Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Mögel - dess hälsoeffekter och symptom

Det är generellt känt och av ingående forskning framkommet att mögel för med sig hälsoeffekter och symptom hos oss då vi vistas i miljöer där möglet fått fäste eller där tillräckligt mycket luftburna sporer finns.

Mögelforskningen gör hela tiden avsevärda framsteg, men med den nya kunskapsbilden berättas också att ämnet är komplext. Mögel kan avge många olika typer av metaboliter vilka i sin tur har förmåga att fungera som inflammagener, allergener, toxiner eller symtomutlösande utan vidare hälsoeffekter. Det kommer ta ytterligare tid innan exakta svar ges vad som mögel orsakar och vad andra typer av fuktskadekällor leder till för hälsoeffekter.

Det vi inom saneringsbranschen ser då någon blivit drabbad t.ex. av mögel i krypgrund eller vind m.fl. ställen i hus talar sitt eget språk. Fälterfarenheten är den att mögel varierande kraftigt kan skada medan den medicinska kunskapen söker bevis på cellnivå och därför ligger efter.

I vilket fall som helst, även om man inte fått några direkta hälsoeffekter av en fukt- och mögelskada, är det viktigt att följa vissa saneringsregler och känna till att mögelskada kan kontaminera hela bostaden. Mer om det har vi skrivit på sidan: Mögelskada i hus - Vad gör man med möbler, kläder etc.

Listade hälsoeffekter

Hos dem som vistats i sjuka hus ses en mängd olika hälsoeffekter. Hur man drabbas verkar vara individuellt även om stora likheter ses och skillnad bör också ligga i vad man utsatts för, likt olika arter av mögel etc. Ta notis om att det som listas här också kan ha andra orsaker än mikrobiell inverkan.

Mykosis
Med Mykosis menas att det bildas fungoid tillväxt där människa eller djur agerar värd. Vanligen drabbar Mykosis huden, andningsorganen, ögon, hjärtat, hjärnan, lever, njure och matsmältningsorgan. I fall där immunförsvaret av någon anledning är försvagat kan Mykosis innebära livsfarliga hälsoeffekter för den drabbade. Systemisk Mykosis drabbar främst personer med immunförsvarsnedsättning. Candidasis, Crypotococcosis och Aspergillosis är exempel. Dessa typer av invasiva mögel- och svamparter uppges öka i omfattning. Medicinska bekymmer ökar då resistens allt mer utvecklas, vilket leder till att man inom vården inte kan medicinera patienten. Första fallet av dödlig Aspergillosis har konstaterats, där man fann samma resistenta mögel hos patienten som i dennes hus samt i husets omgivning.

- Livshotande medicin-azol-resistent mögel i natur och hus

Mykotoxikosis
För att bl.a. skydda sig mot rivaliserande mikrober bildar mögel olika giftiga substanser t.ex. Aflatoxin, Ochratoxin och Trichothecenes. Aflatoxin är en av de substanser som man kan få i sig via inandning. Toxinerna bildas av olika mögelarter som kan vara vanliga i fuktskadade hus. De toxiska gifterna benämns under samlingsnamn mögelgift. Forskning har visat att mögelgifter som medföljer vid intag av mat och dryck kan ha allvarlig hälsopåverkan. Här vet vi att cancer kan bildas. Kunskapsläget är inte så långt fram i frågan om mögel i hus kan orsaka cancer, men misstanken finns då det i somliga ärenden kring sjuka hus visat uppstå cancer hos fler personer än vad statistisk cancerprognos säger. Ämnet är komplext men om man tittar potentiella faktorer för cancerutvecklande så är det inte orimligt att mögel kan förorsaka sjukdomen eller t.o.m. vara direkt orsak. Inom detta område sker livlig debatt. Vissa parter som forskar i ämnet menar att rätt benämning för cancer skulle vara just Mykotoxikosis.

MYCOMIX
Bra för ökad förståelse av vad vi nedan sammanfattar och länkar till är att läsa sidan som handlar om projekt vid namn MYCOMIX. Allt mer forskning koncentreras på det faktum att mängden mögelgift i mat och dryck ökar. Olika team har nu tittat närmare på förhållandet mellan mögelgifter och hälsoeffekter hos känsliga personer som barn. Nuvarande gränsvärden visar sig vara för högt satta då olika mögelgifter tillsammans ger mer skada än om man analyserar dem var för sig, vilket tidigare gjorts. Man lägger även samman exponering från fuktskadade hus med födan vi intar. Detta är riktigt intresant.

Vidare viktigt att ta i beaktande är att även om akuta toxiska effekter inte uppstår, så kan kroniska följder mycket väl utvecklas över tid.

Allergi - Mögelallergi
Allergier orsakas av vårt immunförsvar som reagerar vid kontakt med något ämne. Immunförsvaret bildar allergiantikroppar (IgE, immunoglobin E). Vid fortsatt eller upprepad exponering av utlösande ämnen startar reaktioner i kroppen vilka visar sig i form av allergiska besvär. Vanliga symptom är rinnande ögon och näsa, trötthet, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och vissa rodnader eller utslag. Här räknas mögelallergi in. Allergibegreppet är idag kliniskt osäkert då forskarna behöver veta mer om kroppens immunförsvar och möglets mångfaldiga metabolitavgivning samt adjuvanseffekter för att kunna svara på vad som är allergi och vad som inte är det samt vilka uttryck det tar sig.

Hypersensitivitet - Hyperreaktivitet
Kan enklare uttryckas vara en typ av allergisk hälsoeffekt där överkänslighetsreaktioner ses. Immunförsvaret som redan har blivit aktiverat av mögelstimuli reagerar vid återkommande exponering kraftigt, antingen direkt eller fördröjt. I synnerhet kan luftvägarnas slemhinnor bli väldigt reaktiva. För somliga personer kan hypersensitivitet för mögel vara allvarligt och ge mycket svåra reaktioner även för andra typer av ämnen som parfymer etc.. Hypersensitivitet eller också kallat hyperreaktivitet är nu forskningsverifierat att kunna utlösas av mögelexponering. Den ökade känsligheten kan även benämnas miljöintolerans.

- Mögel i hus ger miljöintolerans hyperreaktivitet AHR SHR

Anafylaktisk chock är för vissa "mögelsensitiserade" allvarligt då de vid inandning av mögel efter kort stund får en slags chock vilken kan leda till i det närmaste paralysering och förlust av medvetandet m.m.

HSP - High Sensitive Person
På svenska kallas en specifik personlighetstyp för Högkänslig. HSP-personer kan naturligt vara känsligare för mögel och andra fuktskadeföroreningar som finns i fuktskadade hus. Det är enligt vår forskning sannolikt så att HSP som vistas i mögelhus lättare drabbas av hälsoeffekter av varierande grad. Intressant vore om du som läsare vill titta vidare i länken här nedan och sedan berätta för oss om det kan stämma in på dig. Än så länge har vi fått mycket positiv feedback i frågan då många sjuka hus drabbade personer säger att det stämmer in på dem.

- Högkänslig person kan drabbas hårdare av mögel


MCS eller TILT
Något som till del kan likställas vid hypersensitivitet är begreppen MCS som står för multipel kemisk känslighet och TILT som står för toxic induced loss of tolerance. Begreppen här har ännu inte blivit kliniskt erkända diagnoser men arbetet i den riktningen är på väg. Kopplingen till mögel och andra substanser som kan finnas i ett skadat hus är för många personer uppenbar. Överkänslighet eller intolerans kan utvecklas mot olika ämnen som parfymer, rengöringsmedel, dryck och mat. Hälsoeffekterna kan komma mycket snabbt efter exponeringen.

Astma
Inom sjukvården har man tidigare trott att mögel inte kan orsaka astma, utan enbart förvärra hälsoeffekten. Via studier är det nu konstaterat att fler nytillkomna astmafall finns där man utsätts för fuktskada och mögel. 2016 visade två svenska studier att astma och luftvägsinfektioner hos både barn och vuxna var vanligare i hus med fuktskada och mögel. Barn som under tidig ålder mögelexponeras drabbas oftare än ickeexponerad kontrollgrupp av astma under uppväxten. Mer om astma i förhållande mögelexponering och aktuella forskningsresultat har vi skrivit här:

Mögel kan ge sämre lungkapacitet
2011-03-13, Via Akademiska Sjukhusets avd. för Arbets- och Miljömedicin nådde oss nyheter om en multinationell studie kring fuktskadade hus och hälsopåverkan som uppmätts gällande lungor och lungkapacitet. Det visar sig att fukt och mögel i hus ger en accelererat försvagad lungkapacitet, i synnerhet hos kvinnor. Exakt varför fukt och mögel värre kan drabba just kvinnor vet man inte idag. Det spekuleras om faktorer som att testosteron kontra östrongen kan spela in, liksom hur mycket man vistas i huset. Män vistas i regel mindre tid i hemmet. Denna studie kan läggas ihop med andra där man sett långvarig negativ verkan på slemhinnorna i andningsvägarna samt att de av mögel långvarigt utsatta personer som blivit dåliga kanske inte kan räkna med att bli friska de närmaste åren, eller inte alls helt återhämta sig, vilket också stärks genom forskning i USA.

2013 års uppföljare till kunskapen om lungfunktionsnedsättning är att svartmögel som Aspergillus genom ett enzym kallat proteinase via olika processer kan lösa ut vårt ospecifika och direkta immunförsvar så illa att astma och hyperreaktivitet bildas, Se länkar här ovan.

Cystisk Fibros
Är ytterligare en lungsjukdom där man funnit att fler än 50% av patienterna har invasivt mögel av arten Aspergillus i lungorna. Det kan ev. finnas mörkertal här då man inte hos alla kontrollerat om mögelväxt finns.

Övriga Luftvägssymtom
Torrhosta nattetid kan vara en hälsoeffekt som förespeglar astma då man inandas mögel. Hosta kan också vara besvärande dagtid samt på morgonen när man stiger upp, särskilt om man ställer sig i duschen och andas in fuktig luft. Vissa personer hostar tills de tappar andan och slemhosta förekommer. Väsande pipande andning s.k. wheeze, andfåddhet och svårt att hämta andan är vanligt. Det kan göra ont i lungorna med en typ av brännande känsla.

Näsan och övre luftvägarna
Möglet når luftvägarna vid inandning och näsan är inte förskonad. Erfarenhet säger att man kan få näsblod, problem med rinnande eller torr och irriterad näsa. Bihåleinflammation (sinuit) är vanligt förekommande. Retning och nysning är andra effekter. Mögel kan liksom i lungorna bli invasivt och bildar då biofilm som kan vara svår att medicinskt råda bot på. Misstanke finns om att invasivt mögel kan avge mögelgift och andra substanser som ger vidare hälsoeffekter. I de övre luftvägarna finns luktbulben som även denna kan ta skada samtidigt som det här kan passera olika toxiska substanser upp i hjärnan. Se även Sarkoidos nedan då näsan kan svullna, få oregelbunden "apelsinhud" och missfärgas lila likt hos alkoholister (Lupus pernio).

Gällande munnen kan känsla av avvikande smak finnas, allt från metallisk, elektrisk, kemisk till illasmakande förekommer. Dålig andedräkt kommande från lungorna, tonsillit (inflammation i halsmandlarna med gula luktande varproppar) eller från magen via matstrupen. Ökad salivutsöndring nattetid med drägling förekommer så att kudden blir blöt. Tungan kan vara svullen, öm, ha inre klumpar och bli angripen av svamp s.k. torsk eller candidainfektion (oral candidos). Candidainfektionen kan finnas som patogen i andra delar av kroppen som i mage och tarm. Effekter som svårt att svälja och känsla av trång matstrupe med följd att man lättare sätter i halsen kan besvära.

Ögonbevär
Ögonen kan kännas torra, kliande och irriterade. Rinnande ögon förekommer också med ibland ökad "sömn" i ögonvrån då man vaknar. Irritation med röda ögonvitor ses. Vissa personer får hälsoeffekter som ljuskänslighet och/eller dimsyn, med svårigheter att sitta framför dator eller TV samt vistas ute i skarpt solljus. Nystagmus förekommer där ofrivilliga ögonrörelser plötsligt under varierande långa stunder och intensiteter dyker upp. 

Öronbesvär
Susning och ringning i öronen, även kallat tinntus kan följa på exponering i ett fuktskadat hus. Ökat tryck innanför trumhinnan kan orsaka vidare besvär. Nedsättning av hörsel och allmän obehagskänsla, s.k. ljudkänslighet förekommer. Kopplat till detta kan vara känsla av yrsel och balanssvårigheter.

Hudbesvär
Ej ovanligt är att möglets inverkan manifesteras genom hudbesvär. Genom den kroppsliga och nervsystemspåverkande effekten kan sjuk person vara röd till rödflammmig eller blek i hyn och ha svårt att bli solbränd, annat än bli röd och bränd efter solning. Plötsligt uppblossande röd ansiktsfärg är ett effektexempel. Mögelväxt i hyn kan ge olika typer av utslag och som nedanstående text beskriver finns även hudgranulom med i bilden. Lättirriterad och känslig hud där man inte tål parfymer eller lotioner är vanligt. Lätthet att få blåmärken och blödning, klåda, sveda, eksem, torr hy, kittlande-stickande känsla, känselbortfall och överkänslighet vid beröring är andra symtom. Lätthet att få statiska stötar ökar.

- Mögel i hus kan ge eksem och atopisk dermatit

Naglarna kan bli spröda, missfärgade och få vita prickar. Håret kan bli sprött, håravfall och antalet gråa hår kan öka.

Sarkoidos samt Granulom
Sarkoidos benämns även Schaumanns sjukdom. Vid mögelstimuli som leder till inflammation sker ansamling av immunförsvar i olika organ samt vävnader för att bekämpa möglets skadliga effekter. Det kan bildas varierande stora knölar likt ärrvävnader, kallat granulom, vilket nedsätter effekten i organet som drabbats. Ses ofta i lungorna men även i andra organ och kan manifesteras genom sämre lungkapacitet etc. samt ses som hudgranulom. Akut sarkoidos kallas Löfgrens syndrom. Denna variant har ett snabbare förlopp, ofta med feber och ledvärk synonymt artrit, t.ex. i fotlederna där granulom också hos vissa kan ses i huden utanför fotleden. Knölros kan följdutvecklas.

- Mögel i hus kan ge sarkoidos och granulom som hälsoeffekter

Systemisk inflammation i kropp och hjärna
Här kommer vi in på det större området som av vissa kallas för ospecifika symtom. Mögel är av allt fler utpekat som både direkt och indirekt inflammatoriskt och toxiskt. Hälsoeffekternas lista är mycket lång och man kan först därför tycka att det är rent nonsens som framkommer, särskilt om det inte finns förkunskap inom området då kunskapen ska inhämtas. Vi har skrivit en hel del om dessa inflammationsdrivna och toxiska effekter som blir följden av mögelexponering vilket framkommer genom länkarrna längre ner i texten här. En kortare sammanställning lyder som följande:

Värk nämns ofta där man får ont, som molande, stickande eller huggande smärta, på antingen något specifikt ställe som i organ eller leder. Ont i urinblåsan, urinröret och njurarna. Urinträngningar och akut återkommande behov av att snabbt komma till toalett för att kissa ses. Ökat proteininnehåll i urinen samt skummande urin ses hos vissa mögeldrabbade.

Vandrande värk är ett stort bekymmer som är svårt att diagnosticera och komma åt. Artrit kan som exempel vara direkt sammanknutet med möglets inverkan. Fibromyalgi-liknande värk och huvudvärk är vanligt. Stelhet och kramper, särskilt i vaderna nattetid och på morgonen.

Glutenintolerans kan föranledas av mögel och mögelgift i hus, mat och dryckFunktioner i mage och tarm kan störas med varierande effekter såsom matallergier, glutenintolerans och laktosintolerans. Diarré kan bero på antingen akut mögelförgiftning eller infektion i mage och tarm med följder som inflammation. Sura uppstötningar har har med balansen i mage och tarm att göra och blir inte sällan ett besvär hos patientgruppen. Vi har lagt fram nya uppgifter kring hur mögel kan föranleda glutenintolerans på sidan:

- Glutenintolerans vid inverkan av mögel samt mögelgift i hus

Då möglet påverkar hjärnans och det centrala nervsystemets funktioner ges en mängd olika hälsoeffekter. Kronisk trötthet, humörsvängningar, minnessvårigheter, koncentrationsstörning, förvirring, hjärndimma, depression, självförtroendeförlust, svårigheter att bearbeta kriser och svåra upplevelser, svårt att finna ord och att tänka klart, oro, rädsla, socialiseringsproblem, logikstörning medföljande matematisk kunskapsförlust m.m. Här kan många olika exempel ges och det hela kan även leda till allvarligare problem där bipolära sjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt ALS och Alzheimer etc. uppstår. I det alltjämt växande forskningsmaterialet talas nu mer öppet om misstankar i koppling mellan mögel och ADHD-DAMP, Tourettes och Aspbergers (verbala och motoriska tics). Mer kunskap behöver inhämtas inom det totala området som är komplicerat. Vi vet att mögel har förmåga att modulera immunförsvaret så att andra patogener kan få lättare att angripa, varvid ovanstående problem utvecklas eller totalt sett förvärras.

ME/CFS
Relaterat till infektion och inflammation är ME/CFS kroniskt trötthetssyndrom. Forskning från 2013 visar att större delen av undersökt patientgrupp hade mögelgift i urinen. De flesta av dessa personerna hade också varit eller var fortfarande utsatta för vattenskadade hus. Vidare har CDC i USA nu lagt ut information på sin hemsida om att man misstänker mögel som förorsakande sjukdomen, men att forskning ännu saknas för fastställande av orsak.

Övriga hälsoeffekter
Obalans i kroppens system ses ofta genom förändringar i kolesterolvärden, sköldkörtelstörning, testosteronbrist-östrogenökning (hormonella rubbingar), onormalt blodtryck, blodsockerstörning etc. Hela systemet kan bli stört och hamna i obalans. Viktökning eller viktförlust, beroende på hur man är drabbad och vilken gentyp man har. Fertilitets- och menstruationsstörning. Sexlusten kan utebli. Hos män ses erektionsproblem.

Ofta ökar lymfkörtlarna i storlek, olika svullnader, knölar och muskelknutor kan dyka upp t.ex. i nacken eller huvudet.

Kroppen kan svullna vilket ger sig uttryck i svullna vader och fötter, ödem. Njurar, lever och andra organ kan inflammeras eller bli nedsatta på annat sätt.

Sömnstörningar förekommer och riklig nattlig svettning kan ges. Svettning kan öka vid trötthet och transpirationslukt vara besvärande.

Hjärtproblem med oregelbundna slag, rusning, brännande känsla, smärta och vidare misstänkta effekter som hjärtinfarkt.

Hälsoeffekter kan upplevas genom svårigheter med fysisk ansträngning där man mycket lätt blir andfådd och yr samt kanske illamående, jämte muskelsvaghet och ont i musklerna samt lederna. Det kan efter lätt till måttlig fysiskt ansträngning vara svårt att återhämta sig.

Olika typer av autoimmuna sjukdomar verkar vara förknippat med mögel, t.ex. Kawasakis sjukdom, Henoch Schönleins Purpura, Sarkoidos, Astma, Hypotyreos m.fl.

- Mögel i hus kan ge autoimmun sjukdom - sjuk av mögel

MVOC
MVOC står för "Microbial Volatile Organic Compounds" som bildas av bl.a. mögel. MVOC kan ibland uppfattas av den mänskliga näsan och indikerar risk för den s.k. "Sjuka-Hus-Sjukan" (även kallad SBS, "Sick-Building-Syndrome" eller BRI, "Building Related Illness") genom att huset luktar ungefär som en fuktig jordkällare. När man tydligt kan uppfatta denna lukt brukar mögelangreppet vara långt gånget och omfattande. Nämnas ska också att ett mögelangrepp inte alltid luktar men ändå kan avge skadliga ämnen och partiklar. Symptom hos människan ger sig uttryck genom ofta förekommande förkylningar, trötthet, koncentrationssvårigheter, astma, andra luftvägssymptom och i vissa fall utbrändhet och utmattningsdepression med mera. En senare mer utarbetad förklaring till varför man kan reagera med dessa symptom kan utläsas genom artikeln mögel-barn-stress. Vidare visar nyutkommen forskning att lukt från mögel, d.v.s. olika alkoholer kan föranleda allvarliga neurologiska sjukdomar genom påverkan av kroppens grundläggande och viktiga funktioner, se Mögel kan genom 1-octen-3-ol förorsaka Parkinsons.

I hus med mögeltillväxt i t.ex. ventilationssystem, källare, platta på mark, krypgrund och vindsutrymme löper de boende risk att drabbas av ovanstående. Även intag av möglig mat kan innebära smitta.

Genom förebyggande åtgärder som installation av lämplig avfuktare undviker man att drabbas av dessa av mögel orsakade hälsoeffekter.

Är skadan redan ett faktum måste orsaken utredas. Ofta leder denna utredning till sanering ev. utbyte av smittat material såsom isolering m.m. samt installation av avfuktare. Kostnaden för hårt drabbade hus kan vara hög och i regel gäller inga försäkringar inför denna typen av skada och åtgärdande.

2006-10-25
Uppdaterad 2019-03-27
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Informationen här om mögel och hälsoeffekter är att betrakta som övergripande och allt stämmer sällan in på alla som är utsatta.

Vi återkommer följande och uppdaterar.