Vetenskapliga bevis – Mögel och sjuka hus skadar allvarligt

Bevis finns för att mögel och sjuka hus skadar

I några tidigare artiklar har vi skrivit om nödvändigheten och möjligheten att börja knyta samman säcken rent kunskapsmässigt rörande mögel och sjuka hus. Den fälterfarenhet samt evidens av symtom och sjukdom som rapporteras och ses sammanfaller väl med allt fler medicinska och longitudinella studier.

Från Center for Research on Biotoxin Associated Illness får vi veta att forskarna där är ense om skadeverkan som kan ges från mögel och sjuka hus. Man skiljer mellan astma, allergi och kroniskt inflammatoriskt responssyndrom CIRS, utlöst av vattenskadad byggnad WDB. (1)

Problemställning

Problemet med medicinsk expertis är allt för ofta att man väljer vara väldigt smalspåriga. Istället för att se på ett sjukt hus i dess helhet, d.v.s. titta på sambandet vad som händer då vi utsätts för flertalet biotoxiner etc. samtidigt, väljer man fokus på enskilda ämnen/substanser och bortförklarar dem som utlösande faktor då akuttoxiska reaktioner inte direkt kan exponeringsframkallas eller utläsas i utvald forskning. Vi har upptäckt att forskning som föreslår toxiska effekter etc. vanligen bortses från och ej refereras till alls. Det här är alldeles för lätt utväg till bortförklarade av mögel (2) och fuktskada i hus som sjukdomsframkallande. Agerandet är inget annat än medicinskt-etiskt imbecillt och totalt genomskinligt nej-sägarförsök satt i paritet till både den evidens och medicinska forskning som finns att tillgå och förstå.

Genom aktuellt forskningsteams försorg (1) blir vi ingående informerade om framsteg samt bevis inom området, medgivande tillräckligt god förklaring om vad som händer i kroppen för fastställande av vissa patogena vägar. Individuell känslighet och genetisk predisponering beskrivs som avgörande för hur olika personer reagerar på att vistas i inomhusmiljö, kontaminerad via fuktskada, mögel och bakterier etc. Dos-respons beskrivs som icke linjärt förhållande och gränsvärden kan därför ej fastställas.

Vikten av sanering

Sanering av mögel (3) etc. är särskilt komplext där någon reagerat genom utvecklande av inflammatoriskt, allergent eller toxiskt tillstånd. Mycket talar för att överkänslighet kan utvecklas och kvarstå trots undvikande av samma eller liknande miljöer. Överkänslighetsreaktioner kan även utvecklas emot t.ex. parfymer och födoämnen. (4,5) Saneringen är för den drabbade väldigt viktig. Forskarna berättar om vikten av efterkontroll. (1) Här lyfts DNA-analys upp som ett av de viktigaste redskapen. Trots förfinade analysmetoder är ändå individen det känsligaste instrumentet. Inte sällan bortförklaras efter sanering upprepad klagan om återkommande symtom och sjukdom. Tydlig tendens finns där man skyller klaganden för att vara psykiskt instabil. Som forskningsläget nu är kan vi inte längre köra dessa metoder. Skärpning inom de medicinska leden måste till. Bättre utredningsmetodik finns via spjutspetsforskningen. (1) Det går säkert att vidareutveckla denna, men för att göra det kan den inte tystas bort.

Mögelsanering har vi ibland ombenämnt till allergisanering. Mögel består inte bara av sporer då mögelangrepp i regel avger en mängd olika metaboliter. En del av metaboliterna är redan bevisade att kunna utlösa somliga symtom som ses i sjuka hus. (6) Det finns också okända eller ej tillräckligt utredda metaboliter. Det räcker inte enbart med sanering av själva mögelhärden om denna kunnat sprida sina metaboliter i huset. I princip måste huset arbetas igenom rum för rum, dammsugas från tak till golv, med dammsugare som blåser ut processluften utomhus. Har mögelkontaminering skett i möbler, kläder och annat bohag kan det behövas kasseras. Problemet återstår att mögel etc. kan ha satt sig i rummens ytskikt samt vidare i husets konstruktion och därifrån under många år avges i tillräcklig koncentration så vidare symtom hos de tidigare drabbade och ev. nytillkommande känsliga individer utlöses.

Proaktiv sanering måste också ske genom åtgärder som hindrar nya eller återkommande fuktskador. I riskkonstruktioner som krypgrund och vind är det vanligt att installera avfuktare och även undertrycksfläkt. Avfuktaren fuktsanerar och undertrycksfläkten motverkar luftflöde från skadad eller kontaminerad konstruktionsdel in i bostaden. Vid platta på mark och källare där konstruktionsmaterial t.ex. mögelkontaminerats kan man anlägga ventilerat golv och ventilerade väggar. Duken cTrap hindrar återkontaminering av rumsluften och kan fästas upp mot material som är föroreningssmittade. Förbättring av ventilationen och användande av fotokatalytisk luftrenare är vidare åtgärder för reducering av föroreningar.

I proaktiv sanering ingår också att bygga rätt från grunden, motverkande fukt, mögel och andra relaterad problem. Idag följs vad vi kan se inte svensk lag fullständigt vid nybyggnation.

Medicinsk undersökning

Vi tycker det svenska systemet är minst sagt konstigt då man kommer till medicinsk utredning. Inte sällan avfärdas patienten utan att utredning gjorts i tillräcklig utsträckning. Nämner patienten sina farhågor om att symtomen uppkommit tack vare exponering av mögel och fuktskadad miljö kan denne t.o.m. bli hånad. Även om svenska läkare som forskar inom området inomhusklimat relaterat sjukdom och symtom i sina föreläsningar och vetenskapliga rapporter tydligt ger budskapet att det inte är hälsosamt att vistas i fuktskademiljö, ger de kalla handen åt aktuella patienter, redan innan eller utan medicinsk undersökning, berättande att bevis inte finns och att analyser av inomhusmiljön inte ger något att gå på. Detta tenderar oftare ske i fall där fastighetsansvarig på något sätt skulle kunna bli ersättningsskyldig om orsak-verkan kunnat styrkas.

Nu är det inte en dag för tidigt att ändra förhållningssätt utefter de bevis som finns på bordet. (1) Svenska allmänläkare och de med spetskompetens måste få mer kunskap och de som kallas experter måste bli ärliga. Experterna är idag målvakter som effektivt hindrar framläggandet av bevisen. Oberoende utredning måste om ändring ej sker tillsättas för klarläggande exakt varför mörkande och undanhållande av bevis förekommer.

Astma och mögelallergi

Fokus från medicinexpertis i förhållande till sjuka hus och mögel ligger kring att debattera astma (7,8,23) och mögelallergi (9) samt vissa andra symtom som är vanligt förekommande. Inflammatoriska tillstånd behandlas inte utefter den vikt och det allvar som finns ärenderelaterat. Den amerikanske läkaren Ritchie Shoemaker lägger tillsammans med kollegor fram en långt gången förklaringsmodell som både måste beaktas och vidareutvecklas. (1) Ritchie listar ett antal symtom som är frekventa hos personer vilka exponerats för mögel och fuktskada i hus och diagnosticerats CIRS-WDB, Cronic Inflammatory Response Syndrome – Water Damaged Building. (1,10) Närmaste “diagnoskriterium” vi har i Sverige är det tidigare begreppet sjuka hus (11), nu ombenämnt och avdramatiserat till att kallas OBO – Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa.

 • Känsla av kraftlöshet, morgonstelhet

 • Trötthet också kallat Fatigue ME/CFS (28), minnessvårigheter, fokus-koncentrationsbrist,
  svårt att finna ord, inlärningssvårigheter, förvirring, disorientering,
  humörsvängningar

 • Värk, ovanlig smärta, isande och/eller intensiv lokal smärta, ledvärk

 • Huvudvärk

 • Kramper

 • Ljuskänslighet, dimsyn, röda ögon, torra ögon, vätskande ögon

 • Sinusproblem, bihåleinflammationer

 • Hosta, andningsproblem, svårt att hämta andan

 • Magsmärta, diarré

 • Ökad hudkänslighet, domnande känsla, myrkryp/tinglande känsla

 • Aptitrubbningar, metallsmak i munnen

 • Ökad svettning särskilt under natten, bristande temperaturreglering

 • Ökad törst och urinering, akuta behov av att besöka toalett

 • Statisk chock, problem med statisk elektricitet

 • Vertigo, problem med yrsel och balans

 • Tremor, darrningar och/eller skakningar

 • Läs även mer under vår sida mögel och hälsoeffekter (6)

Ritchie Shoemaker m.fl. (1,10) lyfter med sina studier fram behovet av konsensus inom området och menar att alla som på något sätt arbetar med eller kommer i kontakt med problemställningen samt de fuktskadade husen måste bli varse, börja samarbeta samt vidareutveckla kunskapen i ett brett perspektiv. Inte minst måste privatpersoner bli upplysta om faran av att vistas i ett hus skadat av vatten eller fukt. Ny policy måste tas fram. I Sverige skulle det bl.a. innebära att vi börjar följa den lagtext som finns och att normgivande verk bättre informerar och ställer missförhållanden tillrätta. Både vetskapen och vetenskapen (evidens och bevis) har nu kommit så långt att det inte längre går att mörka. Kanske är det därför vissa forskare i Sverige nu (återigen) försöker säga att det inte föreligger toxiska aspekter etc. utan istället är så att man blir rädd för kemikalielukt eller mögellukt och därför utvecklar symtom och sjukdom? (12,13)

Ritchie Shoemaker et al. (1) refererar bl.a. till de svenska forskarna Gunilla Wieslander och Dan Norbäck, som kommit fram till att lungfunktionsnedsättning är en av följderna vid sjuka hus-exponering. Troligen känner Ritchie ännu inte till hur dessa personer agerat vid ett skolärende där värnande om skolbarnens och personalens hälsa uppenbart fick träda tillbaka till förmån för praktiska frågor och ekonomiska aspekter. (14)

Keith Berndtson, Ritchie Shoemaker, Scott McMahon, Mary Ackerley, Sonia Rapaport och Sandeep Gupta går utifrån kunskap och bevis så långt i sitt resonemang att de talar om följder, ledande till både allvarlig sjukdom och döden. (1)

Fyra dagar efter presentationen av denna artikel utkom forskning från Finland stärkande det som Center for Research on Biotoxin Associated Illness framför. Det går inte att fria inomhusmiljön gällande skadlighet genom analyser av enskilda ämnen och påståenden om att ämnena funnits i så låg koncentration att symtom eller sjukdom inte kan följa. Finländarna kommer fram till bevis att synergisk och korsreaktiv effekt ges vid lågdosexponering av två eller flera mikrobiellt alstrade ämnen samtidigt. (15) Informationen följdes upp i journalen Indoor Air 2016. (17)

2011 definierades ett nytt syndrom kallat ASIA – Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants. Även här tas mögel och mögelgift etc. upp som utlösande orsak. (16) ASIA är i definitionen likt CIRS (1) och vi ser detta som ytterligare bevisföring i sakfrågorna. Intressant är att titta på mögel samt andra substanser som adjuvanter. Ett exempel är pollenallergi och mögelallergi. Undersökningar har visat att pollen vanligen är kontaminerat med mögel och bakterier vilket stärker eller utlöser de allergena symtomen. (18)

Mögel blir allt vanligare i natur, mat och dryck samt troligen också i våra hus och fastigheter. En av anledningarna kan vara klimatförändring, medan en annan är bruket av bekämpningsmedel. Olika herbicider och fungicider gör antingen mögel resistent eller ökar dess produktion av mögelgift. Följd- och synergiverkan som ses är mer mögelgifter i den föda vi intar samtidigt som mediciner blir verkningslösa emot svamp- och mögelangrepp. Av vikt är även att både möglets gifter och bekämpningsmedlen i sig är cancerframkallande. (19) Resistensen kommer troligen få stora följder vilka även berör fuktskadade hus och personer som bor eller vistas i husen. I Frankrike har en man dött till följd av medicinresistent mögel och man analyserade fram samma mögelart i hans hus samt i husets omgivning. (22)

Allvaret i ökande mängd mögel i natur och mat har allt mer uppmärksammats. Ungefär samtidigt som denna sidan skrevs slutfördes två mer omfattande projekt där man tittade på de möjliga hälsoeffekterna från mögelgift i mat, dryck och hus. I projekt MYCOMIX beskrivs faran med mögelgift som långt större än tidigare framkommet. Man har nu börjat se holistiskt på exponeringen och äntligen börjat analysera vad som händer då vi exponeras av flera olika mögelgifter samtidigt. Enligt forskningen är nuvarande gränsvärden för lågt satta och man berättar att barn ligger i tydlig riskzon. Vi har försökt få ut forskningsrapporterna men forskarna svarar konstigt nog inte. (20)

Det är inte bara mögelgifter som var för sig och tillsammans kan vara giftigare än tidigare befarat. Samma sak bör även gälla de luktande ämnen kallade kolväten, som mögel avger. (21) Bevisen för allvarlig skadepotential växer med andra ord. På tal om lukt i hus så kan mögellukt förväxlas med lukt från högtoxiska träskyddsmedel innehållande bl.a. klorfenoler. Ett av de mögelgift som har potential att kunna finnas i fuktskadehus är Ochratoxin. Ochratoxinet utgör en naturlig form av klorfenol. Därmed måste utredning av toxiska effekter samvärderas. (24)

Nu när det finns vissa medicinska och vetenskapliga bevis, är det ändå inte dags att börja implementera kunskapen i myndigheternas och vårdens dagliga arbete, samtidigt som informationen även ges ut offentligt?

Tag gärna med dig informationen till din läkare om du misstänker dina symtom vara utlösta av dålig inomhusmiljö. Berätta sedan för oss vad utfallet av läkarbesöket blev. Säger läkaren att inga akuta toxiska effekter kan ges av att vistas i fuktskademiljö, ta gärna med dig materialet under denna referens för bättre dialog. (25)

I uppföljande artiklar vänder vi på diskussionen och letar efter bevis för att vissa forskare och myndigheter m.fl. inte velat lyfta allvaret som mögel i hus utgör. Här har vi bl.a. tagit hjälp av en icke vinstdrivande organisation som heter GIHN – Global Indoor Health Network och fått lov att översätta deras material. (26,27)

Uppföljande artiklar av vikt:

Mögel i hus förorsakar ohälsa hos gravida kvinnor och barn

Diagnos och behandling gällande mögel toxiner sjuka hus

Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

2015-11-12
Uppdaterad 2019-05-26

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Referenser

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon.    Vi kan hjälpa dig vidare i ditt projekt/Husköp/Analys av rapport. Står du inför ett husköp och vill veta status på huset så som dålig

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd