Search

Mögel och svamp hos ALS samt Alzheimer patienter

1
(1)

Neurodegenerativa sjukdomar ökar markant. Somliga föreslår det beroende på att allt fler blir äldre än tidigare och de drabbades kroppssystem inte orkar med. Vidare finns fler förklaringsmodeller varav Cyanobakterier (1) har diskuterats i många år efter utbrott av ALS – Amyotrofisk lateralskleros hos innevånare i ögruppen Guam i västra Stilla havet. Olika undersökningar har utgått från patogener som bakterier, virus, metaller (aluminium se nedan) och vissa gifter, men inte fokuserat på mögel och svamp. I den metadata- och fältforskning vi utfört inom vårt arbetsområde (2) har det upprepat framkommit stark misstanke om att de som utsätts för fuktskaderelaterade mögel och bakterier i hus kan insjukna i neurodegenerativa sjukdomar som ALS, Alzheimer, Parkinsons, Multipel Skleros m.fl.

Mögel och svamp som orsak till ALS samt Alzheimer?

Nyligen gjordes större genombrott där spanska vetenskapsmän fann bevis för infektion från t.ex. svamp som Candida och möglet Penicillium hos personer med ALS. (3) De berättar att paralleller finns mellan sjukdomstillstånden och att de misstänkt patogena faktorerna av dem redan tidigare också hittats vid Alzheimer (4-6) samt vid Multipel Skleros (7,8).

Skillnaderna mellan tillstånden beskrivs kunna bero på vilka arter av svamp och mögel som angripit och även på vilka de genetiska skillnaderna är hos patientgrupperna.

Skador av mögel

Med all vetenskap som finns kring mögel och mögelgifter ges direkt teoretisk hållbar modell för hur neurodegeneration kan ske med vidare följder som ses vid ALS, Alzheimer, Parkinsons (9) och Multipel Skleros m.fl. sjukdomstillstånd. Utifrån många samlade rön upplever vi resultaten från de spanska studierna mer tänkbara än otillförlitliga.

Hjärnan blir dement av mögelgift, mögel samt svampAnledning till denna genombrytande upptäckt är spanjorernas enträgenhet att ta reda på fakta samt de nyare analysmetoderna som spårar DNA från mögel och svamp via PCR – Polymeraskedjereaktion, samt MS – Masspektrometri likt den metod professor Lennart Larsson i Lund använde då han med kollegor fann att mögelgift var långt vanligare i skadade hus än vad man tidigare trott. (10) Mögelgifter har beroende på vilken mögelart de kommer från, själva möglets näringssubstrat och tillväxtförhållanden i övrigt samt vilken “värd” de hamnar hos olika skadeverkan. Cancerogena, allergena, mutagena, teratogena egenskaper finns väl beskrivna inbegripande här aktuella neurologiska problem, inflammation och nedsättande av immunförsvaret. (11-13,18)

Det är inte enbart från mat och dryck som vi utsätts för mögelgift och andra sekundärämnen från mögel samt svamp. Uteluften innehåller normalt under sommaren fler mögelsporer än pollen och mögelallergi anses vara kraftigt underskattat. (17) Ännu närmare mögelkällan kommer man i hus med fuktproblem, eller rättare sagt nås man här av både husmöglet samt utomhusmöglet samtidigt. Vidare innebär medicinering också att man utsätts för giftverkan. Ett exempel är penicillin som kommer från möglet Penicillium. Det är idag välkänt att penicillin väsentligen ökar frekvensen av svampangrepp som Candida. Samma fenomen gäller då man vistas i ett mögelskadat hus. Gifter från mögel som Fusarium och Trichoderma är kända för att kunna leda till opportunistisk Candidasis. Den totala immunförsvarslasten som sker bringar obalans i kroppens mikroflora, varvid svamp, mögel, bakterier och virus får chans att infektera och leda till inflammation med vidare konsekvenser.

Candida har länge inom vården varit underskattat trots uppgifter om att svampen producerar toxiner, proteiner, peptider etc. som har mycket potent skadeverkan i kropp, hjärna och det centrala nervsystemet. (14,15) Olika jästsvampar som bryggarjästen Saccharomyces cerevisiae utreds löpande bland annat gällande ALS, Parkinsons och Alzheimer då man genom studierna försöker isolera nya läkemedel från svampen. Här ges mycket intressant information för dig som är van vid att läsa lite mer komplicerad medicinsk skrift på engelska. (16) Troligen är det så att vi måste omvärdera och vidare utvärdera flertalet svampar och mögel för att kunna gå vidare och förstå varför det finns så många “oförklarliga sjukdomar”. Även bryggarjästen måste synas i sömmarna ännu bättre än vad som redan är gjort.

ALS

Mögel och svamp är funnet i spinalvätska och hjärna hos ALS-patienterALS – Amyotrofisk lateralskleros är en sjukdom som innebär snabbare progressivt förlopp där muskelkapacitet försvinner via förtvinande nervceller. Förlust av andningsmuskulaturen blir ofta det som leder till döden. Vid sökning i medicinsk litteratur står det att ingen medicin finns annat än symtomatisk lindring via Rulozek (Rilutek). Vår notis efter att ha följt spåret om mögel och svamp som utlösande eller förvärrande orsak till ALS är att cancermedicinen Tamoxifen har visats kunna förlänga livet på patienter som Dr. Benjamin Brooks behandlat. (20) Intressant är att jämföra olika cancermediciner med deras effekt på svamp och mögel eftersom vissa forskare säger att dessa mikrober utgör eller förorsakar cancer. Noteras ska att vi ser fler cancerfall i det man kallar sjuka hus. (21,22) Gällande Tamoxifen finner vi icke förvånande antimykotisk verkan, d.v.s. avdödande effekt av flera mögelsvampar. (23,24,25)

ALS är till del förknippat med cancer då man sett ALS utvecklas efter behandling mot vissa cancerarter. Frågan är om det kan vara som så att mögel och svamp helt enkelt leder till både ALS och cancer? Allt mer talar för det.

Alzheimer

Alzheimer kan bero på mögelgifterTill skillnad från ALS ses minskad cancerfrekvens hos altzheimerpatienter och tvärtom lägre alzheimerfrekvens hos cancerpatienter. Olika teorier har förts fram, bl.a. att det kan ha genetisk grund, d.v.s. beror på hur generna hos individen fungerar och hur kroppen svarar på (den okända) patogenen. Vidare har det spekulerats i om östrogenhalterna är avgörande. Att vidare beakta utifrån framstegen där man konstaterat mögel och svamp hos dem med Alzheimer (3,4,5) är vilka svamparter det handlar om och vilka gifter man finner i kroppen, i förhållande till genetik, immunologisk status samt vilka andra patogener och miljögifter som kan finnas i kroppen. Ytterligare viktig kunskap är att Amyloid plaque, det protein som ansamlas i hjärnan hos dem med Alzheimer, är antimikrobiellt och med stor sannolikhet produceras som skydd mot det som förstör hjärncellerna. (26) Mögelgift och olika metaboliter från svamp samt mögel har neurodegenerativa egenskaper. Det vore ganska självklart att kroppen/hjärnan har ett visst försvar emot dessa mikrobers förstörande verkan då vi utvecklats tillsammans med dem.

Medicineringen mot Alzheimer har tydliga likheter med den mot ALS. Verkan mot mögel, cancer och Alzheimer ges via antioxidanten Resveratrol. Ursprunget till Resveratrol finns hos t.ex. grapefrukt och vindruvor, vilka alstrar antioxidanten bl.a. för att bekämpa påväxt av mögelsvamp. (27,28) Våra erfarenheter är att vissa som drabbats av sjuka hus, d.v.s. mögel och bakterier i hus, uppvisande typiska symtom, har kunnat finna lindring genom att inta bland annat Resveratrol. (29) I de typiska symtomen ingår påverkan av hjärnans funktioner med kognitiv samt fysisk nedsättning som resultat, vilket mycket väl kan vara förstadie till eller en lättare variant av här aktuella neurodegenerativa sjukdomar. (19)

Äldre personer med astma löper ökad risk att utveckla demens som Alzheimer. (32) Teori läggs fram om att lungorna p.g.a. inflammation vid astma inte kan förse hjärnan med tillräcklig mängd syre. Samtidigt utläser vi att forskarna inte tagit hänsyn till miljöaspekter likt arbets- och boendeförhållanden. Viktig kunskap att flika in med här är att astma de senaste åren länkats allt mer till mögel i hus och även den naturliga mögelförekomst som finns i uteluften. (33,34) Här faller likheterna åter igen samman. Senaste fakta omtalar att patienter med svårare typ av astma relaterad till möglet Aspergillus kan bli avsevärt hjälpta via medicinering mot just svamp och mögel. (34,35) Vid allvarlig barnastma analyseras lägre nivåer av glutation, en tripeptid och antioxidant som är väsentlig för skydd emot mögel, mögelgifter och aluminium m.m. Både aluminiumets och möglets egenskaper leder till glutationreducerande effekter orsakande tillstånd som i en förlängning kan ge de sjukdomar som vi här ämnar lyfta fram. Läs mer om glutation i texten nedan.

Curcumin som utvinns från Gurkmeja har visats kunna stoppa upp eller bromsa sjukdomsförloppet vid Alzheimer, andra demenssjukdomar och neurodegenerativa tillstånd. (36-38) Curcumin fungerar bra för bekämpning av flertalet olika mögel och svamparter som Candida och Cryptococcus. (39)

En vanlig tablett som många förknippar som anti-inflammatorisk, febernedsättande och lindrande vid huvudvärk har faktiskt samma egenskaper som ovanstående medikamenter och alternativa medel. Ibuprofen (Ipren m.fl.) har preventiv verkan mot Alzheimer och möjligen bromsande effekt i senare skede. (40) Ibuprofen har tydlig verkan emot svamp och mögel, antingen som ensam agens eller tillsammans med antimykotisk medicin som t.ex. Fluconazole. (41,42) Vi kan i stort sett upprepa informationen om Ibuprofen gällande Aspirin, som har antimykotisk verkan och bör kunna minska risken för demens etc.

Vitamin D och B12 kan läggas till i listan av substanser som totalt har tydliga effekter emot såväl Alzheimer som mögel.

Läkare i USA har konstaterat att vistelse i hus med mögel och fuktskador medför kroniskt inflammationsyndrom i kroppen, med vidare hälsoeffekter. Medicine doktor Dale E. Bredesen har utifrån dessa konstateranden undersökt personer med Alzheimer och finner flertalet gemensamma nämnare och föreslår att det kan bero på inandning  av mögelgift. (53)

Multipel Skleros – MS

Cancer och Multipel Skleros kan vara länkat till mögel

Multipel Skleros är hos kvinnor sammanknippat med förhöjd risk för bröstcancer. Sjukdomen misstänks t.ex. bero på mögel och mögelgifter. (7,8,30) 2013 godkändes medicinen Tecfidera i vilken det ingår dimethyl fumarate som varit frekvent använt för motverkande av mögel i möbler, lädervaror och kartonger med gods som gick via sjöfrakt där mögelangrepp p.g.a. fuktigt klimat i containrarna är vanligt. (31) Substansen har förbjudits av EU då den är en allergen. Vidare hälsovådliga egenskaper och biverkningar har visats hos somliga med Multipel Skleros som blivit ordinerade Tecfidera.

Aluminium

Precis som kring mögelgifterna och bakteriegifterna har det diskuterats om att lättmetallen aluminium kan ha avgörande roll i utvecklandet av neurologiska sjukdomstillstånd. Sent 2014 fick vi ta del av forskningen Professor Christopher Exley vid Keele University i England fått fram om aluminium och dess sjukdomsalstrande egenskaper. Christopher har av många informativa källor tagits på fullaste allvar då han framför väl genomtänkta hypoteser för hur aluminiumet skulle kunna vara toxiskt påverkande ett stort antal biokemiska processer och att metallen kan leta sig upp i hjärnan och där skada bl.a. neuronerna allvarligt. (47)

I vår mögelforskning har aluminium även tidigare dykt upp som inverkande till ökad känslighet för t.ex. mögelgifter. Aluminiumet har nedsättande effekt på den viktiga antioxidanten Glutation (Glutathione), som består av aminosyror och fungerar både avgiftande och som skydd mot oxidativ stress. (45) Glutation är ett av de viktigare skydden vi har emot mögelgift och den oxidativa stress (11-13) som möglets giftverkan för med sig. Även mögel har nedsättande verkan på Glutation, genom nedreglering av gener som inverkar vid produktion av den s.k. tripeptiden. (46) Synergisk samt parallell verkan bör kunna ges av aluminium och mögel delvis genom glutationregleringseffekterna som uppstår då vi exponeras för agenserna. Christopher Exley (47) berättar att neuronerna i hjärnan kan ta skada av aluminium då det över tid ackumuleras i dessa. Det spanska teamet tar ingående upp diskussion om deras mögel och svampfynd i relation till bl.a. skada av neuroner och visar att neuroner i frontalloben vid Alzheimer har intracellulär infektion av fungoid karaktär. (3)

Selen mot mögelgift och Alzheimer

Selen som är ett grundämne och antioxidant visar sig i djurförsök skydda mot den oxidativa och skadande effekt som aluminiumklorid ger i hjärnan hos djuren, samtidigt som reversering av sjukdomssymtomen sågs. Bl.a. visade man via biokemisk analys av djurhjärnorna att glutationförhållandena stabiliserades efter behandling med selen, vilket tyder på minskad oxidativ stress och avgiftning. Flera undersökningar har föreslagit att selen har mycket goda skyddande effekter mot mögelgift. Selenbrist har föreslagits vid mögelgiftsexponering utlösande det degenerativa sjukdomstillståndet Kashin-Beck, där lederna tar skada. (47-49) Selenintag skyddar också mot artrit, som även det kan utlösas via exponering av mögel med dess toxiner. Reumatoid artrit har vid vissa riskvärderingar (djurförsök) för samtidigt utvecklande av Alzheimer visat att artriten tvärtom verkar skydda genom kroppens svar att producera signalcytokinet GM-CSF (Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor), som letar sig upp i hjärnan och motverkar negativ neuronpåverkan. (50) Cytokinet ingår i leukemimedicinen Leukine och bildas av kroppen som direkt svar då t.ex. β-glucan som är en mögelmetabolit stimulerar immunförsvaret. (51) Motsägande fakta finns omtalande högre risk för Alzheimer vid reumatoid artrit. (52) Här har vi ett område för ordentlig diskussion, varför man får olika utfall. Nämnas ska att Leukine nyligen utretts som Alzheimermedicin och vi väntar i skrivande stund på presentation av utvärderingen.

Sammanställning

När vi sammanställer det totala sjuka hus-begreppet (22) framkommer långt bredare och allvarligare sjukdomsflora än vad svensk sjukvård i allmänhet medger. Detta område är mycket medicinskt komplicerat, men vid uppgiftssammanställning finnes likheter som inte går att förklara bort. En av dessa är att antimykotisk medicinering verkar emot både cancer och neurodegenerativa sjukdomstillstånd, vilka bör kunna föranledas t.ex. av sjuka hus. (19,21) Vid MRI-hjärnscanning ses hos sjuka hus-patienter likheter med det som scannas fram hos dementa personer. Vissa delar av hjärnan påverkas antingen genom tillbakagång eller svullnad. (19) Vi vet att många medicinska substanser var för sig har olika påverkanseffekter såsom nedreglerande, uppreglerande, apoptotiska etc. i förhållande till kroppens olika “system” och även kan vara verksamma mot olika typer av patogener, men hela förklaringen kan inte ligga i detta fenomen då en mängd uppgifter pekar mot förhållanden vi här totalt framför.

Eftersom man tidigare inte fokuserat tillräckligt på svampars och möglets hälsoeffekter (43) så har det helt enkelt i stort sett missats. Fokus har hamnat på flertalet symtom och händelser i kroppen, vilket “mögelsvamparna” har full potential att utlösa. Mediciner har tagits fram för att dämpa symtomen istället för att ta hand om orsaken eller förorsaken, ibland med förvärrande effekter. Nu är det dags att tänka om och göra rätt.

Det går att rada upp ännu fler alternativa läkemedel och receptbelagda mediciner som har förebyggande eller direkt verkan men som inte mer allmänt uppmärksammats för det. Ytterligare agens är det nu hett debatterade kolloidala silvret som via vetenskapliga rapporter och anekdoter rapporteras kunna ge fina effekter mot de här aktuella mikroorganismerna. Dock vet man inte så mycket om ev. biverkningar på lång sikt. Klart är att om man låter mögel och svamp bli invasivt i kroppen eller låter det finnas via fuktskador i huset så kan man bli allvarligt sjuk och det vore synd att inte kunna finna någon hjälp emot det här. Just därför vill vi dela med oss av vår kunskap, erfarenhet samt FoU.

Det finns mycket mer befintlig kunskap att sammanställa. Vi återkommer med andra ord. Efterlyser läkare och forskare som vågar och vill ta tag i ämnet så uppdatering nås i patientupplysningen och bättre vård ges patienten som måste få möjlighet att tilldelas vissa mediciner även om läkemedelsbolagen inte har så mycket att tjäna på det. Syftar då på mediciner och alternativa preparat som funnits på marknaden i många år och nu visat sig vara verksamma mot såväl cancer som mögel och svamp. Diskussionen och forskningen fortsätter i nedan uppdaterade länkar och artiklar:

Mögel i hus misstänks förorsaka EHS – Elöverkänslighet

Uppföljning – mögel i gräs MND – Motorneuronsjukdom

I september 2018 kom ny, eller stärkande insikt i vad som potentiellt kan vara anledningen till MND – Motorneuronsjukdom likt ALS. School of Medicine, University of New South Wales, Sidney, Australien, utkom med arbete som stärker relationen mellan neurotoxiner från mögel och MND. Forskarna menar att neurotoxinerna kan finnas i gräsmattor, på plantor, och i jord etc. De har upptäckt ett antal sjukdomsfall där fotbollsspelare, bönder och andra som exponerats har utvecklat sjukdom. Modell har lagts fram förklarande hur möglet kan påverka immunförsvar och olika processer i kroppen, vilket till sist leder fram till aktuella hälsoeffekter och sjukdomstillstånd. (54)

Vi har tidigare skrivit om problemet med mögel och svamp i gräsmattor, att det skulle kunna vara potentiell faktor till ohäsa. (55) I den uppföljande forskningen ovan nämns samma sorters mögel som vi finner i fuktskadade hus. Samtidigt har mögelexponering förorsakande kroniskt trötthetillstånd ME/CFS lyfts fram ännu mer. (56) Det finns idag all anledning att forska vidare och skydda sig från mögelexponering.

2015-06-23
Uppdaterad 2020-09-21

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Referenser

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 1 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Avfuktare Master DH 7160
Master DH 7160 Avfuktare för krävande applikationer

Master DH 7160 är en större avfuktare vilken lämpar sig bäst till uppvärmda utrymmen eftersom den avfuktar med kondensteknik. Luftflödet är högt för att aggregatet ska nå bästa möjliga avfuktningskapacitet under kort tid.

Enheten är robust framställd i metallkonstruktion med tanke på industriella ändamål. Kontrollpanelen är enkelt avläst och DH 7160 är tillika lätt att programmera.

Läs mer »
Lampa för vattenrenaren – Watersteril
Lampa till WaterSteril

Lampa för vattenrenaren – Watersteril

Längden på lampan är 43,5cm

Äldre modeller har en liten förlängning och därför är det viktigt att du mäter din gamla lampa, är din lampa längre än 43,5cm så meddela du detta vid kassan i fältet mer information.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen