Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Mögeltest - Gör Det Själv test detekterar mögel

MögeltestVia patenterad teknologi finns nu möjlighet att på plats själv göra ett utslagsgivande mögeltest. Misstänks mögel i huset behöver man initialt inte ringa in fukttekniker eller sända analysmaterial till laboratorium för att få övergripande svar.

Via Alexeter IAQ Pro mögeltest sker indikationsutslag gällande 32 mögelarter vilka ofta i förhöjda värden kan ses som fuktskadeindikatorer i hus.

Inklusive moms, postfrakt samt vår professionella support 495:-


Beställ Alexeter mögeltest via AvfuktareButiken


Mögeltest - Utförande

Mögeltest i husDet går att mögeltesta i alla förekommande utrymmen som i husets boytor, källare, krypgrund, vind, garage etc. Mögeltestet kan genomföras genom svabbning på ytor och föremål där man ser mögel såväl som på andra ytor där möglet med dess sporer kan ha lagt sig i damm via dess luftburna förmåga.

Medföljande svabb (tops) dras ur sin plasthylsa. Stryk några gånger över stället där eventuellt mögel ses eller där damm ansamlats, likt på hylla, dörrkarm, fönsterkarm etc.

Testet görs som bäst där man visuellt ser misstänkt mögel eller i det rum man upplever mest problem. Mögelsporer och andra mögelmetaboliter transporteras via luft och damm från angreppsstället runt i hela huset men koncentrationen brukar vara som högst i det rum som angränsar till fuktskadestället. Misstänks mögel komma upp i huset från krypgrund, torpargrund eller platta på mark kan man mögeltesta genom att samla upp det damm som lägger sig på golvlisten. Det är då bra att kontrollera om det speciellt drar upp luft genom någon glipa eller rörgenomföring och utföra testet i anslutning till det stället.

Mögeltest i krypgrundMögeltestsvabben förs sedan tillbaka i plasthylsan. Därefter bryts försiktigt men bestämt ampullen med reagensvätska.

Vätskan pressas och rinner ned till det som uppsvabbats. Skaka behållaren omsorgsfullt i tio sekunder.

Mögeltest på vindDå det uppsamlade blandats väl med reagensvätskan skruvas korken av och fem droppar läggs i vardera av de två runda cirkelskålarna i indikatorplattorna märkta Asp/Pen (Aspergillus och Penicillium) samt Stachybotrys.
Testresultat mögel eller ej
Ett antal minuter efter att vätskan droppats ned i indikatorskålen i respektive mögeltest ges svaret, antingen negativt eller positivt.

En röd linje betyder negativt och två röda linjer svarar positivt att det finns mögel över testets tröskelvärde.

Läs följande om mögeltestet för bästa resultat

Mögeldetektor som komplement

Mögeldetektor kompletterar mögeltestetMöjlighet finns även att detektera visst mögel och mögelgift med hjälp av inspektionslampan vi kallar mögeldetektor. Möglets flourescerande egenskaper nyttjas vilket ses i bild här där mögel i isolering ger en blå flourescens under lampans väl avvägda våglängder av UV-ljus. Detta mögel var utan lampans hjälp annars svårare att visuellt upptäcka. Man kan vid sådant visuellt fynd sedan gå vidare med aktuellt mögeltest för att verifiera att det inte är något annat som flourescerar. Mögeldetektorlampan kan visa på bästa ställe att genomföra mögeltestsvabbningen. Läs mer här om LFS Inspektionslampa och Mögeldetektor.

Allmänt om mögeltestet 

De flesta andra mögeltest som finns fungerar endast som provtagning inför senare laboratorieanalys. Man får inte svaret direkt och metoden är förenad med högre kostnader. Med vårt mögeltest ges svar normalt inom fem minuter.

Från vissa håll ges information om att mögelanalys och mögeltest inte är av värde att utföra. Vi vill påstå att det inte riktigt är med sanningen överensstämmande. Allt fler forskningsrön visar att vissa hälsosymtom är vanliga i s.k. sjuka hus där mögel och bakterier förekommande vid fuktskador finns. IAQ Pro mögeltest är speciellt utformat för att indikera de här mest aktuella mögelarterna. Mer forskning behövs för att ringa in exakt på cellnivå hur möglet påverkar vårt immunförsvar och vilka sjukdomar det kan ge upphov till. Dock vet vi med bestämdhet att förhöjda halter av dessa fuktskadeindikatorer har potential att medföra hälsoeffekter särskilt hos känsliga individer. Allt mer bevismaterial samlas gällande att kronisk inflammation är vanligare hos personer som vistas i hus med mögel än hos motsvarande grupp som inte gör det.

IAQ Pro Mögeltest är högsensitivt gällande flera av de mögelarter som misstänks ge hälsoeffekter. Positivt test omtalar att teststället sannolikt var kontaminerat med mögel över de gränsvärden som måste uppnås för att positivt svar ska kunna utfalla. Det ger dock inte indikation om hur allvarligt eller stort skadestället i huset är. Därför kan det vara bra att vid behov anlita fukttekniker för vidare bedömning och inringade av skadeställe, samt rådgivning om vidare åtgärdsförslag. Vanliga åtgärdsförslag är införskaffande av avfuktare samt förbättring av ventilation och uppvärmning. Mögelsanering kan också bli aktuellt.

Negativt mögeltest behöver nödvändigtvis inte alltid friskriva huset från fuktskador och påverkan från mögel och bakterier etc. Frågan är vilka koncentrationer möglet kommer upp i och hur känslig individen är i förhållande till mögelkoncentrationen etc. i sig. Mögeltestet är utslagsgivande gällande viss detektionsnivå av mögelsporer och ger inte utslag gällande om kontamination finns i luften av andra volatila ämnen från mögel. Dock är mögeltestet ofta klart vägvisande.

IAQ Pro Mögeltest kan detektera så lite som 500 mögelsporer inom 15 minuter från genomfört test. Vid högre sporkoncentration kan utslag ges redan inom 2 minuter.

Det finns vidare mögeltester att genomföra om man vill få närmare svar gällande vilka mögelarter som funnits. Mögel DNA analys är en variant, laboratorieodling och mikroskopering andra gångbara metoder.

- Mögelskada i hus - Vad gör man med möbler, kläder etc.

- Mögelhund är tränad för att spåra mögel i hus

2016-03-07
Uppdaterad 2018-12-03
Av Jerker Andersson

Misstänker du fuktskada, antingen aktuell eller uttorkad? Vi har såväl kunskap som produkter för åtgärdande.

Ofta behövs avfuktare för att undvika det livsvillkor som är viktigast för mögel. Med rätt avfuktning hålls fuktnivåer i luft och material så låga att möglet inte kan tillväxa.

Detta mögeltest är en initial och utslagsgivande åtgärd som kan användas om man närmare vill kontrollera misstänkt mögelförekomst i huset eller lägenheten.