Mögelsanering – Sanering av mögel

5
(1)

I gamla skrifter så långt tillbaka som 500 år före kristus kan utläsas om att mögel inte accepterades i hus eller klädespersedlar. Man hade redan då utarbetat vissa riter och förhållningssätt som inbegrep mögelsanering, d.v.s. att fjärna orenheten från angreppsstället genom tvättning eller borttagning av material. I princip gäller samma sak än idag fast metoderna har utvecklats med kanske bättre teknologi.

Före mögelsanering sker bör fuktteknisk utredning ske som belyser hur långt angreppet gått i huskonstruktionen och vilka följderna blivit. Det är viktigt att försöka ta reda på om mögel kan påverka miljön inomhus eller ej. Det finns olika sätt att utföra mögelsanering och beslut om rätt metod sker utefter utredningen som gjorts. Vidare bör man också göra riskbedömning inför mögelsaneringen för att undvika skador på huset och de som arbetar, vistas eller bor där. Då det gäller offentliga byggnader finns tydligt regelverk för att minska dessa risker. Det är mindre omtalat och reglerat hur man som husägare kan och får gå tillväga om man vill utföra saneringen själv. Personligt skydd är även viktigt.

Förebyggande åtgärder

Det allra bästa för att slippa dyrare mögelsanering är att förebygga skador. Införskaffa kunskap om ditt hus och vilka riskkonstruktioner som ev. ingår i detta. Vanliga fuktskador är i krypgrund, källare och vind men kan uppstå på andra ställen också. En grundläggande åtgärd är att göra inital och återkommande inspektion, också kallat egenkontroll. Fuktmätning är tycker vi ett måste då det enbart genom okulär kontroll kan vara svårt att upptäcka förhöjda fuktvärden i luft och material. Förebyggande mögelsanering kan behöva göras genom användning av avfuktare då man upptäckt att klimatet i någon del av huset är sådant att mögel kan gro och vidare tillväxa. Bl.a. är det lämpligt att omgående använda avfuktare då översvämning skett eftersom det kan röra sig om avsevärda mängder materialbunden fukt som ska ut.  Läs mer om förebyggande mögelsanering.

Genom forskning och praktisk erfarenhet vet vi att felaktigt utförd mögelsanering i ett totalbegrepp sett kan leda till både mer mögel och mögelgift. Det är viktig kunskap att ta del av för både husägare och fackman, redan innan planeringsskedet inför saneringen. Mer om mögelsanering ger farligare mögel.

Mögelsanering med saneringsvätska

Mögelsanering med lågtrycksspruta och andningsmask

Vi anpassar mögelsaneringen efter angreppets art, förekomst och åtkomlighet. Det är viktigt att välja rätt saneringsvätska för att neutralisera mögelförekomsten ifråga så bra som möjligt. Viktigt ser vi också att ta hänsyn till byggnad, miljö och boende så att skador inte sker. Denna metod används även vid sanering av skadeinsekter i byggnadsmaterial.

Läs om olika saneringsvätskor som kan användas. Möjligheten finns för privatperson att bruka vätska.

Mögelsanering med sprutvagn
Med sprutvagn från Jape kan vi utföra mer krävande mögelsanering på ett högst tidseffektivt och säkrare sätt. Sprutvagnen är försedd med 40L stor behållare för saneringsvätskan samt motorpump och 30m lång slang. Vagnen kan därmed placeras utomhus.

Sammantaget ges större frihet för saneringspersonalen att röra sig fritt, undvika belastning som en tung tryckspruta innebär i krypande och hukande ställning under mögelsaneringen.

Mögelsanera med fotokatalysator

Mögelsanering med fotokatalys

Fotokatalysator eller också kallad fotokatalytisk luftrenare är idag en mycket använd, omtyckt och effektiv metod, i synnerhet då det gäller att få bukt med mögellukt eller andra relaterade lukter. En av fördelarna är att man slipper bruka kemikalier som faktiskt i vissa fall kan frisläppas till luften inne. Det gäller särskilt om man inte har avfuktare, undertrycksfläkt och god ventilation i själva huset.

Önskar du mögelsanera själv så har vi Luftrenare AirSteril till försäljning.  

Luftrenarna ingår även då så kallad socialsanering behöver utföras. Det innebär att sanerare åtar sig jobb där man inte städat eller där sanitär olägenhet uppstått av annan anledning. Ofta behöver aktuella utrymmen saneras både från lukt och bakterier såväl som från mögel. Här har vi ett antal lämpliga produkter. Läs mer om socialsanering.

Mögelsanering med fogger

Mögelsaneringsfogger vilken genererar en mögelsanerande rök som når in i alla skrymslen.

I svåråtkomliga utrymmen med ringa mögelangrepp använder vi en speciell s.k. fogger för att kunna fördela saneringsvätskan in i alla skrymslen. Det går inte att använda vätskor som är avsedda för att mögelsanera röta eftersom vätskan i foggern hettas upp och då omvandlas till “torr rök”. Mögelsanering som måste tränga in djupare i material utförs ofta med vätska som innehåller olika borsalter. Skulle vi använda sådant i foggern så hade den satt igen ganska omgående. Med andra ord är foggning en typ av “lättare” mögelsanering.

Oxiderande mögelsanering

Detta är en ny typ av sanering som utförs med hjälp av två aktiva vätskor som man själv blandar samman innan saneringen. Den oxiderande verkan gör att möglet och även den sekundära mögelfärgen som kan ha uppkommit på virkets yta kemiskt bearbetas att försvinna. Man bör vara medveten om vissa risker vid och efter denna typ av sanering. Läs mer om saneringsmetod Oxidativ Mögelsanering.

Exempel på sanering som vi utför

Du kan själv reduktionssanera genom att använda ozonaggregat vilka finns i vårt sortiment till förmånliga priser.

Viss renovering utföres i samband med sanering. Vid större renoveringsarbeten samarbetar vi med yrkesverksamma snickare, golvläggare, m.fl.

Har du behov av åtgärder? Tveka inte att kontakta oss då vi håller hög kvalitet på produkter och tjänster inom området mögelsanering.

Viktigt inför sanering av mögelskada är att läsa igenom informationen gällande vad man gör med byggnadsmaterial, kläder och möbler:

Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

Blästring

Fler metoder för mögelsanering än ovanstående har sedan 90-talet utvecklats, eller rättare sagt tagits i bruk för ändamålet. Blästring av mögel kan delas in i två olika kategorier som är isblästring och sodablästring. Båda saneringsmetoderna använder tryckluft för att med högt tryck blåsa blästringsmediet mot det ställe, den yta som ska mögelsaneras.

Isblästring sker genom att använda kolsyreis också benämnt torris, som då det når den mögelbeväxta ytan slår loss möglet och samtidigt förångas. Det är i del en positiv metod då det inte lämnar så stora mängder sekundärt avfall. Dock lämnas de bortslagna mikrobiella substanserna och metaboliterna kvar. Det kan vara svårt att få bort dessa om man till exempel utför sanering på en vind där isoleringen ligger kvar. Det blir svårstädat och kontaminering sker vilket gör mögelsaneringen ofullständig.

Vi blev 2015-05-22 kontaktade av ett företag som utför kolsyreblästring av bl.a. mögel. De gav kritik för ovanstående rader och menar att metoden ska ta bort allt mikrobiellt angrepp. Deras mail inleddes med orden, riktade mot oss:

-“Tråkigt med ”experter” som far med osanning och vilseleder enskilda husägare. Det gynnar knappast branschen.”

Vi svarar: Det finns idag ingen metod för mögelsanering som tar bort mögel och bakterier helt. Mögelangrepp kan alstra stora mängder metaboliter. För varje spor kan det bildas över 500 sekundära ämnen och partiklar från mögel och sådana kan sätta sig mycket djupt i material. Det finns ingen fullständig mögelsaneringsmetod annat än att byta ut det angripna materialet och allt annat material som kontaminerats. Vid blästring bl.a. slås mögelangreppet loss från ytan, men viss del trycks också in i virket, förutom det som redan innan letat sig in i materialet. Det ytliga som slås bort kan kontaminera utrymmet där saneringen sker om man inte kontamineringsskyddar. 

Företaget berättade i mailet att de undviker kontaminering via inplastning och bruk av undertrycksfläkt. Detta är mycket bra, vi ser dock att alla inte gör det. Det skiljer stort inom branschen hur man förfar vid mögelsanering även om lagtext säger att man ska skydda både sig själv och omgivningen. Vidare använder det klagande företaget sprit innan och efter isblästringen. Det är också bra men tar ändå inte bort eller avdödar allt angrepp och all kontaminering. Saneraren hänvisade i mailet till ett större saneringsföretag i Sverige, som vi enligt honom skulle kontakta för referensgivning. Vi kan bara konstatera att det företaget ett antal gånger har sagt till husägare och andra att torrt mögel inte kan skada (leda till hälsoeffekter) och byggt in eller låtit det ytliga möglet vara efter att avfuktare fått torka ut konstruktionen. 

Frågan är om vi ska vara ärliga eller fortsätta gynna en till del icke sanningsenlig bransch? Vi vill vara ärliga och säga; Rätt använt kan flera olika metoder för mögelsanering ge bra resultat utifrån okulär inspektion och utifrån kvantifiering av livsdugliga mögelsporer. Ingen metod är fullständig om man ska ta hänsyn till allt som från mikrobiella angrepp avges. Som man frågar får man svar. Därmed är de siffror i procent ofta angivna som resultat mer eller mindre missvisande. Även om man mögelsanerat med kolsyreis kommer nytt mögel att tillväxa om materialet återigen tillåts bli för fuktigt.

Sodablästring innebär att man brukar bikarbonat (natriumvätekarbonat) som medie. Bikarbonatet är relativt mjukt i förhållande till sand, glaskulor m.m. och har sedan man rengjorde Frihetsgudinnan i New York på detta mer skonsamma sätt fått ett allt bredare bruk. Då bikarbonatmediet med hög hastighet träffar ytan slås det sönder till vatten, koldioxid och natriumsalt. En del av natriumsaltet kommer att sitta kvar på den sanerade ytan och verkar till viss del hämmande på ny mögeltillväxt, men är trots den spordödande effekten ingen garanti emot ny påväxt om fuktförhållandet är gynnsamt för sådan. Vid bikarbonatmetoden kan viss mögellukt eller annan elak lukt reduceras eftersom medlet har en luktsanerande effekt. 

Nackdelen är som vid isblästringsmetoden att mögel slås bort från angreppsytan och sprids runt i utrymmet. Samtidigt ser vi att dessa båda mögelsaneringsmetoder kan medföra att det man vill ha bort trycks in i springor, sprickor och små luftpassager i och mellan material. Positivt kan faktiskt vara rent estetiskt då det för blotta ögat efter utfört jobb ser bättre ut, fast detta kan inte mäta sig med oxidativ mögelsanering, som inte smutsar ned och sprider runt det orena på samma sätt.

Slipning

Slipning eller hyvling tycker vi inte kan ingå i begreppet mögelsanering. Vid sådan grov bearbetning av trä kommer det kanske okulärt att se rent ut men likt vid blästring sprider man mögel och dess metaboliter runt omkring och slipar faktiskt in det i slipytan. Det är här färgen från möglet man vill komma åt och sedan kanske luras tro att det är sanerat, likt inför en husförsäljning.

Det finns en mängd metodiker för att sanera mögel. Jämförbart dem alla emellan är de inte kan göra helt rent från angreppet i alla dess former. Klart är att vissa sätt är avsevärt bättre än andra. Vi strävar efter att hålla oss till de bättre. Ska man uppnå fullständig saneringseffekt finns bara en sak och det är att byta ut allt angripet material och sedan hålla torrt.

Reglemente

Det finns regler som företag måste följa då mögelsanering utförs. Det slarvas ofta och brister uppstår både i hur saneringspersonalen skyddar sig och hur de skyddar andra rum från kontaminering. Det rum saneringen utförs i ska förseglas och om möjligt sättas i undertryck för att mögel m.m. inte ska spridas runt i övriga bostaden, skolan, arbetsplatsen etc. Kontroll i känsliga miljöer bör ske att undertrycket är tillräckligt sett till tryckförhållanden i andra delar av byggnaden. Försegling sker också så att spridning genom ventilationssystem inte sker. Luftrenare med olika teknologier som t.ex. fotokatalys kan med fördel användas i rummet där sanering görs och i närliggande utrymmen.

Vi ser att reglementet kring mögelsanering bör skärpas, inte bara sett till det utbredda fusk som pågår utan också för att medicinsk och mykologisk forskning klarlagt koppling till sjukdom som astma och tydligt flaggar för att det finns allvarligare hälsorisker än så. Tankarna förs till debatten om asbestsanering där det tidigare likt dagens debatt om mögel fanns två läger inom forskningsvärlden som inte höll med varandra om skadligheten. Idag gäller mycket skarpa regler kring asbest och sanering av sådan, vilket vi tror inom en snar framtid även kommer att gälla mögelsanering.

Visste du att vanlig s.k. saneringsvätska inte tar bort allt mögelgift och vissa andra mögelmetaboliter som har visat sig kunna vara skadligt? Det kan kombinerat med utbyte av skadat byggnadsmaterial t.ex. krävas fotokatalytisk luftrenare.
 
Var noga, ha på dig minst halvmask vid sanering av mögel. Undvik att andas in möglet och ångorna från saneringsvätskan.
 
Läs om hur mögelsanering kunde gå till redan under biblisk tid.
 

Uppdaterad 2019-06-10

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare

5 (1) Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare för att förhindra fuktproblem Har du problem med hög luftfuktighet, kondens, skadedjur, mögel och andra fuktrelaterade problem i din krypgrund? Då kan det vara dags att byta

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Acetec EvoDry sorptionsavfuktare med rotor

0 (0)   Acetec EvoDry sorptionsavfuktare med rotor modell P är den mer avancerade varianten som levereras med en panel. Panelen möjliggör övervakning av klimatet i utrymmet som avfuktas och ger dig möjlighet att justera

Produktexempel

Avfuktare EvoDry 60 Pro från Acetec

Svensktillverkad

Med EvoDry 60 Pro presenterar Acetec sorptionsavfuktare för riktigt effektiv fuktkontroll i större utrymmen. Avfuktaren är en av de mer välproducerade vi sett. Förutom hög avfuktningskapacitet är ljudnivån förhållandevis låg. Användarvänligheten är beaktad och väl utformad.

Den via hygrostat styrda sorptionstekniken medger fuktkontroll i temperaturområdet -20 till + 40 grader. Sladdansluten övervaknings- och styrpanel medföljer.

Läs mer »
Filter Corroventa CTR 500TT 3st

Filter Acetec PD-250

Rekommenderat är att byta filter på Acetec PD-250 avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 25 x 25

Läs mer »
Inspektionslampa Pannlampa

Pannlampa LED för inspektion av hus

För inspektion och egenkontroll av hus är det bra att vara utrustad med en inspektionslampa i form av pannlampa. Då får man båda händerna fria vilket är en stor fördel vid besiktning av och arbete i riskkonstruktioner såsom krypgrund och vind m.fl. utrymmen.

Pannlampa H03RC är mycket robust, vattentålig och levererar hela 1200 lumen ljusstyrka. Laddning sker via USB- och magnetkontakt vilket avsevärt förenklar handhavandet. Laddbart batteri om 3500 mAh ingår.

När vi inspekterar, sanerar och installerar avfuktare m.m. används denna typ av lampa.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen