Sök

Radon Gammastrålning ökar mögel mögelgift cancer

5
(1)

Vi tittar kontinuerligt på vad som gör att mögel i hus verkar öka. Samtidigt är hälsoaspekterna också av vikt att granska. Möglet kräver vissa förhållanden för sin optimala tillväxt. Fukt, temperatur, näring, syre, koldioxid, ljus, konkurrensförhållanden och PH-värde är några exempel på inverkande tillväxtfaktorer. Mindre känt är att gammastrålning, radon och annan typ av strålning från kärnkraftverk kan omvandlas till energi av vissa mögelarter.

Mögel i Tjernobyls reaktor

Mögel triggas av strålning från kärnkraftverket Tjernobyl

Efter kärnkraftsolyckan 26 april 1986 då Tjernobyl drabbades av härdsmälta har man undersökt såväl själva kärnkraftverket som omgivande natur. 16 år efter katastrofen styrdes en robot in i den havererade byggnaden. Man fann uppseendeväckande kraftig tillväxt av mögel. Vidare studier visade möglets förmåga att via pigmentämnet melanin omvandla den joniserande strålningen till energi, vilket i sin tur gynnar både tillväxt och ökning av mögelgifter. Begreppet radiotropiskt mögel nämndes i samband med dessa upptäckter. (1,2)

Melanin mörkfärgar mögel (2) som brukar kallas svartmögel (3). Det var olika svartmögelvarianter som först sågs reagera i förhållande till strålningen.

Radon i hus

Radon kan ge mögel energiDå hus byggts på uran- eller radiumhaltig mark samt då det använts byggnadsmaterial som blåbetong brukar radon leta sig in i boendemiljön där man andas in radonet och radondöttrar. Radonhaltigt vatten leder också till ökad koncentration inomhus då radon frigörs vid spolning. Den totala radonstrålningen som utgörs av merdelen alfastrålning men även beta- och gammastrålning ackumuleras till del i lungorna där följderna kan bli cancer. Man beräknar att strålningen leder till ca. 500 fall av lungcancer per år i Sverige. Risken för insjuknande ökar hos rökare.

Vid utredning av boendemiljö brukar man oftast omtala och mäta radon. Viktigt i sammanhanget är även att diskutera gammastrålning, vilken också finns där mark eller byggnadsmaterial är uranhaltigt. Vid nybyggnation reglerar Boverkets Byggregler BFS 2006:12 gränsvärden för gammastrålning.

Gammastrålning, mögel och mögelgift

Gammastrålning har länge varit känt inom områden som behandling av cancer och avdödande av mögel samt oskadliggörande av mögelgift t.ex. i olika grödor. Det krävs dock förhållandevis hög strålningsdos för att uppnå tillräcklig effekt. I lägre doser blir gammastrålning istället tillväxtfaktor. (4)

Mögel i gruvor och gruvarbetareMedicinsk undersökning som gjorts hos gruvarbetare, vilka arbetade i uran- och radonhaltig gruva, konstaterade flera hälsoeffekter likt cancer, immunologa avvikelser och mutation. Radonexponeringen gav inte hela förklaringen till fynden. Man undersökte vidare och analyserade fram flera olika mögelarter såsom Aspergillus, Penicillium och Fusarium med dess mögelgifter från gruvan. Vidare fanns samma mögel och muterade varianter av detsamma i mun och lungor hos gruvarbetarna. Mögelodling gjordes i laboratorium påvisande att flera av de hos arbetarna funna arterna producerade högtoxiskt, cancerogent samt mutagent mögelgift. (5)

Gammastrålning av mögel har positivt undersökts gällande framtagningsökning av olika enzymer (21) och andra ämnen till matindustri, kosttillskott- och medicinsk industri. Av strålningen muterade mögelarter har visats öka sin produktion av olika ämnen man vill åt samtidigt som bestrålning under fermentationsprocessen kunnat öka metabolitavgivningen. Ett exempel är citronsyra som framställs via mögelarten Aspergillus niger. (22)

Radon i krypgrund

Husägare brister ofta i egenkontroll av krypgrunder gällande fuktmätning. (6) Ännu vanligare är att man inte kontrollerat radon i huset. Radon kan avges från mark och i vissa fall grundmurar samt betongbjälklag kallat Ergebjälklag i krypgrunder. (7) Via otätheter i golvbjälklaget kan radonet komma upp i huset. För undvikande av radonspridning kan en fläkt kallad undertrycksfläkt installeras att blåsa luft från krypgrunden ut utomhus. (8) Samtidigt måste i regel även avfuktare installeras för undvikande av mögel, rötsvamp, bakterier och lukt. (9-12) Det finns avfuktare med kombinerad undertrycksfläkt såväl som system där fläkt och avfuktare är separata enheter, vilka kan både parallell- och seriekopplas. (8)

Radon är lättare att med rätt ventilation (13) få bort från t.ex. krypgrund, källare (14) och bostadsytorna än vad gammastrålning är. Gammastrålningen färdas med ljusets hastighet och kan gå igenom radonduk, d.v.s. spärrskikt av plastlaminat med aluminium i. Tät betong och bly kan hindra gammastrålningen.

Diskussion

Det är inte från myndigheters sida till fullo beskrivet hur radon och gammastrålning skadar. Fullständig forskning saknas ännu gällande medicinska kopplingar på cellnivå. Statistik visar dock koppling mellan exponering och lungcancer. Offentlig information om strålningens potentiella verkan i förhållande till mögel och vidare hälsoeffekter saknas vad vi kan se.

Med tanke på den information som ges ut om potentiell och faktisk skadeverkan från mögel (15,16) och hur bl.a. lungorna negativt kan påverkas funderar vi vidare. En tänkbar förklaring är att radon och gammastrålning kan göra att det växer mer och giftigare mögel i hus (17) vilket de boende exponeras för. Giftexponering sker direkt i lungorna samt vidare i mage-tarm då en del av det mögel som man inandas hamnar där. (18) Möglet har förmåga att bli invasivt och tillväxa. Den aktuella strålningen skulle potentiellt kunna både föranleda t.ex. oxidativ stress så att kroppens immunförsvar nedsättes, samtidigt som mögel med dess giftavgivning inne i kroppen skulle kunna öka.

En fråga som via flera olika läkare väckts är om mögel kan vara orsak till eller utgöra cancer. (16,19) Flera mögelgifter är otvivelaktigt idag klassade som cancerogena, bl.a. några av de som gruvarbetarna utsattes för. Frågan är exakt hur stor roll möglet har i sjukdomsinducerandet hos arbetarna.

Gammastrålning i högdos används för bekämpande av både cancer och mögel.  Gammastrålningen verkar vara ett tveeggat svärd genom förmågan att alternativt kunna trigga eller hämma möglet beroende på dos, samtidigt som det också kan påverka kroppen negativt. Ytterligare intressant att lyfta här är att medicin, växter, örter och frukter som verkar mot mögel också kan brukas mot cancer. (19)

Radon och gammastrålning är joniserande strålning. Icke-joniserande strålning kallad EMF elektromagnetiska fält, kommande från master, mobiltelefoner och annan liknande utrustning verkar också kunna påverka mögel att växa mer, särskilt då det rör sig om lågfrekvent exponering. Högfrekvent exponering av mobilstrålning delar gammastrålningens mögelhämmande och avdödande egenskaper. (20)

Det finns mer att önska från myndighetshåll. Vi efterlyser forskning som går till grunden med de sammantagna strålningsriskerna, inte minst i förhållande till mögel i hus och kropp. Eftersom rökare är känsligare för radonexponering borde man undersöka hur känsliga de är för mögel. Högst troligen inverkar rökning på mögelkänslighet vilket får vidare följder som inducerande av olika sjukdomar och cancer. Vidare önskar vi grundlig utredning om ytterligare anledning till att mögelfrekvensen ökar, vilken är bruket av bekämpningsmedel på åkrar och fält. (23)

2016-02-10
Uppdaterad 2019-05-26

Referenser

1) ‘Radiation-eating’ Fungi Finding Could Trigger Recalculation Of Earth’s Energy Balance And Help Feed Astronauts, ScienceDaily, 2007.
2) Ionizing Radiation: how fungi cope, adapt, and exploit with the help of melanin, Ekaterina Dadachova and Arturo Casadevall, 2008.
3) Svartmögel – Olika arter av mögel med mörk-svart färg, LFS.
4) Effect of Gamma Radiation on Growth and Mycotoxin Production of Alternaria alternate, Braghini R. et al., 2015.
5) Monitoring genotoxic exposure in uranium mines, Radim J. Sram et al., 1993.
6) Egenkontroll och Inspektion av Krypgrund, LFS.
7) Radon i krypgrund och hus, LFS.
8) Avfuktare undertryck i krypgrund luktkontroll fuktkontroll, LFS, 2013.
9) Mögel relaterat ämnen som hus forskning hälsa, LFS, 2001.
10) Hussvamp och Rötsvamp – sprids som mögel, LFS.
11) Actinomyceter – Jordbakterier även kallat mögelbakterier, LFS.
12) Elak lukt eller mögellukt i huset, LFS.
13) Ventilation i Hus – Information och Produkter, LFS.
14) Källare – fukt mögel lukt avfuktare dränering, LFS.
15) Mögel – dess hälsoeffekter och symptom, LFS, 2006.
16) Mögel, bakterier och pentaklorfenol i hus kan orsaka cancer, LFS, 2013.
17) Mögel i hus – Varför mögelangrepp lätt kan starta, LFS, 2008.
18) Glutenintolerans vid inverkan av mögel samt mögelgift i hus, LFS, 2015.
19) Cancer kan botas med medicin mot mögel, LFS, 2015.
20) Kan mobilstrålning trigga mögel i hus och människa, LFS, 2015.
21) Gamma radiation induced mutagenesis in Aspergillus niger to enhance its microbial fermentation activity for industrial enzyme production, Awan MS et al., 2011.
22) Effect of Gamma-Ray Induced Mutant Strains of Aspergillus niger on Citric Acid Fermentation Using Molasses and Jackfruit Based Medium, M. Kamruzzaman Munshi et al., 2012.
23) Fungicider skapar farligare mögel i mat, hus och människa, LFS, 2016.

Ytterligare kunskap om radon

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Radon Gammastrålning ökar mögel mögelgift cancer”

 1. Ulf Lafveskans

  Hej! Sommaren 2019 avled en person i lungcancer. Denne person var yngst av många syskon som alla lever och är friska. I början av 2000-talet besöktes personens villa. Byggd gissningsvis i början av 1970-talet. På den tiden “feströkte” en närstående. Men gick alltid ut och rökte. Medan (husägaren) kedjerökte framför TV:n. Som alltid. “Men varför sitter ni inne och röker. Vet ni inte hur farligt det är?” Svar: “Det är mitt hus. Här gör vi som vi vill!” Sedan gick vi till sängs i ett källarrum. Hela källaren stank omisskännligt av mögel, och det intygar alla som sovit där. Några år senare utfördes en omfattande mögelsanering. Jag vet att blåbetonghus är betydligt vanligare i Skåne. (under vilka byggår?) Nu är det allmänt känt att rökning, mögel och radon är de viktigaste orsakerna till lungcancer. Jag tycker dessutom att det framgår av din beskrivning MISSTANKAR om att radon triggar mögeltillväxt (svartmögel). Jag bor på Öland. Tidigare på södra Öland, med förhöjda radonvärden i landborgbranten. Dessförinnan bodde jag i Jämtland där det i Lövsta skola på Frösön avslöjades den högsta halt av radon som uppmätts i någon offentlig lokal i landet. I den skolan gick mitt barn i 6 år! Jag telefonkonsulterade chefen för strålskyddet under Tjernobylkatastrofen (han med lusekoftan minns du kanske?) Han “lugnade” mig med att “hade jag haft ett barn på den skolan, så skulle jag också vara orolig.” Jag hade två.
  Ska jag röra i detta, så måste jag vara säker på min sak. Enplans tegelvilla med källare. Tidigt 70-tal. Jag har känt mögellukt i många hus, men aldrig som denna. Vi avstod att åka dit – vilket jag ångrar idag. Har läst om Tjernobyl. Tror på samband radon – mögel. Kan du ge tips om artikel? Jag har en bakgrund som sjukhustandläkare. har följt många cancerfall.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Ulf,

   Det är ännu inte, oss veterligen, medicinskt fastställt att exponering för mögel i inomhusmiljö leder till lungcancer. Däremot finns en hel del fakta om kombinationen mellan rökning och radon. Mögel kan förslagsvis läggas till som förorsakande men det krävs mer vetenskapliga belägg innan det kan ske.

   Strålningen som i kombination med radon finns kan enligt vissa källor kunna inverka i att mögel kan trivas eller iaf triggas mer. Vi har här i artikeln framfört sådana misstankar.

   I hus från 1955 till slutet av 1970 kan det också finnas träskyddsmedel innehållande dioxin, furan och klorfenol, vilka som ämnen är eller föreslås vara cancerogena. Det brukar i samband med klorfenol, fukt och mögel kunna uppstå en kemisk elak lukt som i sin tur är lite lik mögellukt för den ovana näsan.

   Utöver refererade forskningsartiklar etc. här på vår sida hänvisar vi till sökning tex på Pubmed eller annat ställe där man samlar och kategoriserar forskning.

   Blåbetong omtalas ha tillverkats och använts mellan åren 1929 till mitten-slutet av 1970. Strålningen rörande gammastrålning bör kunna vara mer uttalad där markraddon finns och i synnerhet om det även finns byggnadsmaterial med blåbetong.

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

CTR 300TT2 Corroventa
CTR 300TT2 Corroventa sorptionsavfuktare

Svensktillverkad

Sorptionsavfuktare Corroventa CTR 300TT2 med ställbart integrerat undertryck.

Observera att avfuktaren för styrning och installation ska kompletteras med tillvalen Styrenhet Homevision Pro samt Monteringskit TT. Se tillvalen

Sorptionsavfuktaren CTR 300TT2 är specialkonstruerad för användning i krypgrunder, där kraven är stora på energieffektivitet, driftsäkerhet och lång livslängd. Tack vare Corroventas patenterade spjällösning som skapar undertryck i krypgrunden, så är avfuktaren CTR 300TT2 även lämplig för lukt- och radonsanering.

Corroventa Tillval

Monteringskit

Homevision Pro

Läs mer »
TFA Funk Weatherhub hygrometer för trådlös övervakning via mobiltelefon
TFA Funk Weatherhub hygrometer övervakning via Internet och mobil

TFA Funk hygrometer tillsammans med Weatherhub, möjliggör att hygrometern fungerar trådlöst samtidigt som data gällande fukt och temperatur kan övervakas via mobiltelefon. Tre fjärrsensorer, basenhet och hub medföljer detta startpaket. Weatherhub kan hantera data från upp till 50 st sensorer, se tillbehören.

Räckvidden för sändning av data från t.ex. krypgrund, vind, källare och garage är god, med upp till 100 meter.

Appen och molntjänsten som möjliggör fjärrövervakningen är gratis att ladda ned och använda.

Läs mer »
Filter Corroventa CTR 500TT 3st
Filter Acetec 6H 18 x 16 (Äldre modell)

 

Rekommenderat är att byta filter på Acetec EvoDry 6H avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 18 x 16,5 cm

Läs mer »
Rökpenna
Rökpenna

Ett bra verktyg för att kontrollera ventilation, drag, läckage, kallras. Efter fläktmontering kan man enkelt få vetskap om att man har uppnått ett undertryck i t ex. krypgrunden.

Produkten innehåller inga farliga eller korrosiva ämnen, och är miljövänlig.

Levereras i paket innehållande 3st rökstavar. 3 rökstavar motsvarar ca: 1,5 timmar kontinuerlig rök eller 180 röktester á 30 sekunder per styck.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen