Sök

Mögel relaterat ämnen som hus forskning hälsa

4
(4)

Här koncentrerar vi oss på begreppet mögel samt vad det innebär då mögelangrepp sker i hus och eventuell hälsopåverkan därav ges. Vi följer också senaste forskning och ger dig möjlighet att här mer samlat kunna ta del av den, samtidigt som vi ämnar vara delaktiga inom forskningsområdet i stort.

Mögel har varit känt som skadligt redan under medeltidenExakt hur man under medeltid och tidigare i människans historia klassificerat mögel känner vi inte till. Dock vet vi via Bibeln att man redan 500 år f.Kr. såg mögel som skadligt och orent. Assyrierna ska under denna tidsperiod ha använt mögelarten Claviceps purpurea (mjöldryga) för att förgifta brunnsvatten i bekämpandet av sina fiender. Under modern tid, kring 1600-1700-talet, ansåg biologer att möglet tillhörde växtriket. Den holländske pionjären inom mikrobiologi, Antony van Leeuwenhoek (1632-1723), upptäckte dock viktiga skillnader vilka var banbrytande för ökad förståelse och uppdelning.

Genom folkhistoria har det framkommit att kloka kvinnor och män odlat brödmögel för att bota infektioner. Möglet skulle anta en viss färg och spridning på brödet innan man ansåg det vara som bäst i medicinskt syfte. Kunskapen om möglets verkan bör således redan ha funnits då Alexander Fleming (1881-1955), den skotske bakteriologen och sedermera professorn år 1928 genom en slump upptäckte att mögel kunde fungera som antagonist emot bakterier, utan för stor direkt skadlig effekt på människan. Då petriskålar med streptokocker lämnades för en semestertur kom mögelarten Penicillium över delar av skålens bakteriella odlingsyta att växa och avdöda bakterien.

Efter upptäckt av fenomenet, lite logik och experimenterande kunde Penicillin isoleras och utvinnas. Det tog dock ett tag, ända fram till 1941 innan Penicillinet slog ut dåvarande antiseptika som t.ex. jod, vilket var mycket vanligt använt. Paradoxalt nog är det vanligt att hitta Penicillum-mögel i hus, där det har potential att bli hälsoskadligt genom avgivning av flera olika metaboliter som mögelgift m.m. Vidare i tid har många olika mögelmetaboliter framtagits till antibiotikum, med varierande framgång och biverkningar, vissa riktigt allvarliga. Svårigheter för sjukvården är att bakteriestammar har visat sig kunna bli resistenta. Man försöker idag med stort flit komma fram till lösningar. Det forskas totalt sett mycket om olika mögelarter och dess metaboliter, varvid många nya upptäckter görs. Detta område bevakar vi och lägger här ut speciellt intressanta nyheter.

Mögel används ibland som samlingsbegrepp för vissa arter av svamp som förekommer. Mögelsvampar, rötsvampar och bakterier är viktiga i naturens kretslopp där de bryter ned dött organiskt material för att detta återigen ska kunna bli till näring. Det finns enligt senaste tids rön uppskattningsvis ca. 5,1 miljoner olika svamparter varav tusentals olika kända varianter av mögel och fler återstår att upptäcka.

De svampsorter och mögel vi vanligtvis finner i våra hus kan delas in i olika klasser. Klicka på den blåmarkerade texten för att lära mer:

* Blånadssvamp

* Röta och Hussvamp

* Mögelbakterier – Actinomyceter

Mögelsvamp

Mögel från spor till mycel och sporspridning

Möglet sprids bland annat naturligt med vinden från redan etablerade tillväxtställen där mögelsvampen sporar av sig. Då sporen landar på ett näringsrikt underlag och fukt- samt temperaturförhållanden också stämmer överens med dess livsvillkor skjuter mögelsporen ut hyfer som växer vidare i ett slags näringsupptagande nätverk kallat mycel. I mycelväxten ses konidier där rikligt med sporer kan avges.

Vid mikroskopering som är en metod för att kunna artbestämma mögel man funnit visar den varierande konidieutformningen och hyferna ofta vilken art det handlar om. Modernare metoder likt att söka efter möglets arvsmassa genom DNA-analys har visat sig fungera bra där det handlar om dolda, gamla, uttorkade och döda angrepp. Genom DNA-tekniken kan även mögelfragment spåras, likt då man undersöker ett hus vid klagomål och misstanke om inomhusklimatproblem.

Mögelarten trichoderma odling på agarplatta

Bilden här har vi fått tillåtelse att använda av analysföretaget WSP Jerbol. Den visar mögelodling av trichoderma på agarplatta som satts i värmebehandling. Denna metod kan bl.a. brukas för att kontrollera om mögel är dött, i vilofas eller mer aktivt.

Tiden som krävs för att få möglet till grodd visar om det vid provtagningen låg i “träda” eller var under pågående tillväxt.

Begränsning finns här då alla typer av mögel inte kan få rätt tillväxtklimat i värmeskåpet.

Olika namn på mögel

Det finns ett antal olika populära namn som gäller mögel eller mikrobiell påväxt, t.ex.:

  • Svartmögel – Arter med mörkare färg beroende på pigmentämnet melanin. Behöver i regel lite mer fukt än vitmögel för att kunna trivas.

  • Vitmögel – Brukar vara det första möglet att kolonieras i hus. Kan även anta andra färger likt grå, brun, grön-blå, gul.

  • Rödmögel – Kan uppkomma på ytor som ofta är blöta t.ex. i våtutrymmen.

  • Snömögel – Om våren då snötäcke töar bort kan man ibland upptäcka som ljusare fläckar eller beläggning på gräsmattan. Snömöglet brukar ge med sig efter ett tag då solljuset belyser det samtidigt som gräset återhämtar sig.

  • Grönmögel m.fl. benämningar.

Nu när det forskas mycket kring hälsorelaterade effekter och i synnerhet hur skadligt det egentligen är att vistas i ett mögelskadat hus är det synnerligen viktigt att de informativa källorna använder samma samlingsbegrepp eller ännu bättre riktiga artnamn och inte förvillar genom att t.ex. använda namnet trämögel. Det förekommer vilket framgår här och det vi reagerar på är att man tydligare än vid mögel i hus går ut med varning kring de sjukdomar som kan bli följden av mögelexponering.

En annan benämning som vi stött på var kyrkomögel. Att som besiktningsman eller på annat sätt sakkunnig presentera sina fynd på detta sätt kan inte ses adekvat. Mögelsvamp är inte plats- eller situationsunik på så sätt att man kan döpa det efter stället det fanns på.

Viktigt vid presentation av resultat från forskning och vidare informativ verksamhet är att man inte bara talar om samma sak utan även benämner likvärdigt. Det kan annars vara svårt för såväl forskare, olika typer av informanter och lekman att nå ett helhetsbegrepp och därmed kunna agera därefter. Det talas som exempel även om begreppet husmögel. Det som skiljer är tillväxtbetingelserna och vilken art av mögel som därmed kan uppstå och i vilken mängd som allergener, mögelgifter och annat bildas då betingelserna varierar över tid, plats och konstruktionsrelaterat.

Metaboliter

Under och efter sin livstid avger mögel primära och sekundära metaboliter. Det handlar om olika gasformiga ämnen (MVOC) som svavelväten, terpener och alkoholer vilka ofta sätter sin prägel genom att lukta illa, vanligen benämnt mögellukt eller sommarstugelukt. Lukten som uppstår är karakteristisk men kan variera utefter vilket mögel som etablerats, vilka tillväxtförhållanden som finns och vidare på vilket “substrat” det tillväxer. Viktig kunskap är att det kan finnas mögel i huset även om lukt ej finns. Läs mer om luktsanering.

Ytterligare metaboliter är de mögelgift som genom förfinad mätteknologi visat sig vara vanligt vid mögelangrepp i hus. Mögelgifter sägs ej vara luftburna i sig utan fäster istället på olika små partiklar som damm och fragment av det sönderfallande möglet och kan då spridas till inomhusluften. Ytterligare exempel på mögelmetabolit är glukaner som finns i mögelsporens cellskal. Dessa glukaner misstänks kunna skada oss och har frekvent uppmätts i hus där känd fukt- och mögelskada funnits. Senare tids forskning har upptäckt ytterligare metabolit i form av en peptid från trichoderma som enligt forskarteamet bakom upptäckten kan vara allvarligt hälsopåverkande genom direkt cellförstörande egenskaper.

Olika mögelarter och bakteriearter försöker bekämpa eller hämma varandra och kallas då antagonister. De avger olika för varandra skadliga metaboliter i syftet.

Möglets metaboliter följer vid inandning med in genom mun och näsa vidare ned i lungorna där transport ut i kroppen kan ske. Det kan ge upphov till mer eller mindre framträdande hälsoeffekter. Vi kommer åter till detta ämnet längre ned i texten på denna sida.

Möglets livsbetingelser

  • Fukt – Den relativa fuktigheten (benämnd RF) i utrymmet spelar stor roll. Finns mycket fukt i luften binder och absorberar t.ex. olika byggmaterial så mycket fukt att fuktkvoten i materialet ökar över den lägsta nivå som mögel behöver.

  • Temperatur – Temperaturen i utrymmet är också avgörande för tillväxt. De flesta mögelarter kräver en temperatur mellan 0-40 grader, där den ultimata temperaturen ligger mellan 20-25 grader. Vid den lägre angivna temperaturen tillväxer mögel mycket långsamt, samtidigt måste de andra tillväxtfaktorerna vara tillgodosedda. Högre temperaturer än 50-60 grader fungerar avdödande och nyttjas av vissa saneringsfirmor för bekämpning av hussvamp.

  • Näring – Näring är ytterligare en tillväxtfaktor. Vid vetenskapliga studier har man låtit mögelarter tillväxa på olika näringslösningar (ex.vis. agar som ovan) samt på olika byggnadsmaterial, för att kunna kartlägga livsbetingelserna för mögel. Om byggnadsmaterialet är (biologiskt) nedsmutsat av t.ex. jord eller damm så tillväxer möglet i regel lättare än annars.

  • Tid – Den sammanlagda oavbrutna tid det fått vara gynnsamt klimat för mögeltillväxt (d.v.s. tillräckligt hög RF, tillräckligt hög värme och rätt mängd näring) är utslagsgivande för om tillväxt kommer att ske. Såsom alla levande organismer har också mögel en slags “överlevnadsinstinkt”. Har klimatet i utrymmet inte varit gynnsamt under viss tid gror inte mögelsporerna, detta för att fortlevnaden ska vara säkrad.

  • PH-värde, ljus, syre, agnoister, antagonister etc.

Just med tanke på att kontrollera den viktigaste livsbetingelsen fukt styrs de flesta avfuktare med en inställbar hygrostat som känner av den relativa fuktigheten. Det finns idag avfuktare med inbyggd mögelindexstyrd hygrostat som tar hänsyn till och mäter tre av de fyra olika tillväxtfaktorerna ovan, nämligen TrygghetsVakten som mäter temperatur, RF och tid, samt också vår egen produkt i form av en speciell fristående Hygrostat vid namn HygroPro vilken med ett mögelsäkert autoprogram styr avfuktare mycket energieffektivt genom att mäta både relativ fuktighet och temperatur. Nämnas skall också att både Acetec och Corroventa avfuktare idag energibesparande styr efter mögelindex.

Förenklad framställning av forskning framkommen risk för mögeltillväxt:

Relativ Fuktighet – RF      Risk för mögeltillväxt
Under 75 %                       Ingen risk
Mellan 75 – 85 %              Liten risk
Mellan 85 – 95 %              Medelstor risk
Över 95 %                         Hög risk

I nedanstående diagram kan du utläsa hur många dagar det tar innan  mögelsporer gror på icke (biologiskt) nedsmutsat byggnadsmaterial:

Isopleth LIM 1 diagram. Mögelgrodd på byggnadsmaterial.

Mögelindex LIM I innebär att tre av möglets viktiga faktorer för utveckling och överlevnad mäts. Utgå från diagrammet med från t.ex. vind eller krypgrund uppmätt RF% samt temperatur och dra slutsats huruvida mögelrisk finns eller ej.

Förutom att mäta och kontrollera mögelindex bör man vara vaksam och rent fysiskt besöka stället för kontroll om fuktskada eller mögel visar sig i “något hörn”.

Isopleth LIM 2 diagram. Mögelgrodd på byggnadsmaterial.

Mögelindex LIM 1 skiljer sig från LIM II genom att ta hänsyn till material där mögel lättare kan få näring. Det finns även annat att ta i beaktande vid utvärdering om “riskzon” nåtts eller ej, likt om det finns kallare ställen där köldbrygga kan uppkomma.

Vid köldbryggor blir det fuktigare och det kan gynna möglet. Därför väljer vi att utgå från det översta av dessa diagram.

Påväxt i hus

Det vi mest är inriktade på är att informera kring mögel som begrepp och vidare  förebygga och åtgärda då det kunnat påväxa i hus.

En vanlig fråga är hur mögel helt plötsligt kan finnas i huset? Svaret är att möglets sporer via ventilation, luftrörelser etc. naturligt kommit in och då i princip finns överallt i huset. Det som sedan ska till för mögeletablering är som ovan beskrivet rätt temperatur- och fuktförhållanden.

Mögel på taket i krypgrunden

I husets olika utrymmen t.ex. krypgrund där den relativa fuktigheten (RF) en tid överstiger 75% finns risk för mögelangrepp. Mögelsvamp och dess sporer är livskraftiga och kan överleva långa perioder av torka och låg temperatur. Angrepp som torkat ut kan ta ny fart då livsbetingelserna återkommer.

Kraftigt angrepp av mögel på husets vind
Vissa arter av mögel är starkt giftiga (bildar som nämnt mögelgift samt MVOC – flyktiga gaser etc.) och bidrar till osanitär miljö i drabbade hus genom att metaboliterna lätt kan spridas från t.ex. källare, krypgrund eller vind via små eller större luftpassager till husets boendeyta. Ett allvarligare angrepp som detta i husets vind innebär tydlig risk för kontaminering till innemiljön.

Ytterligare problemställning är då luktsmitta från fuktskadekällan nått isolering i husets dolda konstruktioner, eller när mögel tillväxer i direkt i isoleringen. Inomhusklimatproblem kan i sådant fall ges då tätskikt likt byggplast är bristfälliga eller då det finns luftpassager genom konstruktionen. Diffusion genom ytmaterial och byggplast kan också medföra att gaser och partiklar från mögel kommer in i inomhusklimatet.

Husets direkta inomhusmiljö kan vid bristande ventilation och uppvärmning precis som i kallutrymmena ovan få mögelproblematik. Allra vanligast är kanske i badrum och tvättstuga eftersom klimatet där under varierande långa perioder är gynnsamt. I olika delar av huset kan det finnas mikroklimat, d.v.s. omständigheter som skiljer sig från rummets övriga sett till fuktlast. Ett sådant exempel är mögel i tvättmaskin där lukt kan uppstå, som envist sätter sig i kläderna och vidare känns ut i delar av huset.

Mögel i avfuktare och luftvärmepump via kylningEtt mindre uppmärksammat fenomen är att mögel även kan trivas ypperligt i avfuktare av kondens- och kyltyp samt i inomhusenheten till luftvärmepump. Möglet sprids sedan via fläktverkan i stora delar av huset. Detta är också en nackdel i ventilationssystem av olika typer. Läs om mögel i luftvärmepump och avfuktare. Liknelse vid klimatproblemen som uppstår i luftvärmepump är när man grävt ned oisolerade ventilationsrör i marken för att utnyttja jordkyla. Det bildas mängder av mögel i rörsystemet varav delar följer med ventilationen in i huset.

mögeltest med snabbtest i hus

Det finns ytterligare sätt att kontrollera misstänkt mögelpåxäxt, såväl synlig sådan som kontaminering av mögelsporer m.m. i huset. För ändamålet har vi i sortimentet ett snabbtest och ett mer djupgående DNA test. Båda mögeltestet utförs genom svabbning med en tops, antingen på de fläckar som syns eller på damm som lagt sig på öppen yta likt en hylla, tavelram, eller dörrkarm. Finns överskjutande normalvärden kommer mögeltesterna att visa det. Läs mer om Snabbtest och DNA analys via länkarna här:

Mögeltest – snabbtest för att hitta mögel i hus

LFS DNA mögel test analys topstest mögeltest

Tryckimpregnerad syll i krypgrund möglar

Vem tar ansvar för mögel?

Mögel i kylskåp och kylrum

Hundens goda luktsinne kan utnyttjas. Läs mer om mögelhund.
Kompletterande till fastighetsteknisk undersökning, okulär inspektion och mögeltest kan man även nyttja hundens mycket goda luktsinne. Hund som är speciellt tränad att spåra mögel i hus kallas mögelhund. Med rätt träning och hundförare som kan det här med fuktskador och mögelskador i hus finns möjlighet att nå framgång och om omständigheterna är rätt, lokalisera mögelskadan omgående. Läs mer under sidan: Mögelhund är tränad för att spåra mögel i hus


Hälsa

Inomhusklimatproblem kan skapas av alla förekommande mögelarter då de finns i tillräcklig utsträckning. Besvär med hälsan i form av astma, allergi, trötthet, huvudvärk, hudirritationer, rinit, återkommande bihåleinflammationer och annat rapporteras vara relaterat med mögel i hus. Vidare diskuteras och forskas det kring om mögel kan vara orsak till cancer. I flertalet fall där man på arbetsplatser ser ovanligt många cancerfall har det vid inspektion och analys funnits mögel.

Läs mer om att mögel kan ge astma genom länken till högerVäldigt intressant är den mögel- och astmaforskning som man i USA kommit ut med under sensommaren 2013. Den patogena vägen är till del nu förklarad om hur möglet via avgivna enzymer/proteiner ger sig på våra kroppsegna ämnen och utlöser immunförsvar som i sin tur ger astma och andra hyperreaktiva reaktioner. Forskningsuppföljning ifrån olika delar av världen görs kontinuerligt. I december 2016 utgavs två svenska studier med bas i större projekt, där man konstaterar att både barn och vuxna som utsätts för mögel och fuktskada i hus i större utsträckning än annars får astma, rinit och luftvägsinfektioner. Både barn och vuxna får astma av fuktskador och mögel.

Studierna fortgår och vi tar kontinuerligt del av nyutkommen forskning. Under åren 2010-2012 gjordes en större uppföljning av drygt 40.000 barn i Kina. En delstudie under detta projekt gavs 2019 ut, och under den utläser vi att barn som rapporterats ha exponerats för fuktskada, mögel och mögellukt i hus, i högre utsträckning än andra barn led av astma, rinit, allergisk rinit och väsande andning. Forskarna i projektet, varav två svenska, föreslår att undvikande av skadade hus kan bespara barn att bli sjuka. Ny studie – Fuktskada och mögel orsakar sjukdom hos barn

Astma är ofta relaterat till AHR – Airway hyper-responsiveness. Det innebär att luftvägarna blir hyperreaktiva och man kan därför bli väldigt känslig emot parfymer, parfymerade tvättmedel, bilavgaser, cigarettrök och andra lukter. AHR kan föranledas av mögelexponering och bör kunna ingå under begreppet milljöintolerans, där man också finner benämningar som SHR – Sensorisk hyperreaktivitet. Mögel i hus ger miljöintolerans hyperreaktivitet AHR SHR

I forskningen där man konstaterar att astmarisken är högre hos de som i boendet exponeras för mögel, framkommer även att mögellukt kan förväxlas med lukt från högtoxiska kloranisoler. Kloranisolerna härstammar från klorfenoler, vilka tidigare under ett antal år användes för träskyddsbehandling i hus. Forskningsstudierna pekar på att astmafrekvensen är högre där man noterat mögellukt. Eftersom luktförväxling görs anser vi att man även bör väga in klorfenoler som risk för astma. Då vi studerade detta vidare gavs kunskap om att människan inte är ensam om att ha framställt klorfenoler. Mögel av arterna Penicillium och Aspergillus kan framställa mögelgiftet Ochratoxin som faktiskt är att se som en naturligt producerad klorfenol. Vissa studier flaggar för att mögelgiftet kan finnas i fuktskadade hus och påverka de boende. Mögelgiftet Ochratoxin innehåller naturlig toxisk klorfenol.

Ytterligare av intresse är att forskning nu under ett antal år gjorts i större longitudinella studier där samverkan internationellt skett samt också vid olika institutioner där mer riktad ingående forskning genomförts i jakten på förklaring till vad det är från möglet som framkallar hälsopåverkan. Just mögelallergi kan i många källor utläsas vara ganska ovanligt i sammanhanget, men hög osäkerhetsfaktor föreligger. Pollenallergi kan vara synonymt med mögelallergi då pollen vanligen är mögelkontaminerat vilket ger adjuvanseffekt ledande till allergi och inflammation. Läs mer om pollen och mögel.

Vissa forskare föreslår att mögel kan påverka oss på andra sätt likt neurologisk skada istället för att lösa ut kroppens försvarssystem där allergiska reaktioner visar sig. Det skulle kunna vara en delförklaring till varför man ofta i hus med fukt- och mögelskada klagar över trötthet, utbrändhetssymptom och depression vilket senare kan leda till att hela familjer faktiskt splittras. Samtidigt ges också budskap om att allergi som klinisk diagnos är väldigt osäker.

Kan mögel och sjuka hus ge cancer?Det är belagt att möglets gift kan vara allvarligt för hälsan och faktiskt är cancerframkallande att få i sig via mat. Det som nu efterforskas rejält är huruvida skadligheten är lika allvarlig då mögel följer med in i kroppen via inandning. Ett exempel på intressant upptäckt är att svartmögel stachybotrys kan ge “inandningsskada”. Vid allergistämman som gick av stapeln vintern 2012 informerade den svenske forskaren Dan Norbäck om upptäckterna att fukt och mögel i hus likt rökning är tydligt negativt genom att lungfunktionen sänks i synnerhet hos kvinnor och barn. Då vi slår samman de flesta rapporter som kommer ut ges samma tydliga budskap, mögel har potential att skada hälsan och orsaka inflammation som leder till sjukdom, vilket är vad som kan hända då autoimmun sjukdom utvecklas. Immunförsvaret är oerhört komplext och man vet idag inte fullt ut vad som förorsakar t.ex. autoimmun sjukdom eller cancer och vad själva cancertumörerna består av. Åtminstone träts det inom läkarleden huruvida cancer är en cell som börjat växa sjukdomsartat eller om tumörer faktiskt kan bestå av mögel eller någon annan form av svamp, virus etc.

Då det gäller sjuka hus har vi inledande tittat på olika faktorer såsom mögel, bakterier och kemikalier för tryckimpregnering, huruvida detta potentiellt skulle kunna påverka kroppen så att cancer bildas. Läs mer om mögel kontra cancer i artikelserie del ett samt också uppföljningen, del två, där konstaterande görs att mediciner mot mögel också är effektiva mot cancer.

Ytterligare uppföljning är att alkoholavvänjningsmedicinen Antabus slår såväl mot svamp som cancer och möglet Aspergillus.

Mögel har blivit resistent emot bekämpningsmedelVidare inom ämnet cancer finner vi vid efterforskning att i fält rikligt använda herbicider och fungicider i sig bör kunna vara cancerogena, samtidigt som de rubbat den naturliga mikrobiella floran så mögel har fått överhand samt blivit resistent. Resultatet har blivit tydlig överfrekvens av vissa patogena mögelarter, vars mögelgift medföljer i det vi äter och dricker. Från fälten transporteras möglets gifter och sporer i luften. Vi andas in det och det landar på byggnadsmaterial och i våra hus. Det krävs sedan enbart fukt och rätt temperatur för att möglet ska gro. Ytterligare mögelgifter och andra metaboliter produceras då. Fungicider skapar farligare mögel i mat, hus och människa.

Allvaret med resistent mögel har nu konstaterats föreligga i vår omedelbara närhet. 2014 sökte en man vård i Frankrike. Det konstaterades att han var drabbad av Mykosis i form av invasivt aspergillusmögel. Möglet var resistent emot de mediciner som användes och någon vecka senare ledde följderna till döden. Man analyserade fram samma fatalt resistenta mögelart i mannens hus, trädgård och vidare i fälten kring huset. Andra uppgifter omtalar att man funnit resistent mögel i flera länder inom EU. Därmed bör det också finnas i Sverige. Livshotande medicin-azol-resistent mögel i natur och hus.

Läs om MYCOMIX och att mögel är skadligt för barnDå mögeltillväxt i och kontaminering av grödor blir vanligare ökar mängden mögelgift i mat. Hösten 2015 färdigställdes två projekt, ett med säte i Norge och ett i Portugal, kallade MYCOMIX, där man undersökte vad mögel i maten kan ge för hälsoeffekter. Vi har flertalet gånger förfrågat om att få läsa slutrapporterna. Inga svar har givits från forskarteamen. Nyfikenheten ökade och sök kring projekten gjordes. Det framkommer att gift från mögel är allt vanligare i mat samtidigt som flera olika mögelgifter tillsammans kan vara skadligt för barn. Till det adderar de portugisiska forskarna den exponering barn kan utsättas för i hus med mögel. De berättar om behovet av nya gränsvärden och förbättrad lagstiftning. Vi drar parallell till att barns toleransbägare, sett till vad deras känsliga kroppar tål, fylls och rinner över. MYCOMIX – Mögelgift farligare för barn än tidigare befarat

Forskare vid Norska Veterinärinstitutet som parallellt med spanska MYCOMIX körde forskningsprojekt med samma namn, har följt upp med projektet FUNtox. Här verifierar man uppgifterna om att barn får i sig för höga koncentrationer med mögelgift. Vidare omtalas att de funnit tidigare okända hälsoeffekter gällande mögelexponering. Läs mer: FUNtox forskning visar på okända skadeeffekter från mögel

Lukt från mögel kan vara toxisk

Mögel avger metaboliter som luktar, i form av olika högre alkoholer där det under 2013 forskats kring bl.a. 1-octen-3-ol samt 2-octen-1-ol och föreslagits att de fynd som gjorts påverkar viktiga funktioner som reglerar och styr att kroppens nervsystem fungerar som det ska. Här har vi lyft fram en del av denna nya kunskap som rör mögel i förhållande till Parkinson.

Joan W. Bennett som forskade fram förhållandet till Parkinson har fortsatt att studera olika MVOC från mögel i orkandrabbade hus. Resultaten visar återigen på potentiella toxiska effekter. Läs mer om: MVOC – Lukt från mögel bör klassas som toxisk.

Vi har stött på från Sverige forskarutgivet antagande att mögel inte kan skada oss då det genom evolutionen inte är någon nyhet och att människan därför ska kunna tåla vad det innebär. Vi tolkar detta enbart som ett huvudlöst antagande då man redan 500 år före Kristus förde på pränt att mögel ansågs som orent och inte hade i ett hus att göra. Det jämfördes t.o.m. med spetälska. Läs mer här om vad vi stött på för aktuella skrifter vid släktforskning och även lite lätt skrivit samman gällande historia.

Genom allergi- och astmaforskning i Schweiz kan mögel i hus stärkas upp som högpotentiellt ifråga immunförsvarsverkan medföljande olika tillstånd som är vanliga att se där man utreder sjuka hus eller också kallat byggnadsrelaterad ohälsa. Vi sammanväver detta vetande på ett insiktsfullt sätt med bild och text till både krypgrund och vind genom sidan mögel i krypgrund vind hus negligerat ifråga allergi sjukdom.

Det finns faktorer som visar upp att möglets verkan i kroppen kan vara både primär eller sekundär orsak till de hälsoproblem som ofta ses. Debatten om barn som har och får neuropsykiatriska diagnoser har varit bidragande anledning till att man forskat en hel del om vad orsakerna består av och hur bot eller lindring kan ske på bästa sätt. De senaste åren har diagnosen PANDAS kommit på tal, där man finner streptokocker vara en av anledningarna till sjukdomsutbrott. Vi vet att mögel kan sätta immunförsvaret i obalans och funderar över om det skulle kunna ge sådana effekter att opportunistinfektioner ges fri lejd, d.v.s. att kroppen inte kan hejda bakterierna då immunförsvaret ej har kraft nog. Detta diskuterar vi vidare om i artikeln; Mögel samverkar med bakterier och ger bl.a. autism – Pandas.

På sidan där vi för upp fundering om orsak och verkan gällande Pandas, länkas till forskning som ställer frågor kring om mögel kan bli invasivt under vistelse i skadade byggnader. Här följer vi upp mer ytterligare fundering eftersom Aspergillusmögel kan bli invasivt under influensa. Mögel i hus kan bli invasivt i lungorna under influensa – Aspergillom

Kolesterol ett tecken på mögel?Väldigt intressant är att titta på ett av de största kanske mer uppmålade folkhälsoproblemen som finns idag, nämligen högt kolesterol, då i förhållande till orsaker som svamp och mögel. Kan det finnas något samband emellan mögel som finns i hus och att de boende får bland annat högt kolesterol? Ja, en hel del tyder faktiskt på detta då vissa mögelgifter kan ge en kolesterolhöjande effekt i kroppen. Själva processerna som påverkas är i detalj invecklade och beskrivs via referenserna i artikeln som vi sammanfattat här. Mögel samt svamp i kropp och hus förorsakar högt kolesterol.

Inte minst kan mögel bli ett stort arbetsplatsproblem, särskilt då förutsättningarna ser ut som sådana att många fastigheter som tidigare byggts och senare under “modern tid” uppförts inte dimensionerats för att tåla det klimat vi har, med andra ord inte anpassats att vara fuktförlåtande. Enligt många rön ska barn vara extra känsliga mot mögel och vi har påkallat som småbarnsföräldrar genom egna upplevelser och andra föräldrars oro samt iakttagelser startat ett tema som rör fukt och mögel i förskola och skola och även arbetat vidare på det tematiskt, allt eftersom nya rön kommit ut, genom sidan Mögel sjuka hus barn skola stress – Negativa spiralen

Ta reda på mer om mögel och biomarkörer i kroppen

Finns misstanke om att symtom eller sjukdom har med mögel att göra är det läkare med specialistkompetens man ska vända sig till. Det finns olika analysmetoder att ta till för kontroll av det som kallas biomarkörer. Odling, urinprov och blodprov kan vara tillämpbart beroende på vad som ska kontrolleras. Det vi kommit fram till är att enstaka analyser kanske inte räcker för att avgöra vilka processer som startats i kroppen och framförallt inte för att avgöra vilken behandlingsmetod som blir lämpligast.

Forskningen inom området är att se som ung och då många läkare tyvärr inte hanterar frågorna som rör hur mögel och mögelgift påverkar kroppen bör man själv vara påläst för att kunna söka dialog med sjukvården.

Läs mer om mögel och biomarkörer.

 

Bli frisk från mögel

Bli frisk från mögel, är det möjligt och hur gör man
Det är mycket svårt att finna läkarvård då man blivit eller upplever sig vara påverkad eller sjuk av mögel. Kunskapsbasen inom området är bristande och patienter hamnar mellan stolarna eller blir på annat sätt utelämnade till sitt öde. Det här vill vi hjälpa till att ändra på och har därför ställt samman lite fakta om hur man kan bli frisk från mögel på egen hand, om möjligt.

I denna artikel refereras det till en mycket stor händelse, nämligen presentation från juni månad 2014 att MRI scanning av hjärnan hos de som blivit mögelsjuka visar på tydliga förändringar och på potentiell skadebild och inflammation vilket mycket väl kan förklara alla symtom som evidensomnämns i fall av sjuka hus. Detta är den felande pusselbiten som nu trillat på plats och vi hoppas på snabb och omfattande uppmärksamhet kring detta för att fler ska bli hjälpta på rätt sätt.

Ett sätt att eventuellt kunna bli motståndskraftigare emot mögelexponering är upprätthållandet av testosteronhalterna i kroppen. Detta är viktigt för såväl män som kvinnor. Testosteron ser nämligen till att nedreglera immunförsvaret som reagerar på mögel, pollen och andra allergener. Vid lägre testosteronhalter kan immunförsvaret överreagera och inflammation lättare starta när vi exponeras. Läs mer om förhållandet mellan testosteron och mögel.

Lär mer om mögel och dess orsakssamband med depression

Rapporten om MRI scanningen är dock inte den första som beskriver möjliga orsaksrelaterade händelser kopplat till mögel. Då vi tittar igenom material från olika områden, inte bara inomhusmiljörelaterad medicinsk forskning, ser vi att kronisk inflammation och depression är mycket nära kopplat till det vi exponeras för i ett hus med någon form av fuktskada.

Gå till sidan som handlar om hur mögel kan ge läckande hjärna och depression, för att lära mer samt gå vidare till externa uppbackande referenser.

En annan diagnos som kan likna depression är ME/CFS, kroniskt trötthetssyndrom. Med ME/CFS följer vanligtvis även en del andra symtom. Allt mer forskning och fall ur verkligheten berättar att mögel skulle kunna förorsaka sjukdomen, kanske på grund av toxisk inverkan och infektion samt inflammation. Kända inomhusmiljöforskare och mögelspecialister har kommit fram till att ME-patienter har högre utfall av mögelgift i urinen än kontrollgrupp. Mögel i hus knyts till infektioner psykiska diagnoser ME/CFS.

Mögelexponering relaterat infektion är som ovan vid ME/CFS mycket intressant att forska vidare om. En större kohortstudie på närmare 1,8 miljoner svenska barn har konkluderat att barn till kvinnor som under graviditeten drabbats av infektion, lättare kan drabbas av depression och autism. Eftersom vi vet att mögel i hus kan påverka immunförsvaret och orsaka infektion så är denna forskning högst relevant. Mögel i hus förorsakar ohälsa hos gravida kvinnor och barn

Mögelinfektion ses hos patienter med ALS och Alzheimer

Mycket intressant och viktigt är sammanslagning av möglets potentiella effekter vid läckande hjärna, depression och kognitiva nedsättningar, med senaste rön som visar infektion av svamp och mögel i hjärnan hos patienter med Alzheimer, ALS, Multipel Skleros och andra typer av neurodegenerativa tillstånd, allmänt även kallat demens. Mögel och svamp hos ALS samt Alzheimer patienter.

Glutenintolerans kan föranledas av mögel och mögelgift i hus, mat och dryckNågot som vi vidare kopplar från hjärna som påverkats av mögel och mögelgift är hur kroppens system i övrigt svarar då hjärnan och centrala nervsystemet inte fungerar som det ska. Via flera olika vägar sker kontakt mellan hjärnan och mage-tarm. En av de effekter som allt fler inom forskningfältet talar om är att mikrofloran av viktiga bakterier i tarmen kan bli störd av stress och andra negativa emotioner. Vi befarar att samma sak kan ske då mögel som man fått i sig via inandning kan ge stressliknande funktioner via bl.a. inflammation och oxidativ stress samt ren toxisk verkan. Tarmfloran rubbas varvid gluten, mögelgift och andra inflammativa substanser kan skada tarmen så att glutenintolerans uppstår. Läkare kan misstolka själva grundorsaken till glutenintoleransen även om det är andra faktorer likt mögel som ligger bakom. Vi skriver mer om hur fenomenet skulle kunna uppstå och hur man kan göra för att bli frisk på sidan: Glutenintolerans vid inverkan av mögel samt mögelgift i hus.

Mögel i hus kan leda till elöverkänslighetSedan länge har det misstänkts att elöverkänslighet kan utvecklas då man vistas i miljö med mögelskador. Flera läkare och tillika forskare säger nu att många av deras patienter med elöverkänslighet har en historia som mögel- och fuktskadeexponerade. Ville Valtonen i Finland säger att de som långtidsexponeras ofta i en förlängning utvecklar multipel kemisk känslighet och just elöverkänslighet. Detta är precis samma fenomen allt fler av de som kontaktar oss berättar om. Då vi forskade vidare hittades information om att sjukdomsbilden bl.a. kan förklaras med att patienterna har systemisk inflammation. Mögel i hus misstänks förorsaka EHS – Elöverkänslighet.

Nya rön om kroppens mikroflora

Det kommer i princip varje vecka ut nya rön och resultat från vetenskapsmän och andra som är inriktade mot att försöka förklara varför man kan få symtom eller bli sjuk i hus med fuktskador. Även större mer allmänt hållna projekt anser vi också är viktiga att titta på. Ett av dessa är Human Microbiome Project där man konstaterat att det i kroppen finns en långt mer omfattande mikroflora av bakterier, virus, mögel med mera än vad man tidigare trott. Tidigare hypotes om kroppsförhållandet var att denna inte omfattade några mikrober utan vara steril. Detta är mycket intressant, för risk finns att mögel kan bringa oreda och obalans i denna flora, med följd att sjukdomar uppkommer. Läs mer om det på sidan Myten autoimmun sjukdom krossad – Kan bero på mögel

För att ytterligare stärka denna nya information om att autoimmunitet måste omvärderas i förhållande till en mängd olika mikrober har vi lagt ut en artikel som visar att mögel kan utgöra starten till sjukdom som sarkoidos och granulom. Vidare arbetar vi oss in i forskningsvärlden där koppling mellan denna sjukdom och diabetes finns. Något som också har potential att skapa oreda i immunförsvar och obalans i mikrofloran är socker och modifierad stärkelse, som blir allt vanligare att livsmedelsindustrin tillsätter i mat, dryck, kakor och godis. Vissa sockerarter har gemensamt att fungera som näring åt mögel i både hus och människa, samtidigt som det skapar ohälsa och sjukdomstillstånd som här nämnt diabetes. Det här är mycket läsvärt och intressant.

2013 gjordes undersökning där mögelgifter analyserades fram i urinen från CFS patienter, vilka i sin tur var förknippade med att ha vistats i mögelskadade byggnader. 2019 har en typ av uppföljning med vidare fynd gjorts. Här fann man också mögelgift i urinen på patientgruppen, samtidigt som positivt svar gavs gällande invasivt mögel och svamp, s.k. dysbios. Mögelhus nu förknippat med mögel i tarmar och mögelgift i urin

Vet behandlande läkare inte om vad som förorsakar eller vad som förvärrar patientens problem, kan det gå galet. Ett exempel är då det sätts in kortison mot inflammation eller astma. Kortisonet dämpar immunförsvarsreaktionerna så mögel av arten Aspergillus kan bli invasivt, eller tillväxa än mer i kroppen. Inom vissa patientgrupper ser man hög dödlighet i samband med kortison och mögel. Behandling med kortison ökar invasivt livsfarligt mögel.

Det finns nu vetenskapliga bevis för att mögel och fuktskadade hus ger kronisk inflammation

Forskningsmässigt börjar säcken kunna knytas samman hur man blir sjuk i hus eller byggnad där vattenskada eller fukt lett till bakterier och mögeltillväxt. Enskilda ämnen och substanser kan ge vissa immunologa svar, men samlad forskning visar att det sker korsexponering och/eller multiplikatoreffekt då man utsätts för den totala exponeringsbilden, även i lågdos, precis som i aktuella hus. Resultatet i kroppen kan bli bl.a. kronisk inflammation med en lång rad följder och hälsoeffekter. Läs mer om mögel och vetenskapliga bevis.

DMHS Dampness and Mold Hypersensitivity SyndromeI takt med allt mer forskningsverifierade bevis ökar kunskapen om möglets skadeverkansmekanismer. Tyvärr har det ännu inte kommit till skott en samlad forskningsinsats. Till del beror det på att samhällsetablissemanget utestänger de som påtalar att fuktskador och mögel i hus verkligen ser ut att kunna skada. Därför ser vi olika begrepp myntas. Ett av dessa är DMHS – Dampness and Mold Hypersensitivity Syndrome. Under DMHS ämnar flera forskare göra en slags nystart, uppsamlande den forskning som finns, i samklang med medicinska studier och kohortuppföljningar. Vi vet ännu inte hur långt detta kommer att leda, men en sak är säker, det är akut behov av paradigmskifte inom området sjuka hus. En av forskningsrapporterna inom DMHS har vi översatt till svenska under sidan Svåra följder av mögel i hus, finsk forskning – DMHS.

I uppföljande artikel berättar vi om vad som hänt inom området i Finland. Professorn Tuula Putus nådde tillsammans med kämpande kollegor så långt att en specialinriktad klinik skulle öppnas vid Åbo universitetscentralsjukhus. Här skulle man bland annat kunna ta emot och vårda patienter som insjuknat på grund av mögel eller sjuka hus i övrigt. När finländska regeringen och andra parter blev inblandade så stoppade man uppseendeväckande öppnandet av kliniken. Läs mer: 27 år senare, forskning om mögel kommer ikapp sanningen

Högkänslig person far illa av mögel

Då vi talar om lågdosexponering av mögel och andra föroreningar som bildas i fuktiga hus, måste begreppet högkänslig person lyftas fram och framför allt beskrivas på rätt sätt. Här har vi hösten 2016 funnit belägg för att upp till 20% av barn och vuxna är känsligare än andra för fuktskadexponering.

Det handlar om genetisk predisposition att vara mottagligare för olika stimuli och föroreningar då nervsystem och andra kroppsliga funktioner ger sådana svar. Läs mer om begreppet HSP,  högkänslig person i förhållande till mögel.

 

Personligt skydd

Oerhört viktigt att beakta är hur man skyddar sig själv mot mögel då ett mögligt “rum” beträds. Det behöver inte handla om att man vistas så lång tid där, vissa kan få kraftiga känningar efter bara några minuter. Det beror på hur känslig man är och hur mycket relaterade föroreningar som finns. För utredare och saneringspersonal kan det vara otänkbart att göra sitt jobb om andninsskyddet kallat halvmask inte finns att tillgå. Vi har själva fått lida för slarv där halvmasken inte tagits på. Detsamma gäller många som vi inom vår bransch har kontakt med. Ett vanligt symptom då man i arbetet via andningsvägarna akut fått i sig mögel i någon form är feber, huvudvärk och något liknande influensasymptom. För husägaren som själv ämnar göra jobbet är det minst lika viktigt med en andningsmask som filtrerar bort större delen av det skadliga.

Vidare kan kläderna vara kontaminerade efter att man varit inne i en krypgrund eller annat vanligen mögelangripet ställe som vind. Det gäller att helst utomhus ta av sig kläderna och lägga ned dem i en tät påse så att möglet inte sprids vidare till bilen, huset, arbetsplatsen o.s.v. Ingående tvättning av plaggen måste sedan göras. Även om du själv inte är direkt känslig kan andra vara det. Se också till att t.ex. golvlucka eller taklucka i huset är stängd under tiden så att möglet får mindre chans att yra runt.

Vid mögelsanering

Här gäller också personligt skydd som ovan beskrivet. Samtidigt är det viktigt att hindra möglet från ett lokalt angrepp i hus att spridas via luftrörelser från rum till rum. Försegling av det utrymme som ska mögelsaneras kan göras via att sätta upp byggplast för dörröppning och andra luftpassager. Anordning för ventilation kan vara kompletterande genom att sätta rummet i undertryck, så att möglets sporer och andra beståndsdelar som under saneringen virvlar upp i luften med hjälp av fläktverkan dras ut ur rummet till uteluften. Vid sådan undertryckssättning ska den av mögel förorenade luften inte blåsas ut på sådant sätt att någon påverkas. Tänk på att kontrollera så luftintag, öppna fönster etc. inte finns i närheten av fläktutsuget.

Där det inte går att nyttja sådan teknik för mögelsanering kan luftrenare för bygg- och saneringsbruk användas. Vid denna typ av luftrening i akut syfte förses luftreningsaggregatet med Hepa 13 filter som är så pass tätt att sporer från mögel och andra dammpartiklar bärande mögelmetaboliter fångas upp. Hepafilter är inte fullgott skydd mot mögelkontamintering eftersom mycket små partiklar och gaser kan slippa igenom. Denna metod går att kombinera med undertrycksteknik och kan med fördel även kombineras med fotokatalytisk luftrening.

Vid ringa eller måttlig mögeltillväxt, elak lukt och för sanering av möglets metaboliter har vi nu i sortimentet Luftrenare AirSteril i olika individuellt anpassningsbara modeller, som även kan fungera med fotokatalys och ozon som synergiskt aktiva ozonaggregat för dig som vill spara pengar och slippa ringa in saneringsfirma.

I de vetenskapliga rön som kontinuerligt ges ut stärks det faktum att mögelskador i hus fungerar som patogen, d.v.s. sjukdomsframkallande. I takt med informationen ser vi att mögelsanering är mycket viktigt, såväl gällande de initiala mögelskadorna som den sekundära kontamination vilken ofta sprids i stora delar av boendemiljön. Många frågor har inkommit om hur man ska göra med sina kläder och möbler, och vidare med byggnadsmaterialet inne i huset eller lägenheten. Här ges svar på frågorna:

Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

Klicka här för ännu mer läsning om mögel

Vidare läsning ges i vårt mögelarkiv, dit här tidigare presenterat material flyttats. Fler referenser finns även längst ned på sidan här. En del av den äldre informationen arkiverades under sidan nyhetsbevakning om mögel. Där kan man hitta intressant läsning.

2001-01-05
Uppdaterad 2022-12-19

Bild av Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Ytterligare Referenser

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4 / 5. Antal röstande 4

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

1 reaktion på ”Mögel relaterat ämnen som hus forskning hälsa”

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

TFA LOG32 TH logger klimatlogger fuktlogger

Fuktlogger TFA LOG32 TH är liten och lättanvänd. Loggning av temperatur, fukt och daggpunkt med lagringsmöjlighet om upp till 60.000 loggningar. Enheten sätts in i datorns USB-port när man vill läsa av värden. Värden hämtas upp i PDF-fil.

Passar till operativsystem Windows 10.

Läs mer »
TFA Funk Weatherhub hygrometer för trådlös övervakning via mobiltelefon
TFA Funk Weatherhub hygrometer övervakning via Internet och mobil

TFA Funk hygrometer tillsammans med Weatherhub, möjliggör att hygrometern fungerar trådlöst samtidigt som data gällande fukt och temperatur kan övervakas via mobiltelefon. Tre fjärrsensorer, basenhet och hub medföljer detta startpaket. Weatherhub kan hantera data från upp till 50 st sensorer, se tillbehören.

Räckvidden för sändning av data från t.ex. krypgrund, vind, källare och garage är god, med upp till 100 meter.

Appen och molntjänsten som möjliggör fjärrövervakningen är gratis att ladda ned och använda.

Läs mer »
Kallfogger för foggning av saneringsvätska mot mögel, bakterier och lukt
Kallfogger för saneringsvätska mot mögel bakterier lukt

Med LFS kallfogger foggas eller också kallat dimmas saneringsvätska eller desinfektionsvätska ut på effektivt sätt. Kallfoggern skiljer sig från andra typer av rökmaskiner genom att den inte värmer upp saneringsvätskan i ångform. Istället åstadkoms av en effektiv europatillverkad eldriven motor ett högre tryck, vilket tillsammans med det justerbara munstycket finfördelar vätskan i mycket små droppar.

Genom att använda denna kallfogger bibehålls egenskaperna hos vätskan för sanering eller desinfektion.

Foggningsmetoden medger att man kan komma åt utrymmen som annars är svåra att sanera. Samtidigt är det lättare att fördela saneringsvätskan och även hushålla med densamma.

Läs mer »
CDP värme el

Avfuktare Dantherm CDP 40-50-70 och CDP 40T-50T-70T kan kompletteras med Elvärmebatteri för extra tillskottsvärme som avges från avfuktaren. Detta Elvärmebatteri monteras med enkelhet inuti avfuktaren.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen