Search

Mögel i Lägenhet: Lagar, Regler och Viktiga Tips för Att Hantera Problemet

4.9
(7)

Mögel i Lägenhet: Lagar, Regler

 

Mögel i lägenheter är inte bara ett estetiskt problem; det kan även utgöra en allvarlig risk för hälsan för både hyresgäster och fastighetsägare. Dessutom kan möglet skada fastigheten, kläder och bohag. För att effektivt hantera denna utmaning är det av yttersta vikt att förstå de lagar och regler som styr ansvarsfördelningen mellan hyresvärdar och hyresgäster.

Vad Säger Lagen?

I denna artikel kommer vi att gå igenom de grundläggande aspekterna av mögel i lägenhet, inklusive lagstiftningen kring ämnet. Detta innefattar hyresvärdens ansvar och vilka åtgärder hyresgästen kan vidta för att skydda sina rättigheter, hälsa och ekonomi.

Vad är Mögel?

Mögel, en form av svamp, trivs på olika ytor såsom väggar, tak och golv. Det är viktigt att agera snabbt när mögel upptäcks, då olika mögelarter trivs i fuktiga miljöer och kan sprida sig snabbt.

Varför Mögel är Ett Problem

Mögel kan ta olika färger och former, inklusive rödmögel, vitmögel och svartmögel. Dess tillväxt kan vara synlig eller dold, men dess metaboliter kan vara hälsoskadliga för både människor och djur, orsaka allergiska reaktioner och andningssvårigheter.

Lagar och Ansvar: Hyresgästens Rättigheter

Enligt Miljöbalken och Jordabalken har hyresgäster och fastighetsägare tydliga ansvarsområden gällande hantering av mögel i lägenheter. Hyresvärden måste snabbt åtgärda fukt- och mögelskador för att säkerställa en hälsosam boendemiljö för hyresgästerna.

Hyresgästens Rättigheter vid Mögelskador: Åtgärder att Vidta

 • Kontakta hyresvärden: Informera omedelbart hyresvärden om mögelproblemet och begär åtgärder. Skicka ett skriftligt meddelande för dokumentation av din begäran.
 • Begär en inspektion: Kräv att hyresvärden ordnar en fuktteknisk besiktning av lägenheten för att bedöma skadans omfattning och identifiera orsaken till möglet.
 • Dokumentera skadan: Ta bilder och notera detaljer om mögelskadorna i lägenheten. Detta kan vara värdefullt som bevis i eventuella tvister senare.
 • Kontakta Hyresgästföreningen: Om hyresvärden inte agerar eller vidtar otillräckliga åtgärder, sök råd och stöd från Hyresgästföreningen för att förstå dina rättigheter och nästa steg.
 • Följ upp med skriftliga meddelanden: Om hyresvärden inte svarar trots påminnelser, skicka skriftliga meddelanden för att bibehålla en tydlig kommunikation och dokumentera dina ansträngningar.
 • Kontakta Miljöförvaltningen i kommunen: Om åtgärder fortfarande uteblir, kontakta miljöförvaltningen i din kommun och anmäl situationen. De har tillsynsansvar och kan vid behov vidta rättsliga åtgärder.

Förebygg Mögel i Lägenheten: Enkla Tips och Åtgärder

 • Ventilera Rätt: Se till att följa hyresvärdens anvisningar för ventilation och undvik att blockera ventilationsöppningar. Kontrollera att det finns en godkänd OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) i lägenheten för optimal luftcirkulation.
 • Håll Fukt Borta: Undvik att lämna kvar vattenläckor eller spill och använd avfuktare vid behov. Undvik att torka tvätt i rum som inte är avsedda för detta för att minska fuktnivån.
 • Rengör Regelbundet: Håll lägenheten ren och städad för att minska risken för mögeltillväxt. Rengör speciellt våtutrymmen som badrum och kök regelbundet för att förhindra fuktansamling.
 • Håll Koll på Fukthalten: Använd en fuktmätare för att övervaka fuktnivån i lägenheten. Om fukthalten är för hög, vidta åtgärder som att använda avfuktare, öka ventilationen och uppvärmningen i rummet. Under vintertid bör fuktnivån i rumsluften inte överstiga 40%.
 • Använd DNA Mögeltest vid Misstanke: Vid misstanke om mögelskada kan DNA Mögeltest användas för att bedöma inomhusmiljön. Dokumentera testet noggrant med datum, text och bilder för att tydligt redogöra för resultatet.
 • Informera Hyresvärden: Om du misstänker mögel i din lägenhet, informera omedelbart hyresvärden så att åtgärder kan vidtas i tid. Detta säkerställer att din skyldighet som hyresgäst uppfylls och problemet kan åtgärdas effektivt.

 

Anlita Inspektör för Mögelutredning: Viktig Information

Att anlita en inspektör på egen hand kräver godkännande från hyresvärden och föregående kontakt. Inspektören har inte tillåtelse att göra ingripande åtgärder såsom håltagning i golv, väggar eller tak utan tillstånd från hyresvärden. Det inkluderar även begränsningar för tillträde till eventuell torpargrund, krypgrund, stängd källare eller kallvind.

Inspektörens befogenheter sträcker sig till att genomföra enklare inspektioner såsom okulär bedömning av lägenheten med dess invändiga klimatskal, utföra fuktmätningar i luften samt icke-förstörande fuktmätningar för att upptäcka fukt bakom ytmaterial.

Det rekommenderas starkt att inleda processen med en skriftlig förfrågan till hyresvärden. Vid misstanke om mögelproblem är hyresvärden skyldig att tillåta en inspektion enligt avtal och lag.

Upptäcka Torra Mögelskador: Viktig Information och Åtgärder

Kunskapsvariation bland inspektörer och risk för missade torra mögelskador

Inspektörers kunskapsnivå kan variera och det har förekommit fall där torra mögelskador har missats. Om en skada har uppstått i lägenhetens klimatskal och sedan torkat ut kan den inte upptäckas genom vanlig fuktmätning. I sådana fall krävs håltagning och eventuellt materialprovtagning för att mikrobiologer ska kunna undersöka proverna under mikroskop.

Spridningsrisk och åtgärder för torra mögelskador

Torr mögelskada, särskilt i riskkonstruktioner som golv, bakom väggar och tak, kan ändå avge mögelmetaboliter som sprids in i lägenheten, även om skadan inte längre är aktiv. Detta inträffar oftast när ventilationen är inställd med undertryck och under uppvärmningsförhållanden.

Effektiv Mögelsanering: Viktig Information och Åtgärder

Mögelskada konstaterad: Nödvändig sanering

Vid konstaterad mögelskada är det av yttersta vikt att genomföra en ordentlig mögelsanering som omfattar hela det drabbade området i lägenheten.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Enligt Folkhälsomyndigheten bör allt skadat byggnadsmaterial i möjligaste mån bytas ut. Vid fastare material som betongelement kan utbyte vara svårt, och då krävs noggrann sanering såsom slipning av materialytorna. Vid kraftigare skador och djup kontamination, exempelvis lukt från MVOC, kan spärrmålning eller användning av spärrskikt samt ventilerade golv och väggar krävas.

Undvik endast ytbehandling

Det är inte ovanligt att mindre eller större mögelfläckar målas över med diffusionsöppen färg utan föregående bearbetning och sanering. Sådant agerande är inte att rekommendera och betraktas inte som korrekt hantering av mögelskador.

Effektiv Avskärmning av Lägenheten

Spridningsrisk vid sanering

När mögelskadade byggnadsmaterial bearbetas och byts ut sprids mängder av mögelsporer och mögelmetaboliter, inklusive eventuella mykotoxiner. Det innebär en risk för kontaminering av hela lägenheten, dess innehåll och kläder. Denna spridning kan leda till akuta hälsoproblem och till och med bidra till det som kallas “sjuka hus”.

Hyresvärdens ansvar för avskärmning

Det åligger hyresvärden att säkerställa att det företag eller de anställda som utför saneringen följer lagar och regler för ämnesområdet. Det innebär att de måste avskärma det rum och utrymme där saneringen sker för att förhindra spridning av damm, lukt och andra föroreningar. Ibland krävs även användning av undertrycksfläktar för att ventilera ut luft från det avskärmade området, och luftrenare kan också behöva placeras inom avskärmningen.

Säkerhetsåtgärder för saneringspersonalen

Saneringspersonalen bör inte gå genom friska rum med sina saneringskläder på sig, och skadat byggnadsmaterial bör inte bäras ut genom friska rum utan att vara ordentligt förpackat. Ibland kan det vara nödvändigt att sätta upp slussar där saneringspersonalen går in och ut, liknande vid sanering av asbest.

Utrymning av hyresgäster vid otillräcklig avskärmning

Om avskärmningen inte kan utföras på ett tillräckligt effektivt sätt kan hyresgäster behöva utrymmas med all sin egendom under saneringen och återställandet av lägenheten.

Försäkring och rättigheter

Det är av yttersta vikt att ha en bra hemförsäkring och förstå vad som gäller vid fukt- och mögelskador. Hyresgäster riskerar annars att stå utan både bostad och ersättning för förstörda möbler och kläder vid konstaterade skador. Vid skada kan det vara klokt att kontakta försäkringsbolaget för att skicka en skadereglerare och för att få rätt vägledning.

Sammanfattning: Hantering av Mögelskador i Lägenheter

Mögel i lägenheter är ett allvarligt och uppmärksammat problem som påverkar både hyresgäster och fastighetsägare. Enligt lagstiftningen är det hyresvärdens ansvar att förebygga och säkert åtgärda fukt- och mögelskador för att se till att lägenheten är i brukbart skick.

Som hyresgäst har du både rättigheter och skyldigheter. Vid misstanke eller konstaterad skada har du rätt att kontakta hyresvärden för att begära inspektion och sanering. Om problemet inte åtgärdas kan du vidta rättsliga åtgärder. Genom att följa förebyggande åtgärder kan du minska risken för mögeltillväxt och därmed skydda din hälsa och boendemiljön.

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.9 / 5. Antal röstande 7

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Avfuktare Master DH 7160
Master DH 7160 Avfuktare för krävande applikationer

Master DH 7160 är en större avfuktare vilken lämpar sig bäst till uppvärmda utrymmen eftersom den avfuktar med kondensteknik. Luftflödet är högt för att aggregatet ska nå bästa möjliga avfuktningskapacitet under kort tid.

Enheten är robust framställd i metallkonstruktion med tanke på industriella ändamål. Kontrollpanelen är enkelt avläst och DH 7160 är tillika lätt att programmera.

Läs mer »
paket vattenrenare
Vattenrenare WaterSteril radonavskiljare

 

WaterSteril Vattenrenare och Radonavskiljare verkar direkt i brunnen eller vattenkällan genom luftning, UVC-ljus, fotokatalys, ozon, rent syre, hydroxylradikaler och negativa joner. De individuella renings- och avluftningseffekterna ger hög synergiverkan mot t.ex. järn, mangan, luktande svavelväte och radon.

– Ladda ned manual gällande WaterSteril Vattenrenare

– Ladda ned installationsanvisning för WaterSteril i borrad brunn

– Ladda ned information om WaterSteril i grävd brunn

Innan beställning bör ni ta kontakt med oss via email / mobil

tomas@ljungbyfuktkontroll.se / Tomas 070-763 01 12

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen