterligare intressant upptäckt där Katrin Gorham kommit fram till att nedsättande funktion kan ges på immunförsvarsceller vid benämning makrofager, vilket vidare kan sänka kroppens motståndskraft emot såväl mögel som virus och bakterier. Det finns även duktiga svenska forskare som visar på positiva samband mellan här aktuell MVOC och hälsopåverkan. En av dessa är Bo Sahlberg som från Uppsala Universitet presenterade en av de bättre longitudinella studierna vi tagit del av (3). Andra svenska nyckelpersoner har också lyft fram forskning som visar på alkoholens hälsosamband. En av dessa är Dan Norbäck som vi sett nämna Araki A. et al., i sammanhanget. Här finns några olika rapporter att hänvisa till och vi väljer ref. (4) som sammanfattar och stärker sambandet mellan 1-octen-3-ol och viss specifik ohälsa. Tråkigt nog har vi funnit en annars seriös Dan Norbäck tvetydig i förhållande till hur han konsulterar ansvariga och föräldrar i fall av mögel i skola. Mer om det under mögel, sjuka hus och svenska forskare.

Joan W. Bennett har sedermera tittat vidare på det här med lukter i form av kolväten från mögel. Ytterligare orkan vid namn Sandy har gjort många hus fuktskadade. Från dessa husen har mögel samplats och forskningsteamet har undersökt effekterna på samma art av fruktfluga som visade på ovan nämnda hälsoeffekter. Resultaten föreslår att en rad olika mögelmetaboliter i form av lättflyktiga ämnen bör vara toxiska. MVOC – Lukt från mögel bör klassas som toxisk.

Mögel i hus misstänks förorsaka EHS – Elöverkänslighet

Med avfuktare kan man förebygga mögel i hus. Vi har hört vissa säga att det upplevs dyrt att kosta på sig mellan ett par hundra till ett par tusen kronor om året i avfuktning. Frågan är vad dålig hälsa kostar? Då tillståndet vid långtidsexponering av mögel skiljer sig åt från person till annan kan mörkertalet vara stort. Detta också eftersom symptomen kan vara diffusa och sjukdom kan ta tid att utveckla.

Vi uppskattar att husen som behöver mögelsanering här i Sverige skulle kunna kosta mellan en till två biljoner att åtgärda. Den stora frågan är vad alla kommande och befintliga sjukskrivningar och vårdinsatser i ärendena kostar?

2013-11-14
Uppdaterad 2019-05-24

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Dela vårt innehåll

Nedsatt pris på 18w-ozonfri lampa till Luftrenare

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Installation luftavfuktare i krypgrund eller vind

Vårt signum är att löpa linan ut tillsammans med kunden Installation Vi uför installation av kvalitativa avfuktare som passar för krypgrunden eller på vinden. Installation utförs enligt husets invändiga form och utseende, vi tar hänsyn

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Produktexempel

Notiser

Avfuktare i hus ingår i begreppet cirkulär ekonomi
Avfuktare i hus gör skillnad mellan linjär och cirkulär ekonomi

Här motiverar vi varför avfuktare installerad i hus ingår i cirkulär ekonomi. I tider med ekonomiska svångremmar får många gånger våra hus och fastigheter stå tillbaka. Fenomenet som sådant är inte nytt. I industrialismens framväxt

Mögel i hus kan leda till dysbios, invasivt mögelangrepp i mage och tarm. Mögelgift kan finnas i urin.
Mögelhus nu förknippat med mögel i tarmar och mögelgift i urin

2013 släppte Joseph H Brewer et al. uppmärksammat resultat gällande att 93% av CFS patienter (kroniskt trötthetssyndrom) hade signifikativt svar av mögelgift/mykotoxin i urinprov. [1,2] Nu har William Shaw och Matthew Pratt-Hyatt presenterat ny kunskap