Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Mögel | Cytokiner | Biotoxisk sjukdom

Intensiv forskning pågår kring hur människans immunförsvar reagerar vid stimuli från mögel och mögelgift. Vi börjar kunna se växande enighet kring hur man tolkar kroppens försvarsreaktioner och därigenom kan möglets verkan immunologiskt sättas i samband med allt fler sjukdomstillstånd, även kroniska. Meningen från vår sida är inte här att vara djupt ingående utan istället med utgångspunkt från diverse forskningsresultat mer kortfattat förklara hur mögel som orsak kan ge mer eller mindre allvarlig negativ hälsopåverkan.

Mögel drabbar vissa personer värre

Vissa personer kan bättre motstå mögelAv mycket information att döma har en del personer ett genetiskt starkare skydd mot mögel och andra typer av biotoxiner. Det kan vara så att 75% av befolkningen är mindre känsliga medan 25% lättare drabbas av olika reaktioner som benämns biotoxisk sjukdom eller biotoxisk reaktion.

Allt fler sjukdomar kopplas nu bl.a. till mögel och sjuka hus. Som exempel kan ges Fibromyalgi, ADHD, Alzheimer, cancer och Parkinson m.fl.

Mögel löser ut cytokiner

Mögel och mögelgifter kan ställa till stor skada i kroppenEn förklaringsmodell till varför mögel och mögelgifter kan trigga igång diverse olika allergiska symptom, stressymptom, utbrändhetsrelaterade fenomen och andra biotoxiska sjukdomar är att kroppen bildar cytokiner då man utsätts för olika föroreningar och gifter. Cytokiner kan sägas reglera immunitet och inflammation för att verka skyddande, de fungerar likt hormoner och är med andra ord budbärare som talar om för cellerna och kroppen hur denna ska agera för att skydda sig. Det är ofta cytokinerna i sig som genom denna process löser ut att man på något sätt mår dåligt. Ett exempel är då vi drabbas av någon typ av virus. Cytokinerna kan indirekt leda till feber, illamående, huvudvärk, förkylning och ont i lederna. Samma verkningar kan alltså möglet som man utsätts för sätta igång.

Så länge det finns balans i cytokinproduktionen (cytokinerna emellan, eftersom de både "gasar och bromsar") och kroppen utsätts för och kan hantera biotoxinerna etc. under en kortare begränsad tid är det inte så stor fara att man drabbas av allvarligare sjukdom (undantag finns om underliggande faktorer inverkar och om mängden biotoxiner är akut toxisk m.m.).

Mycket talar för att personer som bor i sjuka hus uppvisar symptom som kan knytas till långvarig exponering av mögel, mögelgifter, bakterier och andra giftiga kemikalier, satt i relation till de reaktioner som cytokiner ger upphov till. Därför är det viktigt att inte avfärda sjukdomstillståndet med att det endast är relaterat till stress eller psykisk ohälsa. Undersökning bör ske kring bl.a. cytokinnivåerna i kroppen.

Möglet ger färre cytokiner hos små barn

Finska och tyska forskare visade i juni 2012 på nytt material där man kommit fram till att mögel och bakterier i hus verkar sänka produktionen av cytokin från lymfocyter kallade Th1, särskilt hos barn upp till ett års ålder. Th1 har en viktig funktion i utvecklandet av immunförsvaret och direkt försvar då bakterier etc. kommer in i kroppen. Cytokiner från Th1 tillkallar och aktiverar bl.a. makrofager som i sin tur bekämpar det inkommande hotet och vidareaktiverar ytterligare bredd i den samlade immunförsvarsreaktionen. Det diskuteras kring fakta att barn idag i allt större utsträckning senare kan utveckla allergier och astma då de tidigt i åldrar utsatts för exponering av mögel, bakterier o.s.v. i hus.

Ref. High Indoor Microbial Levels Are Associated with Reduced Th1 Cytokine Secretion Capacity in Infancy (pdf)

Th1 och dess cytokiner anses vid överaktivering vara involverat i s.k. "late-respons hypersensibility" där det efter den initiala reaktionen ges inflammatoriska följder som beror på ansamlingen av lymfocyter, makrofager m.m. En slags loop bildas där immunförsvarsreaktionerna elakartat drivs på även vid lägre inkommande mängd patogener och inflammationsprocessen flammar ytterligare upp när mer föroreningar som mögel och bakterier inandas. Följden av långvarig sammantagen exponering i fuktskadat mögelhus kan evidensbaserat sett bli kronisk och i vissa fall leda till allvarliga konsekvenser bl.a. likt MCS, multipel kemisk känslighet. Det finns idag kunskap om att mögel oftare än tidigare trott orsakar infektion, d.v.s. blir invasivt och inne i kroppen alstrar sådant som driver inflammationsprocess, oxidativ stress och ren förgiftning samt celldöd etc. vidare.

Ett påverkat och nedsatt immunförsvar gör det svårare för kroppen att kunna stå emot skadeverkan från mögel som Aspergillus, se sid. mögel-gliotoxin samt även informationen som beskriver hur mögel kan ge neurologisk skada.

Hur antigen som mögel och bakterier samt emissioner i ett sjuka hus påverkar immunförsvaretDet finns rön kommande från Oslo Universitet och Rikshospital (2011) som talar om att Th1 och dess cytokinutsöndring i samband med t.ex. makrofager och Mördar-T-celler fungerar suppressivt på cancer genom att verka direkt dödande på de celler som drabbats. Här ponerar vi i frågan om barn och vuxna helt enkelt löper större risk att få cancer och andra till sjuka hus med mögel och fukt relaterade sjukdomar och hälsobesvär då immunförsvarets balanserade verkan i detta fall uppenbart kan minska vid vistelse i en dålig inomhusmiljö. Ges inte dessa hämmande cytokiner i tillräcklig mängd kan inte andra "cancerpromoterande och sjukdomsutvecklande" cytokin- och antigenföljder motverkas.

Vidareutveckling av denna sidan har gjorts med tanke på de fall där ovanligt många människor drabbats av cancer i relation till vistelse i hus med mögel och kemikalieskada. Denna artikel är viktig att läsa för att få en bättre inblick i sambandskoppling mellan exponering och sjukdom.

Vidare har det 2017 framkommit att testosteron nedreglerar lymfodia celler, vilka stimuleras av allergener likt mögel. Vid testosteronbrist kan cellerna ingående i immunförsvaret överreagera på exponering. Inflammationspromoterande cytokiner avges varvid astma och allergier etc. kan uppkomma.

Möglets biotoxiska komplexitet

Det återstår mycket arbete innan man mer i detalj vet hur och varför vissa personer drabbas så hårt av mögel-hus och på annat sätt toxisk vistelsemiljö. Enligt de källor vi tagit del av verkar ovanstående information vara vägledande. Denna uppfattning har allt eftersom stärkts och motivation till varför ges genom vidare information Mögel sjuka hus barn skola stress - Negativa spiralen.

Vi rekommenderar att vidare läsning om mögel och biotoxisk sjukdom sker via t.ex. Google genom sökning på orden "mögel + cytokiner", "cytokinstorm", på engelska "mold + cytokines". Gör även källgranskning för att utvärdera trovärdigheten i given information.

Kroppens system är komplext och även andra faktorer såsom matvanor, sömnvanor, stress, eventuellt missbruk etc. inverkar. Det är viktigt att greppa både helheten och detaljerna för att kunna utröna varför och av vad man mår dåligt.

Om man sammanställer information från fall där mögel misstänks ha lett till sjukdom verkar teori och epidemologi kring cytokiner kunna stämma. Läs här vår nyhetsbevakning kring mögel.

Uppdaterad 2018-07-02
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB


Denna informationen gäller också gifter som avges i hus där man använt tryckimpregnerat och på annat sätt antimögelbehandlat virke.Avfuktare och luftrenare kan verka förebyggande mot olika toxiner och allergener. Sjuka hus kan undvikas!

Glukaner från mögel misstänks kunna utlösa cytokiner och därmed inflammatoriska processer.