Avfuktare – Välj rätt för bäst ekonomi och säkrast avfuktning

Som ägare av hus och fastigheter ställs man vanligen inför faktum att naturlig avfuktning inte räcker till, d.v.s. den avfuktande effekt som solvärme eller annan typ av uppvärmning och ventilation ger inte är tillräcklig. Då kan någon typ av avfuktare införskaffas och just vilken av de olika varianterna man som bäst använder var, går vi mer detaljerat in på här samtidigt som ytterligare kunskap inom området förmedlas. 

Avfuktare - Välj rätt för bra driftsekonomi och säker avfuktning

Använd gärna länkarna på sidan för att gå vidare till avfuktare i vår butik där mer produktspecifik text kan nås, eller för att nå fördjupad kunskap, installationsanvisningar samt Gör-Det-själv information m.m. Finner du inte svar på någon fråga går det bra att kontakta oss. Det går även att kommentera under de flesta artiklarna i kunskapsbanken. Fortsätt scrolla eller använd innehållsförteckningen för att snabbt komma till den information som söks. 

Innehållsförteckning

Vilken avfuktare är bäst?

Det kan vara svårt att välja mellan de avfuktare som finns att köpaAtt ge sig ut och leta avfuktare kan vara svårt då många intressenter på marknaden säger att just deras produkt är bäst i test. Samtidigt finns kanske inte så mycket väsentlig omkringliggande information att få i detaljhandeln där man säljer en uppsjö av olika produkter. Det gäller att jämföra rätt då olika typer av avfuktningsaggregat inte är ämnade för alla klimatförhållanden som kan finnas i ett hus. Avfuktaren ska vara anpassad till det område man har avfuktningsbehov inom, särskilt när det gäller enheter för kalla utrymmen som krypgrund, vind, källare, kallställd sommarstuga etc.

Vi tittar ingående på faktorer som kan sammanfattas i begrepp som inköpskostnad, total energibesparing och klimatsäkerhet. Vid fel val av avfuktare kan det i värsta fall bli både onödigt hög energiåtgång och icke tillfredsställande klimat varvid mögel och lukter kan uppkomma. Att se kortsiktigt är ofta ett förlorande förhållningssätt. Små energivinster förvandlas över flertalet år till betydande hundralappar och många gånger till åtskilliga tusenlappar. Avfuktarna vi väljer att rekommendera till specifika applikationer är testade och avvägda utefter dessa begrepp, vilka är indelade i flera undergrupper av bedömningskriterier.

Vi går löpande i texten nedan igenom olika aspekter för att inledande kunna svara på frågeställningen.

Test av avfuktare

För att lättare bedöma viss kvalitet, funktioner och avfuktningskapacitet finns det ett antal tester att söka fram via Internet. Vi bedömer att dessa tester inte är fullständiga på ett antal punkter. Det finns lite mer att önska gällande de test av avfuktare som genomförts av olika parter såsom annonsmagasin och myndigheter.

Ett vanligt förekommande fel är att man endast valt att testa ett begränsat utbud av alla avfuktare som finns på svenska marknaden. Väljer man exempelvis ut tio av totalt fyrtio tillgängliga och en av de tio som utvärderats blir bäst, så säger det egentligen inte att den totalt blir den bästa. Dock används då frasen “Bäst i test” vilket visserligen är sant men ändå blir ett högst osäkert uttalande, beroende på hur man tolkar det.

Samtidigt ser vi att fälttester inte genomförts där man jämför olika typer av avfuktare med varandra. Till exempel så finns det vissa luftavfuktare som jobbar bäst i varma rum medan andra fungerar långt bättre i svalare miljöer. Man kan inte ställa dessa avfuktarmodeller mot varandra hur som helst och definitivt inte bara genom att titta på specifikationen, vilken ofta inte avslöjar hela sanningen om hur de fungerar i olika klimatförhållanden i ett hus.

Utveckling av vad vi anser skulle vara bra och rättvisa test av avfuktare går att utläsa i artikeln länkad här:

– Test av avfuktare – Fullständiga och djupgående tester saknas.

Ekonomi och miljökrav

Införskaffandet av avfuktningsaggregat kan avsevärt förlänga livstiden gällande en byggnad. Slår vi ut den ekonomiska vinsten över hela fastighetsbeståndet i Sverige handlar det om ansenliga summor som kan räddas, samtidigt som miljön och hälsan besparas. Kostnaden för investering i ett väl valt aggregat är snabbt betald. Särskilt om man satsar i förebyggande syfte där risk för fuktrelaterad skada finns.

Vi har funderat på detta i termer av linjär och cirkulär ekonomi. I den linjära ekonomin utvinns, produceras, slits och slängs det. Då hus idag måste ses som en avsevärd kostnad i olika termer mätt, bör vi både för plånbokens och miljöns skull skydda husen från fukt, mögel, rötsvamp och lukt. En väl placerad avfuktare kan rädda mer än anat och definitivt tillföra långt mer än vad den totalt förbrukar. Därför platsar avfuktning av hus i den cirkulära ekonomin, där återvinning och förlängda värden samt livslängder etc. gäller:

– Avfuktare i hus gör skillnad mellan linjär och cirkulär ekonomi

Avfuktare som är miljövänlig och ekonomisk

1 jan 2020 började nya miljökrav att gälla i enlighet med EUs förordning om köldmedia i kylaggregat, vilket avfuktartypen kondensavfuktare tillhör. Aktuella avfuktare som importeras och tillverkas efter detta datum får inte längre innehålla freonhaltigt köldmedium då sådant är miljöpåverkande och anses som växthusgas. Istället ska mediet R290 (propan) användas. Övergången har ställt till lite bekymmer för vissa tillverkare då köldmedierna har olika egenskaper och kräver anpassning av avfuktarnas interna detaljer som kommer i kontakt med gaserna. Vi ser dock att de flesta som sätter avfuktare på den europeiska marknaden börjar komma ikapp.

I övrigt utvärderas kemikalier ingående i elektronik m.m. i förhållande till hälsa och miljö- samt klimatpåverkan. Certifieringar förekommer där avfuktartillverkare visar hur mycket eller lite av aktuella ämnen deras produkt innehåller. En sådan certifiering eller också kallad byggvarudeklaration är SundaHus.

Energioptimering och underhåll

Det gäller inte bara att köpa för ändamålet bra avfuktare för att få ner energiförbrukningen och ändå öka avfuktad mängd vatten. Det finns en del att tänka på både rörande inställningen av avfuktaren samt skötsel, och även förhållandena som påverkar avfuktningen i sig.

Många moderna aggregat styrs via en hygrostat som avkänner när det är så fuktigt att avfuktning behövs. Då startar enheten igång och går till dess att det inställda värdet har passerats nedåt. Sedan ställer den sig i standby tills det blir för fuktigt igen. Det värde man ställer in kallas för börvärde. En del aggregat har inte digital display eller graderad hygrostatskala. Då blir det svårt att ställa in för utrymmet lagom börvärde. Man kan komplettera med en fristående hygrometer som visar temperatur och relativ fuktighet, för att kontrollera vilka värden avfuktaren håller.

Det kan oavsett vara bra att kontrollera avfuktningsaggregatet via en fristående hygrometer, för ibland kan det hända att den i aggregatet inbyggda fuktstyrningen inte avkänner helt rätt värden. Styrningen, av- och påslag kan då bli felaktiga.

– Hygrostaten på avfuktare kan vara missvisande

Om möjligt kan man också skära ned utrymmets fuktlast. Det innebär att titta på fuktkällorna och försöka minimera dessa. Som exempel är det bra att lägga byggplast i krypgrund då marken annars hela tiden släpper upp vattenånga som krypgrundsavfuktaren behöver ta om hand. Dränering kan vara en annan av många tänkbara åtgärder som är gångbara i ett hus. Lite fler och ingående tips ges under sidan:

– Energioptimering av avfuktare och avfuktning

Att underhålla sin enhet är väldigt viktigt om man vill att den ska bibehålla livslängd och prestanda. Det kan röra sig om att rengöra eller byta dammfilter och allmän rengöring samt översyn. Rätt underhåll kan vara avgörande för om garanti ska gälla eller ej utifrån den garanti man får vid köpet. Vissa avfuktartyper riskerar att överhettas och förstöras om filtret sätts igen. Viss brandfara kan då föreligga. Detta gäller i synnerhet typen kondensavfuktare som finns omtalad och beskriven längre ned på sidan.

– Underhåll av avfuktare för säkrast avfuktning

Vanliga avfuktartyper

För att enklare klargöra vilka tekniska och praktiska skillnader som gäller mellan olika vanligt förekommande typer av avfuktare delar vi upp dem i följande kategorier:

 • Sorptionsavfuktare, vilken avfuktar genom att fukt absorberas när luft passerar igenom en absorbator. Varierande mellan olika avfuktare sker sedan regenerering eller avfuktning av absorbatorn via värme. Fukten ventileras ut utomhus som vattenånga. Dessa luftavfuktare klarar vanligen av att bibehålla god kapacitet även i låga temperaturer.
 • Kondensavfuktare som avfuktar genom att en kompressor kyler ned ett slags element där förbipasserande luftfukt kondenserar och droppar ned i ett kärl eller dräneras bort via slang. Dessa avfuktare är bäst lämpade för varmare rum.
 • Kommersiella aggregat är lite mindre, billigare och enklare avfuktartyper, vilka idag kan förekomma i båda ovan uppräknade typer.
 • Industriella avfuktningsaggregat är ofta högkapacitiva gällande avfuktning och kan vara mer robusta till konstruktionen för att tåla tuffare krav och ergonomiska riktlinjer för enklare hanterande och transport etc.

Sorptionsavfuktare

Sorptionsavfuktare kallas även adsorptionsavfuktare och är lämpade för kallare rumSorptionsavfuktare eller också kallad absorbtionsavfuktare samt luftavfuktare av sorptionstyp uppfanns på 50-talet av Carl Munters. Tekniken som av ett antal fabrikanter sedan dess förfinats möjliggör avfuktning i temperaturer ända ner till -20 grader.

Fuktig luft blåses med en fläkt in genom ett kisel- eller silicabaserat material, vilket absorberar stora mängder fukt relaterat till den totala ytan. Vidare blåses av ett element uppvärmd luft genom detta absorptionsmaterial som då avger fukten. Den fuktiga luften blåses ut genom en s.k. våtluftsslang. Den avfuktade, torrare och något varmare luften blåses tillbaka in i utrymmet.

Med vissa sorptionsavfuktare går det att åstadkomma undertryck i utrymmet den installeras. Med undertryck menas att avfuktaren blåser ut en viss mängd luft utomhus, vilken inte återges tillbaka in i utrymmet. Genom denna funktion kan man i krypgrunder, källare och vindsutrymmen hindra elak lukt och radon att komma in i bostadsutrymmet. Kapaciteten sett till undertrycksventilation anpassas efter storleken på utrymmet och mängden elak lukt. Det kan behöva kompletteras med en separat undertrycksfläkt för att uppnå tillräcklig kapacitet.

Avfuktartypen används av ledande sanerings- och installationsföretag och vi har specialiserat oss på helhetslösningar där sorptionsavfuktare kombineras med extra fläktverkan, samt om behövligt är även andra luktkontrollerande och luktsanerande åtgärder. Mer om det under sidan Avfuktare undertryck i krypgrund luktkontroll fuktkontroll.

Med sorptionsavfuktare byggs ofta ett rör- eller slangsystem som gör att luften fördelas och/eller tas jämnt från hela utrymmet. Rätt underhållen är livslängden likvärdig eller längre än en kvalitativ typ av kondensavfuktare. Det kan vara enklare att utföra service på sorptionsavfuktaren eftersom den inte bygger på funktion med kompressor och köldmedia. Viktigt är att regelbundet byta filter så att smuts inte dras in och minskar sorptionshjulets eller sorptionsblockets fuktabsorberande funktion.

Ytterligare arbetsområde för sorptionstekniken är som avfuktare för container eller båtar där svårigheter kan finnas med köldbryggor samt snabba variationer i klimatbilden, vilket i sin tur för med sig fuktskador.

Vid förekommande test av avfuktare brukar av någon anledning inte sorptionsavfuktare vara med. När ingen opartisk testfakta finns att tillgå kan det vara svårt att jämföra och välja rätt. Man kan själv t.ex. titta på specifikationen som tillverkarna har angivit och räkna ut hur mycket det kostar att avfukta i förhållande till den kapacitet som de olika avfuktarfabrikaten har. Viktigt att tänka på är att man inte jämför rakt av med andra typer av avfuktare då dessa väsentligen, till skillnad mot sorptionsavfuktarna, riskerar tappa i avfuktningskapacitet vid lägre temperaturer.

– Sorptionsavfuktare – Effektiva avfuktare i kalla utrymmen

Krypgrundsavfuktare & Vindsavfuktare

Avfuktare som arbetar med sorptionsteknik har i vardagligt tal också kommit att kallas för krypgrundsavfuktare eller vindsavfuktare. I just vind och krypgrund råder temperaturförhållanden som inte medger att andra typer av avfuktare på samma energisnåla och säkra sätt kan ge trygghet i förhållande till den avfuktningskapacitet som krävs.

Installationen av vindsavfuktare och krypgrundsavfuktare skiljer sig från den portabla luftavfuktaren som bara kan sättas in och börja avfukta. Till krypgrunds- och vindsavfuktarna ansluts system av rör eller flexibel slang för att utspridning av den torra luften ska säkerställas. Samtidigt ska en s.k. våtluftsslang användas för att fukten som avfuktaren forcerar bort i form av vattenånga, ska kunna blåsas ut utomhus.

Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning

Avfuktare – Avfuktningskapacitet för krypgrund

Sorptionsavfuktare i vårt sortiment

 • Acetec EvoDry 6H är den minsta sorptionsavfuktaren på svenska marknaden. Avfuktarmodellen lämpar sig mycket väl till avfuktning av mindre krypgrunder, vindar, husbilar, båtar och containrar med flera applikationer.
 • Acetec EvoDry PD och Acetec EvoDry PD+ är efterföljare till de tre tidigare EvoDry-modellerna PD150PD250 och PD400. EvoDry PD+ har integrerat högtemperaturskydd som kan programmeras att stanna avfuktaren om brand medförande temperaturökning skulle ske i avfuktningsutrymmet. Vid sådant fall hjälper inte avfuktaren branden att utvecklas genom fläktverkan och luftförflyttning.
 • Acetec EvoDry RD är kapacitetsmässigt sett större än ovanstånde PD-modeller. Avfuktaren är flexibel genom att man kan komplettera med olika stosplåtar för insug av processluft samt fördelning av torrluft.
 • Avfuktare Corroventa CTR STD-TT är likt Acetec ytterligare en svensktillverkad avfuktare som genom sorptionsteknik klarar av avfuktningen i svalare utrymmen.
 • Corroventa CTR 300TT2 Denna avfuktarmodell har integrerad ställbar undertrycksfläkt.
 • Acetec EvoDry Pro är en serie proffsmodeller för mer krävande avfuktningsapplikationer, likt större svalare rum. Se:
 • Acetec EvoDry 30 Pro
 • Acetec EvoDry 60 Pro
 • Acetec EvoDry 120 Pro
 • Acetec EvoDry 180 Pro
 • Se alla sorptionsavfuktare i vår webbutik

Kondensavfuktare

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

LFS – Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Konsultation fukt och mögel

Konsultation rörande fukt och mögel via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Genom vår mångåriga erfarenhet har vi byggt upp kunskapen som finns inom området idag. Varsågod känn

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd