Sök

Fungicider skapar farligare mögel i mat, hus och människa

5
(2)

Fungicider och herbicider skapar farligt mögel

Sedan industrialiseringen har man via kemisk bekämpning siktat mot bättre avkastning vid odling. Allt fler och potentiellt skadliga herbicider och fungicider har därför tagits fram. Vissa bakterier och svampar är lättare att komma åt med kemikalierna medan somliga arter av mögel varit resistenta eller anpassat sig och blivit det. Det diskuteras flitigt om fungiciders inverkan på vår hälsa men något som egendomligt nog står i skymundan är ökande mängd mögel och mögelgift i mat och dryck, orsakerna därtill och de sekundära hälsoeffekterna.

Mögel gynnas av bekämpningsmedel

I naturen råder normalt balans mellan bl.a. svampar, bakterier och mögel. Växter har under evolutionens gång skapat sig försvar emot dessa patogener, vilka i sin tur uppreglerar angreppssättet. Det kan jämföras med dumheterna mellan USA/NATO och Ryssland, fast är skarpt läge och ett ständigt pågående krig via olika gifter såsom t.ex. mögelgift (1), bakteriegift (2) och växternas polyfenoler (antioxidanter).

Då bakterier i fält bekämpas trivs mögel bättre

Med bruk av fungicider samt herbicider ändrar vi balansen. Bakterier och svampar är känsligare för besprutningen än vad flera olika vanliga arter av mögel är. Då möglets naturliga fiender inte längre finns ges friare utrymme att tillväxa. Samtidigt har mögel (3) visat sig bli mer eller mindre resistent emot olika typer av bekämpningsmedel. Vidare har det även via undersökningar visats att själva mögeltillväxten kan hämmas medan utsöndringen av mögelgift ökar. (4)

Benomyl och Glyfosat kontra mögel

Två exempel på kemiska medel som ej rår på alla sorters mögel är Benomyl och Glyfosat.

Fungiciden Benomyl har skapat resistent mögel

Benomyl (5) som ingår under bekämpningskategorin azoler registrerades 1969 och salufördes samt användes flitigt under ett antal år innan man upptäckte dess negativa hälsoeffekter och att nu vanliga arter av mögel blev resistenta. (6-10) Förbud genomfördes slutligen genom produktägaren DuPonts egen avregistreringsbegäran 2001. Benomyl användes inte bara som biocid vid odling utan tillsattes också i färger för att hämma alg- och mögelpåväxt.

Herbiciden Glyfosat kallad Roundup ger möglet resistens

Herbiciden Glyfosat (Roundup) utgör ett hett debattämne. Ökande mängd forskning utpekar allvarliga effekter både i naturen och i kroppen. Glyfosat som levereras via Monsanto har potent antibiotisk effekt. Det innebär avdödande av bakterier som hämmar mögel. Precis som med Benomyl rapporteras mögelarterna Fusarium samt Aspergillus efter behandling av grödor etc. kunna växa mer fritt. (11-13) Ökad mängd mögelgift analyseras i såväl grödor som djurfoder och slutprodukt i matvarubutikerna.

Det är inte enbart dessa två bekämpningsmedel som äger egenskap att fungera likt baktericider, vilket ger slutresultat att mögelangrepp eskalerar. En rad andra kemiska substanser och sammansättningar har visats ge liknande effekter. (14)

Allvaret med mögelsvamp

Fungicidernas och herbicidernas hälsoeffekter, troligtvis föranledande bl.a. cancer, är allvarliga nog för att Miljöbalkens Försiktighetsprincip i förbjudande syfte ska brukas. Riktigt så enkelt är det inte då företagsintressen driver på för fortsatt användande. Rapporter tas fram som kastar tvivel åt den forskning vilken visar på hälsoeffekterna samtidigt som namntunga advokatbyråer och handelsavtal likt TTIP och CETA försöker bana väg åt företagen.

Mögel hamnar lite i skuggan trots att aktuella mögelgifter (1) såsom Aflatoxin B1, Trichotecener (T-2), Zearalenone med östrogena effekter etc. kan vara långt mer skadeframkallande än kemikalierna, samtidigt som synergieffekter nås då vi får i oss det här tillsammans. Som exempel ger sig Glyfosat troligen på den goda tarmfloran, vilket också mögelgifterna gör. Obalans i mag-tarmfloran leder till lång rad sjukdomstillstånd, allergiska effekter och inflammatoriska tillstånd likt t.ex. astma. (15,16) Födoämnesintolerans likt glutenintolerans o.s.v. riskerar induceras. (17)

Den allt vanligare och ofta fatala sjukdomen cancer finner vi vara kopplad både till här aktuella herbicida, fungicida ämnen och mögelgift. Frågor hopar sig om ämnena var för sig är cancerogena och ger ökad risk för tumörartade cellförändringar eller om det är immunförsvaret som nedsätts så mögelsvamp lättare kan angripa och faktiskt utgöra cancern ifråga? (18,19) Utökade studier behövs rörande synergieffekterna, likt påbörjade studier om olika ämnen och mikrober som finns i sjuka hus. (20)

I luft och hus

Det är inte bara den totala mögelmängden som via fungicidernas inverkan ökar i mat och dryck. När möglet ej på naturlig väg via bakterier hämmas på åkrar och fält sprids mer mögelmetaboliter likt sporer och mögelgift via termik och luftrörelser till den luft vi andas. Det totala allvaret vid inandning av mögel har länge negligerats. Till skillnad från oralt intag, där mage-tarm initialt exponeras, påverkar inandning av mögelkontaminerad luft flera exponeringsvägar likt luftvägar, lungor, mage-tarm och ger därför mer total systemisk negativ effekt. (17)

Då mer bekämpningsresistenta och livskraftigare mögelarter skapas samt ökar i mängd påverkas också våra hus. Mögel i hus har såväl som i fält setts öka under ett antal år. (21) Orsakerna till det kan vara många, men vi befarar forskningsbaserat att bekämpningsmedlens roll spelar en till del avgörande roll.

Betänk att den totala mögellasten ökar, via mat och dryck, i hus, och på två olika sätt i luften vi andas. Uteluft som är mögelkontaminerad ventileras i olika grad in i våra bostäder, vilka samtidigt kan vara angripna av mögel och bakterier (2) medförande negativ hälsopåverkan. Från fuktskadeområden i hus avges skadliga substanser likt mögelgift och bakteriegift till inomhusmiljön. Vi blir allt mer korsexponerade och utsatta. Immunförsvar och avgiftningssystem utsätts för hård prövning, känsliga personer är de som först och värst drabbas. Till denna kategori hör våra barn, äldre och personer med genetisk predisposition. En patient i Frankrike vilken sökte vård hade resistent aspergillusmögel i kroppen. Det gick därmed inte att medicinera. Patienten dog av följderna och man analyserade fram det fatala resistenta möglet i patientens hus, trädgård och fält kring huset. (35)

Intressant invägande fakta är studier som visar att pollen vanligen kontamineras av mögel och att möglet fungerar likt adjuvant, med förstärkande allergen effekt. (22,23)

Snabba fakta

Det skulle gå att skriva avsevärt mer omfattande och detaljerad artikel men tid finns inte just nu. Väljer därför att ge några snabba länkhänvisningar för mer relaterad läsning.

  • I Sverige, Finland, Tyskland och USA m.fl länder forskas det om Glyfosat och negativa hälsoeffekter. Forskarna verkar samstämmiga om den totala faran med användande av ogräsmedlet. (24,31)

  • Läs mer detaljerat om hälsoeffekterna som ges utav mögelarterna Fusarium och Aspergillus m.fl. (25,26)

  • Ytterligare befarat mögeltriggande faktorer som vi vill se mer studier kring är joniserande strålning likt gammastrålning (radon) och icke joniserande strålning från användande av mobila strålande enheter. (27,28) Frågan är hur mycket strålningen sammantaget påverkar och triggar det mögel som tack vare fungiciderna klarar sig allt bättre på våra åkrar och i våra kroppar.

  • Några vanliga arter av svamp och mögel blir allt mer resistenta emot antimykotika, medicin emot invasiva angrepp. Troligen sker inte resistensen enbart tack vare medicineringen utan även p.g.a. användandet av olika azoler likt Benomyl och andra typer av herbicider samt fungicider, särskilt sådana närliggande de triazoler som medicinerna består av. (29,30,34) Invasiva mögelangrepp ökar oroväckande mycket och har inte sällan dödlig utgång.

  • En av de första mögelarterna som rikligen ofta etablerar sig i för fuktig krypgrund är Penicillium chrysogenum. Samma art rapporteras som resistent emot Benomyl. (7) Vi undrar om förklaringen till den rikliga påväxten i hus och krypgrund kan bero på fungiciden och andra bekämpningmedel som använts? I vilket fall som helst kan möglet väl växande i krypgrunden eller på annat ställe i huset innebära kontamination till boendeytorna och vidare leda till hälsoeffekter. (32,33)

Genmanipulation sker för att grödor ska bli resistenta emot mögel, t.ex. Fusarium. Ett av företagen som arbetar med detta är Syngenta. Monsanto som står bakom Glyfosat har i sin tur tagit fram herbicidresistenta grödor. Det verkar som företags- och pengaintressen galopperar före hälsoaspekter och naturvård. Det är dags att väga in riskerna från start så vi inte sitter med skägget ikläm när skadan väl är skedd, vilket är fallet nu. Frågan är bara hur stor skadan är, om den är irreversibel eller reparabel?

Uppföljning

Drygt två år efter denna artikelpresentation utkommer från Department of Biomedical Sciences for Health, Università degli Studi di Milano, Italy, uppgifter som stärker tidigare forskning. I de aktuella analyser som gjorts i Italien, finner man azolresistent mögel av arten aspergillus i 16,9% av de jordanalyser som utförts. Forskarna menar att detta är oroande. (36)

Fortsättning följer i artiklar som avslöjar att mögelgifter vilka denna sidan handlar om är allvarligare för barn än forskning tidigare visat:

MYCOMIX – Mögelgift farligare för barn än tidigare befarat

FUNtox forskning visar på okända skadeeffekter från mögel

Som vanlig knegare är det svårt att påverka industriintressen. Det man initialt kan göra något åt är att skydda sitt hus från fukt och mögel via avfuktare. Andra förebyggande åtgärder förutom installera avfuktare är att skydda sig ifrån mögelgift och fungicider i mat och dryck. Äta, om möjligt mindre, välja med omsorg och tillföra viktiga ämnen till kosten. Om oturen är framme och man blivit mögelsensibiliserad på något sätt gäller det att bli fri från hälsoeffekter genom som bäst olika alternativa vägar. Läs om att bli frisk från mögel.

2016-07-12
Uppdaterad 2019-05-21

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Referenser

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 2

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Rökpenna
Rökpenna

Ett bra verktyg för att kontrollera ventilation, drag, läckage, kallras. Efter fläktmontering kan man enkelt få vetskap om att man har uppnått ett undertryck i t ex. krypgrunden.

Produkten innehåller inga farliga eller korrosiva ämnen, och är miljövänlig.

Levereras i paket innehållande 3st rökstavar. 3 rökstavar motsvarar ca: 1,5 timmar kontinuerlig rök eller 180 röktester á 30 sekunder per styck.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen