• Forskning sedan 1991
 • Gör-Det-Själv
 • Må-Fre 8-15
 • 0372-10010

Mögel – dess hälsoeffekter och symptom

Det är generellt känt och av ingående forskning framkommet att mögel för med sig hälsoeffekter och symptom hos oss då vi vistas i miljöer där möglet fått fäste eller där tillräckligt mycket luftburna sporer finns.

Mögelforskningen gör hela tiden avsevärda framsteg, men med den nya kunskapsbilden berättas också att ämnet är komplext. Mögel kan avge många olika typer av metaboliter vilka i sin tur har förmåga att fungera som inflammagener, allergener, toxiner eller symtomutlösande utan vidare hälsoeffekter. Det kommer ta ytterligare tid innan exakta svar ges vad som mögel orsakar och vad andra typer av fuktskadekällor leder till för hälsoeffekter.

Det vi inom saneringsbranschen ser då någon blivit drabbad t.ex. av mögel i krypgrund eller vind m.fl. ställen i hus talar sitt eget språk. Fälterfarenheten är den att mögel varierande kraftigt kan skada medan den medicinska kunskapen söker bevis på cellnivå och därför ligger efter.

I vilket fall som helst, även om man inte fått några direkta hälsoeffekter av en fukt- och mögelskada, är det viktigt att följa vissa saneringsregler och känna till att mögelskada kan kontaminera hela bostaden. Mer om det har vi skrivit på sidan: Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

Listade hälsoeffekter

Hos dem som vistats i sjuka hus ses en mängd olika hälsoeffekter. Hur man drabbas verkar vara individuellt även om stora likheter ses och skillnad bör också ligga i vad man utsatts för, likt olika arter av mögel etc. Ta notis om att det som listas här också kan ha andra orsaker än mikrobiell inverkan.

Mykosis
Med Mykosis menas att det bildas fungoid tillväxt där människa eller djur agerar värd. Vanligen drabbar Mykosis huden, andningsorganen, ögon, hjärtat, hjärnan, lever, njure och matsmältningsorgan. I fall där immunförsvaret av någon anledning är försvagat kan Mykosis innebära livsfarliga hälsoeffekter för den drabbade. Systemisk Mykosis drabbar främst personer med immunförsvarsnedsättning. Candidasis, Crypotococcosis och Aspergillosis är exempel. Dessa typer av invasiva mögel- och svamparter uppges öka i omfattning. Medicinska bekymmer ökar då resistens allt mer utvecklas, vilket leder till att man inom vården inte kan medicinera patienten. Första fallet av dödlig Aspergillosis har konstaterats, där man fann samma resistenta mögel hos patienten som i dennes hus samt i husets omgivning.

Livshotande medicin-azol-resistent mögel i natur och hus

Mykotoxikosis
För att bl.a. skydda sig mot rivaliserande mikrober bildar mögel olika giftiga substanser t.ex. Aflatoxin, Ochratoxin och Trichothecenes. Aflatoxin är en av de substanser som man kan få i sig via inandning. Toxinerna bildas av olika mögelarter som kan vara vanliga i fuktskadade hus. De toxiska gifterna benämns under samlingsnamn mögelgift. Forskning har visat att mögelgifter som medföljer vid intag av mat och dryck kan ha allvarlig hälsopåverkan. Här vet vi att cancer kan bildas. Kunskapsläget är inte så långt fram i frågan om mögel i hus kan orsaka cancer, men misstanken finns då det i somliga ärenden kring sjuka hus visat uppstå cancer hos fler personer än vad statistisk cancerprognos säger. Ämnet är komplext men om man tittar potentiella faktorer för cancerutvecklande så är det inte orimligt att mögel kan förorsaka sjukdomen eller t.o.m. vara direkt orsak. Inom detta område sker livlig debatt. Vissa parter som forskar i ämnet menar att rätt benämning för cancer skulle vara just Mykotoxikosis.

MYCOMIX

Bra för ökad förståelse av vad vi nedan sammanfattar och länkar till är att läsa sidan som handlar om projekt vid namn MYCOMIX. Allt mer forskning koncentreras på det faktum att mängden mögelgift i mat och dryck ökar. Olika team har nu tittat närmare på förhållandet mellan mögelgifter och hälsoeffekter hos känsliga personer som barn. Nuvarande gränsvärden visar sig vara för högt satta då olika mögelgifter tillsammans ger mer skada än om man analyserar dem var för sig, vilket tidigare gjorts. Man lägger även samman exponering från fuktskadade hus med födan vi intar. Detta är riktigt intressant.

Vidare viktigt att ta i beaktande är att även om akuta toxiska effekter inte uppstår, så kan kroniska följder mycket väl utvecklas över tid.

Allergi – Mögelallergi

Allergier orsakas av vårt immunförsvar som reagerar vid kontakt med något ämne. Immunförsvaret bildar allergiantikroppar (IgE, immunoglobin E). Vid fortsatt eller upprepad exponering av utlösande ämnen startar reaktioner i kroppen vilka visar sig i form av allergiska besvär. Vanliga symptom är rinnande ögon och näsa, trötthet, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och vissa rodnader eller utslag. Här räknas mögelallergi in. Allergibegreppet är idag kliniskt osäkert då forskarna behöver veta mer om kroppens immunförsvar och möglets mångfaldiga metabolitavgivning samt adjuvanseffekter för att kunna svara på vad som är allergi och vad som inte är det samt vilka uttryck det tar sig.

Hypersensitivitet – Hyperreaktivitet

Kan enklare uttryckas vara en typ av allergisk hälsoeffekt där överkänslighetsreaktioner ses. Immunförsvaret som redan har blivit aktiverat av mögelstimuli reagerar vid återkommande exponering kraftigt, antingen direkt eller fördröjt. I synnerhet kan luftvägarnas slemhinnor bli väldigt reaktiva. För somliga personer kan hypersensitivitet för mögel vara allvarligt och ge mycket svåra reaktioner även för andra typer av ämnen som parfymer etc.. Hypersensitivitet eller också kallat hyperreaktivitet är nu forskningsverifierat att kunna utlösas av mögelexponering. Den ökade känsligheten kan även benämnas miljöintolerans.

Mögel i hus ger miljöintolerans hyperreaktivitet AHR SHR

Anafylaktisk chock är för vissa “mögelsensitiserade” allvarligt då de vid inandning av mögel efter kort stund får en slags chock vilken kan leda till i det närmaste paralysering och förlust av medvetandet m.m.

HSP – High Sensitive Person

På svenska kallas en specifik personlighetstyp för Högkänslig. HSP-personer kan naturligt vara känsligare för mögel och andra fuktskadeföroreningar som finns i fuktskadade hus. Det är enligt vår forskning sannolikt så att HSP som vistas i mögelhus lättare drabbas av hälsoeffekter av varierande grad. Intressant vore om du som läsare vill titta vidare i länken här nedan och sedan berätta för oss om det kan stämma in på dig. Än så länge har vi fått mycket positiv feedback i frågan då många sjuka hus drabbade personer säger att det stämmer in på dem.

Högkänslig person kan drabbas hårdare av mögel

MCS eller TILT

Något som till del kan likställas vid hypersensitivitet är begreppen MCS som står för multipel kemisk känslighet och TILT som står för “toxic induced loss of tolerance”. Begreppen här har ännu inte blivit kliniskt erkända diagnoser men arbetet i den riktningen är på väg. Kopplingen till mögel och andra substanser som kan finnas i ett skadat hus är för många personer uppenbar. Överkänslighet eller intolerans kan utvecklas mot olika ämnen som parfymer, rengöringsmedel, dryck och mat. Hälsoeffekterna kan komma mycket snabbt efter exponeringen.

Astma

Inom sjukvården har man tidigare trott att mögel inte kan orsaka astma, utan enbart förvärra hälsoeffekten. Via studier är det nu konstaterat att fler nytillkomna astmafall finns där man utsätts för fuktskada och mögel. 2016 visade två svenska studier att astma och luftvägsinfektioner hos både barn och vuxna var vanligare i hus med fuktskada och mögel. Barn som under tidig ålder mögelexponeras drabbas oftare än ickeexponerad kontrollgrupp av astma under uppväxten. Mer om astma i förhållande mögelexponering och aktuella forskningsresultat har vi skrivit här:

Mögel kan ge sämre lungkapacitet

2011-03-13, Via Akademiska Sjukhusets avd. för Arbets- och Miljömedicin nådde oss nyheter om en multinationell studie kring fuktskadade hus och hälsopåverkan som uppmätts gällande lungor och lungkapacitet. Det visar sig att fukt och mögel i hus ger en accelererat försvagad lungkapacitet, i synnerhet hos kvinnor. Exakt varför fukt och mögel värre kan drabba just kvinnor vet man inte idag. Det spekuleras om faktorer som att testosteron kontra östrogen kan spela in, liksom hur mycket man vistas i huset. Män vistas i regel mindre tid i hemmet. Denna studie kan läggas ihop med andra där man sett långvarig negativ verkan på slemhinnorna i andningsvägarna samt att de av mögel långvarigt utsatta personer som blivit dåliga kanske inte kan räkna med att bli friska de närmaste åren, eller inte alls helt återhämta sig, vilket också stärks genom forskning i USA.

2013 års uppföljare till kunskapen om lungfunktionsnedsättning är att svartmögel som Aspergillus genom ett enzym kallat proteinase via olika processer kan lösa ut vårt ospecifika och direkta immunförsvar så illa att astma och hyperreaktivitet bildas, Se länkar här ovan.

Cystisk Fibros

Är ytterligare en lungsjukdom där man funnit att fler än 50% av patienterna har invasivt mögel av arten Aspergillus i lungorna. Det kan ev. finnas mörkertal här då man inte hos alla kontrollerat om mögelväxt finns.

Övriga Luftvägssymtom

Torrhosta nattetid kan vara en hälsoeffekt som förespeglar astma då man inandas mögel. Hosta kan också vara besvärande dagtid samt på morgonen när man stiger upp, särskilt om man ställer sig i duschen och andas in fuktig luft. Vissa personer hostar tills de tappar andan och slemhosta förekommer. Väsande pipande andning s.k. wheeze, andfåddhet och svårt att hämta andan är vanligt. Det kan göra ont i lungorna med en typ av brännande känsla.

Näsan och övre luftvägarna

Möglet når luftvägarna vid inandning och näsan är inte förskonad. Erfarenhet säger att man kan få näsblod, problem med rinnande eller torr och irriterad näsa. Bihåleinflammation (sinuit) är vanligt förekommande. Retning och nysning är andra effekter. Mögel kan liksom i lungorna bli invasivt och bildar då biofilm som kan vara svår att medicinskt råda bot på. Misstanke finns om att invasivt mögel kan avge mögelgift och andra substanser som ger vidare hälsoeffekter. I de övre luftvägarna finns luktbulben som även denna kan ta skada samtidigt som det här kan passera olika toxiska substanser upp i hjärnan. Se även Sarkoidos nedan då näsan kan svullna, få oregelbunden “apelsinhud” och missfärgas lila likt hos alkoholister (Lupus pernio).

Gällande munnen kan känsla av avvikande smak finnas, allt från metallisk, elektrisk, kemisk till illasmakande förekommer. Dålig andedräkt kommande från lungorna, tonsillit (inflammation i halsmandlarna med gula luktande varproppar) eller från magen via matstrupen. Ökad salivutsöndring nattetid med drägling förekommer så att kudden blir blöt. Tungan kan vara svullen, öm, ha inre klumpar och bli angripen av svamp s.k. torsk eller candidainfektion (oral candidos). Candidainfektionen kan finnas som patogen i andra delar av kroppen som i mage och tarm. Effekter som svårt att svälja och känsla av trång matstrupe med följd att man lättare sätter i halsen kan besvära.

Ögonbevär

Ögonen kan kännas torra, kliande och irriterade. Rinnande ögon förekommer också med ibland ökad “sömn” i ögonvrån då man vaknar. Irritation med röda ögonvitor ses. Vissa personer får hälsoeffekter som ljuskänslighet och/eller dimsyn, med svårigheter att sitta framför dator eller TV samt vistas ute i skarpt solljus. Nystagmus förekommer där ofrivilliga ögonrörelser plötsligt under varierande långa stunder och intensiteter dyker upp.

Öronbesvär

Susning och ringning i öronen, även kallat tinntus kan följa på exponering i ett fuktskadat hus. Ökat tryck innanför trumhinnan kan orsaka vidare besvär. Nedsättning av hörsel och allmän obehagskänsla, s.k. ljudkänslighet förekommer. Kopplat till detta kan vara känsla av yrsel och balanssvårigheter.

Hudbesvär

Ej ovanligt är att möglets inverkan manifesteras genom hudbesvär. Genom den kroppsliga och nervsystemspåverkande effekten kan sjuk person vara röd till rödflammig eller blek i hyn och ha svårt att bli solbränd, annat än bli röd och bränd efter solning. Plötsligt uppblossande röd ansiktsfärg är ett effektexempel. Mögelväxt i hyn kan ge olika typer av utslag och som nedanstående text beskriver finns även hudgranulom med i bilden. Lättirriterad och känslig hud där man inte tål parfymer eller lotioner är vanligt. Lätthet att få blåmärken och blödning, klåda, sveda, eksem, torr hy, kittlande-stickande känsla, känselbortfall och överkänslighet vid beröring är andra symtom. Lätthet att få statiska stötar ökar.

Mögel i hus kan ge eksem och atopisk dermatit

Naglarna kan bli spröda, missfärgade och få vita prickar. Håret kan bli sprött, håravfall och antalet gråa hår kan öka.

Sarkoidos samt Granulom

Sarkoidos benämns även Schaumanns sjukdom. Vid mögelstimuli som leder till inflammation sker ansamling av immunförsvar i olika organ samt vävnader för att bekämpa möglets skadliga effekter. Det kan bildas varierande stora knölar likt ärrvävnader, kallat granulom, vilket nedsätter effekten i organet som drabbats. Ses ofta i lungorna men även i andra organ och kan manifesteras genom sämre lungkapacitet etc. samt ses som hudgranulom. Akut sarkoidos kallas Löfgrens syndrom. Denna variant har ett snabbare förlopp, ofta med feber och ledvärk synonymt artrit, t.ex. i fotlederna där granulom också hos vissa kan ses i huden utanför fotleden. Knölros kan följdutvecklas.

Mögel i hus kan ge sarkoidos och granulom som hälsoeffekter

Systemisk inflammation i kropp och hjärna

Här kommer vi in på det större området som av vissa kallas för ospecifika symtom. Mögel är av allt fler utpekat som både direkt och indirekt inflammatoriskt och toxiskt. Hälsoeffekternas lista är mycket lång och man kan först därför tycka att det är rent nonsens som framkommer, särskilt om det inte finns förkunskap inom området då kunskapen ska inhämtas. Vi har skrivit en hel del om dessa inflammationsdrivna och toxiska effekter som blir följden av mögelexponering vilket framkommer genom länkarna längre ner i texten här. En kortare sammanställning lyder som följande:

Värk nämns ofta där man får ont, som molande, stickande eller huggande smärta, på antingen något specifikt ställe som i organ eller leder. Ont i urinblåsan, urinröret och njurarna. Urinträngningar och akut återkommande behov av att snabbt komma till toalett för att kissa ses. Ökat proteininnehåll i urinen samt skummande urin ses hos vissa mögeldrabbade.

Vandrande värk är ett stort bekymmer som är svårt att diagnosticera och komma åt. Artrit kan som exempel vara direkt sammanknutet med möglets inverkan. Fibromyalgi-liknande värk och huvudvärk är vanligt. Stelhet och kramper, särskilt i vaderna nattetid och på morgonen.

Glutenintolerans kan föranledas av mögel och mögelgift i hus, mat och dryck

Funktioner i mage och tarm kan störas med varierande effekter såsom matallergier, glutenintolerans och laktosintolerans. Diarré kan bero på antingen akut mögelförgiftning eller infektion i mage och tarm med följder som inflammation. Sura uppstötningar har har med balansen i mage och tarm att göra och blir inte sällan ett besvär hos patientgruppen. Vi har lagt fram nya uppgifter kring hur mögel kan föranleda glutenintolerans på sidan:

Glutenintolerans vid inverkan av mögel samt mögelgift i hus

Mögelhus nu förknippat med mögel i tarmar och mögelgift i urin

Mögel i hus kan bli invasivt i lungorna under influensa – Aspergillom

Då möglet påverkar hjärnans och det centrala nervsystemets funktioner ges en mängd olika hälsoeffekter. Kronisk trötthet, humörsvängningar, minnessvårigheter, koncentrationsstörning, förvirring, hjärndimma, depression, självförtroendeförlust, svårigheter att bearbeta kriser och svåra upplevelser, svårt att finna ord och att tänka klart, oro, rädsla, socialiseringsproblem, logikstörning medföljande matematisk kunskapsförlust m.m. Här kan många olika exempel ges och det hela kan även leda till allvarligare problem där bipolära sjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt ALS och Alzheimer etc. uppstår. I det alltjämt växande forskningsmaterialet talas nu mer öppet om misstankar i koppling mellan mögel och ADHD-DAMP, Tourettes och Aspbergers (verbala och motoriska tics). Mer kunskap behöver inhämtas inom det totala området som är komplicerat. Vi vet att mögel har förmåga att modulera immunförsvaret så att andra patogener kan få lättare att angripa, varvid ovanstående problem utvecklas eller totalt sett förvärras.

Inandning av mögel immunaktivering neural kognitiv emotionell störning

ME/CFS

Relaterat till infektion och inflammation är ME/CFS kroniskt trötthetssyndrom. Forskning från 2013 visar att större delen av undersökt patientgrupp hade mögelgift i urinen. De flesta av dessa personerna hade också varit eller var fortfarande utsatta för vattenskadade hus. Vidare har CDC i USA nu lagt ut information på sin hemsida om att man misstänker mögel som förorsakande sjukdomen, men att forskning ännu saknas för fastställande av orsak.

Övriga hälsoeffekter

Obalans i kroppens system ses ofta genom förändringar i kolesterolvärden, sköldkörtelstörning, testosteronbrist-östrogenökning (hormonella rubbningar), onormalt blodtryck, blodsockerstörning etc. Hela systemet kan bli stört och hamna i obalans. Viktökning eller viktförlust, beroende på hur man är drabbad och vilken gentyp man har. Fertilitets- och menstruationsstörning. Sexlusten kan utebli. Hos män ses erektionsproblem.

Ofta ökar lymfkörtlarna i storlek, olika svullnader, knölar och muskelknutor kan dyka upp t.ex. i nacken eller huvudet.

Kroppen kan svullna vilket ger sig uttryck i svullna vader och fötter, ödem. Njurar, lever och andra organ kan inflammeras eller bli nedsatta på annat sätt.

Sömnstörningar förekommer och riklig nattlig svettning kan ges. Svettning kan öka vid trötthet och transpirationslukt vara besvärande.

Hjärtproblem med oregelbundna slag, rusning, brännande känsla, smärta och vidare misstänkta effekter som hjärtinfarkt.

Hälsoeffekter kan upplevas genom svårigheter med fysisk ansträngning där man mycket lätt blir andfådd och yr samt kanske illamående, jämte muskelsvaghet och ont i musklerna samt lederna. Det kan efter lätt till måttlig fysiskt ansträngning vara svårt att återhämta sig.

Olika typer av autoimmuna sjukdomar verkar vara förknippat med mögel, t.ex. Kawasakis sjukdom, Henoch Schönleins Purpura, Sarkoidos, Astma, Hypotyreos m.fl.

Mögel i hus kan ge autoimmun sjukdom – sjuk av mögel

MVOC

MVOC står för “Microbial Volatile Organic Compounds” som bildas av bl.a. mögel. MVOC kan ibland uppfattas av den mänskliga näsan och indikerar risk för den s.k. “Sjuka-Hus-Sjukan” (även kallad SBS, “Sick-Building-Syndrome” eller BRI, “Building Related Illness”) genom att huset luktar ungefär som en fuktig jordkällare. När man tydligt kan uppfatta denna lukt brukar mögelangreppet vara långt gånget och omfattande. Nämnas ska också att ett mögelangrepp inte alltid luktar men ändå kan avge skadliga ämnen och partiklar. 

Symptom hos människan ger sig uttryck genom ofta förekommande förkylningar, trötthet, koncentrationssvårigheter, astma, andra luftvägssymptom och i vissa fall utbrändhet och utmattningsdepression med mera. En senare mer utarbetad förklaring till varför man kan reagera med dessa symptom kan utläsas genom artikeln mögel-barn-stress. Vidare visar nyutkommen forskning att lukt från mögel, d.v.s. olika alkoholer kan föranleda allvarliga neurologiska sjukdomar genom påverkan av kroppens grundläggande och viktiga funktioner, se Mögel kan genom 1-octen-3-ol förorsaka Parkinsons.

I hus med mögeltillväxt i t.ex. ventilationssystem, källare, platta på mark, krypgrund och vindsutrymme löper de boende risk att drabbas av ovanstående. Även intag av möglig mat kan innebära smitta.

Genom förebyggande åtgärder som installation av lämplig avfuktare undviker man att drabbas av dessa av mögel orsakade hälsoeffekter.

Är skadan redan ett faktum måste orsaken utredas. Ofta leder denna utredning till sanering ev. utbyte av smittat material såsom isolering m.m. samt installation av avfuktare. Kostnaden för hårt drabbade hus kan vara hög och i regel gäller inga försäkringar inför denna typen av skada och åtgärdande.

2006-10-25
Uppdaterad 2019-12-29

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

22 tankar på “Mögel – dess hälsoeffekter och symptom”

  • Hej Camilla, Om man drabbats av rikligare invasivt mögelangrepp i lungorna, d.v.s. att mögel börjat växa på och i lungvävnaden, kan det ses genom röntgen. Det går även att ta prov på sputum, slem från lungor och bronker. Sådant prov kan visa om det finns infektion och orsaken till det, t.ex. angrepp av mögel. Mögel kan även om det inte växer i kroppen orsaka symtom i luftvägarna. Prova att ta kontakt med specialistläkare och/eller någon som kan bioresonans för att få vidare svar. Mvh Jerker

   Svara
 1. Hej Jerker,
  Vi har en vattenskada i vårt kök. Det skedde för 15 dagar sedan och hela köket är fuktskadat och kommer att rivas, torkas och sedan bytas ut. Vi bor på 46kvm och det luktar kraftigt i kök och vardagsrum. Det står nu en avfuktningsfläkt i köket i väntan på rivning. Jag undrar hur pass hälsoskadligt det är att bo och vistas i lägenheten.Särskilt som jag är gravid i åttonde månaden. Vi kommer att sätta upp plast för köket för att isolera mot övriga utrymmen.
  Tack på förhand

  Svara
  • Hej Agneta, Vid vattenskada kan mikrober inom något dygn börja utvecklas. Det innebär att mögel, bakterier och svamp startar sin tillväxt. När så sker avger de mängder av metaboliter som sprids till inomhusmiljön. Lukt kan uppstå på så sätt samtidigt som fuktiga byggnadsmaterial kan avge lukt och andra typer av emissioner. Man bör inte vistas i fuktskademiljö. Snar avskärmning av köket samt undertrycksventilation där är viktigt. Detta kan enligt senaste forskning vara extra viktigt under graviditeten. Fukt- och mögelskada är förknippat med hälsorisker. Närmare svar än så är svårt att ge, förutom informationen som för övrigt finns på vår hemsida. Mvh Jerker

   Svara
 2. Hej Jerker!
  Hur farligt är det att elda med möglig ved? Jag har haft besvär av mögel förut då jag bott i ett flertal lägenheter där det varit endel mögel. Upplever nu att jag fått andningsbesvär och en djupgående hosta efter att vi varit på besök över jul och nyår hos min svärmor som eldade med möglig vet inomhus. Hon menar på att det är ofarligt och att jag förmodligen bara fått nån slags förkylning. Jag skulle därför gärna vilja få veta. Har fortfarande djupgående hosta och tungt med andningen.
  Mvh. Susanne

  Svara
  • Hej Susanne, Ved som lagrats i utomhusmiljö brukar vara angripen av mögel, allt från ringa till mycket rikligt. Höstsäsongen har nu varit mycket fuktig och veden håller därför mer fukt än om den fått torka ut mer. När man tar in veden börjar den avge fukt och mögelmetaboliter till luften. Detta andas man in. För personer som är känsligare kan det innebära symtom. Under själva eldningen dras, om allt fungerar som det ska, möglet ut genom skorstenen. Ryker det in så följer det med både sot och annat som man kan fara illa av. Samma problem som med ved innebär även att ta in julgran utifrån. Mvh Jerker

   Svara
 3. Hej!
  När vi köpte vårat hus var det förhöjd fuktkvot. Antagligen varit det under väldigt många år.
  Vi installerade en undertrycksventilation.
  Jag undrar om en förhöjd fuktkvot innebär att det finns mögel? Är problemet åtgärdat när man installerat undertrycksventilation eller finns sporer/mögel kvar?
  Upplever en lukt, känns ”instängt”.
  Skulle vara så tacksam för svar, vill inte utsätta mig eller mina barn för en dålig inomhusmiljö.

  Mvh/Malin

  Svara
  • Hej Malin,

   Förhöjd fuktkvot innebär att fuktmängden i byggnadsmaterial har varit för hög, över gränsvärdet 17%, som motsvarar 75% relativ fuktighet. Vanligen så överskrids dessa värden i källare, krypgrund och vind under årets olika säsonger. Med förhöjda fuktvärden kommer mögel och bakterier, som i sin tur kan avge många olika metaboliter såsom lukt etc. Det kan leda till hälsoeffekter hos dem som bor, vistas eller arbetar i miljön.

   Har mögelskadan väl skett kommer avfuktare inte att kunna få bort alla metaboliter även om dessa kan reduceras via avfuktningen. Undertrycksfläkt i krypgrund syftar till att vända luftflödet så att förorenad luft ej stiger uppåt från krypgrunden till vistelsemiljön. Det innebär inte att redan skedd kontamination uppe i miljön tas bort. Däremot kan undertrycket göra att nytt inte tillförs.

   Bra är att kontrollera och vid behov åtgärda ventilationen uppe i bostaden. Innestängd lukt kan vara en varningssignal om att något inte står rätt till. Det gäller att inspektera, göra en fastighetsteknisk utredning för att komma fram till lösning. Bättre är att förekomma symtom och hälsoeffekter.

   Mvh Jerker

   Svara
   • Tusen tack för svar!
    Vem utför fastighetsteknisk utredning? Vilket företag kontaktar man?

    Är det möjligt att komma tillrätta med dessa mögelproblem eller bör man flytta? Vi har platta på mark.

    Svara
    • Hej Malin,

     Det finns ett antal företag i Sverige som har fukttekniker, vilka kan inspektera, bedöma skadeomfattning och rådgöra. Vi täcker främst upp södra Sverige. Prova att Googla på fuktmätning, fuktutredning etc. så kan du få upp företag som verkar i din närhet. När det gäller mögel ovan platta på mark kan det ibland behövas omfattande åtgärder, likt ventilerat golv. Om man upplever hälsoeffekter och symtom som misstänks eller konstateras bero på mögelskada etc., kan det vara bra att inte längre vistas i miljön.

     Mvh Jerker

     Svara
  • Hej Håkan,

   Det är inte alltid att mögelskada i hus luktar, även om möglet sprider metaboliter till inomhusmiljön. Lukt från mögelsvamp består av olika kolväten, alkoholformiga ämnen. Vissa av dessa uppfattar vi som mögellukt. I värsta fall går man ovetandes om att det finns fuktskada i huset, som kan leda till hälsoeffekter. Bra är att göra grundlig egeninspektion eller ta in någon kunnig om man själv känner sig osäker.

   Mvh Jerker

   Svara
 4. Hej!
  Jag jobbar i lokaler som inte har någon lukt mer än instängt, men får ont i huvudet, koncentrationsproblem, torr i ögonen, och lite andra problem.
  Försökt få se OVK men det handlar mest om flöde/ in/ut på luft, hur jag tillväga för kontrollera mig själv om jag har mögel i mig eller i lokalerna? Arbetsgivare är inte villiga att göra så mycket.

  Svara
  • Hej Susann,

   Rent generellt ska lokaler där man jobbar ha frisk luft och bra inomhusmiljö i övrigt. Att det luktar innestängt bör utredas och åtgärdas. Möjligen beror den innestängda lukten på fuktskada, mögel, bakterier och eller kemisk skada i något byggnadsmaterial. Alternativt beror lukten på att ventilationssystemet är bristfälligt eller feljusterat så att för låg mängd luftflöde ges etc..

   Arbetsgivaren har skyldighet att utreda då du berättar om dina upplevda symtom. Detta i enlighet med gällande lagar inom arbetsmiljö m.fl.. Vill arbetsgivaren inte fullfölja sitt åtagande kan du klaga hos Miljöförvaltningen i kommunen. Där har man tillsynsansvar och skyldighet att komma med beslut.

   Det finns olika typer av mögeltest och luftmiljöanalyser som kan göras, för att ta reda på om problem med miljön föreligger. Fuktskador och mögel kan leda till hälsoeffekter, men det är lite svårare att med dagens sjukvårdssystem och kunskap ta reda på exakt varför man har vissa symtom. Ett test är s.k. SIgE panel mögel, som kan konstatera om man är allergisk mot några olika arter av av mögel. Sök gärna specialiserad vård där man är vana vid att titta på inomhusmiljö i förhållande till hälsoeffekter, be om remiss.

   Mvh Jerker

   Svara
 5. Hej, Jag bor i en hyresrätt lägenhet och idag jag har upptäckt att jag har mögel i sovrummet bakom nattbord. Jag och min man har problem med hälsan i några månader som vi har förknippats med följden efter covid 19 som vi hade i maj månad. Vi tänkte inte alls på något annat tills jag upptäckte mögel idag.Jag har problem med lungorna , hosta ,trötthet ,susningar i öronen osv , han kan inte sova , rinande ögon , trötthet osv. Hur vi kan reda på om vi har nån hälsoproblem av mögel och vilken hjälp vi kan kräva av hyresvärden ? Tack för svaret Mvh Emira Naprelac

  Svara
  • Hej Emira,

   Mögel bakom möbler kan tyda på bristande ventilation eller att det finns köldbryggor i husets klimatskal. Köldbrygga är ett ställe där det blir kallare och på så sätt fuktigare, likt på ett svalt dricksglas en varm sommardag. Möjligen kan det vara läckage i väggen etc. Det måste undersökas.

   Mögel uppstår där det är för fuktigt. I sovrum vistas man många timmar och exponeringen blir därför, särskilt om det är en betydande mögelskada, sådan att hälsoeffekter kan uppstå.

   Covid-19 är via omfattande forskning sammanknippat med superinfektioner. Det innebär att man t.ex. kan drabbas av invasivt mögel i lungorna, och möjligen även i mage-tarm under och efter en infektion. Vi har skrivit lite på hemsidan om detta fenomen som uppmärksammas allt mer.

   Det är inte tillåtet att låta hyresgäster bo i miljö som kan ge hälsoeffekter. Därför är hyresvärden i regel skyldig att vid klagan och påpekan om bristande inomhusmiljö undersöka. Skulle skador uppdagas är hyresvärden skyldig att omgående åtgärda.

   Vill inte hyresvärden undersöka eller åtgärda kan man anmäla ärendet till kommunens Miljöförvaltning. De har tillsynsansvar och ska fatta beslut i frågan. Fattar de inte beslut kan man skriva till JO – Justitieombudsmannen. Fattar kommunen beslut som man inte är nöjd med ska det finnas möjlighet att överklaga hos Länsstyrelsen. Börja att prata med din hyresvärd. Skicka mail så att ni kan visa att ni klagat.

   Mvh Jerker

   Svara
 6. Hej!
  Jag har svåra problem med återkommande röda, kliande och torra eksem i ansikte, på hals och armar och runt ögonen som är torra, kliande och ibland röda. Vissa fläckar försvinner inte från armarna men nya rödheter uppstår när det blir som värst. Jag kan ha vistats vid fuktskada förut och är allergisk mot ett vist konserveringsmedel, men nu har jag läst och undrar om mina utslag kan komma av mögelförgiftning eller mögelallergi?

  Svara
  • Hej Emma,

   Det är svårt att säga om symtomen du upplever kan bero på mögel och/eller kemiska ämnen i hus. Rent generellt kan dessa hälsoeffekter sorteras in under begreppet sjuka hus, men det finns även allergiska besvär och annat som kan ligga till grund. Viss allergi kan förorsakas av vistelse i fuktskademiljö.

   Bra kan vara att göra pricktest för att se om någon allergi föreligger. Det går även att testa sig för s.k. SIgE panel mögel. Bra är även att testa om det kan finnas mögelskada i fastigheten där man bor och jobbar. Ett av testerna som är användbart är DNA mögeltest. Vi har detta i butiken om du vill läsa mer.

   Det kan också vara värt att se över sina matvanor och kosthållning. Om det skulle vara så att du vistas i skademiljö är det inte säkert att det hjälper. Besök hos specialiserad läkare och alternativmedicinare kan vara en väg att gå.

   Mvh Jerker

   Svara
 7. Hej Jerker.

  Flyttade till nytt boende i slutet av Februari. Då fick jag och dottern som bor i bostaden återkommande bihåleinflammationer. Jag börjar bli mer och mer irriterad på hyresvärden som ej gör något åt detta. Då våra symtom började i samband med flytten så tror vi sannolikt att detta är något med vår inomhusmiljö att göra.
  Får återkommande bihåleinflammation med slembollar som lägger sig långt bak i bihålan. Har även varit hos en önh läkare där den inte kan säga att detta beror på inomhusklimatet till hundra procent, men läkaren ifråga tror det till ganska stor del. Då detta inte bara drabbar mig.

  Finns det på något vis någon typ av mätning i lägenheten som man kan utföra? Och vet du i sådant fall hur mycket en sådan undersökning/mätning kan komma att kosta?

  Mvh Kristoffer.

  Svara
  • Hej Kristoffer,

   När det är flera personer som uppvisar samma symtom och hälsoeffekter är det än större anledning att kontrollera om det kan ha med inomhusmiljön att göra. Just bihåleinflammation och problem med luftvägarna är ganska vanliga s.k. sjuka hus symtom. Andra anledningar kan självklart också vara förorsakande. Dock är det av vikt att kontrollera, utföra fuktmätning och göra en fastighetsteknisk undersökning. Sådan bör inte enbart göras gällande miljön inomhus, utan måste även sträcka sig till att omfatta byggnadens klimatskal och riskkonstruktioner.

   Det äär hyresvärdens skyldighet enligt flera lagar att redan vid misstanke om bristande inomhusmiljö undersöka. Vad mätning och fastighetsteknisk undersökning kostar kan jag inte svara på utan att veta mer om själva husett. Man kan räkna med mellan 3.000 till 10.000 kr i normalfallet. Allt beror på hur mycket som ska gås igenom och om ingrepp i konstruktioner måste göras. Om man misstänker mögel och fuktskaderelaterade bakterier så finns DNA mögeltest att utföra vilket kostar drygt 2.500kr. Se vår butik för DNA testet. Ibland kan det röra sig om kemiska ämnen som inte DNA analysen känner av. Då kan andra typer av test behövas, om man inte redan innan kan finna ev. skada och åtgärda denna. Du kan om hyresvärden inte responderar anmäla till Miljöförvaltningen i kommunen. De har tillsynsansvar.

   Hoppas att ni blir kvitt era symtom och hälsoeffekter oavsett vad det beror på! Ett test kan vara att bo på annat ställe ett tag för att se om man blir friskare. Då kan det peka på brister i miljön i nuvarande boende.

   Mvh Jerker

   Svara

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd