Sök

Mögelgift – Mycotoxin används som biologisk krigsföring

4.1
(9)

mögel tillväxer bildas sporer, flyktiga gaser (MVOC), proteiner etc. och ibland även mögelgifter kallat mycotoxin. Mögelgiftet är möglets försvar emot andra konkurrerande mögelarter och bakterier. Gifterna som bildas har länge varit kända som mycket hälsovådliga genom att orsaka t.ex. allergier, astma, luftvägssjukdomar, hudsjukdomar, cancer och personlighetsförändringar. Akut mögelexponering kan snabbt leda till döden vilket en trädgårdsarbetare bland andra för ett antal år sedan fick erfara.

Det har visat sig att olika typer av mögelgifter kan reagera med varandra och bilda långt mycket giftigare ämnen eller ökade kroppsliga reaktioner. Man talar då inte om en adderad effekt utan istället multiplicerad, eller något som kallas korsreaktivitet.

Mögelgift i militärens tjänst

Eftersom mögelgifter är relativt lätta att framställa och är bland de giftigaste ämnen som finns så är de mycket verksamma i form av biologisk krigsföring. Mycket starka bevis talar för att användning skett vid upprepade tillfällen, bl.a. i krigen Vietnam (75-81), Kampuchea (79-81) och Afghanistan (79-81). Starka misstankar finns även gällande att mögelgift också använts i Gulfkriget, mellan Iran och Irak samt också under USA-invasionen av Irak.

Mögelgift kan ha använts i krig som biologiskt vapenMögelgiftet T-2, Tricothecene och dess biverkningar beräknas inom kortare tid efter attackerna ha dödat mer än 10.000 soldater och civila. Antalet verkliga dödsfall är troligen långt större än så då vissa biverkningar leder till döden efter lång tids sjukdom. Då gifterna spreds ut via luften i en slags dimma eller regn så gavs attackerna namnet “Yellow Rain”.

T-2 som kommer från mögelarten Fusarium är vid hudkontakt t.o.m. farligare än senapsgas och kan därför orsaka stora skador. Giftet absorberas också av huden. Vid inandning kan verkan av T-2 jämföras med senapsgas.

För att giftet skulle absorberas lättare av huden tillsattes i vissa fall glykoler såsom propylenglykol eller den giftigare etylenglykol. Glykolen fungerar absorberande och drar till sig fukt från luften samtidigt som den bryter ytspänning och därmed fuktar upp huden samt öppnar porerna så att mögelgiftet lättare kan göra skadlig verkan direkt in i kroppen. Propylenglykol används idag i saneringsvätskor gällande mögelsanering, då vätskans ovan beskrivna egenskaper gör att effekten av saneringen kan tränga djupare in i det material där mögeltillväxten finns representerad, samtidigt som glykolen har en mögelhämmande verkan. Denna mögelhämmande verkan gäller dock ej sett till mögelgift som lämnas oberört kvar. Nämnas ska också att propylenglykol finns i många maträtter och bakverk för att dessa inte ska torka ut eller mögla. Du har säkert någon gång förundrats över varför i affär inhandlade kakor som muffins och sockerkaka över mycket lång tid inte torkar ut eller möglar. Det beror till stor del på den tillsatta glykolen.

Kända och farliga mögelgift kan bildas i våra hus

Samma typ/typer av mögelgift som använts i krig kan finnas i våra hus då klimatet i t.ex. krypgrund, vind och platta på mark blir det rätta för att aktuella mögelarter ska kunna tillväxa. Sedan 90-talet har allt fler forskare inom medicin och biologi funnit koppling mellan mögelgifter, “sjuka hus” och de boendes vacklande hälsa. Under hösten 2008 varnade svenska forskare och berättade att de med nya metoder funnit mögelgifter i prover från damm som tagits i hus där man misstänkte smitta. Eftersom gifterna består av mycket små partiklar så transporteras de lätt från själva mögelskadan till inomhusmiljön, genom luftpassager och porösa material med hjälp av undertryck, övertryck, uppfuktning och uttorkning. Risken finns också att giftalstrande mögelhärdar uppkommer i dåligt underhållna ventilationssystem.

För att enklast beskriva storleken på giftpartiklarna kan man jämföra dessa med tjockleken av ett vanligt hårstrå som är 70-100 micron. Mögelgifter kan vara så små som 0,1 micron och fångas därför inte ens upp av s.k. Hepafilter som vanligtvis används i luftrenare med filter och i vissa dammsugare. Saneringen blir därför svår och saneringsvätskor är verkningslösa emot gifterna. Vid starkt mögelsmittat material som isolering måste denna bytas ut. Vid ytligare angrepp eller luftburen kontamination finns saneringshjälpmedel i form av att använda luftrenare som sanerar med hjälp av fotokatalys och ozon, se t.ex. luftrenare AirSteril och AirSteril Silent.

Mögelarter och dess gifter

Det finns idag ca. 400 kända gifter som i vissa fall och situationer avges från mögelarter såsom Aspergillus, Fusarium, Stachybotrys och Penicillium. Dessa arter är kända för att kunna finnas i mögeldrabbade hus. Olika arter av Aspergillus bildar Aflatoxin som är ett av de farligaste gifterna man känner till gällande framkallandet av cancer och många andra sjukdomar samt åkommor. Olika arter av Aspergillus och Penicillium bildar Ochratoxin som misstänks orsaka cancer samt skadar lever, njurar och immunförsvar. Fusarium bildar T-2, Tricothecene som är ett mer direkt dödligt gift när man utsätts för stora doser. T-2 orsakar också allvarliga och permanenta skador. Fusarium bildar även mögelgifterna Fumonisin, Vomitoxin och Zearalenone där Fumonisin orsakat “galna häst sjukan” där svin och hästar drabbats i USA genom att deras hjärna påverkats illa. Zearalenone liknar till uppbyggnaden det kvinnliga könshormonet östrogen och den reproduktiva förmågan kan skadas hos exponerade kvinnor samtidigt som risken för östrongenkänsliga varianter av cancer kan öka vid exponering.

 

Forskningen gör framsteg men har mycket kvar

Mögelgifternas komplexitet gör det svårt att exakt på cellnivå påvisa vad som händer med vår hälsa vid exponering av lägre dos över tid samtidigt som man inte vet om och hur mögelgift reagerar och interagerar med andra gifter i vår utomhus- och inomhusmiljö. Vetenskapliga belägg finns om att ett antal sjukdomar som t.ex. ALS, Alzheimer, Fibromyalgi, ME/CFS och Parkinson kan ha med mögel och mögelgifter att göra. Vidare forskar man mycket i USA och andra länder kring relationen mellan “sjuka hus sjukan”, gifterna och påverkan på vår hälsa. Där har läkare funnit vissa biomarkörer som kan analyseras.

Många fler farliga mögelgifter och andra typer av metaboliter finns att räkna upp. Vi kommer att uppdatera informationen på denna sidan efterhand tid ges och nya forskningsrön utkommer.

Acceptera aldrig mögel i ditt hus. Förebygg eller åtgärda om mögel hittats.

Svenska Miljöinstitutet har 2010 gett ut forskningsrapport som påvisar att mögelsanering med olika vätskor kan vara svår att utföra så allt mögel avdödas samtidigt som mögelgifterna ska neutraliseras och inte öka i mängd.

Användande av olika bekämpningsmedel såsom herbicider och fungicider har gjort ett antal av de i hus vanliga mögelarterna resistenta. Vid besprutning på åkrar och fält avdödas viktiga bakterier, vilka annars hämmar mögel. Det innebär liksom resistensen att vi får allt mer mögelgift i mat och dryck. Fungicider skapar farligare mögel i mat, hus och människa

Intressant läsning är den som pekar på att mögelgift kan ge biotoxisk sjukdom.

Läs även om mögel och glukaner och om att mögelgift befaras ge nervskada.

Fler olika sorters “mögelgift” har forskats fram, här av Helsingfors Universitet, gällande gift i form av peptider från möglet Trichoderma. Peptiderna ifråga klassas inte som mögelgift men har på cellnivå i kroppen en starkt potentiell förstörande verkan. Framgång görs kontinuerligt huruvida mögelgift har potential att göra skadeverkan i kroppen då vi inandas gifterna. Vi har börjat fundera kring olika kemikalier, mögel och annat giftigt som stressorer då det inkommer i kroppen i lägre koncentration. Mögel sjuka hus barn skola stress – Negativa spiralen

Forskare har kommit fram till att HIV patienter som utsätts för mögelgift i högre grad utvecklar AIDS och dessutom smittar mer. Förslag ges att mögelgiftet är en delförklaring till den epidemi som råder bl.a. i Afrika. Läs mer om Mögel och mögelgift kan ge oss sjukdom och inflammation

Det är inte bara mögelgift som vi har att oroa oss för då mögel växer i hus, likt i vind och krypgrund. Genom schweitzisk försorg har ytterligare ett uppslag gjorts gällande att mögel avger inte bara ett fåtal, utan många olika allergener som är mindre utforskade ifråga reaktion, allergi och sjukdom.

Mögelgifter har neuropåverkan och sådan kan leda till allt från trötthet och okoncentration till allvarligare former av beteendestörningar såsom ADHD och autism eller snarlika sjukdomar, alternativt förvärra symtomen. Gifterna har också kraftigt immunnedsättande egenskaper och därför kan intag och annan exponering leda till att bakterier lättare infekterar kroppens celler, slemhinnor och organ, där bakterierna sedan också ger neuropåverkan. Mögel samverkar med bakterier och ger bl.a. autism – Pandas. Med den artikeln gavs nytt forskninguppslag eftersom olika neuropsykiatriska diagnoser och symtom allt starkare misstänks kunna ha med läckande tarm att göra, där tarminflammation och onormal tarmflora gör att immunförsvar och hjärnfunktioner blir påverkade. Det kan leda till intoleranser som t.ex. glutenintolerans och andra allvarligare tillstånd likt PANDAS.

Tyvärr verkar sveriges ledande inomhusmiljöforskare nu försöka avdramatisera riskerna med mögel och mögelgift i fuktskadade hus. Trots att forskning flaggar för tydliga risker och att det krävs mer arbete för att ta reda på vad som händer väljer man att gå ut och säga motsatsen. Det har bildats ett subsystem som mörkar riskerna. Mögel och mögelgift – Varning för Mygel-Sveriges subsystem

En hel del tyder på att vissa personer är känsligare för exponering av mögel och mögelgift. Barn i allmänhet samt barn och vuxna med nedsatt immunförsvar är direkt i farozon. Vi har tittat vidare på ämnet känslighet och funnit att fenomenet kan röra upp till 25% av befolkningen. Det finns något som kallas HSP – High Sensitive Person. HSP har troligen förutom ökad kognitiv känslighet också ett känsligare nervsystem etc. gällande mögelgiftsexponering. Läs mer under artikeln: Högkänslig person kan drabbas hårdare av mögel. Vidare är det även så att mögelgift nu bevisats som potentiellt skadligare då barn får i sig flera mögelgifter tillsammans. Eftersom det är vanligt med flera gifter i en och samma maträtt måste man utgå från den sammantagna hälsoeffekten. Detta undersöktes i det portugisiska projektet MYCOMIX. Här varnar forskarna för att barn ligger i tydlig riskzon och att nya gränsvärden omgående måste sättas. MYCOMIX – Mögelgift farligare för barn än tidigare befarat.

Det verkar enligt forskaren Joan W. Bennett finnas fler giftiga ämnen vilka avges från mögeltillväxt i hus. Joan har studerat flyktiga organiska kolväten och fått fram alarmerande svar gällande toxicitet. MVOC – Lukt från mögel bör klassas som toxisk.

Mögelgiftet Ochratoxin delar egenskaper med av människan framställda högtoxiska klorfenoler. Detta anser vi vara något att vidare beakta i forskningen om sjuka hus. Mögelgiftet Ochratoxin innehåller naturlig toxisk klorfenol.

2017 stärktes de rön som Lunds Universitet gick ut med 2007, då de funnit att mögelgift var vanligt i fuktskadade byggnader. I Frankrike har man nämligen funnit att mögelgift lätt avges från den yta möglet växer på, för att bli luftburet. Mögelgift – Mykotoxin blir lätt luftburet som aerosol i hus.

Akut toxisk effekt – Sjuka hus – mögel och klorfenoler

Svåra följder av mögel i hus, finsk forskning – DMHS

Mögel i hus misstänks förorsaka EHS – Elöverkänslighet

Mögel i hus ger miljöintolerans hyperreaktivitet AHR SHR

Mögel leder till astma

Mögel, bakterier och pentaklorfenol i hus kan orsaka cancer

Mögel samt svamp i kropp och hus förorsakar högt kolesterol

Externa länkar

Artikel från Lunds Universitet via Fuktcentrum om forskning kring mögelgift

Länk nedan: Svensk Doktorsavhandling av Erika Bloom, Lunds Universitet, december 2008. Avhandlingen är skriven på engelska, 81 sidor, pdf-fil.

Mögelgifter i inomhusmiljö – Mycotoxins in indoor Environments

– Mögel och mögelgift i livsmedel

Uppdaterad 2019-05-21

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.1 / 5. Antal röstande 9

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

1 reaktion på ”Mögelgift – Mycotoxin används som biologisk krigsföring”

  1. Birgitta Ernstdotter

    Mycket bra redogörelse för de faror som exponering för mögel i olika former utgör. Detta är ett bitvis negligerat men mycket allvarligt problem som orsakar många olika slags ohälsa, psykiskt såväl som fysiskt. Tack för många bra länkar till ytterligare forskning mm . // Civilekonom B Ernstdotter

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Acetec manöverpanel Avfukt 2.0

Manöverpanel Avfukt 2.0 passande Acetec avfuktare med PDC-03 styrning.

Passar till manöverpaneler märkt med Acetec. Passar INTE till manöverpaneler som är märkt PDC-03. För paneler märkt med PDC-03 ska artnr 121144 användas.

Läs mer »
Filter till acetec evodry pd/pd+
Filter Acetec PD-400 25 x 38

Rekommenderat är att byta filter på Acetec PD-400 avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 25 x 38 cm

 

Läs mer »
TFA Smarthy hygrometer för mobiltelefon visande temperatur och relativ fuktighet
TFA hygrometer Smarthy till mobiltelefon mäter fukt och temperatur

TFA Smarthy hygrometer för direktinkoppling till mobiltelefon. Mobiltelefonhygrometern är en mycket kompakt enhet som lätt används för att via nedladdningsbar app kunna kontrollera fukt och temperatur där man är.

Möjligheterna är många, bl.a. kan man använda hygrometern för att fuktmäta och kontrollera källare, krypgrund eller vind vid husköp eller egenkontroll av den fastighet man använder.

Det går att ta foto via appen och temperatur samt relativ fuktighet markeras via text på fotot, som sedan går att printa ut, skicka via mail eller presentera på Facebook om så önskas. Förutom att kunna vara till hjälp vid enklare typ av inspektion kan det vara en rolig hygrometer att ha med sig på semestern, där selfies eller natur och byggnader tillsammans med klimatförhållandena kan förevigas.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen