Sök

Mögel samt svamp i kropp och hus förorsakar högt kolesterol

3
(2)

Mögel kan leda till högt kolesterol

Vi slänger här in ännu en fackla i en redan infekterad debatt om kolesterol och statiner. Flera forskare har kommit fram till att den egentliga orsaken till högt kolesterol skulle kunna bero på mögel, svamp och mögelgift, antingen från invasiva arter i kroppen eller från fuktskadade hus.

Högt kolesterol har under mer än en mansålder tillbaka betraktats som skadligt och framkallande av kärlkramp, hjärtsjukdom och hjärtinfarkt. Medlet som först fanns verksamt emot höga kolesterolvärden var en biocid som användes vid bekämpning av mögel, svamp och bakterier på grödor. Biociden som bestod av fenoxiättiksyror (liknande hormoslyr) spreds över åkrarna i Frankrike där arbetare på fälten sedan blev sjuka av gifterna. Man konstaterade på sjukhus att deras kolesterolvärden var låga. Jeff Thorpe som var kemist modulerade biociden och patenterade något som kallas Atromidin vilken senare visade sig vara allvarligt skadligt och t.o.m. dödlig. Mediciner kallat statiner laborerades parallellt och efter detta fram, bl.a. från mögel som Penicillium Citrinum och dess mögelgift. 

De första statinerna visade sig ha riktigt hälsofarliga egenskaper och nya lite mildare varianter, mikrobiellt framställda men även syntetiska, följde därför efter (5). Fortfarande rapporteras frekvent hälsoproblem vid sådan medicinering där muskelvärk och diverse andra krämpor uppstår. Med kunskap om hur olika mögelgifters (mycotoxiners) verkan är då vi andas in dem eller får dem i oss via mat och dryck så tycker vi det är konstigt att inget rejälare larm om detta givits. Det bör också gälla de syntetiska preparaten då dessa på olika sätt efterliknar de naturligt framtagna. Oroande är att medicineringen verkar förskrivas alldeles för lättvindigt och att tidigare tes om kolesterolets skadlighet inte riktigt verkar stämma med verkligheten (1).

Mögel i hus är ett annat hett debattämne som vi nu ämnar lyfta fram som en av flera troliga kandidater till för högt kolesterol och till de sjukdomar och dödsfall som man tidigare skyllde kolesterolet som helt bidragande till. En av källorna som förespråkar att läkemedelsbolagens rön inte stämmer är A. V. Constantini, läkaren som har arbetat högt uppsatt inom WHO, Världshälsoorganisationens avdelning Collaborating Center for Mycotoxins. Constantini menar i sin forskningsbaserade bokserie Fungalbionics (2) att mögel och svamp via olika gifter modulerar och stimulerar kroppens funktioner på ett sådant sätt att kolesterolvärdena ökar. Samtidigt skriver han att kolesterolet är ett av kroppens skydd mot t.ex. mögelgift genom att kapsla in eller binda det fram till att levern om möjligt kan bryta ned eller oskadliggöra detsamma. A. V. Constantini och hans medskribenter var tidiga att leverera kunskap om mögel kopplat till cancer som t.ex. bröstcancer och diabetes m.fl. sjukdomar och vi ser nu att dessa personer verkar ha rätt i det mesta de skrev och fortfarande försöker få ut till gemene man. 

Ett stort hinder för kunskapsbankens spridande verkar läkemedelsverk och därtill kopplade bolag samt institutioner vara. De envisas fortfarande med att formligen vräka ut, över tids intagande, rent förgiftande statinmedicin, fast de inte kan påvisa positivt resultat mer än väldigt begränsat hos vissa kategorier av patienter som redan fått hjärtinfarkt eller lider av andra till ämnet här relaterade sjukdomar (1).

Mögel som vi utsätts för i fuktskadade hus är enligt forskning i Lund, utförd av Erika Bloom och Lennart Larsson m.fl. ofta alstrare till mögelgift. Denna nya vetenskap släpptes 2008 och har sedan dess blivit mycket uppmärksammad och diskuterad. Redan tidigare har andra vetenskapsmän lyft frågan om det vi kallar sjuka hus där mögel och faktiskt mögelgift ofta finnes. En avhandling som vi utläser göra tydliga kopplingar mellan sjuka hus och högt kolesterol kommer från The Internet Journal of Toxicology (3). Här diskuteras kolesterolets viktiga funktioner i kroppen övergripande och vi får liksom genom Kostdoktorn (1) lära oss hur kroppen reglerar kolesterolförhållandet, transporten och nedbrytandet i kroppen. Vidare skrivs om potentialen hos mögelgift att inverka negativt så att kolesterolhalterna ökar. Det är bevisat att mögel och svamp leder till att försöksdjur får ökat kolesterolvärde, men enligt E. Anyanwu (3) är det inte tidigare med mer exakthet och bestämdhet framfört att detsamma bör gälla hos människor som exponeras. Här tar vi bl.a. del av att mögelgift har förmåga att påverka funktionen som reducerar kroppens egenproduktion av kolesterol och att påverkan också sker i levern så att överskottskolesterol inte bryts ned, vilket i sin tur sammantaget leder till högt kolesterol då reduktionen inte fungerar som den ska och icke önskvärd återcirkulation av kolesterol och mögelgifter etc. kan ske ut i blodbanorna. Det föreslås att mögel i hus och exponeringen därav kan leda till kardiovaskulära sjukdomar, neurologiska störningar och stroke, med orden:

“Given the fact that toxigenic molds release mycotoxins that affect human health, and given the possibility that structurally, and mechanistically, mycotoxins could adversely affect cholesterol metabolism through interactions with the related enzymes and disruption of cellulary supply and utilization of cholesterol, and bile acid syntethis, it is most likely that individuals exposed to chronic toxigenic molds might be at risk of neurological disorders, including cardiovaskular diseases and stroke”

Här berättas också om att tester på personer som vistats i hus med mögel visat på förhöjda värden av kolesterol. Här vill vi flika in med senare rön där det demonstreras att invasivt mögel som koloniserats i kroppen, på slemhinnor, i vävnader och organ, är mycket vanligare än vad man tidigare trott. Förfinad mikroskopiteknik har gett oss kunskapen att om man är utsatt för mögelexponering i hus så kan risken avsevärt ökas att invasiva mögelarter blir kraftigt virulenta och svårbekämpade då de väl “satt sig” i kroppen. Referenser om detta ges bl.a. på sidan som handlar om mögel och neuropsykiatriska tillstånd som PANDAS.

Medicin mot mögel och högt kolesterol

Inledningsvis skrev vi här lite om statiner som används emot högt kolesterol. Dessa har t.ex. specifik verkan emot något som heter HMG CoA Reductase, d.v.s. förmåga att modulera kroppsfunktionen som reglerar och reducerar kroppseget kolesterol så att avgivningen sänks. Har också tagit del av texter som menar att den kolesterolbildande funktionen nedsätts av statinerna (4).

Statiner har även bevisat hämmande effekt emot mögel som Aspergillus och Candida vilka är de mer vanligt förekommande invasiva mögel- och svamparterna (4, 5). Att högt kolesterol troligen i många fall beror på mögel i hus och/eller invasivt mögel samt svamp som Candida i kroppen är det vi vill komma fram till här. För att ytterligare framhäva denna tes kan exempel ges där American Family Physician, AAFP i början av 2000-talet gjorde en utvärdering av Sporanox och Lamisil etc., som är svampdödande medel (6). De kom fram till att behandlingen emot nagelsvamp sänkte just kolesterolet i blodbanorna hos drygt 80 procent av patienterna.

Hur kan det då komma sig att statinerna inte alltid fungerar som de ska och ger bakslag med ibland svåra biverkningar? Jo, vi tror att en insatt statin inte som ensam medicinering är tillräckligt effektiv till mer än att hämma det mögel och den svamp som finns i kroppen. Detta framgår även genom referenserna (4, 5). Till det kommer att vi allt mer utsätts för inverkande mögelgifter, tungmetaller och annat inverkande genom föda och dryck, samt att vissa, allt fler visar sig bo eller jobba i hus där mögel p.g.a. fuktskador eller rena vattenskador växer och kontaminerar inomhusluften.

Vi vet att mögel som växer i hus kan stressas av olika faktorer som hotar dess existens. Då möglet stressas kan det i livsuppehållande försök tillväxa än fortare och då avge fler metaboliter varav mögelgift är en faktor. Mögel, svamp och bakterier kan också vara varandras antagonister och genom avgivna gifter, alkoholer och enzymer starkt motarbeta varandra. Ponera vad som kan hända i kroppen där invasiva svampangrepp finns då medicin, antingen något motverkande mögelgift eller syntetiskt likvärdigt i form av statiner ges. Potentiellt sett skulle det invasiva angreppet då kunna bli hotat och börja försvara sig genom att bilda mer metaboliter. Vem blir lidande i sådant fall? Givetvis värdkroppen, den människa som är drabbad. Sedan måste vi också tänka på sidoeffekterna av den många gånger långvariga medicineringen med gifter. Dessa kommer ovillkorligen förr eller senare slå emot någon annan viktig funktion i kroppen. Tänk också på synergisk effekt och korsreaktiv effekt där mögelgift (mycotoxin) och bakteriegift (endotoxin) etc. kan ge än större skador och bli sjukdomsframkallande t.ex. genom att via kroppens immunförsvar utlösa inflammation, som i sin tur kan ge sig uttryck genom autoimmun sjukdom, neurologiska skador o.s.v. Nämnas ska att det inte behöver medicineras för att sådana effekter ska uppkomma då man utsätts för exponering av mögel. Därför kan det troligen bli extra allvarligt med inverkan av statiner som i sådant fall inte rättar till utan istället ställer till det än mer.

Fundera på varför statinerna enligt många källor inte fungerar så bra, relaterat till det som här sägs att mögel och svamp är det som driver upp skadligt LDL-kolesterol. Statinerna hämmar endast den mikrobiella invasiva floran och ger därför inte full verkan, ingen alls eller en sämre effekt likt det vi i förra stycket skrev om. Är mögelgifterna som triggar igång kroppens kolesterolproduktion kommande från ett skadat hus, utan att det finns skadliga mängder mögel etc. i kroppen, ja, då gör statinerna inte heller så stor verkan, inte mer än att ev. ge sig på symtomen istället för att hantera orsaken. Nedreglering av kroppens skyddsfunktion via statiner kan t.o.m. i det läget vara farligt samtidigt som det gör att kroppens celler m.m. inte längre kan byggas upp så som de ska.

Titta på alternativa mediciner som visat sig ha kolesterolsänkande verkan. De flesta av dessa har också effekter mot mögel och svamp. Här kan ges många exempel men lite lämnar vi åt dig som läsare att leta vidare kring. Att äta vettigt och hålla viss diet är ett annat sätt att sänka sitt kolesterol. Vad händer då? Troligen är det så att man både boostar sitt immunförsvar att vara effektivare emot patogenerna och även svälter de olika arterna av svampar så att kroppen kan börja läka eller gå mer mot homeostas.

Ju tidigare man börjar behandla sina sjukdomssymtom desto större möjlighet borde det finnas att bli kvitt de invaderande objudna gästerna. Får de tillfälle att etableras ordentligt kan kraftfull virulens uppstå där de sjukdomsalstrande egenskaperna tilltar. Bland annat kan det ju längre tiden går ske mer bildande av för patogenerna skyddande biofilm på våra slemhinnor som sammanräknat mage-tarm och andningsvägar-lungor utgör en area av ca. 500 kvadratmeter eller mer.

Kolesterol är en livsviktig byggsten som bl.a. ser till att reparera skador i kroppens celler, vävnader och organ. Sker det via svampens och möglets inverkan infektion och inflammation kommer kroppen att öka kolesterolproduktionen för att kompensera skadorna. Vi funderar här på vad som händer om man minskar kolesterolhalterna men inte tar hand om den egentliga orsaken till förhållandet. Då reducerar man rimligen kroppens läkande och skyddande förmåga varvid patogenerna får ökad kapacitet att skada i större omfattning.

Vi ser tokiga likheter mellan sjukvård och analysbranschen som sysslar med framtagning av mätvärden gällande olika ämnen och partiklar som kan förekomma i sjuka hus. Inom sjukvården mäter man kolesterol i totalvärde där skillnad inte alltid görs mellan “det goda” HDL-kolesterolet och “det dåliga” LDL-kolesterolet. Man kan vid sammanslagning av halterna konstatera att värdet ligger för högt även om så inte är fallet. Likadant tar man inom analysbranschen ofta något som kallas TVOC, som är en sammanräkning av totala halterna av föroreningar i luften. Det ger ofta låga och enligt dem godkända värden även om enskilda skadliga ämnen kan mätas upp i direkt varnande halter. Vidare så är inte analysmetoderna hos de olika parterna helt tillförlitliga. Det kan vara svårt att med dagens analysinstrument finna sanningen.

Vi vill för tillfället avrunda denna artikel med orden; Vistas inte i ett hus med mögel, förebygg gärna genom att utföra egenkontroll av huset och om det behövs installera avfuktare etc. Förebygg också personligen genom att äta mindre av sådant som innehåller mögelgift eller andra oprövade metaboliter av mögel. Motion och utevistelse är bra, enär negativ stress inte är det. Var rädd om din hälsa när andra inte värnar om den utan istället verkar tänka mer på sina inkomstflöden eller av någon konstig anledning är ute på fel spår. Försök om det är möjligt att gå en riktigare väg emot högt kolesterol än att ta farliga mediciner.

Några saker till bara; Är det vi behandlar på denna sidan i ett större perspektiv en av anledningarna att somliga läkare är totala nej-sägare och menande att mögel inte ska kunna framkalla hälsoeffekter då man utsätts för det i ett hus? Är det vidare anledningen till att Miljöbalkens Försiktighetsprincip inte följs t.ex. då barn går i skola med mögel? Skulle man släppa igenom den troliga sanningen så kan det innebära stor ekonomisk förlust där även hela yrkesgrupper måste sätta sig i skolbänken igen och forskningsbidrag kan utebli. Allmänläkarna och andra kan faktiskt vara förda bakom ljuset då de inte mer än övergripande fått lära sig om svamp och mögel och dess patogena effekter under sin yrkesutbildning. Precis som att snickare och arkitekter inte fått läsa om fukt och mögel och lärare inte fått läsa om att hantera mobbning. Klarar man inte hantera de byggstenar som professionen faktiskt i grund ska stå på är det givet att brister finns, i många fall mycket allvarliga sådana. Vi klankar inte ned på alla, för det finns många väldigt fina och kunniga personer också, men tyvärr sitter det en del högutbildade nej-sägare på poster som kan användas i syfte härskarteknik där man bygger vidare på ett felaktigt och korrupt system, ett system som bara tänker pengar.

På sidan Mögel och biomarkörer – Vad läkare skulle kunna analysera har vi sammanställt vad vissa läkare, främst från USA kommit fram till att man kan analysera.

2014-03-27
Uppdaterad 2020-01-08

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Referenser

1) Snabbkurs i kolesterol. Kostdoktorn, 2013.

2) Fungalbionics. A. V. Constantini et al., 1994-.

3) High Cholesterol Levels And Cronic Exposure To Toxigenic Molds in Damp Buildnings: A High Risk For Cardiovascular Disease And Stroke. E. Anyanwu et al., 2006.

4) Growth inhibition of Candida species and Aspergillus fumigatus by statins. Macreadie IG et al., 2006.

5) Statins as antifungal agents. László Galgóczy et al., 2011.

6) Fungal Infections of Fingernails and Toenails – Treating Onychomycosis. American Family Physician – AAFP, 2001.

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 3 / 5. Antal röstande 2

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Mögel samt svamp i kropp och hus förorsakar högt kolesterol”

 1. Vilken intressant artikel! Förväntade mig inte att hitta en så initierad text på ett företags sida. Jag jobbar som naturläkare och hjälper bl a klienter som inte vill ta statiner för att sänka sitt kolesterol. Ämnet kolesterol är en hel vetenskap i sig och det finns så många parametrar som påverkar. Din artikel gav mig ytterligare en pusselbit. Jag är medveten om vilken påverkan svamp, mögel, tungmetaller, kemikalier mm har på människors hälsa men det var intressant att läsa mer om kopplingen med kolesterol. Tack för det!

  Vänliga hälsningar
  Karin

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Karin,

   Trevlig att du hittade in på hemsidan och fann artikeln givande! Det finns mycket forskning att läsa men egentligen inte direkt så mycket om mögel i förhållande till hälsa. Vi bevakar och skriver utefter att tid ges. Brukar rekommendera att personer som upplever sig vara drabbade av sjuka hus att söka läkare samt kanske även naturläkare i kombination. Viktigt är också att titta på boendet, om det finns mögelskador eller fuktskador där som kan ge upphov till hälsoeffekter. Då måste i regel sanering till för att man ska kunna bli så hälsomässigt återställd som möjligt.

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Sorptionsavfuktare
Acetec EvoDry 12P sorptionsavfuktare

 

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

Acetec EvoDry 12P avfuktare tillverkas i Sverige och har genomgått en mycket seriös produktutveckling, vari energisnålhet, tillförlitlighet och hög avfuktningskapacitet är ledord.

Avfuktningstekniken baseras på sorptionsavfuktning, vilket är vinnande för hus i svenskt klimat. I synnerhet gäller det källare, krypgrund, vind, garage och lager, samt andra dylika applikationer.

EvoDry 12P är från fabrik utrustad med styrpanel vilken fungerar tillsammans med det system som kallas EDC-01. I avfuktarsystemet finns möjlighet att från annat rum justera in de fuktvärden man önskar som börvärde, samt också ställa avfuktningen i energisnålt läge.

 

t-koppling-avfuktare
Förgrening till avfuktare

OBS! Avfuktarens utblås är 125mm, lägg till förgrening till avfuktare Artnr. 900044 här så du kan koppla på 2st 100mm slangar.

Filter till avfuktare

Läs mer »
Kallfogger för foggning av saneringsvätska mot mögel, bakterier och lukt
Kallfogger för saneringsvätska mot mögel bakterier lukt

Med LFS kallfogger foggas eller också kallat dimmas saneringsvätska eller desinfektionsvätska ut på effektivt sätt. Kallfoggern skiljer sig från andra typer av rökmaskiner genom att den inte värmer upp saneringsvätskan i ångform. Istället åstadkoms av en effektiv europatillverkad eldriven motor ett högre tryck, vilket tillsammans med det justerbara munstycket finfördelar vätskan i mycket små droppar.

Genom att använda denna kallfogger bibehålls egenskaperna hos vätskan för sanering eller desinfektion.

Foggningsmetoden medger att man kan komma åt utrymmen som annars är svåra att sanera. Samtidigt är det lättare att fördela saneringsvätskan och även hushålla med densamma.

Läs mer »
Nisolex Krypgrundsisolering
Nisolex Krypgrundsisolering – Isolering för krypgrund

Krypgrundsisolering för läggning utan byggplast alternativt ovanpå byggplast i krypgrund. Nisolex Krypgrundsisolering används som passiv avfuktare och även för att utestänga radon.

Frakt beräknas utifrån t.ex. Eniro vägbeskrivning. Fraktkostnad räknas upp till 50 eller upp till 100 mil från Halmstad. Vi kontrollerar din beställning och korrigerar om fel val gällande fraktsträcka gjorts. Kontakt tas innan ev. korrigering. Normal leveranstid 1-9 vardagar.

Vid ångrat köp av produkten betalar kunden returen, retur kostnaden är individuell och baseras på hur lång retur sträckan är. Isoleringen returneras som styckegods som inte är staplingsbart vilket gör att kostnaden blir hög, ca pris exempel på retur per isoleringsrulle 1800kr till 5000kr beroende på hur lång sträcka isoleringen ska returneras.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen