Sök

Livshotande medicin-azol-resistent mögel i natur och hus

0
(0)

Mögel har i allt större omfattning börjat utveckla resistens emot olika azoler vilka används som fungicider inom främst lantbruket. Varianter av azolerna brukas som medicin, allmänt kallad antimykotika, emot patogent invasiva mögelarter. Mycket allvarlig situation har utvecklats där invasivt mögel visar på resistens emot den medicin som i stort sett tidigare varit enda alternativet för de insjuknande patienterna vilka växer i antal. Forskning visar att fenomenet eskalerar. Det som inom forskningsvärlden lämnats mer obeaktat är att mögel på våra åkrar och grödor sprids i luften och därmed finns i hus. Då fuktskada eller vattenskada sedan uppstår i huset har vi möglet mycket nära oss, vilket i sin tur medför högre risk att insjukna. Första fallet av fatalt insjuknande har nyligen inträffat, där man kunde isolera resistent troligen orsakande aspergillusmögel från patientens hus.

Mögel blir resistent

Mögel av arten Aspergillus och dess sporerMögel har sedan tidiga källor beskrivits som problem då det orsakar stora inkomstförluster vid odling samt hälsoeffekter genom mögelgift och andra biologiskt aktiva avgivna metaboliter. För att i möjligaste mån kontrollera och hämma tillväxt och kontamination har man experimenterat med olika bekämpningsmedel och funnit att azoler varit förhållandevis billiga och verksamma i fält. Samtidigt har man medicinerat mot mögel och svamp med närliggande triazoler. Det totala bruket av azolerna har fortsatt trots att forskare varnat för följderna med resistens. (1)

Vi har tidigare lyft fram en av azolerna kallad Benomyl som exempel. Det är tydligt visat att Benomyl orsakat avsevärd resistens och ansvarigt kemikaliebolag valde själva att dra tillbaka produkten från marknaden. (2) Skadan är redan skedd och möglet som exponerats för fungiciderna och medicinerna utvecklar sakta och stegvis tålighet. Förloppet kan också gå snabbare t.ex. under tiden mögelinfekterad patient medicineras.

Azolresistensen är inte enda problemet. Andra typer av kemiska ämnen används också. Ett av dem är RoundUp med den verksamma ingrediensen Glyfosat. Följden av glyfosatbesprutningen är att bakterier som naturligt hämmar mögel avdödas. Möglet kan därför sprida sig ännu mer. (2) Följdverkan blir förutom mer livshotande mögelarter i natur och hus även högre koncentrationer av mögelgift i mat. Forskningsprojektet MYCOMIX där man undersökte riskerna för barn då de utsätts för sammantagna mängder mögelgift, gav bedömningen att barnen ligger i riskzon och att mögel i hus ska räknas in i exponeringsbilden. (3)

Livshotande mögelskada i hus

Aspergillosis - invasivt mögelMögelarter som växer på åkrar och fält som besprutas sporar av sig. Sporerna färdas bl.a. i luften och hamnar t.ex. i våra hus. Vid fuktskada gror mögelsporerna och kan kontaminera hela huset än värre än utifrån kommande mögelkontaminering totalt innebär.

Redan den initiala kontaminationen kan betyda problem. För ett par år sedan sökte en farmare vård i Frankrike. Läkare konstaterade Aspergillosis vilket är infektion som utlöses av mögelarten Aspergillus (5). Man nådde inte framgång med vanligt använda antimykotika under klassen triazoler och konstaterade att möglet av arten Aspergillus fumigatus var resistent. Drygt två veckor efter inläggningen avled patienten av de svåra skador som möglet orsakade. Bland annat var hjärnan allvarligt påverkad.

Undersökningar skedde varvid man tog prover på jord från fält omkringliggande patientens hus, från trädgården och även inne i huset. Samtliga analyser visade på samma art av resistent aspergillusmögel som man bedömde varit fatalt för patienten.

Vid studier i ämnet utläses i medicinska rapporter att i synnerhet immunnedsatta personer ligger i riskzon för att drabbas av invasivt mögel och svamp. Antal fall ökar och totala antalet dödsfall beräknas vara fler än gällande malaria och tuberkulos. (6) Vi befarar denna statistik endast som toppen av isberget i förhållande till vad mögel och svamp som t.ex. candida totalt ställer till med ifråga mer eller mindre allvarliga hälsoeffekter. (7) Aspergillosis som dödsorsak hos immunnedsatta personer beräknas vara fatalt i upp till 90% av fallen. Här talar vi om mer akut livshotande situation medan mögel i hus (8,9) allmänt allt mer börjar uttalas som den potentiellt “långsamma döden”. För den i ämnet oinsatte personen kan det uttrycket tyckas överdrivet. För drabbade kan det vara verklighet. Se gärna filmen Moldy om du inte redan gjort det. (10) Filmen är gjord av personer med expertiskunskap och speglar verkligheten bra.

Det är inte bara farmaren som uppseendeväckande drabbats. En man som regelbundet spelade säckpipa sökte läkare då han mådde dåligt och inte orkade gå någon längre sträcka som han tidigare varit van vid. Man diagnostiserade Hypersensitivitetspneumonit (Allergisk Alveolit) och fann att orsaken borde bero på mögel i mannens säckpipa. (11) Sedan denna händelse har flera blåsinstrumentalister berättat om förbättrad hälsa sedan de inom vården fått rådet att rengöra sina instrument regelbundet. Tilläggas ska att det inte blivit testat om de i instrumenten funna mögelarterna varit resistenta. Dock förligger risk att mögelsporerna tillhörande resistenta arter även får fäste i de regelbundet uppfuktade instrumenten.

Människan har nu gjort en sedan tidigare mäktig fiende ännu farligare. De resistensta varianterna finns troligtvis snart överallt, i mat vi äter, i dryck, i luften vi andas och i fuktskadade hus. Då räknat utöver de redan farliga och för vissa personer livshotande arterna av ickeresistent mögel och svamp. Forskare förhåller sig facketiskt i sina uttalanden och nämner t.ex. “bekymmersamt” om resistensen. Det här är bättre beskrivet smått katastrofalt för vi vet inte i dagläget var det landar, om det går att finna medicin eller nya fungicider att använda i fält. Vi vet inte heller exakt hur resistensen i ett bredare perspektiv ter sig. Tvingas mögel mutera sig och skapa än mer eller större mängd toxiska gifter (mögelgifter-mykotoxiner) än vad det tidigare gjort?

Resistent mögel i krypgrund och vind

Resistent mögel sprids via sporer till krypgrund och vindFrågan är om det resistenta möglet finns i våra hus som i krypgrund och vind m.fl. ställen där det ofta uppstår fuktskador och tillväxt? Analyser av luftburna mögelsporer visar att det finns i både inomhus- och utomhusluften i EU. (12,13) Därmed finns det med stor sannolikhet även i Sverige och husen här. Forskningen ligger efter och vi har inte funnit några ordentliga undersökningar på patientgrupper där man även analyserat husen. Om de resistenta arterna av mögel, t.ex. Aspergillus och Penicillium får fäste i källare eller krypgrund (14) så sker det i många av husen mer eller mindre luftväxling mellan t.ex. krypgrunden och boendeytorna. Därmed kommer möglet att färdas upp där de boende etc. exponeras. (15) Gällande vind finns underskattad fuktproblematik. Fenomenet “vindsmögel” är egentligen nästan lika utbrett som förekomstfrekvensen i krypgrund, fast det har inte alarmerats om det så mycket ännu. (16) Luftläckaget och mögelkontaminering från vind till boendet är inte lika vanligt som från krypgrunder men det förekommer relativt ofta särskilt i lite äldre hus med otätt vindsbjälklag. Vid flertalet saneringar och installationer av avfuktare vi gjort på vind och i krypgrund har boenden sedan berättat att deras hälsoeffekter avtagit eller försvunnit. Det om något tyder på kontaminationsrisken.

Redan icke resistent mögel är allvarligt nog. Kontaminationsbilden vid vatten- eller fuktskada är mycket komplex och vid fuktskada finns många olika faktorer att väga in. Senare tids studier föreslår att det bör vara den totala mixen av flyktiga ämnen, biologiskt aktiva och immunmodulerande samt toxiska partiklar som inverkar tillsammans och ger de hälsoeffekter vilka är evidensmässigt sammanknutna till det vi kallar sjuka hus. (17)

Immunnedsättning och ökad känslighet för mögel är inte begränsad till dem som nyligen blivit opererade och organtransplanterade. Barn är allmänt känsligare och kan lättare drabbas av mögelinducerad astma. Nyligen genomförd studie ingående i projektet BAMSE där man följt stor barngrupp i Sverige, har visat att de som på något aktuellt kriteriesätt var exponerade för av föräldrarna självrapporterat mögel tydligt löpte större risk att utveckla astma under uppväxten. (18) Astma ökar vidare risken för att drabbas av följdsjukdomar och invasivt mögel som Aspergillus (Aspergillosis). Läs mer om mögel i relation till astma här. (19,20) Vidare kan vissa sjukdomar öka risken, likt diabetes, hiv och cancer. I skrivande stund nattvakar jag över min son som insjuknat i influensa. Kommer att tänka på influensa som nedsättande av immunförsvaret vilket hos vissa ökar benägenheten för att drabbas av aspergillosis. (21) Det finns många situationer som kan göra kroppen känsligare. Viss medicinering är ytterligare exempel.

Kunskapen tycker vi måste nå ut. Det går att med avfuktare och kunskap skydda sig från mögel i hus samt undvika föda som är känd för att innehålla mer mögelgifter. Samtidigt går det att äta vettigt och på annat sätt förse kroppen med de vitaminer och tillskott som krävs för att underhålla bättre immunförsvar. (22) Just alternativa preparat och alternativ vård är hett ämne nu när den etablerade vården står allt mer handfallen. Det forskas ordentligt för att man ska kunna hinna ikapp och förbi möglets anpassningsförmåga. Frågan är om man lyckas och hur lång tid det tar tills dess?

Mer finns att läsa om azol-resistent mögel. Se länkarna (23-27). Längst ned i rapport (26) finns ytterligare färska samt äldre referenser att gå vidare till om du vill förkovra dig ytterligare.

2016-12-26
Uppdaterad 2020-02-07

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Referenser

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Kallfogger för foggning av saneringsvätska mot mögel, bakterier och lukt
Kallfogger för saneringsvätska mot mögel bakterier lukt

Med LFS kallfogger foggas eller också kallat dimmas saneringsvätska eller desinfektionsvätska ut på effektivt sätt. Kallfoggern skiljer sig från andra typer av rökmaskiner genom att den inte värmer upp saneringsvätskan i ångform. Istället åstadkoms av en effektiv europatillverkad eldriven motor ett högre tryck, vilket tillsammans med det justerbara munstycket finfördelar vätskan i mycket små droppar.

Genom att använda denna kallfogger bibehålls egenskaperna hos vätskan för sanering eller desinfektion.

Foggningsmetoden medger att man kan komma åt utrymmen som annars är svåra att sanera. Samtidigt är det lättare att fördela saneringsvätskan och även hushålla med densamma.

Läs mer »
Sorptionsavfuktare Acerec Evodry RCF 12 G1
Acetec EvoDry RCF 12 G1 sorptionsavfuktare

Avfuktaren EvoDry RCF 12 G1

Acetec RCF 12 G1, är en effektiv sorptionsavfuktare som passar bra till avfuktning i krypgrund, kallvind, källare, garage, och förråd. Den är precisionsskapad för att avfukta optimalt i  utmanande förhållanden och bibehålla ett bra fuktklimat i olika utrymmen.

Läs mer »
Luftpump Blowtac-60L
Luftpump Blowtac-60 och HK-100 till vattenrening

Blowtac Luftpump HK 60 eller HK 100 är en av marknadens mest kvalitativa aggregat. I förhållande till inköpspriset står dessa luftpumpar för hög luftvolym, bra tryck, låg ljudnivå, låg energiåtgång och lång livslängd.

Vi använder Blowtac tillsammans med Vattenrenare och Radonavskiljare WaterSteril.

Luftpumparna går även bra att använda till akvarium och damm etc.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen