Sök

Mögel ger läckande hjärna och depression Sertralin-effekten

5
(1)

Mögel kan ge depression och läckande hjärna

Det finns mycket intressant inom vårt arbetsområde att arbeta rent fysiskt med och forska kring. Inom båda dessa områden stöter vi dagligen på frågor kring mögel, som därför utifrån olika aspekter ofta förekommer i våra arbetsbeskrivningar och artiklar. Just denna sidan kan vara en av de mest ämnespenetrerande som ännu lagts upp hos oss. Här knyter vi rent arbetshypotetiskt och evidensbaserat ihop ämnen som mögel i hus med inflammation och läckande hjärna, som vidare skapar bl.a. depression vilket av läkare kan tolkas som psykiskt betingat, varvid antidepressiv medicin som Sertralin med flera så kallade SSRI preparat ges.

Mögel som inflammagen

Det finns nu ordentligt med studier som visar att det mögel man exponeras för i hus kan medföra inflammation i kroppen, likt övrigt t.ex. bakterier som även kan finnas i ett fuktskadat hus. Kroppens svar på detta inkommande stimuli leder till ökad aktivitet där immunförsvaret och andra processer bildar cytokiner samt andra inflammationsmarkörer (1-11, 14-16, 20, 28, 39). Referenserna här är endast ett axplock ur det vi gått igenom.

Det råder även om vissa försöker säga emot samstämmighet att mögel och fuktskadeexponering kan leda till inflammation. Exempel på detta är att mögel nu erkänns kunna utveckla kronisk inflammation i respirationssystemet kallat astma (12), allergisk och kronisk sinuit (bihåleinflammation), och vidare även leda till Cystisk fibros m.fl. sjukdomar.

Tidigare ansågs astma vara lokal sjukdom i lungorna och endast möjligen kunna förvärras av mögel. Det är inte så många år sedan man trodde så. Idag ses mögelinducerade lungsjukdomar som systemisk inflammation då en kaskad av inflammatoriska händelser äger rum ut i kroppen, påverkande andra organ vävnader och leder etc. (12) Debatten fortsätter och mycket tyder på att mögel kan orsaka eller bidra till utvecklande av olika autoimmuna sjukdomar som Rhrematoid artrit (13), vaskulit som t.ex. Henoch Schönleins Purpura, demenssjukdomar och kardiovaskulära sjukdomar samt inflammation i olika organ likt njurar, lever, mage-tarm, i lungorna t.ex. sarkoidos med granulom och astma o.s.v.

Systemisk kronisk inflammation ger en lång rad olika symtom som kan vara medicinskt svårtolkade, särskilt då vanliga blodprov som tas inte inbegriper analys av de viktiga biomarkörer som mögel, bakterier eller svamp som Candida ger upphov till. Alla blodvärden avslöjar inte vad det handlar om. Diffus och vandrande värk, specifik ledvärk, håglöshet, trötthet, magsmärtor, hudförändringar, eksem, sömnrubbningar och en lång rad andra symtom kan bli följden. Totalt kan det för den utsatte bli mycket fysiskt och psykiskt nedsättande.

Inte minst allvarligt är det då möglet blir invasivt och bildar biofilm. Totalt finns det över 500m2 grogrund för mögel och svamp i kroppens olika slemhinnor. Mer om detta har skrivits på sidan; Mögel samverkar med bakterier och ger bl.a. autism – Pandas.

Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Cladosporium, Alternaria och Stachybotrys omtalas som invasiva (IFI, Invasive Fungal Infection) och kan faktiskt “byta” värd från ett fuktskadat hus till kroppen hos de som bor eller vistas i huset. Frågan är exakt vilken skadeeffekt mögelarterna ger då de kan bli intracellulära? Tilläggas ska att även Candida kan bli intracellulärt.

Diskussioner pågår kring hur mögelgift påverkar celler och immunförsvar. Intracellulär verkan har setts vid ett stort antal studier där frågorna om immunförsvarsnedsättning, celldöd och utvecklande av cancer också tas upp. Frågan om mögel kan leda till cancer är mycket intressant, inte minst då konglomerat av cancer setts i återkommande fall av mögel i hus. Faktumet att inflammation leder till cancer blir allt mer omskrivet och det är för cancerpatienter relativt vanligt att drabbas av eller redan före diagnosen ha invasiva mögelarter i kroppen. Då cancer eller annan immunförsvarsnedsättning redan finns och det mikrobiella angreppet kommer efter kallas detta för opportunistiskt (14).

I begreppet inflammation finner vi en av de gemensamma nämnarna till varför mögelhus kan ge allt från lättare, snabbt övergående symtom till mögelallergi och kroniska sjukdomstillstånd.

Läckande hjärna

För att skydda hjärnan från sådant som är skadligt finns ett slags aktivt membran kallat blod-hjärn barriären. Denna har likheter med hur tarmen fungerar för att inte släppa ut “föroreningar” i blodet. Celler sluter i barriären tätt mot varandra och känner av vad som tillåts passera medan annat stöts/pumpas bort. Ritchie Shoemaker agerade via mångårig forskning för någon vecka sedan visselblåsare då han påtalade att den inflammationsprocess som skapas av mögel och bakterier m.m. i fuktskadade hus faktiskt ökar genomsläppligheten i barriären in till hjärnan. (16) De biomarkörer som Shoemaker konstaterar hos mögelskadade patienter föreslås vara en av orsakerna till läckande hjärna. Han är inte ensam om att säga detta och föra fram följdverkan då det finns många stödjande rapporter om att just aktuella inflammationsmarkörer ökar permeabiliteten i membranet. Dock har kopplingen mellan mögel och just dessa markörer inte tillräckligt tydligt från annat forskarhåll lyfts fram även om vissa forskare arbetar på det (29, 39, 40).

Nämnas ska att även om membranet är intakt och arbetar fint släpper det igenom vissa aktuella cytokiner som skapar oönskade effekter.

Följderna av mögeldriven systemisk inflammation föreslås genom ovanstående process leda till inflammatorisk, oxidativ och direkt toxisk skada i det centrala nervsystemet. Shoemaker har tagit MRI scanning av patienters hjärnor till hjälp för att konstatera fenomenet vilket syns genom tydliga förändringar som partiell svullnad (ödem) eller tillbakagång (atrofi) (16).  Här står nu en fullt klarlagd möjlighet till alla de, tidigare benämnt ospecifika, symtom som så många sjuka hus utsatta människor och även djur upplevt och uppvisat. Stora kognitiva problem och neuropsykiatriska handikapp kan ges.

Depression

På sidan Mögel-hus orsakar depression och skilsmässa lade vi ut svar på en fråga som sedan företagsstarten varit mycket vanligt inkommande, nämligen om mögel i hus kan vara orsak till depression, håglöshet, trötthet, irritation, ilska, koncentrationssvårigheter och liknande tillstånd. Ett antal år senare kan vi nu i skrivande stund ge mer ingående svar på frågan och det blir inte nekande eller på något sätt avvikande utan istället mycket mer förtydligat. Svaret är ja, det finns högst sannolik koppling (17, 20, 29).  Inte minst är det frekvent omtalat att mögelutsatta personer lider av kroniskt trötthetssyndrom ME/CFS också kallat chronic fatigue syndrome. Vid test på ME patienter som varit mögelexponerade konstateras att det finns mögelgift i kroppen till skillnad från icke exponerad kontrollgrupp (18).

Just mögelgifters roll vid inandning är medicinskt sett oklar trots att det finns en mängd studier som framhäver de potentiella skadeverkningar som gifterna har. En av rollerna mögelgift kan ha vid depression är att ge sig på mitokondrierna som bl.a. är till för att ge kroppen och hjärnan energi (18, 19, 20). Mögelgift är förknippat med neurotoxicitet bl.a. genom oxidativ stress (21) och har vidare dokumenterad förmåga att kunna passera och nedsätta funktionen i blod-hjärn barriären.

Depression är faktiskt satt i förbindelse med samma biomarkörer som mögel är då det löser ut inflammationstillstånd. Samma avvikande värden av cytokiner etc. som ses hos sjuka hus patienter ses också hos de som är deprimerade utan att ha varit fuktskadeexponerade (16, 20, 39). Det finns flera “vägar in till” depression. Miljögifter, virus, bakterier, infektioner samt viss kost och dryck är exempel på utlösande faktorer. Mögel, “mögelbakterier” samt svamp ska nu räknas in till dessa. På engelska kallas vägen in till samma symtom och sjukdomar för The Biotoxin Pathway.

Informationsmängden och studierna om det här är så överväldigande att tvekan om orsakssamband inte finns. Det som saknats är sammanslagning av forskningen mellan områden som inomhusmiljöpåverkan, neurologi och psykologi samt psykiatri. När sådan nu görs faller pusselbitarna på plats. Inflammation är nyckeln till förståelse för många sjukdomar, liksom återigen nämnt olika inflammationstriggande faktorer såsom mögel, bakterier (streptomyces) och fuktskadeemissioner från material och kemikalier. En kaskad av “nedsättande” händelser sker i kroppen där det ena påverkar det andra (39).

Under 2014 har resultatsammanställning gjorts utifrån mycket ingående djurförsök, där man låtit möss andas in sporer från mögel, vilket tydligt visar inflammatoriska effekter på delar va hjärnan med olika symtom hos mössen som direkt kan översättas till vad vi ser hos de människor som exponeras för mögel (42). All denna information sammantagen faller väl in för förklaring av hur hjärnan inverkar på tarmfunktionen och vice versa. Har möglet man utsätts för orsakat läckande skyddsbarriärer ges hälsomässiga kedjeeffekter likt då mögel leder till glutenintolerans etc.

Sertralin och andra SSRI preparat

Vad händer då man känner sig deprimerad och allmänt sjuk samt upplever att detta beror på ett mögelhus? Läkarbesök görs och svaret blir allt för ofta att symtomen inte kan ha med mögel att göra utan måste bero på psykiska faktorer, alternativt att läkaren inte alls vet. Inte sällan hör vi att olika SSRI preparat skrivs ut. Ett av dessa är Sertralin (Zoloft). Sådan antidepressiv medicin verkar genom att hämma eller stänga av serotoninåterupptagningen i hjärnan. Serotonin är ett viktigt hormon som reglerar sömn, hunger-mättnad, humör, sexlust o.s.v. och verkar skyddande. Serotonin har direkt fungicid verkan emot svampen Candida och svartmögel som Aspergillus (34, 35, 36). Nivåerna av serotonin har sedan länge varit kända som låga hos deprimerade individer och vissa SSRI har därför tagits fram för hjälp att balansera upp detta viktiga hormon i hjärnan.

Här hittar vi till ytterligare likheter med mögel och sjuka hus. Exponerade personer uppvisar ofta låga värden av serotonin.  Ännu en gång finns samma cytokiner och markörer med i bilden. Det är troligen inte en tillfällighet att mögel och svamp ser till att serotoninhalten sjunker eftersom serotoninet är mögeldödande.

Normalt bryts det mesta av födointagets aminosyra tryptofan ned i levern och en del ombildas i hjärnan till livsviktigt serotonin. Finns inflammation och vissa av de omtalade biomarkörerna störs serotoninprocessen med lägre värden som följd och individen mår sämre, samtidigt som oxidativ stress ökar i hjärnan genom bildande av kinolinsyra (22, 23). Ökade nivåer av kinolinsyra i hjärnan har t.ex. via svenska forskare kopplats till självmordsbenägenhet, depression och andra psykiatriska sjukdomar (24). Ökade kinolinsyranivåer kan göra att smärta blir mer uttalad och smärtförnimmelser ökar genom att kinolinsyra är en s.k. NMDA antagonist. Detta är ytterligare ett område att gå vidare och titta på eftersom ökade smärtsymtom finns med i sammanhanget här.

Sertralin och snarlika preparat har som mål att öka serotoninet genom nedsättande av funktionen där det återupptas i hjärnan. Det går initialt om man inte känner till alla faktorer att se som symtommedicinering istället för att gå på källan. Något som, likt att serotonin är aktivt emot mögelsvamp, inte heller är allmänt känt är att Sertralin och några andra SSRI faktiskt också är fungicida och ger sig på mögel som Aspergillus, Cryptococcus och svampen Candida (25, 26, 27). Detta är slående likhet med egenskaperna hos statiner som är till för att sänka kolesterol, samtidigt som kolesterolet också har skyddande effekter emot mögelsvampsexponering. Slår vi samman uppgifterna stärks arbetshypotesen att mögel och svamp både kan förorsaka inflammation, för högt kolesterol, lågt serotonin, depression m.m. och att detta är långt vanligare än vad som ännu från forskningshåll och läkemedelsverk etc. berättats. Dessa antidepressiva mediciner ordineras faktiskt emot patogenerna, fast kan tyckas under falsk täckmantel. Inte kan det väl ha undgått läkemedelsverket och läkare att man också medicinerar emot mögel och svamp då man förskriver aktuella SSRI´s? Varför får inte patienten veta något om det?

Ytterligare likhet mellan statiner och Sertralin är att de ger biverkningar som har potential att vara mycket allvarliga. Här för vi tillbaka diskussionen till mögelgift och andra biotoxiska partiklar och ämnen. Med den kunskap vi har om mögel, bakterier etc. och medicin så ser vi att dessa preparat skulle kunna bestå av just mögelgift, bakteriegift, jästsvamp, peptider, enzym, syntetisk motsvarighet eller en mix av dessa. En del av medicinsubstanserna finns onekligen som troliga patogener i fuktskadade hus. Biverkningar från mögelgift etc. är svårt att undvika särskilt då medicinering sker över tid. Biverkningarna som Sertralin kan ge är faktiskt identiska med omtalade symtom vid exponering av mögel som Aspergillus, Trichoderma etc. och vidare flera av de andra patogenerna vi möter i fall av sjuka hus (30). Några av biverkningarna kan ges om den antidepressiva medicinen ser till att serotoninnivån blir för hög.

Det är svårt att finna vad Sertralin är tillverkat av. En inte alldeles otippad gissning från vår sida är att det framställts minst med hjälp av möglet Trichoderma eftersom detta är antagonist både emot Penicillium, Aspergillus, Chaetomium och Candida (37, 38). Här kan vi givetvis inte vara säkra men det skulle förklara mycket att få reda på sanningen.

Visste du att Sertralin nu används i samband med cancerbehandling (31, 32)? Hur ska vi tolka detta? Allt fler läkare och forskare går ut med uppgifter om att cancer verkar vara mögel eller svamp. Samtidigt kan intag av SSRI hos somliga förorsaka cancer. Hittar vi del av svaret i att olika arter av mögel, bakterier och svamp är varandras antagonister och aktivt hämmar och dödar varandra, med förödande verkan i kroppen, samtidigt som de bryter ned densamma till deras egen fördel?

Vi värnar särskilt om våra barn i skola där det finns mögel. Barnens immunförsvar och avgiftningssystem är inte färdigutvecklat och livslånga skador blir följden för vissa av dem. En polsk studie kom fram till att barn som vistats i hem med mögel tappade upp till 10 poäng i IQ värde p.g.a. exponeringen (33). Något som vidare berör barn och innehållet i hela artikeln här är sidan mögel-barn-stress.

Vad vi kommer fram till är att mögel i krypgrund och vind är negligerat ifråga allergi och sjukdom.

Vet man bara hur fuktskador i ett hus förebyggs på bästa sätt är det lättare att värna om sin hälsa. Vi slår ett slag för egenkontroll, fuktmätning och om det behövs avfuktare samt ventilation. Rätt val av produkt beroende på utrymme måste göras.

Det finns vägar att kringgå mediciner med elaka biverkningar. Detta gäller säkert inte alla personer med depression och snarlika tillstånd men uppskattningsvis kan tillståndet för upp till 80% av individerna lösas eller avsevärt förbättras genom antiinflammatorisk kost, vitaminer, tillskott och motion och avhållsamhet från sådant som är ohälsosamt. Mer om det skriver vi på sidan “Bli frisk från mögel

Integrativ profil och lärande över gränserna

Som saneringsföretag vill vi bredda vår kunskap så långt det går och är rimligt. Det innebär inriktning mot ett pedagogiskt förhållningssätt där tvärvetenskapliga studier och kunskapsinhämtande från andra “fack” görs. Sidan här har berört och belyst att mögel m.m. kan förorsaka depression samt andra liknande tillstånd. Kunskapen är egentligen vida spridd om det här fenomenet men inte ännu gränsöverskridande sammanslagen så att det svenska samhället agerar utifrån givet lagrum i fall av fukt- och mögelskada i offentliga byggnader. Det talas i skrivande stund tyst både om gällande lag och möglets potentiella skadeverkan. Olika undvikande “manövrar” ses ofta förekomma från ansvariga personer, där totalt ignorerade samt personliga angrepp och förolämpningar förekommer emot dem som upplever att deras sjukdom och symtom inducerats i det sjuka huset.

Extra intressant vid lärande över gränserna är att titta på vad psykiatern Mary Ackerley från Tucson i USA säger om saken. Mary berättar både övergripande och ingående tillsammans med referenser om hur mögel kan påverka så att allt från trötthet till depression och bipolära sjukdomar etc. blir ett stort problem för hennes patienter. Hennes synsätt är lite speglande vårt. Skygglapparna kastas och tänkande samt agerande sker från vår sida utifrån bl.a. double loop learning och vidare modell för transparens och validering. Ju mer komplext ett ämnesområde är desto mer integrativt och fördjupande måste man arbeta. Detta gör Mary Ackerley på ett mycket intressant sätt genom att väva samman sin yrkeskunskap med forskning. Läs speciellt om Mary (41) och vidare för att bredda kunskapen även andra referenser här, särskilt (16, 39).

Listan på symtom från mögel och biverkningar från “mögelproducerad medicin” är mycket lång och vi arbetar av den stadigt med vidare artiklar som inte bara radar upp punktvis utan även förklarar möjliga och bevisade kopplingar.

Frågorna är många men svaren har under de senaste åren ordentligt fyllts på. Nu vet vi att vistelse i hus med fukt över gränsvärdena kan ge inflammation i såväl kropp som hjärna. Nu kräver vi svar från Sveriges politiker, läkare, forskare och institut till varför Försiktighetsprincipen i Miljöbalken m.fl. lagar inte efterföljs då skolor och arbetsplatser är skadade av fukt, mikrobiell aktivitet och kemiska emissioner! Frågan ställs också om varför vården inte kan ge hjälp eller är intresserad av att lära för att hjälpa, istället för att stjälpa!

Vi fick i maj månad 2015 ett delsvar på frågan ovan. Svenska forskare försöker nu än mer än tidigare försöka skylla de vanliga sjuka hus-effekterna på att man blir rädd för lukten från mögel och kloranisoler. Det ska enligt dem utlösa inflammationssvar i kroppen. Vi vet i princip att det långt ifrån är hela sanningen och säger ifrån om det via sidan; Mörkar Steven Nordin Johnny Lorentzen mögel och kloranisoler.

Vidare har allt mer forskning visat att mögel i olika sammanhang står för adjuvans, d.v.s. på olika sätt förstärker effekten av olika andra allergener och inflammativa substanser. Ett exempel är pollenallergi där studier visat att pollen vanligen är kontaminerat med betydande mängd mögel och bakterier. Pollen bär mögel och bakterier – ger allergi mögelallergi.

Mögel i hus misstänks förorsaka EHS – Elöverkänslighet

Diagnos och behandling gällande mögel toxiner sjuka hus

2014-07-07
Uppdaterad 2020-04-02

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Externa Referenser

1) Mould exposure at home relates to inflammatory markers in blood, L. Beijer et al., 2003.

2) The sick building syndrome as a part of the autoimmune (auto-inflammatory) syndrome induced by adjuvants, Eitan Israeli, and Asher Pardo, 2011.

3) Sick building syndrome (SBS) and exposure to water-damaged buildings: Time series study, clinical trial and mechanisms, R. Shoemaker and D. House, 2006.

4) TLR9-Dependent IL-23/IL-17 Is Required for the Generation of Stachybotrys chartarum–Induced Hypersensitivity Pneumonitis, Urvashi Bhan, 2012.

5) Trichothecene Mycotoxins Activate Inflammatory Response in Human Macrophages, Päivi Kankkunen et al., 2009.

6) Production of proinflammatory mediators by indoor air bacteria and fungal spores in mouse and human cell lines, K Huttunen et al., 2003.

7) Inflammatory cytokine gene expression in THP-1 cells exposed to Stachybotrys chartarum and Aspergillus versicolor, Ruoting Pei and Claudia K. Gunsch, 2013.

8) Intranasal exposure to a damp building mould, Stachybotrys chartarum, induces lung inflammation in mice by satratoxin-independent mechanisms, M. Leino et al., 2003.

9) Nasal Lavage Biomarkers: Effects of Water Damage and Microbial Growth in an Office Building, Robert Wålinder et al., 2001.

10) Satratoxin G from the black mold Stachybotrys chartarum evokes olfactory sensory neuron loss and inflammation in the murine nose and brain, Islam Z. eta al., 2006.

11) Nitric Oxide and Proinflammatory Cytokines in Nasal Lavage Fluid Associated with Symptoms and Exposure to Moldy Building Microbes, Maija-Riitta Hirvonen et al., 1999.

12) Astma är en systemisk inflammation – inte en lokal sjukdom, Leif Bjermer, 2009.

13) Misdiagnosis of the Symptoms of Rheumatoid Arthritis  Related to Mold Exposure? EHAP LABS.

14) Opportunistic invasive fungal infections: diagnosis & clinical management, Parisa Badiee & Zahra Hashemizadeh, 2014.

15) Immune resistance and tolerance to fungi, Romani L., 2013.

16) Structural brain abnormalities in patients with inflammatory illness acquired following exposure to water-damaged buildings: A volumetric MRI study using NeuroQuant®, Ritchie Shoemaker et al., 2014.

17) Dampness and Mold in the Home and Depression: An Examination of Mold-Related Illness and Perceived Control of One’s Home as Possible Depression Pathways, Edmond D. Shenassa et al., 2007.

18) Detection of Mycotoxin in Patients with Chronic Fatigue Syndrome, Joseph H. Brewer et al., 2013.

19) Trichothecene mycotoxins inhibit mitochondrial translation–implication for the mechanism of toxicity, Mohamed Anwad Bin-Umer, 2011.

20) The Depression Responce, Paradigm Change, 2014.

21) Mechanisms of Mycotoxin-Induced Neurotoxicity through Oxidative Stress-Associated Pathways, Kunio Doi and Koji Uetsuka, 2011.

22) Tryptophan–Kynurenine Metabolism as a Common Mediator of Genetic and Environmental Impacts in Major Depressive Disorder: The Serotonin Hypothesis Revisited 40 Years Later, Gregory F. Oxenkrug, 2010.

23) From inflammation to sickness and depression: when the immune system subjugates the brain. Box 1 | IDO degrades tryptophan through the kynurenine pathway, Robert Dantzer et al., 2008.

24) Connecting inflammation with glutamate agonism in suicidality, Sophie Erhardt et al., 2012.

25) Antifungal Activity against Candida Species of the Selective Serotonin-Reuptake Inhibitor, Sertraline, Cornelia Lass-Flörl et al., 2001.

26) Interaction of 5-hydroxytryptamine (serotonin) against Aspergillus spp. in vitro, Susanne Perkhofer et al., 2007.

27) The Antidepressant Sertraline Provides a Promising Therapeutic Option for Neurotropic Cryptococcal Infections, Bing Zhai, 2012.

28) Alteration of blood brain barrier permeability by T-2 toxin: Role of MMP-9 and inflammatory cytokines, Jayaraj Ravindran et al., 2011.

29) Environmental mold, brain inflammation, and memory deficits, C.F. Harding et al., 2012.

30) Listade biverkningar Sertralin

31) The Antidepressant Sertraline Inhibits Translation Initiation by Curtailing Mammalian Target of Rapamycin Signaling, Chen-Ju Lin, 2010.

32) Evaluation of the potential anti-cancer activity of the antidepressant sertraline in human colon cancer cell lines and in colorectal cancer-xenografted mice, Gil-Ad I, 2008.

33) Cognitive function of 6-year old children exposed to mold-contaminated homes in early postnatal period. Prospective birth cohort study in Poland, Jedrychowski W et al., 2011.

34) Antifungal properties of 5-hydroxytryptamine (serotonin) against Candida species in vitro, Cornelia Lass-Flörl et al., 2003.

35) Interaction of serotonin with Candida albicans selectively attenuates fungal virulence in vitro, A. Mayr et al., 2005.

36) Interaction of 5-hydroxytryptamine (serotonin) against Aspergillus spp. in vitro , Susanne Perkhofer et al., 2007.

37) In vitro interaction of Trichoderma isolates against Aspergillus niger, Chaetomium sp. and Penicilium sp., Tripti Agarwal et al., 2011.

38) Antimicrobial activity of ergokonin A from Trichoderma longibrachiatum, M.F. Vicente, 2001.

39) Induction of depression by exposure to damp buildings, Cassidy Kuchenbecker, 2010.

40) Effects of mold exposure on immune activation, neuroplasticy, and behavior, Cheryl F. Harding.

41) Brain On Fire: The Role of Toxic Mold in Triggering Psychiatric Symptoms, Mary Ackerley, 2014.

42) Mold inhalation, brain inflammation, and behavioral dysfunction, Cheryl .F Harding et al., 2014.

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

TFA vindmätare Windmesser Weatherhub
Vindmätare TFA Weatherhub Windmesser

TFA vindmätare kopplas trådlöst till enheten Weatherhub som ansluts till router och Internet.

Övervakning sker via mobiltelefon och en specifik app vilken är gratis.

Vindmätaren mäter och visar via Weatherhub-systemet vindhastighet, vindriktning, vindbyar och max. vindhastighet. Enheten har PRO-funktioner för grafisk övervakning, översikter samt möjlighet för dataexport.

Observera att man måste ha Weatherhub-gateway för att systemet ska fungera. Se tillbehören.

Läs mer »
Filter till acetec evodry pd/pd+
Filter Acetec Evodry PD-150 28 x 25

 

Rekommenderat är att byta filter på Acetec Evodry PD-150 avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 28 x 25 cm

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen