Sök

Vetenskapliga bevis – Mögel och sjuka hus skadar allvarligt

4.7
(3)

Bevis finns för att mögel och sjuka hus skadar

I några tidigare artiklar har vi skrivit om nödvändigheten och möjligheten att börja knyta samman säcken rent kunskapsmässigt rörande mögel och sjuka hus. Bevisningen av symtom och sjukdom som rapporteras sammanfaller väl med allt fler medicinska och longitudinella studier.

Från Center for Research on Biotoxin Associated Illness får vi veta att forskarna där är ense om skadeverkan som kan ges från mögel och sjuka hus. Man skiljer mellan astma, allergi och kroniskt inflammatoriskt responssyndrom CIRS, utlöst av vattenskadad byggnad WDB. (1)

Problemställning

Problemet med medicinsk expertis är allt för ofta att man väljer vara väldigt smalspåriga. Istället för att se på ett sjukt hus i dess helhet, d.v.s. titta på sambandet vad som händer då vi utsätts för flertalet biotoxiner etc. samtidigt, väljer man fokus på enskilda ämnen/substanser och bortförklarar dem som utlösande faktor då akuttoxiska reaktioner inte direkt kan exponeringsframkallas eller utläsas i utvald forskning. Vi har upptäckt att forskning som föreslår toxiska effekter etc. vanligen bortses från och ej refereras till alls. Det här är alldeles för lätt utväg till bortförklarade av mögel (2) och fuktskada i hus som sjukdomsframkallande. Agerandet är inget annat än medicinskt-etiskt imbecillt och totalt genomskinligt nej-sägarförsök satt i paritet till både den evidens och medicinska forskning som finns att tillgå och förstå.

Genom aktuellt forskningsteams försorg (1) blir vi ingående informerade om framsteg samt bevis inom området, medgivande tillräckligt god förklaring om vad som händer i kroppen för fastställande av vissa patogena vägar. Individuell känslighet och genetisk predisponering beskrivs som avgörande för hur olika personer reagerar på att vistas i inomhusmiljö, kontaminerad via fuktskada, mögel och bakterier etc. Dos-respons beskrivs som icke linjärt förhållande och gränsvärden kan därför ej fastställas.

Vikten av sanering

Sanering av mögel (3) etc. är särskilt komplext där någon reagerat genom utvecklande av inflammatoriskt, allergent eller toxiskt tillstånd. Mycket talar för att överkänslighet kan utvecklas och kvarstå trots undvikande av samma eller liknande miljöer. Överkänslighetsreaktioner kan även utvecklas emot t.ex. parfymer och födoämnen. (4,5) Saneringen är för den drabbade väldigt viktig. Forskarna berättar om vikten av efterkontroll. (1) Här lyfts DNA-analys upp som ett av de viktigaste redskapen.

Trots förfinade analysmetoder är ändå individen det känsligaste instrumentet. Tydlig tendens finns där man skyller klaganden för att vara psykiskt instabil. Som forskningsläget nu är kan vi inte längre köra dessa metoder. Skärpning inom de medicinska leden måste till. Bättre utredningsmetodik finns via spjutspetsforskningen.

Mögelsanering har vi ibland ombenämnt till allergisanering. Mögel består inte bara av sporer då mögelangrepp i regel avger en mängd olika metaboliter. En del av metaboliterna är redan bevisade att kunna utlösa somliga symtom som ses i sjuka hus. (6) Det finns också okända eller ej tillräckligt utredda metaboliter. Det räcker inte enbart med sanering av själva mögelhärden om denna kunnat sprida sina metaboliter i huset.

I princip måste huset arbetas igenom rum för rum, dammsugas från tak till golv, med dammsugare som blåser ut processluften utomhus. Har mögelkontaminering skett i möbler, kläder och annat bohag kan det behövas kasseras. Problemet återstår att mögel etc. kan ha satt sig i rummens ytskikt samt vidare i husets konstruktion och därifrån under många år avges i tillräcklig koncentration så vidare symtom hos de tidigare drabbade och ev. nytillkommande känsliga individer utlöses.

Proaktiv sanering måste också ske genom åtgärder som hindrar nya eller återkommande fuktskador. I riskkonstruktioner som krypgrund och vind är det vanligt att installera avfuktare och även undertrycksfläkt. Avfuktaren fuktsanerar och undertrycksfläkten motverkar luftflöde från skadad eller kontaminerad konstruktionsdel in i bostaden. Vid platta på mark och källare där konstruktionsmaterial t.ex. mögelkontaminerats kan man anlägga ventilerat golv och ventilerade väggar. Duken cTrap hindrar återkontaminering av rumsluften och kan fästas upp mot material som är föroreningssmittade. Förbättring av ventilationen och användande av fotokatalytisk luftrenare är vidare åtgärder för reducering av föroreningar.

Medicinsk undersökning

Vi tycker det svenska systemet är minst sagt konstigt då man kommer till medicinsk utredning. Nämner patienten sina farhågor om att symtomen uppkommit tack vare exponering av mögel och fuktskadad miljö kan denne t.o.m. bli hånad. Även om svenska läkare som forskar inom området inomhusklimat relaterat sjukdom och symtom i sina föreläsningar och vetenskapliga rapporter tydligt ger budskapet att det inte är hälsosamt att vistas i fuktskademiljö, ger de kalla handen åt aktuella patienter, redan innan eller utan medicinsk undersökning, berättande att bevis inte finns och att analyser av inomhusmiljön inte ger något att gå på.

Astma och mögelallergi

Fokus från medicinexpertis i förhållande till sjuka hus och mögel ligger kring att debattera astma (7,8,23) och mögelallergi (9) samt vissa andra symtom som är vanligt förekommande. Inflammatoriska tillstånd behandlas inte utefter den vikt och det allvar som finns ärenderelaterat. Den amerikanske läkaren Ritchie Shoemaker lägger tillsammans med kollegor fram en långt gången förklaringsmodell som både måste beaktas och vidareutvecklas. (1) Ritchie listar ett antal symtom som är frekventa hos personer vilka exponerats för mögel och fuktskada i hus och diagnosticerats CIRS-WDB, Cronic Inflammatory Response Syndrome – Water Damaged Building. (1,10) Närmaste “diagnoskriterium” vi har i Sverige är det tidigare begreppet sjuka hus (11), nu ombenämnt och avdramatiserat till att kallas OBO – Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa.

 • Känsla av kraftlöshet, morgonstelhet
 • Trötthet också kallat Fatigue ME/CFS (28), minnessvårigheter, fokus-koncentrationsbrist,
  svårt att finna ord, inlärningssvårigheter, förvirring, disorientering,
  humörsvängningar
 • Värk, ovanlig smärta, isande och/eller intensiv lokal smärta, ledvärk
 • Huvudvärk
 • Kramper
 • Ljuskänslighet, dimsyn, röda ögon, torra ögon, vätskande ögon
 • Sinusproblem, bihåleinflammationer
 • Hosta, andningsproblem, svårt att hämta andan
 • Magsmärta, diarré
 • Ökad hudkänslighet, domnande känsla, myrkryp/tinglande känsla
 • Aptitrubbningar, metallsmak i munnen
 • Ökad svettning särskilt under natten, bristande temperaturreglering
 • Ökad törst och urinering, akuta behov av att besöka toalett
 • Statisk chock, problem med statisk elektricitet
 • Vertigo, problem med yrsel och balans
 • Tremor, darrningar och/eller skakningar
 • Mer läsning om mögel och hälsoeffekter (6)

Ritchie Shoemaker m.fl. (1,10) lyfter med sina studier fram behovet av konsensus inom området och menar att alla som på något sätt arbetar med eller kommer i kontakt med problemställningen samt de fuktskadade husen måste bli varse, börja samarbeta samt vidareutveckla kunskapen i ett brett perspektiv. Inte minst måste privatpersoner bli upplysta om faran av att vistas i ett hus skadat av vatten eller fukt.

I Sverige skulle det bl.a. innebära att vi börjar följa den lagtext som finns och att normgivande verk bättre informerar och ställer missförhållanden tillrätta. Både vetskapen och vetenskapen (evidens och bevis) har nu kommit så långt att det inte längre går att mörka. Kanske är det därför vissa forskare i Sverige nu (återigen) försöker säga att det inte föreligger toxiska aspekter etc. utan istället är så att man blir rädd för kemikalielukt eller mögellukt och därför utvecklar symtom och sjukdom? (12,13)

Ritchie Shoemaker et al. (1) refererar bl.a. till de svenska forskarna Gunilla Wieslander och Dan Norbäck, som kommit fram till att lungfunktionsnedsättning är en av följderna vid sjuka hus-exponering. Troligen känner Ritchie ännu inte till hur dessa personer agerat vid ett skolärende där värnande om skolbarnens och personalens hälsa uppenbart fick träda tillbaka till förmån för praktiska frågor och ekonomiska aspekter. (14)

Keith Berndtson, Ritchie Shoemaker, Scott McMahon, Mary Ackerley, Sonia Rapaport och Sandeep Gupta går utifrån kunskap och bevis så långt i sitt resonemang att de talar om följder, ledande till både allvarlig sjukdom och döden. (1)

Fyra dagar efter presentationen av denna artikel utkom forskning från Finland stärkande det som Center for Research on Biotoxin Associated Illness framför. Det går inte att fria inomhusmiljön gällande skadlighet genom analyser av enskilda ämnen och påståenden om att ämnena funnits i så låg koncentration att symtom eller sjukdom inte kan följa. Man bevisar att synergisk och korsreaktiv effekt ges vid lågdosexponering av två eller flera mikrobiellt alstrade ämnen samtidigt. (15) Informationen följdes upp i journalen Indoor Air 2016. (17)

2011 definierades ett nytt syndrom kallat ASIA – Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants. (16) ASIA är i definitionen likt CIRS (1) och vi ser detta som ytterligare bevisföring i sakfrågorna. Intressant är att titta på mögel samt andra substanser som adjuvanter. Ett exempel är pollenallergi och mögelallergi. Undersökningar har visat att pollen vanligen är kontaminerat med mögel och bakterier vilket stärker eller utlöser de allergena symtomen. (18)

Mögel blir allt vanligare i natur, mat och dryck samt troligen också i våra hus och fastigheter. En av anledningarna kan vara klimatförändring, medan en annan är bruket av bekämpningsmedel. Olika herbicider och fungicider gör antingen mögel resistent eller ökar dess produktion av mögelgift. Följd- och synergiverkan som ses är mer mögelgifter i den föda vi intar samtidigt som mediciner blir verkningslösa emot svamp- och mögelangrepp. Av vikt är även att både möglets gifter och bekämpningsmedlen i sig är cancerframkallande. (19) Resistensen kommer troligen få stora följder vilka även berör fuktskadade hus och personer som bor eller vistas i husen. I Frankrike har en man dött till följd av medicinresistent mögel och man analyserade fram samma mögelart i hans hus samt i husets omgivning. (22)

Det är inte bara mögelgifter som var för sig och tillsammans kan vara giftigare än tidigare befarat. Samma sak bör även gälla de luktande ämnen kallade kolväten, som mögel avger. (21) Bevisen för allvarlig skadepotential växer med andra ord. Ett av de mögelgift som har potential att kunna finnas i fuktskadehus är Ochratoxin. Ochratoxinet utgör en naturlig form av klorfenol. Därmed måste utredning av toxiska effekter samvärderas. (24)

I uppföljande artiklar vänder vi på diskussionen och letar efter bevis för att vissa forskare och myndigheter m.fl. inte velat lyfta allvaret som mögel i hus utgör. Här har vi bl.a. tagit hjälp av en icke vinstdrivande organisation som heter GIHN – Global Indoor Health Network och fått lov att översätta deras material. (26,27)

Uppföljande artiklar av vikt:

Mögel i hus förorsakar ohälsa hos gravida kvinnor och barn

Diagnos och behandling gällande mögel toxiner sjuka hus

Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

Uppdaterad 2022-07-05

Referenser

1) Consensus Statement Part 1 Medically sound investigation and remediation of water-damaged buildings in cases of CIRS-WDB. Keith Berndtson et al. 2015.
2) Mögel relaterat ämnen som hus forskning hälsa, LFS, 2001.
3) Mögelsanering – Sanering av mögel, LFS.
4) MCS även benämnt TILT kan ges av mögel och pentaklorfenol, LFS, 2014.
5) Glutenintolerans vid inverkan av mögel samt mögelgift i hus, LFS, 2015.
6) Mögel – dess hälsoeffekter och symptom, LFS, 2006.
7) Astma mögel och fukt i hus tydligt relaterat, LFS, 2013.
8) Mögel-infektion i lungorna ger astma och astmaattack, LFS, 2013.
9) Mögelallergi – Allergi mot mögel, LFS.
10) CIRS – Chronic Inflammatory Response Syndrome, Keith Berndtson, 2013.
11) Sjuka hus – Blir du sjuk av ditt hus eller arbetsställe. LFS, 2005.
12) Mögel och mögelgift – Varning för Mygel-Sveriges subsystem, LFS, 2015.
13) Mörkar Steven Nordin Johnny Lorentzen mögel och kloranisoler, LFS, 2015.
14) Sjuka hus Är Gunilla Wieslander och Dan Norbäck tillförlitliga, LFS, 2013.
15) Interactions between microbial toxins and structural components from moisture-damaged buildings modify inflammatory responses of macrophages, M. Korkalainen et al. 2015.
16) Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants (ASIA) 2013: Unveiling the patogenic, clinical and diagnostic aspects, Carlo Perricone et al, 2013.
17) Synergistic proinflammatory interactions of microbial toxins and structural components characteristic to moisture-damaged buildings, M. Korkalainen et al. Indoor Air, 2016.
18) Pollen bär mögel och bakterier – ger allergi mögelallergi, LFS, 2016.
19) Fungicider skapar farligare mögel i mat, hus och människa, LFS, 2016.
20) MYCOMIX – Mögelgift farligare för barn än tidigare befarat, LFS, 2016.
21) MVOC – Lukt från mögel bör klassas som toxisk, LFS, 2016.
22) Livshotande medicin-azol-resistent mögel i natur och hus, LFS, 2016.
23) Både barn och vuxna får astma av fuktskador och mögel, LFS, 2016.
24) Mögelgiftet Ochratoxin innehåller naturlig toxisk klorfenol, LFS, 2017.
25) Akut toxisk effekt – Sjuka hus – mögel och klorfenoler, LFS, 2017.
26) Korruptionen kring mögel i hus – Nu blåser vi locket, LFS, 2018.
27) Stort avslöjande – historiken mörkandet av mögel sjuka hus, LFS, 2018.
28) Mögel i hus knyts till infektioner psykiska diagnoser ME/CFS, LFS, 2018.

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.7 / 5. Antal röstande 3

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

TFA WeatherHub för fjärrövervakning av fukt och temperatur

TFA WeatherHub-Observer Startkit innehåller en fjärrsensor som avkänner fukt och temperatur i det rum den placeras. Fjärrsensorn har även en sladdbunden temperatursensor som kan dras ut utomhus eller kontinuerliga mäta temperatur i frys eller kylskåp. Fjärrsensorn sänder värden till WeatherHubenheten vilken kopplas till router som är ansluten till Internet. Via TFA server kan man sedan hämta värdena gällande fukt och temperatur till dator eller mobiltelefon. TFA server loggar värden 90 dagar. Larminställningsmöjligheter finns. Det tillkommer inga avgifter för själva kopplingen till TFA server. Den enda kostnaden är inköpssumman av WeatherHub-enheterna samt att man måste ha uppkoppling till Internet.

Läs mer »
CDF 10 Vattentank

CDF 10 Vattentank, tillval till Dantherm CDF 10 kondensavfuktare. Består av yttre samt inre behållare. Fästs i nederkant av avfuktaren

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen