Mögelgift – Mycotoxin används som biologisk krigsföring

mögel tillväxer bildas sporer, flyktiga gaser (MVOC), proteiner etc. och ibland även mögelgifter kallat mycotoxin. Mögelgiftet är möglets försvar emot andra konkurrerande mögelarter och bakterier. Gifterna som bildas har länge varit kända som mycket hälsovådliga genom att orsaka t.ex. allergier, astma, luftvägssjukdomar, hudsjukdomar, cancer och personlighetsförändringar. Akut mögelexponering kan snabbt leda till döden vilket en trädgårdsarbetare bland andra för ett antal år sedan fick erfara.

Det har visat sig att olika typer av mögelgifter kan reagera med varandra och bilda långt mycket giftigare ämnen eller ökade kroppsliga reaktioner. Man talar då inte om en adderad effekt utan istället multiplicerad, eller något som kallas korsreaktivitet.

Mögelgift i militärens tjänst

Mögelgift kan ha använts i krig som biologiskt vapenMögelgiftet T-2, Tricothecene och dess biverkningar beräknas inom kortare tid efter attackerna ha dödat mer än 10.000 soldater och civila. Antalet verkliga dödsfall är troligen långt större än så då vissa biverkningar leder till döden efter lång tids sjukdom. Då gifterna spreds ut via luften i en slags dimma eller regn så gavs attackerna namnet “Yellow Rain”.

T-2 som kommer från mögelarten Fusarium är vid hudkontakt t.o.m. farligare än senapsgas och kan därför orsaka stora skador. Giftet absorberas också av huden. Vid inandning kan verkan av T-2 jämföras med senapsgas.

För att giftet skulle absorberas lättare av huden tillsattes i vissa fall glykoler såsom propylenglykol eller den giftigare etylenglykol. Glykolen fungerar absorberande och drar till sig fukt från luften samtidigt som den bryter ytspänning och därmed fuktar upp huden samt öppnar porerna så att mögelgiftet lättare kan göra skadlig verkan direkt in i kroppen. Propylenglykol används idag i saneringsvätskor gällande mögelsanering, då vätskans ovan beskrivna egenskaper gör att effekten av saneringen kan tränga djupare in i det material där mögeltillväxten finns representerad, samtidigt som glykolen har en mögelhämmande verkan. Denna mögelhämmande verkan gäller dock ej sett till mögelgift som lämnas oberört kvar. Nämnas ska också att propylenglykol finns i många maträtter och bakverk för att dessa inte ska torka ut eller mögla. Du har säkert någon gång förundrats över varför i affär inhandlade kakor som muffins och sockerkaka över mycket lång tid inte torkar ut eller möglar. Det beror till stor del på den tillsatta glykolen.

Kända och farliga mögelgift kan bildas i våra hus

För att enklast beskriva storleken på giftpartiklarna kan man jämföra dessa med tjockleken av ett vanligt hårstrå som är 70-100 micron. Mögelgifter kan vara så små som 0,1 micron och fångas därför inte ens upp av s.k. Hepafilter som vanligtvis används i luftrenare med filter och i vissa dammsugare. Saneringen blir därför svår och saneringsvätskor är verkningslösa emot gifterna. Vid starkt mögelsmittat material som isolering måste denna bytas ut. Vid ytligare angrepp eller luftburen kontamination finns saneringshjälpmedel i form av att använda luftrenare som sanerar med hjälp av fotokatalys och ozon, se t.ex. luftrenare AirSteril och AirSteril Silent.

Mögelarter och dess gifter

Fluorescens av mögel samt mögelgift

Vissa mögelgifter fluorescerar under bestämda uv-våglängder. Tekniken att med särskilda inspektionslampor kunna upptäcka t.ex. aflatoxin från mögelarten Aspergillus används bland annat för inspektion av  kulturväxter, grödor och djurfoder. Det går också att bruka inspektionslampan i hus, vilket ses på bilden där mögel konstaterats i isolering i bjälklag ovanför krypgrund.

För inspektion och egenkontroll av hus anser vi LFS Mögeldetektor vara till ovärderlig hjälp. Inringande av skadeställe kan lättare göras samtidigt som mögelpåväxt tydliggörs. Även mindre framträdande angrepp visualiseras bättre då belysning sker med inspektionslampan.

Forskningen gör framsteg men har mycket kvar

Många fler farliga mögelgifter och andra typer av metaboliter finns att räkna upp. Vi kommer att uppdatera informationen på denna sidan efterhand tid ges och nya forskningsrön utkommer.

Acceptera aldrig mögel i ditt hus. Förebygg eller åtgärda om mögel hittats.

Svenska Miljöinstitutet har 2010 gett ut forskningsrapport som påvisar att mögelsanering med olika vätskor kan vara svår att utföra så allt mögel avdödas samtidigt som mögelgifterna ska neutraliseras och inte öka i mängd.

Användande av olika bekämpningsmedel såsom herbicider och fungicider har gjort ett antal av de i hus vanliga mögelarterna resistenta. Vid besprutning på åkrar och fält avdödas viktiga bakterier, vilka annars hämmar mögel. Det innebär liksom resistensen att vi får allt mer mögelgift i mat och dryck. Fungicider skapar farligare mögel i mat, hus och människa

Intressant läsning är den som pekar på att mögelgift kan ge biotoxisk sjukdom.

Läs även om mögel och glukaner och om att mögelgift befaras ge nervskada.

Fler olika sorters “mögelgift” har forskats fram, här av Helsingfors Universitet, gällande gift i form av peptider från möglet Trichoderma. Peptiderna ifråga klassas inte som mögelgift men har på cellnivå i kroppen en starkt potentiell förstörande verkan. Framgång görs kontinuerligt huruvida mögelgift har potential att göra skadeverkan i kroppen då vi inandas gifterna. Vi har börjat fundera kring olika kemikalier, mögel och annat giftigt som stressorer då det inkommer i kroppen i lägre koncentration. Mögel sjuka hus barn skola stress – Negativa spiralen

Forskare har kommit fram till att HIV patienter som utsätts för mögelgift i högre grad utvecklar AIDS och dessutom smittar mer. Förslag ges att mögelgiftet är en delförklaring till den epidemi som råder bl.a. i Afrika. Läs mer om Mögel och mögelgift kan ge oss sjukdom och inflammation

Det är inte bara mögelgift som vi har att oroa oss för då mögel växer i hus, likt i vind och krypgrund. Genom schweitzisk försorg har ytterligare ett uppslag gjorts gällande att mögel avger inte bara ett fåtal, utan många olika allergener som är mindre utforskade ifråga reaktion, allergi och sjukdom.

Mögelgifter har neuropåverkan och sådan kan leda till allt från trötthet och okoncentration till allvarligare former av beteendestörningar såsom ADHD och autism eller snarlika sjukdomar, alternativt förvärra symtomen. Gifterna har också kraftigt immunnedsättande egenskaper och därför kan intag och annan exponering leda till att bakterier lättare infekterar kroppens celler, slemhinnor och organ, där bakterierna sedan också ger neuropåverkan. Mögel samverkar med bakterier och ger bl.a. autism – Pandas. Med den artikeln gavs nytt forskninguppslag eftersom olika neuropsykiatriska diagnoser och symtom allt starkare misstänks kunna ha med läckande tarm att göra, där tarminflammation och onormal tarmflora gör att immunförsvar och hjärnfunktioner blir påverkade. Det kan leda till intoleranser som t.ex. glutenintolerans och andra allvarligare tillstånd likt PANDAS.

Tyvärr verkar sveriges ledande inomhusmiljöforskare nu försöka avdramatisera riskerna med mögel och mögelgift i fuktskadade hus. Trots att forskning flaggar för tydliga risker och att det krävs mer arbete för att ta reda på vad som händer väljer man att gå ut och säga motsatsen. Det har bildats ett subsystem som mörkar riskerna. Mögel och mögelgift – Varning för Mygel-Sveriges subsystem

En hel del tyder på att vissa personer är känsligare för exponering av mögel och mögelgift. Barn i allmänhet samt barn och vuxna med nedsatt immunförsvar är direkt i farozon. Vi har tittat vidare på ämnet känslighet och funnit att fenomenet kan röra upp till 25% av befolkningen. Det finns något som kallas HSP – High Sensitive Person. HSP har troligen förutom ökad kognitiv känslighet också ett känsligare nervsystem etc. gällande mögelgiftsexponering. Läs mer under artikeln: Högkänslig person kan drabbas hårdare av mögel. Vidare är det även så att mögelgift nu bevisats som potentiellt skadligare då barn får i sig flera mögelgifter tillsammans. Eftersom det är vanligt med flera gifter i en och samma maträtt måste man utgå från den sammantagna hälsoeffekten. Detta undersöktes i det portugisiska projektet MYCOMIX. Här varnar forskarna för att barn ligger i tydlig riskzon och att nya gränsvärden omgående måste sättas. MYCOMIX – Mögelgift farligare för barn än tidigare befarat.

Det verkar enligt forskaren Joan W. Bennett finnas fler giftiga ämnen vilka avges från mögeltillväxt i hus. Joan har studerat flyktiga organiska kolväten och fått fram alarmerande svar gällande toxicitet. MVOC – Lukt från mögel bör klassas som toxisk.

Mögelgiftet Ochratoxin delar egenskaper med av människan framställda högtoxiska klorfenoler. Detta anser vi vara något att vidare beakta i forskningen om sjuka hus. Mögelgiftet Ochratoxin innehåller naturlig toxisk klorfenol.

2017 stärktes de rön som Lunds Universitet gick ut med 2007, då de funnit att mögelgift var vanligt i fuktskadade byggnader. I Frankrike har man nämligen funnit att mögelgift lätt avges från den yta möglet växer på, för att bli luftburet. Mögelgift – Mykotoxin blir lätt luftburet som aerosol i hus.

Akut toxisk effekt – Sjuka hus – mögel och klorfenoler

Svåra följder av mögel i hus, finsk forskning – DMHS

Mögel i hus misstänks förorsaka EHS – Elöverkänslighet

Mögel i hus ger miljöintolerans hyperreaktivitet AHR SHR

Mögel leder till astma

Mögel, bakterier och pentaklorfenol i hus kan orsaka cancer

Mögel samt svamp i kropp och hus förorsakar högt kolesterol

Uppdaterad 2019-05-21

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vi önskar er en trevlig dag!

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon.  Vi kan hjälpa dig vidare i ditt projekt/Husköp/Analys av rapport. Står du inför ett husköp och vill veta status på huset så som dålig lukt,

Service / reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd