Vind Fukt Mögel Avfuktare Kallvind

Tvärtemot krypgrund löper vind störst risk att drabbas av fuktrelaterade problem som blånad, mögel och röta under kallare årstid. Detta beror ibland på att varm fuktig luft genom diffusion eller konvektion kommer från bostaden upp på vind där den kyls av och kondenserar samt höjer den relativa fuktigheten. Läs mer om detta förhållande under fukt.

Vanligt är idag att uteluftsventilationen orsakar vindsskador genom att vi fått ett allt varmare och fuktigare klimat. Det har under de senaste åren periodvis börjat bli så fuktigt i luften under sommaren att mögelangrepp kan uppkomma, särskilt där husen ligger i skugga så att solvärmen inte kan komma åt att värma yttertaket och indirekt vinden så bra som vid skuggfritt läge. Dock är skadebilden mest framträdande under kallare årstid.

Hälsoaspekten då det gäller mikrobiella skador på vind har tyvärr varit underskattad. Somliga sakkunniga menar att mögel på vindar inte kan kontaminera boytorna. Det är inte helt rätt att påstå detta eftersom det under uppvärmningssäsongen kan uppstå tryckförhållanden i huset så mögelsporer och andra mögelmetaboliter dras ned i rumsluften genom eventuella otätheter. Föroreningarna kan också, främst då det inte blåser eller regnar, leta sig ut via vindsventilationen och dras in genom bostadens ventilation, öppna dörrar eller fönster. När det blåser mot huset kan övertryck bildas på vinden och kontaminerad luft tryckas ned i bostaden. Vi informerar utifrån försiktighetsprincipen och rådande kunskap gällande riskerna. Nämnas bör här att vanlig art av mögel som kan växa i husets vind etc. nu är bevisad som framkallande och förvärrande av astma samtidigt som hyperreaktiva reaktioner också kan bli följden hos känsligare personer.

Användande av olika bekämpningsmedel och mediciner har nu börjat göra mögel resistent. Första dödsfallet av invasivt resistent aspergillusmögel, där mögelarten också återfanns i patientens hus, har konstaterats i Frankrike. Det här om något anser vi bör ge varningssignaler om vikten av att förebygga fuktskador i husets riskkonstruktioner såsom t.ex. vind.

Vidare finns mer upplysande fakta med referenser att hämta i artikeln mögel i krypgrund vind hus negligerat ifråga allergi sjukdom.

Ventilation av vind

Adekvat vindsavfuktare råder bot på problemen, som annars riskerar bli mycket dyra att åtgärda.

När det gäller ventilation av vinden ska man vara försiktig. För mycket ventilation för med sig att temperaturen faller och den relativa fuktigheten ökar därmed. För lite ventilation gör att fuktig luft inte kan vädras ut. Det är mycket svårt och i de flesta fall omöjligt att uppnå balans gällande ventilationen så att risk för mikrobiell tillväxt elimineras. Detta sett till klimatförändringen som råder. Det har visat sig att installation av dyra ventilationssystem i bostaden inte hjälper för att hindra mögel på vinden. Det största problemet idag är klimatförändringen och ventilationen på vind. Därför är det säkrast att installera avfuktare på vinden och stänga igen all uteluftsventilation. Det är samtidigt bra att se över ventilationen i bostaden och att vindsbjälklaget är tillräckligt tätt. Avfuktare kan även vara nödvändig i boytan där man av någon anledning producerar mycket fukt.

Nyare system för ventilation och därmed avfuktning av vind har de senare åren blivit populära. Tråkigt nog har det visat sig att dessa typer av vindsavfuktare inte blivit fullständigt utvärderade i förhållande till vårt klimat och våra hus i olika delar av landet.  Vi har allt oftare inspekterat vindar med klimatstyrd ventilation, där det tack vare systemet uppkommit varierande grad av mögelskada. Samma erfarenhet har av andra parter inom branschen delgivits oss. Därför vill vi utfärda varning för vindsavfuktare som baseras på ventilation.

Vind med mögel och blånad på råspont och takstolar
Här syns tydligt mögelangrepp på råspont och takstolar i en äldre vind. I fall där man har ett oventilerat utrymme eller undertryck i bostaden kan elak lukt tränga ner i bostaden. Det kan också ske om angreppet är omfattande.

Inträngande vatten från läckande takpapp o.s.v. kan också leda till stora skador.
I fall där ångspärren i vindsbjälklaget har blivit skadad och läcker upp fuktig luft brukar man kunna upptäcka mörkare fläckar på undertaket i vindsutrymmet.

Vanligt är att fukt genom konvektion kommer upp vid vindsluckan. Tänd en cigarett och blås ut röken vid luckan för att se om inomhusluften vandrar upp eller om det kommer in luft från vinden. Undersök med andra ord om det är över- eller undertryck i bostaden. Ett visst litet undertryck är bra för huset då det hindrar fuktig luft att tränga ut i byggnadens väggar etc.

Installation av spotligthts/downlights i bostadens innertak kan göra att fukt “läcker” upp på vinden.

Isolering av vind och vindsbjälklag

I tider av energibesparing tilläggsisolerar vi vindsbjälklagen. Vid tilläggsisolering sänks temperaturen på vinden. Därmed ökar risken för förhöjd relativ fuktighet i utrymmet. Läs mer under: Isolering av vind Ett långt mycket bättre sätt att isolera är genom skapande av en s.k. klimatvind. Isoleringssystemet för klimatvind är dock dyrt och det lönar sig inte att konvertera ett yttertak med väl fungerande takbeläggning.

Ett nyare men i sammanhanget vanskligare sätt att isolera insidan av yttertaket har tyvärr fått lite luft under vingarna. Det inbegriper sprayisolering som ger ett isolerande tätskikt över större delen av taket på vinden. Dock kan fuktpassage på vissa ställen ske med mikrobiella skador som följdverkan.

Byte av värmesystem påverkar klimatet på vind negativt

Nu när värmesystemen byts ut i våra villor kommer murstockarna att vara kalla. Det innebär ett kallare och direkt fuktigare vindsutrymme delvis därför att vinden inte längre värms upp av murstocken och även för att hus med självdragsventilation får ett avsevärt lägre luftombyte. Det lägre luftombytet skapar ett fuktigare inomhusklimat. Fukten tenderar att leta sig uppåt i huset.

Takbyte och takpapp

Allt fler hus måste genomgå takbyte då täthet mot vind och övriga ytor inte kan säkerställas med åldrade takpannor och dålig takpapp. Just takpappen är intressant att titta på då många har fått fukt och mögel på vind efter takbyte, även om isoleringstjocklek eller andra invägande faktorer inte ändrats. Det kan bero på den moderna takpappens förmåga att vara tätare, fukt uppe på vind kan inte andas ut genom takkonstruktionen längre utan blir “fast” i råsponten på ett annat sätt än tidigare. Visserligen nås ibland kombinationsfaktor mellan takpappens täthet, icke lämplig fuktkänslig råspont och klimatförändring men pappens verkan kan inte bortses från. Det finns en nyare produkt som nu tillåter vinden att andas på ett bättre sätt. Diffusionsöppet underlagstak (sökbart på t.ex. Google).
En tillverkande part nämner att det efter kondens på vind lättare kan avfuktas genom den diffusionsöppna verkan. 

Det finns mer att önska i detta informationsflöde. Kondens ska aldrig tillåtas på vind, ej heller förhöjd relativ fuktighet, då får man förr eller senare mögel och kanske ren vattenskada. Detta med kondens och icke aktiva lösningar för avfuktning har sedan 70-talet dryftats mycket kring krypgrund. Man menade att kondens på murarna skulle få rinna ned i marken som invid muren inte belagts med byggplast. Vi vet idag bättre, med facit i hand. Den nya typen av takpapp kan i sig kanske inte mögla men det drar i en ventilerad vind in mycket damm, mögelsporer och annat som lägger sig likt en tunn beläggning. Blir det sedan för fuktigt på vinden kan mögel finna fäste bl.a. på det för möglet näringsrika “dammet” på underlagstaket.

Brist på information om fuktrelaterade skador på vindar

Från myndigheter, bygg- och värmepumpsbranschen talar man än så länge tyst om problemen. En anledning kan vara att det i många fall visat sig vara fel att ha takfotsventilation samt även att helt stänga igen utrymmet. Andra anledningar kan vara att man inom värmepumps- och isoleringsbranschen inte vill skrämma upp villaägare genom prat om att det i regel efter en värmepumpsinstallation (utbyte av värmesystem) eller tilläggsisolering krävs avfuktare på vinden. Efter energibesparingsåtgärder i huset ökar kravet på mycket täta vindskontroller under svalare årstid. Med kunskap kan man som husägare förebygga både mögelskador och onödiga saneringskostnader.

Fukt och mögel på vind – Många husägare är omedvetna

Solpaneler på tak kan öka risken

Någon de allra flesta kanske inte tänkte på när solpaneler på husens tak kom på tal, var att solpanelerna skuggar taket. Skuggningen innebär att välbehövlig solvärme avskärmas från att värma upp takkonstruktion och vind. Redan vid en grads temperaturförlust kan den relativa fuktigheten, ofta benämnd RF, öka med upp till 6%. Enligt forskning som är gjord i varmare länder sänker solpaneler på tak hustemperaturen med upp till tre grader. Detta kan innebära att vindsklimatet tippar över så mögelskada uppstår, om det inte redan innan solpanelsinstallationen infriats. Vi har skrivit mer om detta fenomen och även rådfrågat Boverket, vilka svarar att man är skyldig att beakta detta vid installation av solpaneler.

Solpaneler s.k. solceller förorsakar fukt och mögel på vind

Övervaka vindsklimatet

Bra är att installera en trådlös hygrometer som gör det enkelt att fortsättningsvis utan problem hålla koll på vindsklimatet. Överstiger sedan värdet på hygrometern periodvis 75%, eller enligt diagram LIM1 som vi har på sidan mögel, vet man att det är dags att vidta ytterligare åtgärder.

Eftersom klimatet på en vind flukturerar gällande temperatur och fuktförhållanden kan det också vara bra att mäta med en fuktkvotsmätare. Det ger snabbt upplysning om var de fuktigare köldbryggorna och mer fuktupptagande material finns.

Mögel- och luktsaneringsåtgärder

För att bekämpa mögel, mögeltoxiner och elak lukt har vi i sortimentet luftrenare med fotokatalys såsom AirSteril. För inkoppling direkt till vindsavfuktarens torrluftutblås finns portabla och effektiva ozonaggregat som blåser ut ozon genom en eller flera siliconslangar.

Vidare saneringsinformation ges under sidan: Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

Missuppfattning rådande vindar vintern -09-10

Vi har under den rejäla vintern som gick diskuterat med många husägare angående deras vind då det visat sig att mögelproblematiken trots torrt utomhusklimat eskalerat på många vindar. Det borde vara så att snö som ligger mot yttertaket isolerar och hindrar fukt kommande från huset att kondensera eller “öka i relativ fuktighet”. På somliga forum står skrivet att man kan vara lugn gällande sin vind vid dessa rådande kalla förhållanden. Uteluftsventilationen ser dock till att kyla ner insidan av yttertaket för mycket. Under vintern har vi med andra ord tydligt sett att även fukt från boendeytorna kan vara en framträdande faktor, eftersom temperaturskillnaderna under så lång tid varit markanta.

Adekvata Vindsavfuktare

Vinden är ett utrymme som är för kallt för vanlig s.k. kondensavfuktare. Vi presenterar här de bästa och prisvärdaste avfuktarna för din vind.

Acetec EvoDry PD och PD+ vindsavfuktare

För vindsutrymmen där temperaturen kraftigt varierar mellan natt och dag samt olika väderleksförhållanden fungerar avfuktare Acetec EvoDry PD mycket bra. Den är utrustad med energisnål hygrostat och trådbunden manöverpanel så att den kan styras inifrån huset.

– Avfuktare Acetec EvoDry PD

Avfuktare Acetec EvoDry PD+ (med brandskyddsfunktion)

Acetec EvoDry PD+ på vind – Vindsavfuktare installation

Acetec EvoDry 6H vindsavfuktare
Acetec EvoDry 6H är ytterligare en av sorptionsavfuktarna i vårt utbud. 6H är väl anpassad för mindre vindsutrymmen. I kombination med Hygrostat HygroPro når man ännu lägre driftskostnad.

Läs mer om: Avfuktare Acetec EvoDry 6H

Välkommen att ta kontakt med oss för råd och tips gällande att förebygga och åtgärda. Vi skräddarsyr rätt lösning för ditt ändamål.

Det har löpande inkommit många frågor om vindar och uppkommen vindsproblematik. Vi presenterar här fortlöpande svar på dessa frågor. Se också länkarna längre ned på sidan för ytterligare kunskap.

Inte sällan kommer fukt upp på vinden från bostadsdelen. Ett av rummen som brukar vara extra fuktbelastat är tvättstugan.

Frågor om mögel på vind

Frågor om vind och ventilation

2001-05-20
Uppdaterad 2020-05-07

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

LFS – Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Konsultation fukt och mögel

Konsultation rörande fukt och mögel via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Genom vår mångåriga erfarenhet har vi byggt upp kunskapen som finns inom området idag. Varsågod känn

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd