Sök

Avfuktare – Välj rätt för bäst ekonomi och säkrast avfuktning

4.9
(10)

Som ägare av hus och fastigheter ställs man vanligen inför faktum att naturlig avfuktning inte räcker till, d.v.s. den avfuktande effekt som solvärme eller annan typ av uppvärmning och ventilation ger inte är tillräcklig. Då kan någon typ av avfuktare införskaffas och just vilken av de olika varianterna man som bäst använder var, går vi mer detaljerat in på här samtidigt som ytterligare kunskap inom området förmedlas.

Avfuktare - Välj rätt för bra driftsekonomi och säker avfuktning

Använd gärna länkarna på sidan för att gå vidare till avfuktare i vår butik där mer produktspecifik text kan nås, eller för att nå fördjupad kunskap, installationsanvisningar samt Gör-Det-själv information m.m. Finner du inte svar på någon fråga går det bra att kontakta oss. Det går även att kommentera under de flesta artiklarna i kunskapsbanken.

Innehållsförteckning

Vilken avfuktare är bäst?

Det kan vara svårt att välja mellan de avfuktare som finns att köpaAtt ge sig ut och leta avfuktare kan vara svårt då många intressenter på marknaden säger att just deras produkt är bäst i test. Samtidigt finns kanske inte så mycket väsentlig omkringliggande information att få i detaljhandeln där man säljer en uppsjö av olika produkter. Det gäller att jämföra rätt då olika typer av avfuktningsaggregat inte är ämnade för alla klimatförhållanden som kan finnas i ett hus. Avfuktaren ska vara anpassad till det område man har avfuktningsbehov inom, särskilt när det gäller enheter för kalla utrymmen som krypgrund, vind, källare, kallställd sommarstuga etc.

Vi tittar ingående på faktorer som kan sammanfattas i begrepp som inköpskostnad, total energibesparing och klimatsäkerhet. Vid fel val av avfuktare kan det i värsta fall bli både onödigt hög energiåtgång och icke tillfredsställande klimat varvid mögel och lukter kan uppkomma. Att se kortsiktigt är ofta ett förlorande förhållningssätt. Små energivinster förvandlas över flertalet år till betydande hundralappar och många gånger till åtskilliga tusenlappar. Avfuktarna vi väljer att rekommendera till specifika applikationer är testade och avvägda utefter dessa begrepp, vilka är indelade i flera undergrupper av bedömningskriterier.

Vi går löpande i texten nedan igenom olika aspekter för att inledande kunna svara på frågeställningen.

Test av avfuktare

För att lättare bedöma viss kvalitet, funktioner och avfuktningskapacitet finns det ett antal tester att söka fram via Internet. Vi bedömer att dessa tester inte är fullständiga på ett antal punkter. Det finns lite mer att önska gällande de test av avfuktare som genomförts av olika parter såsom annonsmagasin och myndigheter.

Ett vanligt förekommande fel är att man endast valt att testa ett begränsat utbud av alla avfuktare som finns på svenska marknaden. Väljer man exempelvis ut tio av totalt fyrtio tillgängliga och en av de tio som utvärderats blir bäst, så säger det egentligen inte att den totalt blir den bästa. Dock används då frasen “Bäst i test” vilket visserligen är sant men ändå blir ett högst osäkert uttalande, beroende på hur man tolkar det.

Samtidigt ser vi att fälttester inte genomförts där man jämför olika typer av avfuktare med varandra. Till exempel så finns det vissa luftavfuktare som jobbar bäst i varma rum medan andra fungerar långt bättre i svalare miljöer. Man kan inte ställa dessa avfuktarmodeller mot varandra hur som helst och definitivt inte bara genom att titta på specifikationen, vilken ofta inte avslöjar hela sanningen om hur de fungerar i olika klimatförhållanden i ett hus.

Utveckling av vad vi anser skulle vara bra och rättvisa test av avfuktare går att utläsa i artikeln länkad här:

– Test av avfuktare – Fullständiga och djupgående tester saknas.

Ekonomi och miljökrav

Införskaffandet av avfuktningsaggregat kan avsevärt förlänga livstiden gällande en byggnad. Slår vi ut den ekonomiska vinsten över hela fastighetsbeståndet i Sverige handlar det om ansenliga summor som kan räddas, samtidigt som miljön och hälsan besparas. Kostnaden för investering i ett väl valt aggregat är snabbt betald. Särskilt om man satsar i förebyggande syfte där risk för fuktrelaterad skada finns.

Vi har funderat på detta i termer av linjär och cirkulär ekonomi. I den linjära ekonomin utvinns, produceras, slits och slängs det. Då hus idag måste ses som en avsevärd kostnad i olika termer mätt, bör vi både för plånbokens och miljöns skull skydda husen från fukt, mögel, rötsvamp och lukt. En väl placerad avfuktare kan rädda mer än anat och definitivt tillföra långt mer än vad den totalt förbrukar. Därför platsar avfuktning av hus i den cirkulära ekonomin, där återvinning och förlängda värden samt livslängder etc. gäller:

– Avfuktare i hus gör skillnad mellan linjär och cirkulär ekonomi

Avfuktare som är miljövänlig och ekonomisk

1 jan 2020 började nya miljökrav att gälla i enlighet med EUs förordning om köldmedia i kylaggregat, vilket avfuktartypen kondensavfuktare tillhör. Aktuella avfuktare som importeras och tillverkas efter detta datum får inte längre innehålla freonhaltigt köldmedium då sådant är miljöpåverkande och anses som växthusgas. Istället ska mediet R290 (propan) användas. Övergången har ställt till lite bekymmer för vissa tillverkare då köldmedierna har olika egenskaper och kräver anpassning av avfuktarnas interna detaljer som kommer i kontakt med gaserna. Vi ser dock att de flesta som sätter avfuktare på den europeiska marknaden börjar komma ikapp.

I övrigt utvärderas kemikalier ingående i elektronik m.m. i förhållande till hälsa och miljö- samt klimatpåverkan. Certifieringar förekommer där avfuktartillverkare visar hur mycket eller lite av aktuella ämnen deras produkt innehåller. En sådan certifiering eller också kallad byggvarudeklaration är SundaHus.

Energioptimering och underhåll

Det gäller inte bara att köpa för ändamålet bra avfuktare för att få ner energiförbrukningen och ändå öka avfuktad mängd vatten. Det finns en del att tänka på både rörande inställningen av avfuktaren samt skötsel, och även förhållandena som påverkar avfuktningen i sig.

Många moderna aggregat styrs via en hygrostat som avkänner när det är så fuktigt att avfuktning behövs. Då startar enheten igång och går till dess att det inställda värdet har passerats nedåt. Sedan ställer den sig i standby tills det blir för fuktigt igen. Det värde man ställer in kallas för börvärde. En del aggregat har inte digital display eller graderad hygrostatskala. Då blir det svårt att ställa in för utrymmet lagom börvärde. Man kan komplettera med en fristående hygrometer som visar temperatur och relativ fuktighet, för att kontrollera vilka värden avfuktaren håller.

Det kan oavsett vara bra att kontrollera avfuktningsaggregatet via en fristående hygrometer, för ibland kan det hända att den i aggregatet inbyggda fuktstyrningen inte avkänner helt rätt värden. Styrningen, av- och påslag kan då bli felaktiga.

– Hygrostaten på avfuktare kan vara missvisande

Om möjligt kan man också skära ned utrymmets fuktlast. Det innebär att titta på fuktkällorna och försöka minimera dessa. Som exempel är det bra att lägga byggplast i krypgrund då marken annars hela tiden släpper upp vattenånga som krypgrundsavfuktaren behöver ta om hand. Dränering kan vara en annan av många tänkbara åtgärder som är gångbara i ett hus.

– Energioptimering av avfuktare och avfuktning

Att underhålla sin enhet är väldigt viktigt om man vill att den ska bibehålla livslängd och prestanda. Det kan röra sig om att rengöra eller byta dammfilter och allmän rengöring samt översyn. Rätt underhåll kan vara avgörande för om garanti ska gälla eller ej utifrån den garanti man får vid köpet. Vissa avfuktartyper riskerar att överhettas och förstöras om filtret sätts igen. Viss brandfara kan då föreligga. Detta gäller i synnerhet typen kondensavfuktare som finns omtalad och beskriven längre ned på sidan.

– Underhåll av avfuktare för säkrast avfuktning

Vanliga avfuktartyper

För att enklare klargöra vilka tekniska och praktiska skillnader som gäller mellan olika vanligt förekommande typer av avfuktare delar vi upp dem i följande kategorier:

 • Sorptionsavfuktare, vilken avfuktar genom att fukt absorberas när luft passerar igenom en absorbator. Varierande mellan olika avfuktare sker sedan regenerering eller avfuktning av absorbatorn via värme. Fukten ventileras ut utomhus som vattenånga. Dessa luftavfuktare klarar vanligen av att bibehålla god kapacitet även i låga temperaturer.
 • Kondensavfuktare som avfuktar genom att en kompressor kyler ned ett slags element där förbipasserande luftfukt kondenserar och droppar ned i ett kärl eller dräneras bort via slang. Dessa avfuktare är bäst lämpade för varmare rum.
 • Kommersiella aggregat är lite mindre, billigare och enklare avfuktartyper, vilka idag kan förekomma i båda ovan uppräknade typer.
 • Industriella avfuktningsaggregat är ofta högkapacitiva gällande avfuktning och kan vara mer robusta till konstruktionen för att tåla tuffare krav och ergonomiska riktlinjer för enklare hanterande och transport etc.

Sorptionsavfuktare

Sorptionsavfuktare kallas även adsorptionsavfuktare och är lämpade för kallare rumSorptionsavfuktare eller också kallad absorbtionsavfuktare samt luftavfuktare av sorptionstyp uppfanns på 50-talet av Carl Munters. Tekniken som av ett antal fabrikanter sedan dess förfinats möjliggör avfuktning i temperaturer ända ner till -20 grader.

Fuktig luft blåses med en fläkt in genom ett kisel- eller silicabaserat material, vilket absorberar stora mängder fukt relaterat till den totala ytan. Vidare blåses av ett element uppvärmd luft genom detta absorptionsmaterial som då avger fukten. Den fuktiga luften blåses ut genom en s.k. våtluftsslang. Den avfuktade, torrare och något varmare luften blåses tillbaka in i utrymmet.

Med vissa sorptionsavfuktare går det att åstadkomma undertryck i utrymmet den installeras. Med undertryck menas att avfuktaren blåser ut en viss mängd luft utomhus, vilken inte återges tillbaka in i utrymmet. Genom denna funktion kan man i krypgrunder, källare och vindsutrymmen hindra elak lukt och radon att komma in i bostadsutrymmet. Kapaciteten sett till undertrycksventilation anpassas efter storleken på utrymmet och mängden elak lukt. Det kan behöva kompletteras med en separat undertrycksfläkt för att uppnå tillräcklig kapacitet.

Avfuktartypen används av ledande sanerings- och installationsföretag och vi har specialiserat oss på helhetslösningar där sorptionsavfuktare kombineras med extra fläktverkan, samt om behövligt är även andra luktkontrollerande och luktsanerande åtgärder. Mer om det under sidan Avfuktare undertryck i krypgrund luktkontroll fuktkontroll.

Med sorptionsavfuktare byggs ofta ett rör- eller slangsystem som gör att luften fördelas och/eller tas jämnt från hela utrymmet. Rätt underhållen är livslängden likvärdig eller längre än en kvalitativ typ av kondensavfuktare. Det kan vara enklare att utföra service på sorptionsavfuktaren eftersom den inte bygger på funktion med kompressor och köldmedia. Viktigt är att regelbundet byta filter så att smuts inte dras in och minskar sorptionshjulets eller sorptionsblockets funktion.

Ytterligare arbetsområde för sorptionstekniken är som avfuktare för container eller båtar där svårigheter kan finnas med köldbryggor samt snabba variationer i klimatbilden, vilket i sin tur för med sig fuktskador.

Vid förekommande test av avfuktare brukar av någon anledning inte sorptionsavfuktare vara med. När ingen opartisk testfakta finns att tillgå kan det vara svårt att jämföra och välja rätt. Man kan själv t.ex. titta på specifikationen som tillverkarna har angivit och räkna ut hur mycket det kostar att avfukta i förhållande till den kapacitet som de olika avfuktarfabrikaten har. Viktigt att tänka på är att man inte jämför rakt av med andra typer av avfuktare då dessa väsentligen, till skillnad mot sorptionsavfuktarna, riskerar tappa i avfuktningskapacitet vid lägre temperaturer.

– Sorptionsavfuktare – Effektiva avfuktare i kalla utrymmen

Krypgrundsavfuktare & Vindsavfuktare

Avfuktare som arbetar med sorptionsteknik har i vardagligt tal också kommit att kallas för krypgrundsavfuktare eller vindsavfuktare. I just vind och krypgrund råder temperaturförhållanden som inte medger att andra typer av avfuktare på samma energisnåla och säkra sätt kan ge trygghet i förhållande till den avfuktningskapacitet som krävs.

Installationen av vindsavfuktare och krypgrundsavfuktare skiljer sig från den portabla luftavfuktaren som bara kan sättas in och börja avfukta. Till krypgrunds- och vindsavfuktarna ansluts system av rör eller flexibel slang för att utspridning av den torra luften ska säkerställas. Samtidigt ska en s.k. våtluftsslang användas för att fukten som avfuktaren forcerar bort i form av vattenånga, ska kunna blåsas ut utomhus.

Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning

Avfuktare – Avfuktningskapacitet för krypgrund

Sorptionsavfuktare i vårt sortiment

 • Acetec EvoDry 6H är den minsta sorptionsavfuktaren på svenska marknaden. Avfuktarmodellen lämpar sig mycket väl till avfuktning av mindre krypgrunder, vindar, husbilar, båtar och containrar med flera applikationer.
 • Acetec EvoDry PD och Acetec EvoDry PD+ är efterföljare till de tre tidigare EvoDry-modellerna PD150PD250 och PD400. EvoDry PD+ har integrerat högtemperaturskydd som kan programmeras att stanna avfuktaren om brand medförande temperaturökning skulle ske i avfuktningsutrymmet. Vid sådant fall hjälper inte avfuktaren branden att utvecklas genom fläktverkan och luftförflyttning.
 • Acetec EvoDry RD är kapacitetsmässigt sett större än ovanstånde PD-modeller. Avfuktaren är flexibel genom att man kan komplettera med olika stosplåtar för insug av processluft samt fördelning av torrluft.
 • Avfuktare Corroventa CTR STD-TT är likt Acetec ytterligare en svensktillverkad avfuktare som genom sorptionsteknik klarar av avfuktningen i svalare utrymmen.
 • Corroventa CTR 300TT2 Denna avfuktarmodell har integrerad ställbar undertrycksfläkt.
 • Acetec EvoDry Pro är en serie proffsmodeller för mer krävande avfuktningsapplikationer, likt större svalare rum. Se:
 • Acetec EvoDry 30 Pro
 • Acetec EvoDry 60 Pro
 • Acetec EvoDry 120 Pro
 • Acetec EvoDry 180 Pro
 • Se alla sorptionsavfuktare i vår webbutik

Kondensavfuktare

kondensavfuktare som kyler luften för att avfukta

Kondensavfuktare som också kallas kylavfuktare alternativt luftavfuktare, fungerar så att fuktig luft forceras igenom en kylslinga med hjälp av fläktverkan. Fukten i luften som benämns processluft kondenserar på kylslingan och droppar ner i uppsamlingskärlet eller en ränna till vars utlopp en dräneringsslang kan kopplas. Kompressorn ser till att kylslingan hela tiden hålls kall genom att komprimera och pumpa runt ett s.k. köldmedium. Därav kallas aggregaten ibland kylavfuktare.

För att kondensavfuktaren ska fungera som bäst krävs det att utrymmet den ställs i håller temperatur om minst +15 grader. Under +15 grader tappar kondensavfuktaren mer markant och successivt i prestanda och klarar ofta inte av att avfukta tillräckligt mycket. Vid lägre temperaturer finns risk för isbildning på kylslingan och det är inte säkert att isen sedan kan avfrostas då denna typ av avfuktare kräver ett varmare utrymme för att kunna fungera optimalt. I värsta fall leder isbildningen till följdskador, antingen på avfuktaren eller genom att mögel etc. kan bildas i det icke avfuktade rummet, samt att isen då den tinar kan ge vattenskada om det rinner utanför uppsamlingskärlet. Som bäst gör sig kondensavfuktaren i rumstempererade fuktiga utrymmen som tvättstuga och poolrum etc.

Denna typ av avfuktare kan vara ganska bullrig då både fläkten och kompressorn alstrar ljud. Det finns idag lite dyrare alternativ som är förhållandevis tystare. Tillverkarna ger i regel alltid en maximal angivelse hur stor yta (m2) deras avfuktare klarar. Denna siffra måste beaktas utifrån att man oftast utgår från gynnsammast möjliga temperatur och fukthalt i utrymmet, vilka brukar ligga uppåt +30 grader och 80% relativ fuktighet. Samtidigt finns det ibland hänvisningar till att kondensavfuktarna har avfrostningsfunktion vilken gör att användning kan ske ned till minusgrader. Visst kan avfrostningsfunktionen i gynnsamma lägen fungera, men avfuktningskapaciteten sjunker samtidigt med låg temperatur ofta ner till obefintlig. Kondensavfuktare har enligt bred erfarenhet därför visat sig fungera dåligt i kallare utrymmen som ouppvärmda källare, krypgrunder och kallvindar.

Livslängden varierar vanligen med kompressorns kvalitet och med antalet driftstimmar. Man får räkna med avtagande avfuktningskapacitet över tid. Sker läckage av köldmediet avtar eller försvinner kapaciteten.

Högre brandrisk kan göra sig gällande med sådan avfuktare som har plasthölje istället för plåthölje, särskilt om den står direkt under blindbotten, d.v.s. taket i krypgrund, eller i närheten av brandfängt eller brännbart material. Det är både ur brandsynpunkt och sett till avfuktningen viktigt att regelbundet eller utefter behov rengöra eller byta avfuktarfiltret.

Det är förutom till tvättstuga och boendemiljö vanligt att avfuktartypen placeras i källare. Viktigt vid källarplaceringen är att avfuktningseffekten kan ta hand om hela utrymmet, vilket kan vara indelat i olika rum. Avfuktningen ger inte effekt genom stängda dörrar eller i hela källaren, om aggregatet placeras i ena änden av huset eller i ett avgränsat rum. Läs mer om: Avfuktare i källare – Viktigt med placering och ventilation

Avfuktningstekniken är integrerad i vissa modernare torktumlare samt torkskåp och har avsevärt kunnat sänka driftskostnaden för att torka tvätt. Istället för tumlare och skåp med värmeelement och ventilation för avfuktningens skull, nyttjas med inbyggd reell avfuktare värmen som alstras av kompressorn samt den låga värmeenergi som finns i vattnet i plaggen. Värmeåtervinningen har avfuktande effekt genom att sänka ångtrycket i luften så fukten formligen lyfts ut ur plaggen. Viktig kunskap är att varken kondenstorktumlarna eller torkskåpen är helt täta. Fuktläckage gör att ventilation i själva torkrummet eller tvättstugan är viktig:

– Avfuktare jämfört med torkskåp

– Avfuktare integrerad i torktumlare

Miljön inne i en kylavfuktare är p.g.a. kondenstekniken fuktig. Inte sällan sker därför påväxt av mögel och bakterier inne i avfuktaren samt i tanken för vattnet. Regelbunden rengöring är därav viktig. I annat fall sprids möglet och bakterierna ut från luftavfuktaren via torrluftsutblåset. Vi har under årens lopp fått in många frågor om varför det kan börja lukta illa från dessa typer av avfuktningsaggregat. Mikrobiell påväxt och utebliven rengöring brukar vara svaret på den frågan: Mögel bildas lätt i avfuktare som kondensavfuktare

Det förekommer i vårt tycke lite felaktiga uppgifter om hur kondensavfuktare egentligen fungerar. Vissa aktörer har för något år sedan gått ut med information om att avfuktare med denna teknik ger en direkt vinst såsom en värmepump gör. Visst är kondensavfuktare i lämpligt klimat energieffektiva, men att direkt jämföra med värmepumpseffekt blir nog allt lite tokigt. Läs mer om: Avfuktare – Bluff om signifikant värmepumpseffekt.

Missuppfattningar har skett rörande kondensavfuktares lämpliga applikationsområden. Som ovan nämnt faller avfuktarnas kapacitet linjärt och rejält med sjunkande rumstemperatur. Därför har aggregaten, trots lovord i annonsering, visat sig ej vara tillräckliga i t.ex. krypgrund och andra icke uppvärmda utrymmen. Följdskador av bristande avfuktningskapacitet har skett på allt för många ställen. Vi vågar av denna anledningen ej rekommendera avfuktartypen till just krypgrund, vind samt kallhållna byggnader såsom fritidshus etc.. Mer information: Vilseledande marknadsföring av kondensavfuktare.

Kondensavfuktare i vår butik

 • Woods M10 är den minsta kondensavfuktaren vi har i sortimentet. Precis som andra avfuktare av kondenstyp bör denna väljas till uppvärmda rum.
 • Master DH 720 är likt nedanstående DH 7160 tillverkad i Italien. Denna kondensavfuktare står sig bra i konkurrensen genom hög avfuktningskapacitet i förhållande till energiåtgång.
 • Woods avfuktare tillverkade i svenska Mariestad. Detta gäller modellerna SW22FW – SW42FW – SW59FX. Läs också om tillverkningen och fabriken där Woods avfuktare nu tillverkas.
 • Dantherm CDF 10 tillhör kategorin och är vägghängd samt fint utformad med välvd frontplåt.
 • Dantherm CDF 40 – 50 – 70 är tre större kondensavfuktare som kan hängas mot vägg eller ställas på benstöd. Dessa avfuktare är speciellt lämpade för offentliga miljöer, lager, arkiv o.s.v.
 • Dantherm CDP Poolavfuktare är anpassade för krävande avfuktning i poolrum och spa med flera liknande applikationer. Tillverkaren har likt med ovanstående CDF tänkt igenom både funktion och konstruktion för allra bästa prestanda och miljöriktighet. För diskretare installation i teknikrum eller annat rum jämte poolrummet finns Dantherm CDP-T vilka kanalansluts genom mellanväggen: Avfuktare Dantherm CDP 40T – 50T – 70T för pool och spa
 • Dantherm CDT byggavfuktare är utrustade med handtag och hjul för lätt hantering. CDT arbetar med kondensor och passar därför bäst där det är uppvärmt. Dock finns det i två av modellerna inmonterat värmelement samt stosar för torrluftsfördelning. Detta gör att man kan använda dem även där det är lite svalare luft. Värmeeffekten tillsammans med den avfuktade luften gör att fukt snabbare avfuktas från t.ex. vattenskadade material.
 • Master DH 7160 avfuktare är en högpresterande enhet antingen för industriellt bruk eller vattenskadeavfuktning i varmare miljöer. Såväl luftflöde som avfuktningskapacitet är höga, allt för effektivt resultat.
 • Se alla kondensavfuktare i vår webbutik

Kombinerad Kondens & Sorption

Kombinerad kondens- och sorptions- avfuktareDe kombinerade kondens- och sorptionsavfuktarna har flera fördelar: Ingen kompressor eller kylmedia krävs. Avsevärt högre avfuktningskapacitet ges ner till +1 grader jämförelsevis med kompressoravfuktare. Driften är i regel tystare då kompressorljudet inte finns med i bilden. All alstrad värme återges till utrymmet. Detta innebär att man kan hålla ner temperaturen i kallutrymmen och spara stora pengar.

Vissa kombinationsavfuktare tillverkades för det engelska fuktiga och kallare klimatet, precis sådant klimat som vi genom klimatförändringen har fått i Sverige. Avfuktarna passar bäst i utrymmen under +15 graders temperatur, men kan också med fördel användas i mindre utrymmen som tvättstuga och toalett samt badrum där det ibland blir rejält fuktigt, bara kraven gällande säkerhet och de s.k. IP-zonerna beaktas.

Dessa avfuktare rekommenderas inte i utrymmen som krypgrund, vind etc. då klimatet där ofta kräver större luftomsättning samt en annan typ av filter och högre höjd i tak än vad det oftast är i en krypgrund. Avfuktare av den här varianten kräver också tätare rengöring av filtret än för ändamålet anpassade krypgrundsavfuktare. Under +1 grad brukar det rekommenderas att de ska stängas av för att is inte ska bildas i det interna elementet för luftkylning och kondensering.

Kombinationsavfuktare i vårt utbud

Corroventa CTR LKV 1000XT

Annan avfuktningsteknik

Ovan har vi gått igenom de allra vanligaste avfuktarna på marknaden. Det finns fler gångbara avfuktningstekniska lösningar. Sådana kan dock kräva mer kunskap, planering och utefter tekniken i sig rätt förutsättningar för att kunna fungera bra och ge fullständig trygghet.

Termisk avfuktare

Termisk avfuktareTermisk avfuktare är en nutida innovation och tar hjälp av naturliga luftrörelser för att avfukta. En värmeslinga aktiveras att värma upp luften i utrymmet som ska hållas torrt. Då varm luft kan bära mer fukt än kallare luft sänks den relativa fuktigheten. Vid en temperaturhöjning på endast tre grader sjunker den relativa fuktigheten med ca. 15%. Då fukt transporteras från områden med högre ångtryck till områden med lägre ångtryck avfuktas byggnadsmaterialet på vinden eller i krypgrunden när luften värms upp och sätts i rörelse. Detsamma händer när man torkar tvätt. Tvätten är fuktigare än den omgivande luften och avger därför fukt till omgivande luft. Den uppvärmda luften i krypgrunden eller på vinden strävar sedan att komma ut ur utrymmet genom något ventilationshål som lämnas öppet.

Den termiska avfuktaren är med hjälp av en dator programmerad att ta hänsyn till variablerna relativ fuktighet, temperatur och tid. Dessa faktorer är förutom näring det som mögel och hussvamp kräver för att tillväxa. Genom dessa variabler aktiveras inte avfuktningsfunktionen förrän det är risk för tillväxt av mögel och röta. Detta ger teoretiskt sett avsevärd energisparfunktion, men kan tyvärr också falla ut tvärtom, samtidigt som fuktskaderisk kan förekomma där avfuktaren inte får tillräcklig kapacitet. Tyvärr är detta avfuktningssystem ibland osäkert och kan i värsta fall innebära brandrisk, särskilt vid felaktig installation. Vissa varianter av termiska avfuktare känner endast av den relativa fuktigheten.

Idag finns det energisnålare digitala styrsystemet som tar hänsyn till både fukt och temperatur inbyggt även i vissa sorptionsavfuktare. Det medger totalt sett ökad avfuktningstrygghet.

Peltieravfuktare

Peltieravfuktare är en avfuktare som nyttjar termoelektronisk verkanPeltieravfuktare är relativt sett enkelt uppbyggd där avfuktningsverkan ges genom värmeöverföring från en keramikplatta till en annan via sammanbindande semikonduktorer, där likström ger den termoelektriska värmeförflyttande effekten.

Fenomenet upptäcktes under artonhundratalets första hälft av fransmannen Jean Peltier. Hans upptäckt kan liknas lite vid en kondensavfuktare eller värmepump då ena sidan av Peltierelementet kyls ned så att kondens bildas medan värmen avges på andra sidan. Skillnaden är att det i denna lösning inte finns några rörliga delar som kompressorer eller köldmedia.

För användning av elementet som avfuktare krävs att det ansluts till en kylfläns i lämpligt värmeledande material, t.ex. aluminium, vilket ökar avfuktningseffekten genom mer kontaktyta och fördelning av nedkylningsverkan så isbildningsverkan minimeras. En fläkt blåser processluft, d.v.s. fuktig luft, på de nedkylda flänsarna där kondensering sker. Kondensvattnet droppar ner i uppsamlingskärl eller ut genom en dräneringsslang.

Peltieravfuktare har vanligtvis lägre kapacitet och de flesta kommersiella produkter uppnår inte mer avfuktning än ungefär 0,5 till 3 deciliter vatten under ett helt dygn vid normal rumstemperatur och 60 procent relativ fuktighet. Det omöjliggör tillräcklig verkan i ett större rum eller där fukttillskottet är kontinuerligt högt. Som bäst gör sig Peltieravfuktaren i bilar, båtar, garderober samt andra skåp etc. Kapacitetsnivån är likt vid kondensavfuktning med andra typer av aggregat sjunkande på en logaritmisk skala i takt med lägre rumstemperaturer. Peltieravfuktning passar i regel inte kalla rum eftersom rekommenderad omgivningstemperatur ej bör understiga 15 plusgrader. Kan för övrigt ses i produkter som mindre kylskåp, kylväskor m.m.

Avfuktarstav

Värmestav som avfuktare, avfuktarstavAvfuktarstav är en typ av termisk avfuktare och fungerar via inkoppling till el, med  värmeavgivning. Avfuktarstaven har flera olika arbetsområden, främst i mindre skåp som vapenskåp, klädskåp och andra förvaringsställen som kamera- och apparatskåp där lägre relativ luftfuktighet är att föredra.

Ytterligare finess är att dra nytta av stavvärmen som frostvakt under köldperioder och samtidigt som fukt- samt korrosionssäkring eftersom det lätt blir kondens om omgivningstemperaturen utanför eller inne i avfuktningszonen faller.

För fuktsanering kan staven användas i vattenskadad betongkonstruktion där hål för avfuktaren borrats. Här gäller det att vara aktsam i avseendet fuktvandring eftersom värmen kan leda till att fukten förs vidare ut i konstruktionen där ytterligare fuktskada kan ske. Kompletterande avfuktare av sorptions- eller kondenstyp kan därför behövas i intilliggande rum samt rummet där hålen borrats. Med sådan kombinationsavfuktning dras fukten i gynnsamma fall ut både snabbare och åt rätt håll.

Frystorkning

Pulverkaffe, astronaut- och fjällvandrarmat m.m. har gemensamt att det är avfuktat genom frystorkning. Processen för att avfukta eller kanske bättre beskrivet torka är att man fryser in det som ska torkas i en kammare med vakuum. Genom sublimering avges vattnet som vattenånga och i frystorkningskammaren kan också finnas en avfuktare med kondensteknik (se ovan) som fjärnar den bildade vattenångan genom kondensering. Processen används även till att avfukta sådant som är känsligt för uppvärmning och andra torkmetoder.

Lagringstiden efter frystorkningen är normalt väldigt lång om man förvarar materialet eller maten etc. lufttätt. Skulle det ligga framme kommer det genast att börja dra åt sig fukt igen. Metoden är mycket lämplig för att bevara s.k. arkeologiskt trä som kanske annars snabbt hade brutits ned av syre och ljus. Samtidigt används saneringsvätskor av visst slag för att ytterligare bevara och impregnera.

Om man hänger ut ett varmare och fuktigare plagg en riktigt kall vinterdag så avfuktas det snabbt, särskilt om solen skiner och det blåser lite. Då både värms och fläktas vattenångan bort från plagget/tvätten. Det har på senare tid diskuterats om frystorkningsteknik ska få användas för att via bad i flytande kväve och vibrering förvandla lik till pulver. Det kallas för promering eller promession.

Passiva Avfuktare

Med passiva avfuktare menar vi lösningar som utan el klarar av att förbättra klimatförhållanden i ett hus eller i ett specifikt utrymme.

Krypgrundsisolering

Bild på passiv avfuktare i form av en isolerande matta lämplig för t.ex. krypgrund, då kallad krypgrundsisolering.
Speciellt anpassat för bl.a. krypgrunder har vi tagit fram en s.k. passiv avfuktare i form av en isolerande matta i skummad polyeten. Vid läggning av mattan mot marken i krypgrunden blir utrymmet varmare och mindre fuktigt. Denna passiva typen av avfuktare är därmed också totalt sett mer ekologisk. Läs mer om krypgrundsisolering.

Gemensamt för luftsolfångare (nedan) och passiv avfuktare som krypgrundsisolering är att man bättre nyttjar och anpassar utefter naturlig avfuktning, med vilket menas att man drar nytta av solvärme och ventilation i förhållanden där det är möjligt.

Luftsolfångare & Solventilator

Luftsolfångare SolarVenti & ASI, avfuktareLuftsolfångare fungerar i princip på samma sätt som den termiska avfuktaren och avfuktar genom uppvärmning och luftrörelse. Den stora skillnaden ligger i att luftsolfångare enbart drivs av solen. Solens instrålning motsvarar en effekt om ca. 1000W per m2 solbelyst yta. Absorbatorn i luftsolfångaren värms upp och fläkten som drivs av solceller forcerar luft genom solfångaren.

Luften värms upp och blåses in i utrymmet som både ventileras och avfuktas genom naturlig termik. En nackdel är att luftsolfångaren är beroende av sol för att kunna fungera. Dock har vi i Sverige nästan lika många soltimmar som över medelhavet, d.v.s. mellan 1.200-2.000h/år.

Några viktiga saker finns att tänka på gällande luftsolfångare och de också kallas solventilator. Det är inte säkert att avfuktningen får tänkt effekt. Risken är att den relativa fuktigheten i synnerhet i ett svalt utrymme istället höjs. Samtidigt föreligger risk för att mögel kan tillväxa inne i solventilatorn när det över tid råder fuktigt förhållande utomhus.

Läs mer under sidan: Luftsolfångare och solventilator

Torrboll

Gör din egen torrboll, billigt och braTorrbollar lämpar sig enligt reklam bra för små oventilerade utrymmen som bilar, husvagnar, båtar etc. Det man bör veta är att det fuktabsorberande kalciumkloridsaltet i detta fall endast drar åt sig fukt överstigande 75% RF. Därför lämpar sig denna typ av avfuktare inte som bäst där man under längre perioder förvarar mjukare mer fuktkänsligt material som kläder, böcker, kartonger m.m. Det finns andra typer av salt som har högre fuktabsorberande egenskaper om man vill uppnå bättre avfuktningskapacitet.

Denna lösning för avfuktning ser vi som högst tillfällig där man kanske inte på annat sätt direkt kan avfukta och mest gångbar under senare delen av hösten då tillfälliga fukttoppar kan ses. Jämfört med andra eldrivna aggregat omskrivna här  sker avfuktningen med torrboll tidsmässigt ganska trögt eftersom det inte finns något som aktivt forcerar bort fukten och ventilerar runt luften. Därmed faller bollen även bort som lämpligt alternativ i lite större rumsvolym likt i källare, krypgrund eller vind.

Silicagelavfuktare

Kisel Gel eller Silica Gel absoberar vatten bra.Silica Gel eller även kallat Kisel Gel absorberar stora mängder vatten sett till sin egen vikt. Dessa material används i sorptionsavfuktare – krypgrundsavfuktare i hjulet eller blocket som avfuktar luften. Materialet regenereras genom att det värms upp tills fukten avges. Du har säkert handlat någon pryl där det låg en liten påse som denna. Som avfuktare fungerar det bra och även t.ex. blandat med blomjord som måste hållas kontinuerligt fuktig. Läs mer om Silicagelavfuktare.

Bentonitavfuktare

Klicka för att läsa mer om BentonitavfuktareTill Silicagelavfuktare närbesläktat material är bentonit som uppstår då vulkaner är aktiva. Liksom Silica Gel har bentonitavfuktare jämfört med sin egenvikt god fuktupptagningsförmåga. Även om de båda räknas som passiva avfuktare är de inte lämpliga till krypgrund, vind och andra mer fuktrika ställen i huset där mer aktiva lösningar som sorptionsavfuktare etc. krävs. Detta passiva avfuktarmaterial har lägre fuktupptagningsförmåga än silica gel men fungerar i mycket små applikationer väl om man kontrollerar när materialet är fuktmättat och behöver regenereras genom att utsättas för värme.

Avfuktning via strålning och elektriska vågor

Elektricitet och ljus i olika frekvenser och vågformer är förknippat med värmeutveckling. Det kan man ta till hjälp för att avfukta såväl luft som olika byggnadsmaterial. meningen är att när man riktar de aktuella avfuktarna mot eller in i materialet som behöver avfuktas, så ska fukten drivas ur detsamma.

Då man använder vissa av dessa avfuktare kan risk för hälsopåverkan finnas. Därför har myndigheter i somliga fall gått in och reglerat användandet utefter strålskyddsföreskrifter.

I något fall råder debatt om avfuktningens vara eller icke vara. Detta debatterande följer vi med intresse och kommer uppdatera med mer information så fort frågan är avgjord helt och hållet.

Microvågor

Att avfukta med microvågor kräver säkerhetsaspekterI bl.a. Danmark har man med stor framgång använt microvågor för att bekämpa hussvamp i trä. Elektromagnetiska vågor skickas in i materialet där vattnet värms upp tills svampangreppet dör. Uppvärmningen i sig medför även avfuktning tack vare värmealstringen från vågorna. Vid vattenskada brukas teknologin för att torka ut betonggolv. Avfuktningen går i regel på det viset mycket snabbare än om kondens- eller sorptionsavfuktare används. Man kan helt enkelt precisionsinrikta avfuktningsinsatsen till mindre yta än annars.

Avfuktare för rumsluften kan i kombination behövas, alternativt värme och ventilation för att den med microvågorna uttransporterade fukten inte ska påverka annat byggnadsmaterial negativt.

Avfuktning med microvågor kan innebära hälsofara då den elektromagnetiska strålningen kan vara svår att begränsa in i närliggande bostadsutrymmen eller vistelsezoner. Viktigt att veta är att företag som avfuktar vattenskador med denna typen av teknik fr.o.m. 1 mars 2012 måste ha tillstånd för utförandet, allt enligt strålsäkerhetsmyndigheten.

Infraröd strålning

Infravärme eller också kallat infraröd strålning är att likna vid solinstrålning som inte direkt värmer upp luften utan istället ytan som exponeras. Från material som är ånggenomsläppliga avges fukt ut i luften då materialet uppvärms.

I kombination med konventionell avfuktare kan man väl avvägt sett till omständigheterna uppnå avsevärt snabbare upptorkning än enbart med annan typ av avfuktare. Nackdelen är att det krävs stora mängder energi för att driva infravärmaren. Vi har gjort tester som visar att det endast kan löna sig att använda infrastrålning vid direkta skador av vatten. För avfuktning av krypgrund och vind är det definitivt inget alternativ då man egentligen bara flyttar ut fukten från materialet ut i luften. Vidare vandrar fukten sedan in i närliggande material där infravärmen inte når, med andra ord där köldbryggor (kallare områden) finns. Läs mer om infraröd avfuktare.

Radiovågor – Teslavåg

Sedan 2006 har vi sett att man i Tyskland lanserat ett nytt system för avfuktning baserat på ca. 100 år gammal forskning som Nicola Tesla är fader till. Med systemet sändes “svaga” impulser ut vilka möjligen bryter kapillärdriften av vatten upp i t.ex. platta på mark och källarmurar, genom att vattnets ytspänning motverkas. Anledningen till att vi använder ordet möjligen är att det saknas oberoende referenser och forskningsresultat kring teknologin ifråga. Samtidigt ser vi ett potentiellt problem i att teslavågorna enligt uppgift endast kan avfukta den fukt som befinner sig i kontakt med jord. Systemet blir då begränsat till att endast kunna avfukta nedre delar av äldre huskonstruktioner och inte alls kunna påverka och sänka luftfuktighet. Om det nu skulle kunna fungera kan man kanske tala om en sekundär avfuktning av luften t.ex. i källare där kapillärdriften kan vara hög upp genom golv och in genom väggar. Frågor uppkommer också om dessa vågor är hälsoskadliga och om aggregatet kan ersätta dränering?

Johan Smeds som är en framträdande byggnads- och fuktteknisk expert avråder öppet från köp av avfuktare som ska fungera enligt denna princip. Vi håller med då vi inte kunnat finna något ställe där det verkligen fungerat som utlovat. Har som sagt ej heller sett några seriösa recentioner eller avhandlingar från den minst 15 år långa påstådda utvecklingsperioden av avfuktningssystemet.

I debatten om radiovågor och mobiltelefonstrålning finns viss forskning som föreslår och varnar för för skadlig inverkan i kroppens celler och immunförsvar. Liksom väntan på annan forskning avvaktar vi här också fler studier. Något av vidare vikt att titta på är om strålningen från denna avfuktaren kan få vissa mikrober som mögel och svamp att tillväxa mer eller avge mer gifter samt andra sekundärprodukter som t.ex. alkoholer vilka kan lukta väldigt starkt och sätta sig djupt i husets olika material. Läs mer om mögel och mobilstrålning.

Elektrisk osmos

Avfuktare för källare med elektrisk osmosElektrisk osmos eller även kallat electric osmosis innebär att man ämnar avfukta grundmur under hus genom att borra ett antal hål in i muren och där föra in en titantråd som spänningsätts. Utanför huset eller under källarens golv trycks en kopparöverdragen stav ned i marken för jordning via sladd till systemet. Denna stav ska vara belägen i nivå under själva titantråden och minst två meter ifrån.

Förenklat beskrivet fungerar detta enligt försäljarna som en avfuktare då kapillärdriften i muren eller väggen vänds så att vattnet istället söker sig emot jordningsstaven i koppar. Nackdelarna är att allt i metall t.ex. armeringsjärn eller metallföremål som har kontakt med muren kraftigt kan börja rosta. I de fall där grundvattnet trycker upp för högt kan avfuktning inte nås.

Samtidigt måste vattnet precis som med ovanstående avfuktare med Teslavågor vara i kontakt med jord. Argumentationen i utländsk annonsering säger att de aldrig fått ta tillbaka ett enda system för bristande funktion eller avfuktning, trots att det är sålt mer än 100.000 enheter. Detta har vi svårt att tro på eftersom alla förutsättningar som på förhand är svåra att kontrollera, vilka är många, måste vara rätt för god funktion.

Elektrisk osmos ersätter inte avfuktare men kan i fungerande fall kanske vara ett komplement, särskilt i mycket gamla byggnader som slott och herresäten där grunderna börjar vittra sönder och dränering inte kan ske. Tilläggas ska att Villaägarnas Riksförbund i april 2013 gått ut med varning för dylika system för att avfukta källare med flera ställen. Man har sett att det helt enkelt inte fungerar så som marknadsföringen påtalar att det ska göra. Även om det i kontrollerad laboratoriemiljö ger en effekt av avfuktning i mindre provbitar är verkligheten långt mer komplex i förhållandet fuktlast.

Skadeteknik i Danmark har utfört kontinuerlig fuktmätning efter installation av systemet för avfuktning i källare. Utvärderingen pågick under 15 månader. Bo J. Mortensen som förestår Skadeteknik låter meddela att man inte kunnat styrka att avfuktaren gjort någon som helst effekt och därför har de stängt ned systemet. Bo menar att det med ett enskilt experiment inte går att dra slutsatser där avfuktningstekniken döms ut. Företaget känner sig dock inte frestade att rekommendera denna typ av lösning för fuktiga källare.

Garantier och livslängd

Avfuktares livslängd beror mycket på ingående detaljers beprövade kvalitet. Avfuktare kan fylla en viktigt funktion och vara en slags trygghet och faktisk enda “försäkringen” som går att skaffa till riskkonstruktioner som krypgrund, källare och vind. Livslängden varierar inte enbart med kvalitativa ingående lösningar utan även utefter driftsförhållanden och skötsel. Här finns lite olika saker att tänka på inför köp, vilket är enklast att framföra vid diskussion inför varje individuellt avfuktningsprojekt.

Det finns två kategorier av garantier för avfuktare, produktgaranti och avfuktningsgaranti. Tillverkande fabrik eller agentur ger produktgaranti som vanligtvis varierar mellan ett och tio år beroende på om kunden är privatperson eller företag samt också utefter deras egen garantipolicy. Till vissa avfuktare går det att köpa till förlängd garanti. Avfuktningsgaranti gäller endast när man känner till fuktlasten. Då man som vi arbetat länge med krypgrund och vind m.fl. huskonstruktioner är det lättare att ge garanti, fast med vissa förbehåll för faktorer som ibland inte går att förutse eller som avfuktaren inte kan hantera, t.ex. översvämning eller vattenläckage m.m.

2005-05-05
Uppdaterad 2020-11-04

Mer om avfuktare och avfuktning

Gå direkt till menyvalet gällande vårt sortiment av avfuktare
Se avdelningen industriella avfuktare
Avfuktningsteknik och avfuktningstekniska lösningar via LFS
LFS – Service och reparation av avfuktare
Vanliga frågor och svar gällande avfuktare och avfuktning
Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.
Avfuktare – passiv, aktiv, termisk, forcerande
Mögel och bakterier i luftvärmepump samt avfuktare
Fuktstyrd ventilation samt avfuktning
Direkt och indirekt fuktstyrd avfuktning
Saneringsvätska ersätter inte avfuktare
Avfuktare fungerar som luftrenare genom avfuktningsrening
Avfuktare i kategorier – Hem Kommersiell Industriell
Luktsanering med avfuktare
Avfuktare – avfuktning, trycktorkning – sugtorkning
Avfukta källare och krypgrund med samma avfuktare
Kan avfuktare kopplas till ventilation – värmeåtervinning FTX

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.9 / 5. Antal röstande 10

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Woods SW59FX avfuktare med hög avfuktningskapacitet

Äntligen har vi fler svensktillverkade avfuktare att erbjuda. Här Woods SW59FX med mycket hög avfuktningskapacitet i varmare rum, likt tvättstuga, torkrum, källare, lager m.fl. lämpliga applikationer. Avfuktaren är såväl som lättstyrd via två vred för fläkthastighet och hygrostat, även sett till storleken lättflyttad då den är utrustad med hjul och handtag. Antingen droppar kondensatet ned i tanken eller leds ut via slang.

Läs mer »
Corroventa A1 avfuktare sorptionsavfuktare
Corroventa A1 avfuktare kompakt för mindre svala rum

Svensktillverkad

På förfrågan har Corroventa lanserat en mindre avfuktare kallad A1.

Avfuktaren arbetar med absorptionsteknik, kallas sorptionsavfuktare, och ger därmed långt högre avfuktningskapacitet i husets svalare konstruktioner än vad kondensavfuktare klarar.

Corroventa A1 levereras i grundutförande utan hygrostat. Se tillbehören för att välja till sådan.

Avfuktaren kan ställas i två olika lägen, i vilka olika kapacitet ges.

Läs mer »
CDT kran

CDT avfuktare kan kompletteras med denna nippelförsedda kran, vilken monteras på vattentanken för enkel tömning/kontinuerlig självdränering.

Läs mer »
Uthyrning av professionell avfuktare
Uthyrning av avfuktare

Kontakta oss för prisuppgift 

 

Rätt avfuktare för byggnaden efter översvämning

Vid översvämningar eller betydande vattenläckor kan en avfuktare för bostadshus vanligtvis inte klara av den mängd fukt som uppstått. Dessutom har de flesta avfuktare för hushållsbruk en ganska liten behållare. Dessa skulle behöva tömmas många gånger för konsekvent torkning, vilket är både tidskrävande och opraktiskt.
Det är därför viktigt att använda en kommersiell eller professionell avfuktare vid vattenskador, t.ex. de som finns i vårt uthyrnings sortiment av portabla avfuktare. Med större kapacitet för kontinuerlig torkning, hög prestanda för maximal effektivitet och justerbar inställning av relativ luftfuktighet kan dessa upprätthålla optimala avfuktningsförhållanden. En kondensavfuktare, även kallad kylavfuktare, är det mest energieffektiva sättet att behandla överskottsfukt i en bostad .
När den relativa luftfuktigheten reduceras av torken omvandlas energin som finns i luftens vattenånga till kännbar värme vid fasväxlingen – denna värme bidrar kontinuerligt till torkningsprocessen.
Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen