Kan mobilstrålning trigga mögel i hus och människa

Effekterna av mögel ökar såväl i hus som natur, grödor, hos djur och människa. Orsakerna är vi nyfikna på och försöker finna. Ej fuktförlåtande byggnadsteknik, klimatförändring, olika faktorer som ger nedsatt immunförsvar och ökad uppmärksamhet, kunskap samt analysteknik har vi tidigare behandlat som delsvar. Frågan är om det finns ytterligare inverkande mekanismer såsom det man kallar mobilstrålning?

Aktiverar mobilstrålning mögel?

Kan mobilstrålning aktivera mögelMikrovågsstrålning har ökat kraftigt med trådlös teknik. Det innebär att såväl hus, natur som människa utsätts i allt kraftigare, statiska doser. Debatten om mögel, sjuka hus och hälsopåverkan har såväl som strålningsdebatten florerat ett antal år. Vi vill nu lägga samman dessa forskningsområden för att se vilka likheter som finns och vilka resultat som kan framkomma.

Vid University of Kragujevac i Serbien sammanställdes år 2013 viss del av den existerande forskningen, mellan åren 1966-2011, som berör mikrovågsstrålning och dess inverkan på tillväxt av mögel, svamp och andra mikroorganismer. Man kom fram till att strålningen har effekter, där lågfrekvens kan öka tillväxten och metaboliseringen medan högfrekvens till skillnad hämmar. Diskussion förs kring kroppens mikroflora och att ev. obalans i floran p.g.a. mobilstrålningen kan innebära hälsorisker. (1)

Vid sök i databaser finns mögel- och svampspecifika resultat att nå. Bland dessa utläses att det som framkommer i den serbiska studien, med vidare referenser, bör kunna vara initialt vägledande. (2-7)

Frågorna och variablerna är många då vetenskapliga tester ska genomföras, valideras och jämföras. Mobilstrålning från närliggande källa alstrar värme. Värmen ger i sin tur under vissa omständigheter gynnsammare tillväxtklimat för mögel, svamp och jäst. Somliga resultat skulle kunna vara positiva p.g.a. värmeökningen, men kontroll för att verifiera värmealstrandets effekt har gjorts, preliminärt visande att det inte bör vara hela förklaringen. (8) Skillnader ses också i vilka arter och underarter av mögel, bakterier och jäst som man testar mot, samt vilket substrat de växer på och hur fuktigt det är.

Olika arter reagerar individuellt på strålningsstimuli där en art till skillnad från andra kan växa mer eller på annat sätt stimuleras, t.ex. så ökad metabolitavgivning sker. Dr Dietrich Klinghardt menar att han vid experiment fått fram att mögel under mobiltelefonstrålning avger 600 gånger mer biotoxiner/mögelgift än om möglet skyddas från mobilstrålningen. (9) Vi har inte kunnat få fram fullständiga uppgifter om hur Klinghardt genomfört testet och kan därför inte utvärdera, men ser det likväl intressant i samband med de verifierade vetenskapliga undersökningar som finns då somliga av dessa faktiskt framför fakta som gör att Klinghardts uppgifter inte rakt av utan djupare kontroll kan förkastas.

Klinghardt framför sin oro om hur mobilstrålningen påverkar oss människor och den mikroflora vi har i kroppen. Vi kan inte annat än hålla med. Stämmer uppgifterna som framkommer av den forskning som finns så har människan skaffat sig en svårslagen fiende genom att ge viss flora av mögel och svamp samt bakterier övertag. Det finns en hel del att läsa om både farhågor och konstateranden som gäller hur människokroppen kan bli och faktiskt blir påverkad av mikrober. Risk finns att motståndskraften hos immunförsvaret nedsättes av strålningen vilket skulle ge patogenerna ännu lättare att invadera samtidigt som neurodegenerativa sjukdomar kan öka och det centrala nervsystemet bringas ur balans etc. (10)

Mögel ökar

Mögel i hus ses öka. (11) Vanliga angreppsställen är krypgrund och vind. Även yttre fasader och väggkonstruktioner blir angripna. Mer isolering, tätare konstruktioner, ändrade uppvärmningssystem, andra levnadsvanor, fuktkänsligt förädlat byggnadsmaterial och klimatförändring är några av svaren på ökningen. Mer uppmärksamhet ges också vilket kan ge ett visst mörkertal om man tittar tillbaka i tid. Frågan är ändå om det finns ytterligare tillväxtfaktor likt mobilstrålning?

Problemen med möglet är inte enbart svårigheter för husägare utan även för djuruppfödare och de som odlar grödor, frukt samt grönsaker. Statens Veterinärmedicinska Anstalt har framfört att grisnäringen hotas då grisar är känsliga för mögel och mögelgift i halm och foder. (12) Det är givetvis inte bara djuren som drabbas utan även vi som är högre upp i näringskedjan och både äter grödor, grönt, kött och dricker mjölk från boskap. Under åren vi forskat i ämnet verkar mögeltillväxt ute på fälten och i odlingarna ha ökat. Återigen ställer vi frågan om det bara kan förklaras av ökad uppmärksamhet och klimatförändring eller om mobilstrålningen också inverkar? Förädling av grödor kan vara ytterligare svar då de kan ha blivit känsligare för påväxt samtidigt som mögel till del kan anpassa sig till de bekämpningsmedel som används, eller stressas att avge mer mögelgift genom bekämpningen. (13,24) Blir möglet på något sätt hotat eller stressat ökar metabolitavgivningen som specifikt svar, likt framkommet att mobilstrålning kan ställa till med.

Kroppsinvasiva mögelarter som aspergillus rapporteras bli vanligare. Kunskapen om hur man analyserar har ökat och fler sjukdomar som astma, cystisk fibros, IPA, ABPA/AFAD, sarkoidos, lunginflammation, kronisk bihåleinflammation m.fl. knyts på olika sätt till mögel genom sammanslagning av vetenskapliga rön. Vetenskapsmän inom det medicinska fältet säger upprepat att de ser ökat antal patienter som drabbas av invasivt mögel.

Tidsmässigt ses den totala ökningen av mögel ha accelererat i takt med utbyggnaden av de trådlösa nätverken, vilket skett kraftigt de senaste åren. Perioden sammanfaller också med ett antal andra variabler likt det vi ovan i text beskriver, samtidigt som man använder allt mer kemikalier som kan inverka negativt på immunförsvaret m.m. Något mer allvarligt som faller inom denna tidsram är ökningen av cancer. Cancer utpekas av somliga som bestående av mögel eller svamp. Det som här är slående är allt fler nyheter som framför att man idag med framgång lyckas bota olika cancerarter med medicin mot svamp och mögel, medicin som länge funnits på marknaden, som inget läkemedelsbolag vill erkänna cancerbotande. (14) Mer kommer från oss om detta ämne eftersom så mycket fakta nu finns att vi har svårt se det som slumpartat att antisvampmediciner botar, med långt färre biverkningar än vissa cytostatika som slår ut i stort sett allt i dess väg. Läs om det vi ämnesrelaterat hittills funnit i frågan om mögel, pentaklorfenol och bakterier i hus kan inducera cancer. (15)

Mikrovågsstrålning som mögelsanering

Odlare och bönder får som ovan skrivet allt större bekymmer med svamp och mögel som förstör såväl under odling som lagring. Det finns ganska många papper att läsa om utvärdering av mögelsanering med mikrovågor. Rafal L. Górny som 2002 fann att mögel kan stå för avsevärd metabolitavgivning och därmed är underskattat som sjukdomsframkallare (16) har 2007 tittat inledande på hur effektivt mikrovågor är för sanering av mögel och bakterier som actinomyceter, vilket är vanligt i fuktskadade hus. Konklusionen blev att saneringseffekten är beroende av ett antal olika variabler, likt här nämnda och att tillväxten under vissa förhållanden kan öka gällande bakterierna. (17) Dessa bakterier återfinnes ofta i fuktskadade hus (18) och anses kunna vara hälsoskadliga för dem som vistas i husen.

Brist finns i myndigheters information ut till allmänheten om hur skadligt mögel och mögelgifter kan vara. Rafal L. Górny (16,17) framför hälsoeffekterna med referenser och tyngd, likt vad Institute of Food Technologists gör då de berättar om svårigheterna med mögelkontaminering i grödor och hur man kan nyttja väl avvägd strålning för mögelsanering. (19)

Slående liknelser

Mobilstrålning låg tidigare utanför vår ram för informationsgivning här på hemsidan, men blev vid vidare forskning kring mögel plötsligt aktuell.

Vi ser tydligt hur myndigheter och läkare m.fl., inte bara i Sverige, försöker mörka allvaret med mögel i hus och hälsoeffekterna som blir följden. (20) Bland annat försöker man vinkla över hälsoeffekterna att vara psykiskt betingade. (21) Precis samma sak görs gällande fakta som läggs fram om påverkan från mobilstrålning, vilket framkommer genom Strålskyddsstiftelsen som tagit strid mot etablissemanget. (22)

Stress och andra negativa emotioner kan som etablissemanget säger leda till sjukdom, men att skylla hela problembilden på det här är att göra sig själv till åtlöje. Ytterligare liknelse är att symtomen som ses vid det som kallas elöverkänslighet och sjuka hus, nu kallat OBO – Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa till viss del är snarlika.

Nu behövs snabb och ärlig forskning kring hur mögel m.m. blir påverkat av strålning från den nya trådlösa tekniken som “översvämmar” oss. Riskerna är utifrån nuvarande vetenskap överhängande och kan inte på något sätt förminskas då mögel, bakterier och svamp samt mobilstrålningen i sig har mycket potenta hälsoeffekter.

Frågorna är långt fler än svaren även om svarsbanken hela tiden växer via oberoende vetenskap. Svaren som ges ger totalt sett inte nej-sägarna favör. Dock är de duktiga på att ducka undan och mörka. Gällande mögel väntar vi på knockouten som gör att man inte längre kan ducka. När den utdelas, vilket kommer ske, så dyker troligen fenomenet “vända kappan efter vinden” upp. Sådant har setts innan i debatter kring asbest o.s.v.

Utan tillräcklig mängd fukt kan inte möglet trivas. Hus går att trygga med rätt avfuktare och avfuktning, men att skydda sin kropp och hälsa kan vara svårare. Nämnas ska att viss typ av lågfrekvent strålning faktisk saluförs som avfuktare. (23) Man menar att strålningen ska få fukt att drivas ut ur källarväggar. Vi är högst tveksamma till om det verkligen fungerar så bra som annonseringen utlovar. Olika experter varnar då det inte finns tillräckligt uppbackande forskning. Ytterligare fara förutom bristande avfuktning och därför uppkomst av mögel kan möjligen vara att avfuktaren i sig genom strålningen triggar igång möglet. Det här behöver utrönas.

Läs mer om vår informationsgivning gällande mögel och mögelgift.

Läs även om forskningsmässigt starkare fakta omtalande att joniserande strålning från uranhaltigt material triggar mögel att tillväxa mer och avger mer mögelgift:

Radon Gammastrålning ökar mögel mögelgift cancer

Av vikt i sammanhanget borde vara att närmare undersöka vilken roll mögel och mobilstrålning har gällande utvecklande av elöverkänslighet:

Mögel i hus misstänks förorsaka EHS – Elöverkänslighet

2015-05-19
Uppdaterad 2019-05-22

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Referenser

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd