Sök

Mögel – dess hälsoeffekter och symptom

4.5
(22)

Det är generellt känt och av ingående forskning framkommet att mögel för med sig hälsoeffekter och symptom hos oss då vi vistas i miljöer där möglet fått fäste eller där tillräckligt mycket luftburna sporer finns.

Mögelforskningen gör hela tiden avsevärda framsteg, men med den nya kunskapsbilden berättas också att ämnet är komplext. Mögel kan avge många olika typer av metaboliter vilka i sin tur har förmåga att fungera som inflammagener, allergener, toxiner eller symtomutlösande utan vidare hälsoeffekter. Det kommer ta ytterligare tid innan exakta svar ges vad som mögel orsakar och vad andra typer av fuktskadekällor leder till för hälsoeffekter.

Det vi inom saneringsbranschen ser då någon blivit drabbad t.ex. av mögel i krypgrund eller vind m.fl. ställen i hus talar sitt eget språk. Fälterfarenheten är den att mögel varierande kraftigt kan skada medan den medicinska kunskapen söker bevis på cellnivå och därför ligger efter.

I vilket fall som helst, även om man inte fått några direkta hälsoeffekter av en fukt- och mögelskada, är det viktigt att följa vissa saneringsregler och känna till att mögelskada kan kontaminera hela bostaden. Mer om det har vi skrivit på sidan: Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

Listade hälsoeffekter

Hos dem som vistats i sjuka hus ses en mängd olika hälsoeffekter. Hur man drabbas verkar vara individuellt även om stora likheter ses och skillnad bör också ligga i vad man utsatts för, likt olika arter av mögel etc. Ta notis om att det som listas här också kan ha andra orsaker än mikrobiell inverkan.

Mykosis
Med Mykosis menas att det bildas fungoid tillväxt där människa eller djur agerar värd. Vanligen drabbar Mykosis huden, andningsorganen, ögon, hjärtat, hjärnan, lever, njure och matsmältningsorgan. I fall där immunförsvaret av någon anledning är försvagat kan Mykosis innebära livsfarliga hälsoeffekter för den drabbade. Systemisk Mykosis drabbar främst personer med immunförsvarsnedsättning. Candidasis, Crypotococcosis och Aspergillosis är exempel. Dessa typer av invasiva mögel- och svamparter uppges öka i omfattning. Medicinska bekymmer ökar då resistens allt mer utvecklas, vilket leder till att man inom vården inte kan medicinera patienten.

Livshotande medicin-azol-resistent mögel i natur och hus

Mykotoxikosis
För att bl.a. skydda sig mot rivaliserande mikrober bildar mögel olika giftiga substanser t.ex. Aflatoxin, Ochratoxin och Trichothecenes. Aflatoxin är en av de substanser som man kan få i sig via inandning. Toxinerna bildas av olika mögelarter som kan vara vanliga i fuktskadade hus. De toxiska gifterna benämns under samlingsnamn mögelgift. Forskning har visat att mögelgifter som medföljer vid intag av mat och dryck kan ha allvarlig hälsopåverkan.

Kunskapsläget är inte så långt fram i frågan om mögel i hus kan orsaka cancer, men misstanken finns då det i somliga ärenden kring sjuka hus visat uppstå cancer hos fler personer än vad statistisk cancerprognos säger. Ämnet är komplext men om man tittar potentiella faktorer för cancerutvecklande så är det inte orimligt att mögel kan förorsaka sjukdomen eller t.o.m. vara direkt orsak. Inom detta område sker livlig debatt. Vissa parter som forskar i ämnet menar att rätt benämning för cancer skulle vara just Mykotoxikosis.

Mögel, bakterier och pentaklorfenol i hus kan orsaka cancer

MYCOMIX

Bra för ökad förståelse av vad vi nedan sammanfattar och länkar till är att läsa sidan som handlar om projekt vid namn MYCOMIX. Allt mer forskning koncentreras på det faktum att mängden mögelgift i mat och dryck ökar. Olika team har nu tittat närmare på förhållandet mellan mögelgifter och hälsoeffekter hos känsliga personer som barn. Nuvarande gränsvärden visar sig vara för högt satta då olika mögelgifter tillsammans ger mer skada än om man analyserar dem var för sig, vilket tidigare gjorts. Man lägger även samman exponering från fuktskadade hus med födan vi intar. Detta är riktigt intressant.

MYCOMIX – Mögelgift farligare för barn än tidigare befarat

Akut toxisk effekt – Sjuka hus – mögel och klorfenoler

Allergi – Mögelallergi

Allergier orsakas av vårt immunförsvar som reagerar vid kontakt med något ämne. Immunförsvaret bildar allergiantikroppar (IgE, immunoglobin E). Vid fortsatt eller upprepad exponering av utlösande ämnen startar reaktioner i kroppen vilka visar sig i form av allergiska besvär. Vanliga symptom är rinnande ögon och näsa, trötthet, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och vissa rodnader eller utslag. Här räknas mögelallergi in. Allergibegreppet är idag kliniskt osäkert då forskarna behöver veta mer om kroppens immunförsvar och möglets mångfaldiga metabolitavgivning samt adjuvanseffekter för att kunna svara på vad som är allergi och vad som inte är det samt vilka uttryck det tar sig.

Mögelallergi – Allergi mot mögel

Pollen bär mögel och bakterier – ger allergi mögelallergi

Hypersensitivitet – Hyperreaktivitet

Kan enklare uttryckas vara en typ av allergisk hälsoeffekt där överkänslighetsreaktioner ses. Immunförsvaret som redan har blivit aktiverat av mögelstimuli reagerar vid återkommande exponering kraftigt, antingen direkt eller fördröjt. I synnerhet kan luftvägarnas slemhinnor bli väldigt reaktiva. För somliga personer kan hypersensitivitet för mögel vara allvarligt och ge mycket svåra reaktioner även för andra typer av ämnen som parfymer etc.. Hypersensitivitet eller också kallat hyperreaktivitet är nu forskningsverifierat att kunna utlösas av mögelexponering. Den ökade känsligheten kan även benämnas miljöintolerans.

Mögel i hus ger miljöintolerans hyperreaktivitet AHR SHR

Anafylaktisk chock är för vissa “mögelsensitiserade” allvarligt då de vid inandning av mögel efter kort stund får en slags chock vilken kan leda till i det närmaste paralysering och förlust av medvetandet m.m.

MCS eller TILT

Något som till del kan likställas vid hypersensitivitet är begreppen MCS som står för multipel kemisk känslighet och TILT som står för “toxic induced loss of tolerance”. Begreppen här har ännu inte blivit kliniskt erkända diagnoser men arbetet i den riktningen är på väg. Kopplingen till mögel och andra substanser som kan finnas i ett skadat hus är för många personer uppenbar. Överkänslighet eller intolerans kan utvecklas mot olika ämnen som parfymer, rengöringsmedel, dryck och mat. Hälsoeffekterna kan komma mycket snabbt efter exponeringen.

MCS även benämnt TILT kan ges av mögel och pentaklorfenol

Kloranisoler är vanlig källa till lukt i hus

Astma

Inom sjukvården har man tidigare trott att mögel inte kan orsaka astma, utan enbart förvärra hälsoeffekten. Via studier är det nu konstaterat att fler nytillkomna astmafall finns där man utsätts för fuktskada och mögel. 2016 visade två svenska studier att astma och luftvägsinfektioner hos både barn och vuxna var vanligare i hus med fuktskada och mögel. Barn som under tidig ålder mögelexponeras drabbas oftare än ickeexponerad kontrollgrupp av astma under uppväxten. Mer om astma i förhållande mögelexponering och aktuella forskningsresultat har vi skrivit här:

Astma mögel och fukt i hus tydligt relaterat

Mögel-infektion i lungorna ger astma och astmaattack

– Både barn och vuxna får astma av fuktskador och mögel

Ny studie – Fuktskada och mögel orsakar sjukdom hos barn

Mögel kan ge sämre lungkapacitet

2011-03-13, Via Akademiska Sjukhusets avd. för Arbets- och Miljömedicin nådde oss nyheter om en multinationell studie kring fuktskadade hus och hälsopåverkan som uppmätts gällande lungor och lungkapacitet. Det visar sig att fukt och mögel i hus ger en accelererat försvagad lungkapacitet, i synnerhet hos kvinnor. Exakt varför fukt och mögel värre kan drabba just kvinnor vet man inte idag. Det spekuleras om faktorer som att testosteron kontra östrogen kan spela in, liksom hur mycket man vistas i huset.

Män vistas i regel mindre tid i hemmet. Denna studie kan läggas ihop med andra där man sett långvarig negativ verkan på slemhinnorna i andningsvägarna samt att de av mögel långvarigt utsatta personer som blivit dåliga kanske inte kan räkna med att bli friska de närmaste åren, eller inte alls helt återhämta sig, vilket också stärks genom forskning i USA.

Mögel farligt genom att skada lungfunktion

Testosteron skyddar mot mögel, astma och allergi

2013 års uppföljare till kunskapen om lungfunktionsnedsättning är att svartmögel som Aspergillus genom ett enzym kallat proteinase via olika processer kan lösa ut vårt ospecifika och direkta immunförsvar så illa att astma och hyperreaktivitet bildas, Se länkar här ovan.

Cystisk Fibros

Är ytterligare en lungsjukdom där man funnit att fler än 50% av patienterna har invasivt mögel av arten Aspergillus i lungorna. Det kan ev. finnas mörkertal här då man inte hos alla kontrollerat om mögelväxt finns.

Övriga Luftvägssymtom

Torrhosta nattetid kan vara en hälsoeffekt som förespeglar astma då man inandas mögel. Hosta kan också vara besvärande dagtid samt på morgonen när man stiger upp, särskilt om man ställer sig i duschen och andas in fuktig luft. Vissa personer hostar tills de tappar andan och slemhosta förekommer. Väsande pipande andning s.k. wheeze, andfåddhet och svårt att hämta andan är vanligt. Det kan göra ont i lungorna med en typ av brännande känsla.

Näsan och övre luftvägarna

Möglet når luftvägarna vid inandning och näsan är inte förskonad. Erfarenhet säger att man kan få näsblod, problem med rinnande eller torr och irriterad näsa. Bihåleinflammation (sinuit) är vanligt förekommande. Retning och nysning är andra effekter. Mögel kan liksom i lungorna bli invasivt och bildar då biofilm som kan vara svår att medicinskt råda bot på. Misstanke finns om att invasivt mögel kan avge mögelgift och andra substanser som ger vidare hälsoeffekter. I de övre luftvägarna finns luktbulben som även denna kan ta skada samtidigt som det här kan passera olika toxiska substanser upp i hjärnan.

Gällande munnen kan känsla av avvikande smak finnas, allt från metallisk, elektrisk, kemisk till illasmakande förekommer. Dålig andedräkt kommande från lungorna, tonsillit (inflammation i halsmandlarna med gula luktande varproppar) eller från magen via matstrupen. Ökad salivutsöndring nattetid med drägling förekommer så att kudden blir blöt. Tungan kan vara svullen, öm, ha inre klumpar och bli angripen av svamp s.k. torsk eller candidainfektion (oral candidos). Candidainfektionen kan finnas som patogen i andra delar av kroppen som i mage och tarm. Effekter som svårt att svälja och känsla av trång matstrupe med följd att man lättare sätter i halsen kan besvära.

Mögel skadar luktnerv orsakar rinit

Mögel ger vid rotfyllning käkhåleinfektion och sjukdom

Ögonbevär

Ögonen kan kännas torra, kliande och irriterade. Rinnande ögon förekommer också med ibland ökad “sömn” i ögonvrån då man vaknar. Irritation med röda ögonvitor ses. Vissa personer får hälsoeffekter som ljuskänslighet och/eller dimsyn, med svårigheter att sitta framför dator eller TV samt vistas ute i skarpt solljus. Nystagmus förekommer där ofrivilliga ögonrörelser plötsligt under varierande långa stunder och intensiteter dyker upp.

Öronbesvär

Susning och ringning i öronen, även kallat tinntus kan följa på exponering i ett fuktskadat hus. Ökat tryck innanför trumhinnan kan orsaka vidare besvär. Nedsättning av hörsel och allmän obehagskänsla, s.k. ljudkänslighet förekommer. Kopplat till detta kan vara känsla av yrsel och balanssvårigheter.

Hudbesvär

Ej ovanligt är att möglets inverkan visar sig som hudbesvär. Genom den kroppsliga och nervsystemspåverkande effekten kan sjuk person vara röd till rödflammig eller blek i hyn och ha svårt att bli solbränd, annat än bli röd och bränd efter solning. Plötsligt uppblossande röd ansiktsfärg är ett effektexempel. Mögelväxt i hyn kan ge olika typer av utslag och som nedanstående text beskriver finns även hudgranulom med i bilden. Lättirriterad och känslig hud där man inte tål parfymer eller lotioner är vanligt. Lätthet att få blåmärken och blödning, klåda, sveda, eksem, torr hy, kittlande-stickande känsla, känselbortfall och överkänslighet vid beröring är andra symtom. Lätthet att få statiska stötar ökar.

Mögel i hus kan ge eksem och atopisk dermatit

Naglarna kan bli spröda, missfärgade och få vita prickar. Håret kan bli sprött, håravfall och antalet gråa hår kan öka.

Sarkoidos samt Granulom

Sarkoidos benämns även som Schaumanns sjukdom. Vid mögelstimuli som leder till inflammation sker ansamling av immunförsvar i olika organ samt vävnader för att bekämpa möglets skadliga effekter. Det kan bildas varierande stora knölar likt ärrvävnader, kallat granulom, vilket nedsätter effekten i organet som drabbats. Ses ofta i lungorna men även i andra organ och kan manifesteras genom sämre lungkapacitet etc. samt ses som hudgranulom. Akut sarkoidos kallas Löfgrens syndrom. Denna variant har ett snabbare förlopp, ofta med feber och ledvärk synonymt artrit, t.ex. i fotlederna där granulom också hos vissa kan ses i huden utanför fotleden. Knölros kan följdutvecklas.

Mögel i hus kan ge sarkoidos och granulom som hälsoeffekter

Systemisk inflammation i kropp och hjärna

Här kommer vi in på det större området som av vissa kallas för ospecifika symtom. Mögel är av allt fler utpekat som både direkt och indirekt inflammatoriskt och toxiskt. Hälsoeffekternas lista är mycket lång och man kan först därför tycka att det är rent nonsens som framkommer, särskilt om det inte finns förkunskap inom området då kunskapen ska inhämtas. Vi har skrivit en hel del om dessa inflammationsdrivna och toxiska effekter som blir följden av mögelexponering vilket framkommer genom länkarna längre ner i texten här. En kortare sammanställning lyder som följande:

Värk nämns ofta där man får ont, som molande, stickande eller huggande smärta, på antingen något specifikt ställe som i organ eller leder. Ont i urinblåsan, urinröret och njurarna. Urinträngningar och akut återkommande behov av att snabbt komma till toalett för att kissa ses. Ökat proteininnehåll i urinen samt skummande urin ses hos vissa mögeldrabbade.

Vandrande värk är ett stort bekymmer som är svårt att diagnosticera och komma åt. Artrit kan som exempel vara direkt sammanknutet med möglets inverkan. Fibromyalgi-liknande värk och huvudvärk är vanligt. Stelhet och kramper, särskilt i vaderna nattetid och på morgonen.

Glutenintolerans kan föranledas av mögel och mögelgift i hus, mat och dryck

Funktionen i mage och tarm störs med varierande utslag såsom matallergier, glutenintolerans och laktosintolerans. Diarré kan bero på antingen akut mögelförgiftning eller infektion i mage och tarm med följder som inflammation. Sura uppstötningar har har med balansen i mage och tarm att göra och blir inte sällan ett besvär hos patientgruppen. Vi har lagt fram nya uppgifter kring hur mögel kan föranleda glutenintolerans på sidan:

Glutenintolerans vid inverkan av mögel samt mögelgift i hus

– Mögelhus nu förknippat med mögel i tarmar och mögelgift i urin

Mögel i hus kan bli invasivt i lungorna under influensa – Aspergillom

Mögel påverkar hjärnan och det centrala nervsystemets funktioner skapas en mängd olika hälsoeffekter. Kronisk trötthet, humörsvängningar, minnessvårigheter, koncentrationsstörning, förvirring, hjärndimma, depression, självförtroendeförlust, svårigheter att bearbeta kriser och svåra upplevelser, svårt att finna ord och att tänka klart, oro, rädsla, socialiseringsproblem, logikstörning medföljande matematisk kunskapsförlust m.m.

Inandning av mögel immunaktivering neural kognitiv emotionell störning

ME/CFS

Relaterat till infektion och inflammation är ME/CFS kroniskt trötthetssyndrom. Forskning från 2013 visar att större delen av undersökt patientgrupp hade mögelgift i urinen. De flesta av dessa personerna hade också varit eller var fortfarande utsatta för vattenskadade hus. Vidare har CDC i USA nu lagt ut information på sin hemsida om att man misstänker mögel som förorsakande sjukdomen, men att forskning ännu saknas för fastställande av orsak.

Mögel i hus knyts till infektioner psykiska diagnoser ME/CFS

Mögel i hus förorsakar ohälsa hos gravida kvinnor och barn

Mögel och svamp hos ALS samt Alzheimer patienter

Inandning av mögelgift kan leda till Alzheimer typ 3

Mögel ger läckande hjärna och depression Sertralin-effekten

Mögel samverkar med bakterier och ger bl.a. autism – Pandas

– Mögel och mögelgift kan ge oss sjukdom och inflammation

Mögel och biotoxisk sjukdom

Övriga hälsoeffekter

Obalans i kroppens system ses ofta genom förändringar i kolesterolvärden, sköldkörtelstörning, testosteronbrist-östrogenökning (hormonella rubbningar), onormalt blodtryck, blodsockerstörning etc. Hela systemet kan bli stört och hamna i obalans. Viktökning eller viktförlust, beroende på hur man är drabbad och vilken gentyp man har. Fertilitets- och menstruationsstörning. Sexlusten kan utebli. Hos män ses erektionsproblem.

Mögel samt svamp i kropp och hus förorsakar högt kolesterol

Socker som glukos i hus och människa när mögel och svamp

Ofta ökar lymfkörtlarna i storlek, olika svullnader, knölar och muskelknutor kan dyka upp t.ex. i nacken eller huvudet.

Kroppen kan svullna vilket ger sig uttryck i svullna vader och fötter, ödem. Andra organ kan bli inflammerade eller bli nedsatta på annat sätt.

Sömnstörningar och nattlig svettning kan förekomma. Svettning kan öka vid trötthet och transpirationslukt vara besvärande.

Hjärtproblem med oregelbundna slag, rusning, brännande känsla, smärta och vidare misstänkta effekter som hjärtinfarkt.

Hälsoeffekterna är yrsel och illamående,  muskelsvaghet och ont i muskulatur och leder. Det kan efter lätt till måttlig fysiskt ansträngning vara svårt att återhämta sig.

Olika typer av autoimmuna sjukdomar verkar vara förknippat med mögel, t.ex. Kawasakis sjukdom, Henoch Schönleins Purpura, Sarkoidos, Astma, Hypotyreos m.fl.

Mögel i hus kan ge autoimmun sjukdom – sjuk av mögel

Vad är MVOC?

MVOC står för “Microbial Volatile Organic Compounds” som bildas av mögel. MVOC kan ibland uppfattas av den mänskliga näsan och indikerar risk för den s.k. “Sjuka-Hus-Sjukan” (även kallad SBS, “Sick-Building-Syndrome” eller BRI, “Building Related Illness”) genom att huset luktar ungefär som en fuktig jordkällare. När man tydligt kan uppfatta denna lukt brukar mögelangreppet vara långt gånget och omfattande.

Symptom hos människan ger sig uttryck genom ofta förekommande förkylningar, trötthet, koncentrationssvårigheter, astma, andra luftvägssymptom och i vissa fall utbrändhet och utmattningsdepression med mera. En senare mer utarbetad förklaring till varför man kan reagera med dessa symptom kan utläsas genom artikeln mögel-barn-stress. Vidare visar nyutkommen forskning att lukt från mögel, d.v.s. olika alkoholer kan föranleda allvarliga neurologiska sjukdomar genom påverkan av kroppens grundläggande och viktiga funktioner, se Mögel kan genom 1-octen-3-ol förorsaka Parkinsons.

I hus med mögeltillväxt i t.ex. ventilationssystem, källare, platta på mark, krypgrund och vindsutrymme löper de boende risk att drabbas av ovanstående. Även intag av möglig mat kan innebära smitta.

Genom förebyggande åtgärder som installation av lämplig avfuktare undviker man att drabbas av dessa av mögel orsakade hälsoeffekter.

Läs också om:

Frisk från mögel – Alternativ medicin kost hälsa röda tråden

Diagnos och behandling gällande mögel toxiner sjuka hus

Mögel och glukan

Mögel och gliotoxin

2006-10-25
Uppdaterad 2019-12-29

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.5 / 5. Antal röstande 22

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

34 reaktioner på ”Mögel – dess hälsoeffekter och symptom”

 1. Hej LFS!
  Vi eldar en hel del i vår kamin och undrar bara eftersom man ibland ser lite vitt eller grönt i ändarna på vedklabbarna. Eftersom vi har en liten bebis blev jag lite orolig att det är farligt att lagra och elda denna veden med tanke på den lille? Idag har vi veden inne några dagar innan vi eldar den.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Tomas,

   Med tanke på att det i allmänhet brukar finnas mycket mögel på ved, så bör man inte förvara eller torka sådan inomhus. Veden är ofta fuktigare än luften inomhus. När fukt avges från veden följer det med en massa mögelmetaboliter ut i luften. Vissa personer är känsligare för exponering och är kanske sensibiliserade. Dessutom vet vi idag med bestämdhet att barn i regel är känsligare än vuxna. För att hålla så god inomhusmiljö som möjligt bör man därför inte ta in veden innan den ska eldas.

 2. Hej,
  Tack för gedigen och bra information på er hemsida. Jag har stor nytta av er kunskap. Nu skulle jag behöva lite råd.

  Jag bor i en villa uppförd -06 sen 1½ år tillbaka. Villan står på en varmisolerad krypgrund. Ett par månader efter inflytt gick avfuktaren(kondens) sönder och krypgrunden stod sedan utan avfuktare i ett halvår. När jag upptäckte att syllen var fuktig och svartprickig på vissa ställen beställde jag en acetec evodry från er som idag står och avfuktar i krypgrunden. Dock är jag orolig för vilken skada som kan ha uppstått under det halvåret då det saknades avfuktare. Jag kan som sagt se att det finns svarta prickar på syllen på vissa ställen men jag är också orolig för att det kan ha krypit upp mögel vidare längre upp i huset. Saken är att jag upplever illamående när jag är hemma vilket försvinner när jag åker hemifrån men kommer tillbaka när jag är hemma igen och detta gör att jag är orolig för att det finns mögel nånstans där jag inte ser. Jag vet inte vad jag ska göra för att kolla upp detta eller vem jag kan vända mig till för att få hjälp med undersökning. Jag har pratat med mitt försäkringsbolag men får bara tillbaka att det borde vara lugnt iom att jag har installerat avfuktare men det köper jag inte.

  Vet ni vem jag kan vända mig till eller vad jag borde göra? Jag bor i Östergötland.

  Tack igen för all hjälp!

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Niklas,

   Det var oturligt att kondensavfuktaren gick sönder. Dock införskaffade du sedan en ordentlig krypgrundsavfuktare som är avsedd för ändamålet, vilket är bra. Det går att kontrollera inomhusmiljön genom att ta ett s.k. DNA mögeltest. Det detekterar om avvikande mängder av olika vanliga mögelarter finns uppe i huset. Läs gärna mer om testet i vår butik. Det går också att prova sätta krypgrunden i undertryck, vilket kan göras genom att serieinstallera en undertrycksfläkt till avfuktaren. Kommer luft upp från krypgrunden i huset kan man på så sätt motverka det.

 3. Hej! Vi, två vuxna och tre barn (5-10 år)har flyttat in i ett nybyggt hus (huset är 1,5 år). Jag och min man upplever att luften är väldigt torr. Jag får hostattacker och ett av våra barn hostar på nätterna. Jag vaknar ofta med ont i halsen och barnen klagar ibland på torrhet i näsa och svalg. Problemen är värre på vintertid, under sommaren bättre. Vi har köpt en hygrometer och luftfuktigheten varierar men när jag jämför med luftfuktigheten på mitt jobb (där jag inte upplever luften som torr) är det inte torrare hemma hos oss. Idag är det till exempel 50% RF. Så, om luften inte är torr, varför känns den så torr? Känner inte någon avvikande lukt i hemmet. Vi har FTX ventilation. / Carina

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Carina,

   Hur mycket fukt luften innehåller beror på temperaturen. Under vintern när det är kallare kan inte luften innehålla så mycket fukt som under sommaren. Att enbart mäta relativ luftfuktighet blir missvisande. Bättre är egentligen att mäta den absoluta fuktigheten, vilken kan benämnas som gram vatten per kubikmeter luft. 50%RF på vintern är absolut torrare än 50%RF på sommaren. Det kan vara lite svårt att initialt greppa dessa förhållanden. Mer utförlig beskrivning finns på sidan: Fukt

   När det blir torrare i luften kan hälsoeffekter uppstå, likt irritation i slemhinnor. Bra kan vara att i förebyggande syfte undersöka hemmet så att fukt och mögelskada inte finns.

 4. Marietta Helmvee

  Hej
  Om man varit utsatt och andats in rikligt med mögelsporer och fått biverkningar i lungorna av dessa, skulle man då kunna ång-andas in kollodialt silver som självhjälp för att snabbare bli fri från slem och hosta?
  Min läkare vill bara skriva ut astma mediciner, men det är inte astma jag har, och vill inte behöva få i mig konstgjorda läkemedel.
  Vänligen Marietta

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Marietta,

   Mögel innebär långt mycket mer än enbart sporer. Till exempel kan en mögelart inom Aspergillus avge mer än 80 olika metaboliter (sekundärämnen, partiklar). Sporer är en av dessa metaboliter, som man kan få hälsoeffekter av att exponeras för.

   Vi får som företag inte rekommendera alternativa preparat likt kolloidalt silver utöver de områden där det är godkänt idag. Det är godkänt för desinfektion av byggnadsmaterial och för vattenrening. För dessa ändamål saluför vi CleanZip som eget varumärke.

   Om man inte är nöjd med rekommendationen från läkare så finns möjlighet att ta kontakt med näringsmedicinare etc. Det kan kanske vara bra, om möjligt, att samköra dessa olika professioner för att få till optimal hjälp. Som enskild individ ansvarar man själv för de beslut ifråga som tas.

 5. Hej LFS,
  Jag har haft besvär med hälsan i många år. I somras skickades ett urinprov till The Great Plains Laboratory i Kansas i USA. Jag har mycket höga värden av olika mögeltoxiner. Sedan har jag även höga värden på Kvicksilver och Arsenik. Allt detta är ett stort frågetecken.
  Hälsningar Staffan Nyberg

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Staffan,

   Ditt inlägg flyttades hit till denna sidan då det bättre passar in här.

   Vissa personer är enligt forskning känsligare för påverkan av tungmetaller och mögelgift. Det kan bero på DNA-uppsättning och/eller vissa tillstånd. Vården här i Sverige har ännu inte i närmare mån börjat hantera test eller åtgärder gällande mögelgifter. Man kan söka specialistvård och även försöka samköra med en näringsmedicinare. Ett steg på vägen är att kontrollera hus och arbetsplats om det kan finnas fuktskador som innebär mögel- och bakterietillväxt och kemiska emissioner. Finns det skador bör man inte vistas där. Vidare kan man kontrollera om allergi mot mögel föreligger och om man har överväxt av svamp eller mögel i mage-tarm. Det är viktigt att se över och om möjligt förbättra sina vanor gällande kost och sömn. Det är dock ett område där vi inte kan ge direkt support.

 6. Hej !

  När jag läser denna hemsida om mögel och hälsoeffekter så stämmer många symtom in hos mig .

  andfåddhet – andningsbesvär

  Jag bott i svartmögel hus över 15-20 år . Numera är det här huset obebott och öde pga dödsbo och svårt angripet av svartmögel och ev hussvamp . Jag flyttade ut mars 2018. När jag kommer dit så kan jag knappt vara där inne förrän jag blir påverkad huvudvärk, problem med ögonen ,trötthet ,förkyld hela tiden , andfådd , hosta , mycket andra symtom.

  Jag har hela tiden snuva som ej går bort . Fast jag ej är förkyld, lite ögon problem om jag besöker dödsboet , andra besvär . Jag har blivit lite bättre sedan jag flyttat fast hälsoproblem ligger kvar .

  Jag har mindre huvudvärk i det nya boendet . Annars hade jag kronisk huvudvärk varje dag eller

  migrän när jag bodde i dödsboet . Kronisk klåda . Eller så har mina andningsbesvär orsakat av mögel och jag har fortfarande aningsbesvär/Andfåddhet . Jag är fortfarande ofta små förkyld och hostig . Även här andningsbesvär/Andfådd oavsett förkylning eller inte .

  andfådd kan ev orsakas av anemi pga riklig mens med klumpar eller någon annan bakom liggande sjukdom tex hjärtsvikt ( min far hade det och vi har hjärtsjukdomar i släkten både på far och mor sida)Så fort jag går eller cyklar blir jag andfådd.. Jag måste stanna och vila .kroppen känns

  orkeslös ingen energi . Andfådd blir jag när jag går korta turer eller ska lägga mig för att sova . Får jag andningsbesvär. Främst är det värsta när jag cyklar måste jag stanna och vila flera gånger min kropp känns trött och orkeslöst även när jag går i trappor, går promenad ,backar eller skogen . Jag är som en gammal hund /80 åring . .precis så här hade far innan sin hjärtinfarkt och vi gjorde obduktion efter dödsfallet och det visade att han hade vänster kammar akut hjärtsvikt. Jag tror att jag inte har det problemet . Vem vet om jag har ärvt pappas hjärtsvikt . Det lär märkas … jag hostar och sover med två-tre kuddar . När jag ska lägga mig så blir andningen tung och det känns jobbigt även när jag cyklar,går ,går i trappor mfl.

  I slutet av februari och början på mars var en granne i Stockholm då Stockholm hade hög tal av corvid-19. Det här var innan ni fick ert första fall av corvid-19 i Västernorrland. Hon kom hem och blev sjuk hade alla symtom utom hosta .hon testade ej . Sedan blev jag också sjuk i samma veva . Hade problem med andning ,hosta ,snuva .orkade knappt ut med katten min kondition var väldig dålig . Jag var även ute på cykel tur

  till säbråkyrka jag orkade knappt cykla tog minst 3 timmar dit .brukar ta 1 timme dit . Fick stanna flera gånger för att vila och hämta andan. Jag blev pigg juli -augusti.då mådde min kropp relativt bra. Under april byte jag däck på min cykel jag hade ingen ork i kroppen . Muskelsvaghet . Kunde knappt byta däck .Jag fick vila flera gånger och det tog flera timmar fast det brukar ta 1 timme för både däcken det tog 4 timmar för att byta båda däcken . Andningen var inte heller bra . Hade noll ork i kroppen . Min kropp var helt slut jag har aldrig upplevt att min kropp är så här slut efter en förkylning. Det tog ca flera månader att kroppen hämtades . Självklart kan det vara helt annat än corvid-19 .

  Ingen av oss uppsökte sjukvård.

  Det här är sant .. Min kropp var helt slut och hade andningsproblem . Jag kände inte igen min kropp under slutet av februari-maj . Maj blev det lite bättre och jag fick återigen förkylning .

  1. Svårighet att svälja beskrivning

  Det här kan vara orsaken att jag har hög konsumerat läsk sedan början på 1990 -talet . Minst 2 liter dagligen eller mer .det behöver inte vara det som har orsakat det . förstår inte mig hur jag lever . Ni som kan äta och dricka normalt . Jag varken dricka eller äta normalt . Jag kan lika gärna helt sluta äta och dricka . För jag har svårt att dricka vätska och det fastnar också och det dröjer innan det åker ned i magsäcken . Även vanlig mat gör det så . Ni förstår inte vilket helvete jag har varje gång jag ska dricka eller äta . Det är oerhört jobbigt att ingen tar mig på allvar . Det här är

  inte kopplat till psyket .som ni tror att det är . Ni förstår inte hur jobbigt det är . Ni har inga problem med att svälja och det fastnar hela tiden vare sig det är mat eller vätska . Gör ont vid

  sväljning och det känns när maten går ned ifrån halsen – matstrupen och magsäcken Jag är torr mun och är törstig .

  Något gör att det fastnar vid halsen och svårt att dras ned i matstrupen. Ni tror att jag bara inbillar mig . Om några månader är det risk att ni får hämta en benrangel. Kanske inte men det är inte kul längre att ha svårigheter att svälja . Om ni hade mitt problem skulle ni vilja leva så ? På natten kan jag inte sova pga slem som stör halsen . Det är mycket slem som stör . Ni har inte det här problemet ni förstår

  inte . . Provat spy men det fungerar ej blir inte bättre . Hosta hjälper inte så mycket heller . Dricka vatten som fastnar då och då som tar tid att gå ner hjälper inte heller så mycket . När jag dricker vatten ökar slem och får mer slem som blir jobbigt måste svälja ned.

  har även svårt att svälja vis mat främst kött, kyckling . Ris,pomesfrites ,strips ,chips ,popcorn, pizza, mjukt bröd, frukt ,cornflakes mfl. Det fastnar och det gör väldigt ont när maten sväljs ned . Ibland får jag spy med fingrarna för att få upp maten . Så här har jag haft ca 5-7år . Har det här varit cancer borde jag ha dött nu . Jag får ofta stå och äta för att slippa problem. Men händer även att det fastnar då också. Det verkar vara trångt matstrupen eller något annat fel . Jag lever ju än . Jag har högkonsumtion av läsk sedan 1990 fram till nu . Kan vara del av orsaken . Har hänt fått tryck över bröstet vet ej vad som orsakar det

  Migrän

  Jag har migrän till och från . Migränen kan vara lätt till kraftig . Jag får förvarning vid migrän . Synen blir suddig, sicksack blixtrar , flimrar sedan svår huvudvärk. Har haft tandköttet kvar länge men de är borta nu men migränen återkommer främst när jag har sovit dåligt , ätit choklad, banan . Eller vid andra situationer.

  Riklig mens med klumpar

  Jag får ofta byta mens skydd och får ofta klumpar i mensen . Jag brukar få ont i ryggen vid mens . Känner smärta i magtrakten .

  Kan dessa hälsoproblem orsakat av långtids utsatt för svartmögel ?

  Marie H

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Marie,

   Det är mycket svårt att säga vad hälsoeffekter beror på, särskilt utan läkarbesök och på distans som genom kommentarsfunktionen här. Man brukar behöva göra en fuktteknisk utredning gällande huset, samt besöka vårdgivande instans som har kunskap om detta med inomhusmiljö.

   Bristande inomhusmiljö såsom varierande typer av fuktskador och mögel kan potentiellt drabba hälsan. Det kan ge kedjeeffekt varvid man också mår psykiskt dåligt. Vi har definitivt inte skrivit eller sagt att man utan ordentlig utredning kan förklara bort skador i inomhusmiljö och potentiella hälsoeffekter genom att säga att det är psykiskt. Just detta område med hälsoeffekter arbetar vi inte inom, men vi stöter ofta på det och har forskat en del, samt lagt ut lite information här på hemsidan.

   Hoppas du finner lindring och bott gällande de symtom som nämns. Misstänker du ett specifikt hus som orsak är det bra att ta dit fukttekniker för utredning. Vid misstanke bör man också hålla sig därifrån tills resultat gällande utredningen kommit. Det går även att grovt sett använda sig av uteslutningsmetodik. Då är man ifrån huset ett tag för att utvärdera om man känner sig bättre. Kommer symtombilden tillbaka när man åter vistas i huset kan misstankegraden om fuktskada, mögel och/eller materialemissioner etc. öka.

 7. Hej LFS.

  Flyttade till nytt boende i slutet av Februari. Då fick jag och dottern som bor i bostaden återkommande bihåleinflammationer. Jag börjar bli mer och mer irriterad på hyresvärden som ej gör något åt detta. Då våra symtom började i samband med flytten så tror vi sannolikt att detta är något med vår inomhusmiljö att göra.
  Får återkommande bihåleinflammation med slembollar som lägger sig långt bak i bihålan. Har även varit hos en önh läkare där den inte kan säga att detta beror på inomhusklimatet till hundra procent, men läkaren ifråga tror det till ganska stor del. Då detta inte bara drabbar mig.

  Finns det på något vis någon typ av mätning i lägenheten som man kan utföra? Och vet du i sådant fall hur mycket en sådan undersökning/mätning kan komma att kosta?

  Mvh Kristoffer.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Kristoffer,

   När det är flera personer som uppvisar samma symtom och hälsoeffekter är det än större anledning att kontrollera om det kan ha med inomhusmiljön att göra. Just bihåleinflammation och problem med luftvägarna är ganska vanliga s.k. sjuka hus symtom. Andra anledningar kan självklart också vara förorsakande. Dock är det av vikt att kontrollera, utföra fuktmätning och göra en fastighetsteknisk undersökning. Sådan bör inte enbart göras gällande miljön inomhus, utan måste även sträcka sig till att omfatta byggnadens klimatskal och riskkonstruktioner.

   Det äär hyresvärdens skyldighet enligt flera lagar att redan vid misstanke om bristande inomhusmiljö undersöka. Vad mätning och fastighetsteknisk undersökning kostar kan jag inte svara på utan att veta mer om själva husett. Man kan räkna med mellan 3.000 till 10.000 kr i normalfallet. Allt beror på hur mycket som ska gås igenom och om ingrepp i konstruktioner måste göras. Om man misstänker mögel och fuktskaderelaterade bakterier så finns DNA mögeltest att utföra vilket kostar drygt 2.500kr. Se vår butik för DNA testet. Ibland kan det röra sig om kemiska ämnen som inte DNA analysen känner av. Då kan andra typer av test behövas, om man inte redan innan kan finna ev. skada och åtgärda denna. Du kan om hyresvärden inte responderar anmäla till Miljöförvaltningen i kommunen. De har tillsynsansvar.

   Hoppas att ni blir kvitt era symtom och hälsoeffekter oavsett vad det beror på! Ett test kan vara att bo på annat ställe ett tag för att se om man blir friskare. Då kan det peka på brister i miljön i nuvarande boende.

   Mvh LFS

 8. Hej!
  Jag har svåra problem med återkommande röda, kliande och torra eksem i ansikte, på hals och armar och runt ögonen som är torra, kliande och ibland röda. Vissa fläckar försvinner inte från armarna men nya rödheter uppstår när det blir som värst. Jag kan ha vistats vid fuktskada förut och är allergisk mot ett vist konserveringsmedel, men nu har jag läst och undrar om mina utslag kan komma av mögelförgiftning eller mögelallergi?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Emma,

   Det är svårt att säga om symtomen du upplever kan bero på mögel och/eller kemiska ämnen i hus. Rent generellt kan dessa hälsoeffekter sorteras in under begreppet sjuka hus, men det finns även allergiska besvär och annat som kan ligga till grund. Viss allergi kan förorsakas av vistelse i fuktskademiljö.

   Bra kan vara att göra pricktest för att se om någon allergi föreligger. Det går även att testa sig för s.k. SIgE panel mögel. Bra är även att testa om det kan finnas mögelskada i fastigheten där man bor och jobbar. Ett av testerna som är användbart är DNA mögeltest. Vi har detta i butiken om du vill läsa mer.

   Det kan också vara värt att se över sina matvanor och kosthållning. Om det skulle vara så att du vistas i skademiljö är det inte säkert att det hjälper. Besök hos specialiserad läkare och alternativmedicinare kan vara en väg att gå.

   Mvh LFS

 9. Hej, Jag bor i en hyresrätt lägenhet och idag jag har upptäckt att jag har mögel i sovrummet bakom nattbord. Jag och min man har problem med hälsan i några månader som vi har förknippats med följden efter covid 19 som vi hade i maj månad. Vi tänkte inte alls på något annat tills jag upptäckte mögel idag.Jag har problem med lungorna , hosta ,trötthet ,susningar i öronen osv , han kan inte sova , rinande ögon , trötthet osv. Hur vi kan reda på om vi har nån hälsoproblem av mögel och vilken hjälp vi kan kräva av hyresvärden ? Tack för svaret Mvh Emira Naprelac

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Emira,

   Mögel bakom möbler kan tyda på bristande ventilation eller att det finns köldbryggor i husets klimatskal. Köldbrygga är ett ställe där det blir kallare och på så sätt fuktigare, likt på ett svalt dricksglas en varm sommardag. Möjligen kan det vara läckage i väggen etc. Det måste undersökas.

   Mögel uppstår där det är för fuktigt. I sovrum vistas man många timmar och exponeringen blir därför, särskilt om det är en betydande mögelskada, sådan att hälsoeffekter kan uppstå.

   Covid-19 är via omfattande forskning sammanknippat med superinfektioner. Det innebär att man t.ex. kan drabbas av invasivt mögel i lungorna, och möjligen även i mage-tarm under och efter en infektion. Vi har skrivit lite på hemsidan om detta fenomen som uppmärksammas allt mer.

   Det är inte tillåtet att låta hyresgäster bo i miljö som kan ge hälsoeffekter. Därför är hyresvärden i regel skyldig att vid klagan och påpekan om bristande inomhusmiljö undersöka. Skulle skador uppdagas är hyresvärden skyldig att omgående åtgärda.

   Vill inte hyresvärden undersöka eller åtgärda kan man anmäla ärendet till kommunens Miljöförvaltning. De har tillsynsansvar och ska fatta beslut i frågan. Fattar de inte beslut kan man skriva till JO – Justitieombudsmannen. Fattar kommunen beslut som man inte är nöjd med ska det finnas möjlighet att överklaga hos Länsstyrelsen. Börja att prata med din hyresvärd. Skicka mail så att ni kan visa att ni klagat.

   Mvh LFS

 10. Hej!
  Jag jobbar i lokaler som inte har någon lukt mer än instängt, men får ont i huvudet, koncentrationsproblem, torr i ögonen, och lite andra problem.
  Försökt få se OVK men det handlar mest om flöde/ in/ut på luft, hur jag tillväga för kontrollera mig själv om jag har mögel i mig eller i lokalerna? Arbetsgivare är inte villiga att göra så mycket.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Susann,

   Rent generellt ska lokaler där man jobbar ha frisk luft och bra inomhusmiljö i övrigt. Att det luktar innestängt bör utredas och åtgärdas. Möjligen beror den innestängda lukten på fuktskada, mögel, bakterier och eller kemisk skada i något byggnadsmaterial. Alternativt beror lukten på att ventilationssystemet är bristfälligt eller feljusterat så att för låg mängd luftflöde ges etc..

   Arbetsgivaren har skyldighet att utreda då du berättar om dina upplevda symtom. Detta i enlighet med gällande lagar inom arbetsmiljö m.fl.. Vill arbetsgivaren inte fullfölja sitt åtagande kan du klaga hos Miljöförvaltningen i kommunen. Där har man tillsynsansvar och skyldighet att komma med beslut.

   Det finns olika typer av mögeltest och luftmiljöanalyser som kan göras, för att ta reda på om problem med miljön föreligger. Fuktskador och mögel kan leda till hälsoeffekter, men det är lite svårare att med dagens sjukvårdssystem och kunskap ta reda på exakt varför man har vissa symtom. Ett test är s.k. SIgE panel mögel, som kan konstatera om man är allergisk mot några olika arter av av mögel. Sök gärna specialiserad vård där man är vana vid att titta på inomhusmiljö i förhållande till hälsoeffekter, be om remiss.

   Mvh LFS

 11. Om man har drabbats av mögel i huset, behöver det lukta då? Tänker bla på svartmögel.

  mvh
  Håkan

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Håkan,

   Det är inte alltid att mögelskada i hus luktar, även om möglet sprider metaboliter till inomhusmiljön. Lukt från mögelsvamp består av olika kolväten, alkoholformiga ämnen. Vissa av dessa uppfattar vi som mögellukt. I värsta fall går man ovetandes om att det finns fuktskada i huset, som kan leda till hälsoeffekter. Bra är att göra grundlig egeninspektion eller ta in någon kunnig om man själv känner sig osäker.

   Mvh LFS

 12. Hej!
  När vi köpte vårat hus var det förhöjd fuktkvot. Antagligen varit det under väldigt många år.
  Vi installerade en undertrycksventilation.
  Jag undrar om en förhöjd fuktkvot innebär att det finns mögel? Är problemet åtgärdat när man installerat undertrycksventilation eller finns sporer/mögel kvar?
  Upplever en lukt, känns ”instängt”.
  Skulle vara så tacksam för svar, vill inte utsätta mig eller mina barn för en dålig inomhusmiljö.

  Mvh/Malin

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Malin,

   Förhöjd fuktkvot innebär att fuktmängden i byggnadsmaterial har varit för hög, över gränsvärdet 17%, som motsvarar 75% relativ fuktighet. Vanligen så överskrids dessa värden i källare, krypgrund och vind under årets olika säsonger. Med förhöjda fuktvärden kommer mögel och bakterier, som i sin tur kan avge många olika metaboliter såsom lukt etc. Det kan leda till hälsoeffekter hos dem som bor, vistas eller arbetar i miljön.

   Har mögelskadan väl skett kommer avfuktare inte att kunna få bort alla metaboliter även om dessa kan reduceras via avfuktningen. Undertrycksfläkt i krypgrund syftar till att vända luftflödet så att förorenad luft ej stiger uppåt från krypgrunden till vistelsemiljön. Det innebär inte att redan skedd kontamination uppe i miljön tas bort. Däremot kan undertrycket göra att nytt inte tillförs.

   Bra är att kontrollera och vid behov åtgärda ventilationen uppe i bostaden. Innestängd lukt kan vara en varningssignal om att något inte står rätt till. Det gäller att inspektera, göra en fastighetsteknisk utredning för att komma fram till lösning. Bättre är att förekomma symtom och hälsoeffekter.

   Mvh LFS

   1. Tusen tack för svar!
    Vem utför fastighetsteknisk utredning? Vilket företag kontaktar man?

    Är det möjligt att komma tillrätta med dessa mögelproblem eller bör man flytta? Vi har platta på mark.

    1. Ljungby Fuktkontroll

     Hej Malin,

     Det finns ett antal företag i Sverige som har fukttekniker, vilka kan inspektera, bedöma skadeomfattning och rådgöra. Vi täcker främst upp södra Sverige. Prova att Googla på fuktmätning, fuktutredning etc. så kan du få upp företag som verkar i din närhet. När det gäller mögel ovan platta på mark kan det ibland behövas omfattande åtgärder, likt ventilerat golv. Om man upplever hälsoeffekter och symtom som misstänks eller konstateras bero på mögelskada etc., kan det vara bra att inte längre vistas i miljön.

     Mvh LFS

 13. Susanne Forsberg

  Hej LFS!
  Hur farligt är det att elda med möglig ved? Jag har haft besvär av mögel förut då jag bott i ett flertal lägenheter där det varit endel mögel. Upplever nu att jag fått andningsbesvär och en djupgående hosta efter att vi varit på besök över jul och nyår hos min svärmor som eldade med möglig vet inomhus. Hon menar på att det är ofarligt och att jag förmodligen bara fått nån slags förkylning. Jag skulle därför gärna vilja få veta. Har fortfarande djupgående hosta och tungt med andningen.
  Mvh. Susanne

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Susanne, Ved som lagrats i utomhusmiljö brukar vara angripen av mögel, allt från ringa till mycket rikligt. Höstsäsongen har nu varit mycket fuktig och veden håller därför mer fukt än om den fått torka ut mer. När man tar in veden börjar den avge fukt och mögelmetaboliter till luften. Detta andas man in. För personer som är känsligare kan det innebära symtom. Under själva eldningen dras, om allt fungerar som det ska, möglet ut genom skorstenen. Ryker det in så följer det med både sot och annat som man kan fara illa av. Samma problem som med ved innebär även att ta in julgran utifrån. Mvh LFS

 14. Hej LFS,
  Vi har en vattenskada i vårt kök. Det skedde för 15 dagar sedan och hela köket är fuktskadat och kommer att rivas, torkas och sedan bytas ut. Vi bor på 46kvm och det luktar kraftigt i kök och vardagsrum. Det står nu en avfuktningsfläkt i köket i väntan på rivning. Jag undrar hur pass hälsoskadligt det är att bo och vistas i lägenheten.Särskilt som jag är gravid i åttonde månaden. Vi kommer att sätta upp plast för köket för att isolera mot övriga utrymmen.
  Tack på förhand

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Agneta, Vid vattenskada kan mikrober inom något dygn börja utvecklas. Det innebär att mögel, bakterier och svamp startar sin tillväxt. När så sker avger de mängder av metaboliter som sprids till inomhusmiljön. Lukt kan uppstå på så sätt samtidigt som fuktiga byggnadsmaterial kan avge lukt och andra typer av emissioner. Man bör inte vistas i fuktskademiljö. Snar avskärmning av köket samt undertrycksventilation där är viktigt. Detta kan enligt senaste forskning vara extra viktigt under graviditeten. Fukt- och mögelskada är förknippat med hälsorisker. Närmare svar än så är svårt att ge, förutom informationen som för övrigt finns på vår hemsida. Mvh LFS

 15. Hur kan man se att man fått mögel i lungorna ?
  Går det att se på röntgen ? eller blodprov ?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Camilla, Om man drabbats av rikligare invasivt mögelangrepp i lungorna, d.v.s. att mögel börjat växa på och i lungvävnaden, kan det ses genom röntgen. Det går även att ta prov på sputum, slem från lungor och bronker. Sådant prov kan visa om det finns infektion och orsaken till det, t.ex. angrepp av mögel. Mögel kan även om det inte växer i kroppen orsaka symtom i luftvägarna. Prova att ta kontakt med specialistläkare och/eller någon som kan bioresonans för att få vidare svar. Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Nisolex Krypgrundsisolering
Nisolex Krypgrundsisolering – Isolering för krypgrund

Krypgrundsisolering för läggning utan byggplast alternativt ovanpå byggplast i krypgrund. Nisolex Krypgrundsisolering används som passiv avfuktare och även för att utestänga radon.

Frakt beräknas utifrån t.ex. Eniro vägbeskrivning. Fraktkostnad räknas upp till 50 eller upp till 100 mil från Halmstad. Vi kontrollerar din beställning och korrigerar om fel val gällande fraktsträcka gjorts. Kontakt tas innan ev. korrigering. Normal leveranstid 1-9 vardagar.

Vid ångrat köp av produkten betalar kunden returen, retur kostnaden är individuell och baseras på hur lång retur sträckan är. Isoleringen returneras som styckegods som inte är staplingsbart vilket gör att kostnaden blir hög, ca pris exempel på retur per isoleringsrulle 1800kr till 5000kr beroende på hur lång sträcka isoleringen ska returneras.

Läs mer »
Sorptionsavfuktare
Acetec EvoDry 24P sorptionsavfuktare för krypgrund / Vind

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

24P är den kraftfullaste avfuktaren i serien Acetec EvoDry P.

Som sorptionsavfuktare lämpar 24P sig bäst för svala rum och applikationer likt krypgrund, vind, källare, lager etc.

För effektivast möjliga installation kan vi tipsa om hur man som bäst applicerar slangar för torrluftsdragning m.m.

Avfuktaren är utrustad med sladdansluten styr- samt övervakningspanel MPO-01 och energisnål hygrostatstyrning.

t-koppling-avfuktare
Förgrening till avfuktare

OBS! Avfuktarens utblås är 125mm, lägg till förgrening till avfuktare Artnr. 900044 här så du kan koppla på 2st 100mm slangar.

Filter till avfuktare

Läs mer »
CDT kran

CDT avfuktare kan kompletteras med denna nippelförsedda kran, vilken monteras på vattentanken för enkel tömning/kontinuerlig självdränering.

Läs mer »
CDP benstöd

Väggskena för upphängning av Dantherm CDP avfuktar medföljer avfuktaren vid leverans. Önskar man istället placera avfuktaren mot golv finns detta tillval i form av 2 st benstöd.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen