Sök

Mögel | Cytokiner | Biotoxisk Sjukdom

5
(2)

Intensiv forskning pågår kring hur människans immunförsvar reagerar vid stimuli från mögel och mögelgift. Vi börjar kunna se växande enighet kring hur man tolkar kroppens försvarsreaktioner och därigenom kan möglets verkan immunologiskt sättas i samband med allt fler sjukdomstillstånd, även kroniska. Meningen från vår sida är inte här att vara djupt ingående utan istället med utgångspunkt från diverse forskningsresultat mer kortfattat förklara hur mögel som orsak kan ge mer eller mindre allvarlig negativ hälsopåverkan.

Mögel drabbar vissa personer värre

Vissa personer kan bättre motstå mögel

Av mycket information att döma har en del personer ett genetiskt starkare skydd mot mögel och andra typer av biotoxiner. Det kan vara så att 75% av befolkningen är mindre känsliga medan 25% lättare drabbas av olika reaktioner som benämns biotoxisk sjukdom eller biotoxisk reaktion.

Allt fler sjukdomar kopplas nu bl.a. till mögel och sjuka hus. Som exempel kan ges Fibromyalgi, ADHD, Alzheimer, cancer och Parkinson m.fl.

Mögelexponering löser ut cytokiner

Mögel och mögelgifter kan ställa till stor skada i kroppenEn förklaringsmodell till varför mögel och mögelgifter kan trigga igång diverse olika allergiska symptom, stressymptom, utbrändhetsrelaterade fenomen och andra biotoxiska sjukdomar är att kroppen bildar cytokiner då man utsätts för olika föroreningar och gifter. Cytokiner kan sägas reglera immunitet och inflammation för att verka skyddande, de fungerar likt hormoner och är med andra ord budbärare som talar om för cellerna och kroppen hur denna ska agera för att skydda sig. Det är ofta cytokinerna i sig som genom denna process löser ut att man på något sätt mår dåligt. Ett exempel är då vi drabbas av någon typ av virus. Cytokinerna kan indirekt leda till feber, illamående, huvudvärk, förkylning och ont i lederna. Samma verkningar kan alltså möglet som man utsätts för sätta igång.

Så länge det finns balans i cytokinproduktionen (cytokinerna emellan, eftersom de både “gasar och bromsar”) och kroppen utsätts för och kan hantera biotoxinerna etc. under en kortare begränsad tid är det inte så stor fara att man drabbas av allvarligare sjukdom (undantag finns om underliggande faktorer inverkar och om mängden biotoxiner är akut toxisk m.m.).

Mycket talar för att personer som bor i sjuka hus uppvisar symptom som kan knytas till långvarig exponering av mögel, mögelgifter, bakterier och andra giftiga kemikalier, satt i relation till de reaktioner som cytokiner ger upphov till. Därför är det viktigt att inte avfärda sjukdomstillståndet med att det endast är relaterat till stress eller psykisk ohälsa. Undersökning bör ske kring bl.a. cytokinnivåerna i kroppen.

Möglet ger färre cytokiner hos små barn

Finska och tyska forskare visade i juni 2012 på nytt material där man kommit fram till att mögel och bakterier i hus verkar sänka produktionen av cytokin från lymfocyter kallade Th1, särskilt hos barn upp till ett års ålder. Th1 har en viktig funktion i utvecklandet av immunförsvaret och direkt försvar då bakterier etc. kommer in i kroppen. Cytokiner från Th1 tillkallar och aktiverar bl.a. makrofager som i sin tur bekämpar det inkommande hotet och vidareaktiverar ytterligare bredd i den samlade immunförsvarsreaktionen. Det diskuteras kring fakta att barn idag i allt större utsträckning senare kan utveckla allergier och astma då de tidigt i åldrar utsatts för exponering av mögel, bakterier o.s.v. i hus.

Ref. High Indoor Microbial Levels Are Associated with Reduced Th1 Cytokine Secretion Capacity in Infancy (pdf)

Th1 och dess cytokiner anses vid överaktivering vara involverat i s.k. “late-respons hypersensibility” där det efter den initiala reaktionen ges inflammatoriska följder som beror på ansamlingen av lymfocyter, makrofager m.m. En slags loop bildas där immunförsvarsreaktionerna elakartat drivs på även vid lägre inkommande mängd patogener och inflammationsprocessen flammar ytterligare upp när mer föroreningar som mögel och bakterier inandas. Följden av långvarig sammantagen exponering i fuktskadat mögelhus kan evidensbaserat sett bli kronisk och i vissa fall leda till allvarliga konsekvenser bl.a. likt MCS, multipel kemisk känslighet. Det finns idag kunskap om att mögel oftare än tidigare trott orsakar infektion, d.v.s. blir invasivt och inne i kroppen alstrar sådant som driver inflammationsprocess, oxidativ stress och ren förgiftning samt celldöd etc. vidare.

Ett påverkat och nedsatt immunförsvar gör det svårare för kroppen att kunna stå emot skadeverkan från mögel som Aspergillus, se sid. mögel-gliotoxin samt även informationen som beskriver hur mögel kan ge neurologisk skada.

Hur antigen som mögel och bakterier samt emissioner i ett sjuka hus påverkar immunförsvaretDet finns rön kommande från Oslo Universitet och Rikshospital (2011) som talar om att Th1 och dess cytokinutsöndring i samband med t.ex. makrofager och Mördar-T-celler fungerar suppressivt på cancer genom att verka direkt dödande på de celler som drabbats. Här ponerar vi i frågan om barn och vuxna helt enkelt löper större risk att få cancer och andra till sjuka hus med mögel och fukt relaterade sjukdomar och hälsobesvär då immunförsvarets balanserade verkan i detta fall uppenbart kan minska vid vistelse i en dålig inomhusmiljö. Ges inte dessa hämmande cytokiner i tillräcklig mängd kan inte andra “cancerpromoterande och sjukdomsutvecklande” cytokin- och antigenföljder motverkas.

Vidareutveckling av denna sidan har gjorts med tanke på de fall där ovanligt många människor drabbats av cancer i relation till vistelse i hus med mögel och kemikalieskada. Denna artikel är viktig att läsa för att få en bättre inblick i sambandskoppling mellan exponering och sjukdom.

Vidare har det 2017 framkommit att testosteron nedreglerar lymfodia celler, vilka stimuleras av allergener likt mögel. Vid testosteronbrist kan cellerna ingående i immunförsvaret överreagera på exponering. Inflammationspromoterande cytokiner avges varvid astma och allergier etc. kan uppkomma.

Biotoxisk komplexitet

Det återstår mycket arbete innan man mer i detalj vet hur och varför vissa personer drabbas så hårt av mögel-hus och på annat sätt toxisk vistelsemiljö. Enligt de källor vi tagit del av verkar ovanstående information vara vägledande. Denna uppfattning har allt eftersom stärkts och motivation till varför ges genom vidare information Mögel sjuka hus barn skola stress – Negativa spiralen.

Vi rekommenderar att vidare läsning om mögel och biotoxisk sjukdom sker via t.ex. Google genom sökning på orden “mögel + cytokiner”, “cytokinstorm”, på engelska “mold + cytokines”. Gör även källgranskning för att utvärdera trovärdigheten i given information.

Kroppens system är komplext och även andra faktorer såsom matvanor, sömnvanor, stress, eventuellt missbruk etc. inverkar. Det är viktigt att greppa både helheten och detaljerna för att kunna utröna varför och av vad man mår dåligt.

Om man sammanställer information från fall där mögel misstänks ha lett till sjukdom verkar teori och epidemologi kring cytokiner kunna stämma. Läs här vår nyhetsbevakning kring mögel.

Glukaner från mögel misstänks kunna utlösa cytokiner och därmed inflammatoriska processer.

Uppdaterad 2019-05-20

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 2

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Mögel | Cytokiner | Biotoxisk Sjukdom”

 1. Hej!
  Såå intressant och viktigt att få ta del av. Känner att jg är i stort behov av att få veta mycket om ämnet.. Kortfattat om min historia; Är i en process mot min arbetsgivare nu men får ej bra bemötande. Varit drabbad av lokalrelaterad ohälsa i ca 14 år men inte förstått förrän nu att det varit anledningen till mitt tillstånd.. Yrkesmedicin har konstaterat samband mellan mina symptom och första skolan jg arbetade på i 7 år.. Mått dåligt på senare skolor också (ytterligare 7 år) men arbetartsgivaren menar att tidigare fel i byggnaderna är åtgärdade.. Å menar min kropps undermedvetna skapar symptomen.. Och de menar jag ska vara kvar i byggnaden o arbeta psykologiskt med symptomen.. Jag känner mig skeptisk (har många o kraftiga symptom: orkeslös, muskelvärk, tunn, torr hud, haft sveda och brännkänsla på huden, knakar i bihålor, feberkänsla, seg i hjärnan – trögtänkt, känns som hjärnan ska “logga ut”, influensakänsla, konstigt m aptit och matsmältningen. ibland tror jag att jg ska kräkas, klumpkänsla i svalg.. Ledvärk..) Vad tycker du jg ska hänvisa till när de säger att jag ska fortsätta jobba i byggnaden för att de ej hittat något fel? De har mätt fukt, tagit golvprov, – det tog två minuter.. Känner mig angelägen efter kunskap om forskning jg kan hänvisa till i samtal m arbetsgivaren..

  Hoppas du har möjlighet att svara mig. Mvh

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Caroline,

   När vi inte varit på plats och själva undersökt blir det svårt att gå in i detalj. Svaret här blir därför mer generellt. Företagshistoriskt sett har vi tagit del av många ärenden där fuktskada, mögel, bakterier och/eller kemiska emissioner lett till det som kallas sjuka hus, d.v.s. att de som bor, arbetar eller på annat sätt vistas i aktuella hus samt fastigheter på något sätt far illa av miljön. Just det du berättar om misstroende emot den klagande är väldigt vanligt. Forskningen som bl.a. framförs av WHO – Världshälsoorganisationen och Folkhälsomyndigheten m.fl. omtalar tydligt att det finns risker med att vistas i fuktskademiljö. Vidare ska skadat byggnadsmaterial i möjligaste mån bytas ut till friskt sådant. Arbetet ska ske skyndsamt och hänsyn ska enligt Försiktighetsprincipen tas även till dem som är känsligare, vilket kan få långtgående följder. Frågan är vad det var för skador du nämner och hur de blev åtgärdade? Frågan är om skadorna eller viss del av skadebilden finns kvar, om ev. mögel och bakterier och/eller kemiska emissioner har kontaminerat annat material, d.v.s. finns kvar i miljön? Om arbetsgivaren inte vill gå vidare för annan lösning än den du nämner så finns vägar att gå för vidare klagan och anmälan. Miljöförvaltningen i kommunen har tillsynsansvar och har skyldighet att inkomma med diarienummer samt fatta beslut. Arbetsmiljöverket har också detta ansvar. Vill dessa parter ej uppfylla sina skyldigheter kan man anmäla till JO. Fattar Miljökontoret i ditt tycke felaktigt beslut gäller det att överklaga till Länsstyrelsen. Man kan även anmäla till andra kommuners miljöförvaltningar, vilka har samma skyldigheter som förvaltningen i aktuell kommun. Det går även att upprätta ärende hos Justitiekanslern om de andra parterna inte vill göra det de ska. Arbetsgivaren ska inte alls uttala sig om orsaker till symtomen. Detta kan endast inom området professionella läkare göra, vilka har undersökt och hört dig (tagit anamnes) personligen. Man bör också vara varse att vissa forskare och läkare inom området m.h.a. mycket bristfällig sjuka hus forskning försöker skylla symtom och sjukdom på personliga egenskaper och psykiska faktorer. Forskningen som ger stöd åt att det är yttre faktorer, likt fuktskaderelaterade, som vanligen förorsakar symtom och sjukdom är långt starkare. Psykiska faktorer och fuktskaderelaterade bör dock kunna samverka. Mycket tyder på att man kan bli överkänslig under och efter vistelse i bristande inomhusmiljö. Artikeln här ger en liten inblick i vad som kan hända i kroppen vid t.ex. mögelexponering. Kroppen går delvis i försvar och detta leder till symtom samt i en förlängning till sjukdom likt astma och lungfunktionsnedsättning. De symtom du nämner är typiska sjuka hus symtom. Dock finns det också annat som kan ge dessa kroppsliga och kognitiva effekter. Just därför gäller det att gå till källan/huset och göra en ordentlig fastighetsteknisk undersökning. Denna bör inte utföras av jävig person. Gå gärna vidare och läs mer om mögel m.m. på vår hemsida. Där finns gott om länkar till forskning.

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Radonsug RS 100
Radonsug Corroventa RS 100

RS 100 är utvecklad för radonsanering av hus med platta på mark eller källare/suterräng som ligger på mark där det är svårt att få luft genom materialet. Eftersom RS 100 är så kraftfull, kan den kopplas samman med långa rör och är därför mycket lättplacerad. Radonsug Rs 100 anslutas med upp till 12 sugpunkter och kopplas samman med 50 m rör på trycksidan och 200 m rör på sug sidan.

Radon sägs orsaka omkring 500 fall av lungcancer varje år i Sverige. De senaste åren har kunskapen om radonets faror blivit alltmer känt runtom i världen och 1 juni i år trädde den nya strålskyddslagen i kraft i Sverige där det nya referensvärdet för radon i bostäder, allmänna lokaler och arbetsplatser är 200 Bq/m3.

 

Läs mer »
Fuktmätare TFA med kula för oförstörande mätning

TFA Oförstörande Fuktmätare innebär att håltagning inte behövs i ytmaterial för att bilda sig övergripande uppfattning om fuktvärdet i underliggande byggnadsmaterial. Fuktmätaren avkänner på djup om max 40mm. Exempel på mätområden är i badrum, våtrum, båtar (böldpest), innerväggar och golv.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen