Sök

Glutenintolerans vid inverkan av mögel samt mögelgift i hus

5
(1)

Något som vi mögelsanerare ofta möter är ohälsa som misstänks vara sammanknippad med boende, skolgång eller arbete i hus med mögel och andra typer av sekundära fuktskador. Ett stort antal hälsoeffekter som av det medicinska fältet klassas ospecifika ses vanligen överfrekventerat i sådana hus. Glutenintolerans måste räknas in bland de hälsoeffekter som ofta ses och vi diskuterar här inledande om hur glutenintolerans och andra matintoleranser kan bli följden av att andas in mögel samt intag av mögelinnehållande föda och drycker.

Glutenintolerans av mögel och mögelgift

Mögel och mögelgift påverkar hjärna och mage

Kopplingen mellan mage, tarm och hjärna, på engelska kallad “gut-brain connection” är extra intressant att följa i båda riktningarna beroende på hur man utsätts för mögel (1) med dess mögelgift (2). Mest information finns omtalande att obalans i tarmfloran leder till många olika sjukdomar inbegripet autoimmuna (3) och neuropsykiatriska. Mer kunskap behövs, särskilt när det gäller hur hjärnan och det centrala nervsystemet etc. påverkar funktionerna i magregionen, men vi vet tillräckligt för att gå ut med ny kunskap och vår arbetshypotes baserad på såväl fälterfarenhet som forskning. Oro och stress ger ganska direkt följder som lös avföring, gaser eller fjärilar i magen och vid djurförsök har den viktiga mikrofloran av goda bakterier i tarmen tydligt hämmats då djuren inte mått emotionellt bra varför man räknar med att det också händer oss människor vid negativa stämningslägen och inflammation etc. som även utlöser mindre bra tillstånd. (4-6)

Mögel har länge, via tusentals avhandlingar, lyfts fram att som enskild patogen eller i kombination med bakteriegifter och kemiska emissioner i hus kunna leda till systemisk inflammation, toxiska effekter och oxidativ stress i olika vävnader, organ som lungor, hjärna m.fl. och det centrala nervsystemet. Läkare har nyligen genom MRI hjärnscanning visat såväl ödem som tillbakagång i hjärnans olika vitala delar hos personer som vistats i och blivit sjuka av fuktskadade hus. (7,8) Fynden visar sig vara mycket lika de som görs hos patienter med vissa typer av neuropsykiatriska sjukdomar. Dysreglering gällande hjärnans signalsubstanser kallat neurotransmittorer har konstaterats liksom störningar i hormonsystem med bl.a. nedreglering av serotonin och överaktivering av cortisol vilket i sin tur leder till ökad negativ aktivering av amygdala, med följder som oro, rädsla, irritabilitet och depressionstillstånd. (7,9) Kaskader av händelser sker i kroppen efter tillräcklig mögelexponering i förhållande till individuella faktorer, inbegripet nedsättning av immunförsvaret, vilket också kan påverka vitala funktioner i mage och tarm.

Evidensbelagt är att många som upplever OBO – Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa, m.a.o. Sjuka Hus, ett tag efter initiala symtomdebuter också börjar få problem med funktion i mage och tarm. Glutenintolerans och andra födoämnesintoleranser som laktosintolerans m.m. kan följa samtidigt med eller efter de allra vanligaste åkommorna såsom slemhinnebesvär, luftvägsbesvär, trötthet, huvudvärk, hudproblem etc. Hos personer vi talat med beskrivs glutenintoleransen ofta ha kommit smygande med allvarligare symtom som oro, depression, djupare trötthet ME/CFS (40), minnessvårigheter (7), astma (10,11), MCS (12) o.s.v. Nämnas ska att astma ses vara vanligare hos personer med dålig tarmhälsa.

Vår arbetshypotes utifrån den forskning och fälterfarenhet som finns är att hjärnan totalt sett via påverkan från mögelgifter och direkt eller indirekt via andra metaboliter från mögel samt kanske synergiskt inverkande bakteriegifter etc. inflammeras, överaktiveras eller underaktiveras beroende på vilka av hjärnfunktionerna som drabbas, vilket ger vidare följder likt immunförsvarsförändringar och obalans i tarmfloran som kan förklara t.ex. glutenintoleransen.

Det än så länge största djurförsök som gjorts där möss fick inhalera sporer från mögel visar att mössen blev oroliga, rädda och fick minnessvårigheter. Man såg samtidigt inflammation och andra förklarande symtom i hjärnan, likt ovan beskrivet hos människor. Slutsatsen är att mögel, inte bara arten Stachybotrys som här var aktuell, har förmåga att skapa inflammation i hjärnan med kognitiva brister och emotionella störningar som följd. (13)

Mögel påverkar hjärnan med effekter i mage-tarm. Vice versa.

Kvantifiering av mögelfragment kallat metaboliter visar att sådana överstiger antalet sporer med upp till drygt 500 gånger gällande påväxt av vissa mögelarter. (28,31,32) När mögel finns synligt i hus eller gömt i husets klimatskal, t.ex. i golv, väggar och tak, i husets grundläggning som platta på mark, källare eller krypgrund eller uppe på vind finns risk att höga metabolitmängder når inomhusmiljön även om sporantalet är lågt. (31)

Vid inandning av möglet når viss mängd lungorna där vidare transport ut i blodet sker med vidare följdverkan. Det är partial förklaring till varför hjärnpåverkan sker. En del mögelmetaboliter fastnar i övre luftvägarnas slemhinnor där det finns skyddande slem kallat mucosa. Mucosa sväljs varvid möglet följer med till mage och tarm där det är meningen att det via t.ex. den goda tarmfloran ska hindras att skada. Vid negativ tarmflorabalans reduceras motståndet mot möglet. Mögelgifterna etc. som följer med mucosa har i sig toxisk och nedsättande effekt på de goda bakteriestammarna, vilket också leder till de symtom som ses, fast omvänd väg. (33)

Mögelgift, gluten och tarmflora

Då mögelexponerade barn och vuxna genom ovan beskrivna hälsoeffekter förutsätts förlora goda tarmbakterier minskar försvaret även mot mögelgift som finns i mat och dryck. Tarmflora som t.ex. Lactobacillus och Bifidobacterium har dokumenterat goda egenskaper att binda upp och oskadliggöra mögelgifterna så att dessa inte får så stor chans som annars att skada tarmen och följa med vidare ut i kroppen. (14-16) Det här är oehört viktigt eftersom vissa gifter från mögel anses vara de mest skadeverkande som finns, även jämfört med de värsta miljögifterna som människan framställt.

Även om Livsmedelsverket menar att mögelgift i mat och dryck här i Sverige ligger under gränsvärden eller inte mer än tangerar dem kommer det ut rapporter som visar motsatsen då stickprov görs. I vilket fall som helst är det så att då man vistas i hus med mögel sker totalt ökad metabolit- och giftlast vilket bör hjälpa till att orsaksförklara hälsoeffekterna som evidensbelagts i förhållande till sjuka hus. Livsmedelsverket och de av dem ackrediterade laboratoriernas metoder för mätning av enskilda mögelgifter visar inte på den totala skadeverkan som två eller flera mögelgifter ger tillsammans. Lägre exponeringsdos av två olika toxiner kan ge långt högre verkan än enskilt toxin. (34) Samma resonemang och fynd för vi också i artikeln som handlar om att mögel och sjuka hus nu är vetenskapligt bevisat som allvarligt sjukdomsframkallande orsak. (35)

Mögelgifter i mat och dryck framställs med allt större oro då klimatförändringen ger gynnsammare förhållanden för möglet att växa på grödor och frukter. I Europa finns information bl.a. via European Food Safety Authority och European Mycotoxins Awareness Network som reglerar och informerar. (17,18) Deras arbete är fortskridande bl.a. med att utvärdera något som kallas maskerade mögelgifter. Då mögel angriper grödor finns hos vissa av dem förmåga att skydda sig mot gifterna genom att t.ex. kapsla in dessa med glukos. (19) Det finns ännu inga etablerade analysmetoder för att uppmäta koncentrationen av maskerade toxiner vilket ger tydlig osäkerhetsfaktor kring de analyser som görs idag. De maskerade mögelgifterna kan frigöras av såväl goda som onda bakterier i tarmen då de bryter ned glukoset.

Gluten och mögelgift kan inflammera villi i tarmen

Styrkt är att mögelgift via oralt intag verkar inflammerande i tarmen och har vidare effekter som framkallande av cancer (20) samt andra typer av sjukdomar. Några Trichotecener från möglet Fusarium har förmåga att imitera glutenintolerans genom att inverka negativt på tarmen och deras toxiska effekt kan förstärkas genom närvaro av gramnegativa bakterier ingående i den negativa tarmfloran. Gängse uppfattning är att gluten/gliadin inflammerar tarmluddet kallat villi (bild t.v.) och får detta att i värsta fall försvinna, som vid celiaki, samt gör tarmen permeabel, d.v.s. så den släpper igenom sådant som annars skulle utestängas från att komma vidare in i kroppen. Mögelgift har alltså samma förmåga och kan orsaka det man kallar läckande tarm, varvid gluten kan släppas in i blodbanan där antikroppar bildas. Då läkare testar om glutenintolerans finns hos patienten tittar man på om specifika antikroppar finns i blodet. Testet avslöjar alltså inte om orsaken är mögel.

Den goda tarmfloran, Lactobacillus och Bifidobacterium etc. har inte bara bindande och neutraliserande verkan på mögelgift utan också skyddande funktion mot skadlig effekt från gluten. Sker via inflammerad hjärna modulering av tarmfloran så onda bakterier kan ta överhand och skyddet mot mögelgift samt gluten m.m. sänks kommer ytterligare, förutom de skadliga effekterna från möglet man inandas (34), fler och förvärrade hälsoeffekter att uppstå. Den skadade tarmen kan inte längre hantera mineraler, proteiner och andra viktiga ämnen samtidigt som de goda bakteriernas viktiga vitaminproduktion minskar. Läckage uppstår där gluten, mögelgift och andra gifter samt skadliga substanser kommer ut i blodet och vidare upp i en redan skadad hjärna, antingen direkt eller genom tillfogande av sekundär skada genom oxidativ verkan eller inflammation som skapas genom kroppens försvarsreaktioner.

I USA där genmodifierad gröda genom Monsanto blir allt vanligare används för att bekämpa mögel etc. något som heter Roundup. En verksam beståndsdel i Roundup som visat sig kunna ta död på den goda mikrofloran i tarmen är Glyfosat. (21) Genom att äta och dricka sådant som behandlats med Roundup kan risken för ökad skadlighet från mögel och gluten samt onda bakterier öka. Herbicider och fungicider som Benomyl och Glyfosat har sett till att vanliga samt patogena mögelarter blivit allt vanligare på våra åkrar, vilket i sin tur medför mer mögelgift etc. i mat och dryck. (37) Samtidigt har det rapporterats om att vissa biocider visserligen minskar påväxten av mögel på grödorna som behandlats men att möglet samtidigt ökar avgivning av mögelgift då det stressas av biociderna. (22) Detta ser vi också kunna gälla i de hus där man väljer att mögelsanera med saneringsvätskor utan att sedan installera avfuktare där det krävs avfuktning. Möglet återkommer ganska snabbt då avfuktare saknas och måste anpassa sig utefter de giftiga ämnen som finns på och i byggmaterialet. Avgivning av mer mögelgift kan ske, vilket också gäller för mögelpåväxt vid nyare typer av byggmaterial där man tillsatt olika ämnen för sammanbindande funktion, dammreducerande egenskaper etc. (23)

I uppföljande artikel finner vi ytterligare potentiella kopplingar mellan inverkan av mögel och glyfosat. Glyfosatet har förmåga att nedreglera kroppens produktion av testosteron. Testosteronet har i sin tur en mycket viktig funktion att nedreglera immunförsvaret bestående av lymfoida celler. Då immunförsvarscellerna inte kontrolleras kan överreaktion ske t.ex. när vi inandas eller genom föda får i oss mögel och mögelgift etc. Inflammativa följder sker. De aktuella lymfoida cellerna finns bl.a. i lungor och tarm. (39)

Kanske har vi här nått delförklaring till varför vi blir så skadade av att vistas i hus med fuktskada och mögel?

Probiotika, hälsoeffekter, frisk från mögel

Hälsoeffekterna från mögel bör vara många, precis som vi ser hos personer som vistas i hus med mögel och andra inverkande faktorer. Fakta har framlagts talande för att möglet kan ge mycket omfattande hälsoeffekter (24), såväl direkt som indirekt genom olika processer vilka startas eller motverkas via mögelmetaboliternas olika individuella allergena, toxiska och Exempel på yoghurt med bakterieflora som kan motverka patogenerinflammagena egenskaper. Probiotika i form av extra tillskott av goda bakterier kan skydda mot mögelgift i tarmen och stärka immunförsvaret totalt sett. Ett exempel är då läkare ofta rekommenderar att man äter yoghurt då medicinering med penicillin eller annan typ av antibiotikum sker. Antibiotika består vanligen av olika mögelgifter eller dess syntetiska motsvarigheter. I yoghurt finns probiotika som till viss del ersätter den tarmflora som antibiotikan slår ut. Probiotika är i sig ingen garanti för att man ska bli friskare från verkan av mögel. Först krävs att man fjärnat sig från exponeringskällan. Därefter brukar det krävas en rad av alternativa åtgärder innan man kan frisk från möglet, om möjligt. Det är inte säkert att man kan bli helt återställd eftersom mögel har viss irreversibel skadeverkan. Forskning pågår via Ritchie Shoemaker m.fl. för att nå så långt man kan komma. Han har visat att det i många fall går att vända händelseförlopp i alla fall så att patienten får ett drägligare liv med reducerade symtom och hälsoeffekter. Vi har sammanfattat lite information om alternativa vägar att bli frisk från mögel under referens (25).

I tarmfloran finns flertalet potenta patogener likt streptokocker, stafylokocker, candida m.fl. svampar och mögel (26). Dessa hålls tillbaka med hjälp av probiotika synonymt de goda bakterierna samt immunförsvaret. Rubbas mikroflorabalansen så patogenerna får överhand avges ännu mer toxiska substanser än vad möglet redan tillfört. Samtidigt kan patogenerna och dess avgivna toxiner lättare ta sig ut genom den läckande tarmen och spridas i kroppen. Hos personer som vistats och blivit sjuka i miljö med mögel ses ofta onormal etablering av antibiotikaresistenta stafylokocker och inflammationer som utlösts av streptokocker. Man kopplar idag vissa neuropsykiatriska tillstånd och sjukdomar till just läckande tarm och/eller dessa bakterier. Ett exempel är den nyare diagnosen PANDAS eller även kallat PANS. (27)

Vid Umeå Universitet finns forskare som menar att de hälsoeffekter som sjuka hus-patienter vanligen uppvisar beror på individuella faktorer likt psykologiska. Vi får inte deras forskningsrön att riktigt överensstämma med verkligheten. Visserligen kan negativa emotioner som här framfört leda till symtom och sjukdomsyttringar, men forskarna undviker i sina senaste uttalanden som vi tagit del av att beakta inflammatoriska och toxikologiska faktorer etc. likt då hjärnan samt även tarmen påverkas av mögel och mögelgift. Den rekommenderade behandlingen från deras sida är att låta patient genomgå KBT – kognitiv beteendeterapi. Vi tror baserat på kunskap inte KBT är bästa behandlingen, särskilt inte när mögel blivit invasivt och andra patogener som de i tarmen tagit överhand över den goda tarmfloran och tarmen är inflammerad och läcker. Inte heller då hjärnan är inflammerad och utsatt för toxiner samt oxidativ stress. KBT innebär inte att man undviker exponeringen som utlöst problemen utan istället att man försöker undvika fokusera på lukter eller mögel i hus och kroppsliga symtom kommande av exponeringen i sig. KBT i detta fall är till del att benämna som ett falskt “uppdrag avdramatisering”. Undviks ej exponeringen så finns mycket liten chans att bli friskare. Kroppen kan då inte tillgodogöra sig av eller svara tillräckligt positivt på någon behandling. Mer om Umeå Universitet står att läsa under ett av våra debattinlägg om mögel och sjuka hus, referens (28).

Det finns mycket mat att varna för särskilt om man är känslig emot mögelgifter och inflammation i tarmen. Vi har ännu inte gått in i detalj kring så många specifika mögelgiftsinnehållande produkter i butikshyllorna men ser att problemet växer då man t.ex. spår att grisuppfödare kommer få mer problem med mögelgifter som gör att grisarna som är extra känsliga inte kommer att växa som de ska och även blir sjukare. (29) Gifterna följer med från grödor etc. högre upp i näringskedjan där vi människor tvingas hantera följderna. Det är inte bara grisköttet som innehåller gifterna, utan all betesboskap samt fjäderfä och mjölkprodukter. Ett klart underskattat eskalerande problem som tillsammans med andra miljöfaktorer, som t.ex. antibiotikainnehållande kött, ökar frekvensen av cancer och andra sjukdomstillstånd. Något som måste varnas för extra mycket är den sockerhysteri som råder där matindustrin preparerar livsmedel och drycker med socker och förädlat sådant som kallas monosackarider, en typ av glukos-fruktos. Vid högt intag av sockerinnehållande mat och dryck gynnas den negativa tarmfloran och andra immunförsvarsnedsättande händelser sker också. (30)

Totalt sett ser vi som aktiva inom branschen att mögelgift samt mögel i t.ex. krypgrund och vind från samhällets sida medvetet negligeras. (31)

Något som kan vara relaterat till negativ påverkan av mage-tarmfloran är att hudåkommor ibland ses hos dem som exponeras för mögel. Det finns viss forskning som föreslår att eksem och dermatit är upp till sju gånger vanligare hos dem som vistas i mögelhus. (36)

Mycket viktig fortsättning på denna artikel har vi sammanfattat under sidan där projekten MYCOMIX belyses. Under projekten som gjorts av flera kunniga parter framkommer uppgifter som ger stöd åt vår forskning. Vi exponeras av mögel och mögelgift såväl i fuktskadade hus som från föda och dryck. Tillsammans kan det leda till hälsoeffekter då flera olika mögelgifter ger additiv hälsoskadlig effekt. (38)

Mögel i hus ger miljöintolerans hyperreaktivitet AHR SHR

FUNtox forskning visar på okända skadeeffekter från mögel

2015-02-02
Uppdaterad 2019-05-14

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Referenser

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

1 reaktion på ”Glutenintolerans vid inverkan av mögel samt mögelgift i hus”

  1. Solveig Jonsson

    Tack för denna informativa och sakliga artikel. Seriös och vederhäftig , vad jag kan förstå, så den ska utskriven ligga lätt tillgänglig för att läsas om och om igen.
    Vänliga hälsningar
    Solveig Jonsson, f.d. distriktssköterska, förtidspensionär (fibromyalgi). Alternativ behandling numera.

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Cookie Policy (EU)

5 (1) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1 Inga röster än. Bli först med att lägga din

id06-logotype
Avfuktningsprojekt med ID06

0 (0) Ljungby Fuktkontroll – Din Partner för Säkra avfuktningsprojekt med ID06   Vad är ID06 och Varför Är Det Viktigt? ID06 – En Nyckel till Säkerhet och Effektivitet ID06 är en standard för identifikation

Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund
Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund

0 (0) Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund                       För att hantera luktproblem i krypgrunden finns det flera åtgärder att överväga, eftersom lukt ofta sprids

Produktexempel

Poolavfuktare CDP från Dantherm avfuktare

Avfuktare för poolrum s.k. poolavfuktare. Dantherm CDP 40-50-70 för vägghängd installation inne i betjänat utrymme.

Dantherm Poolavfuktare och Spaavfuktare CDP är beställningsvara varför ångerrätt ej gäller.

Läs mer »

CDT konsol

CDT avfuktare från Danmark kan väggmonteras om man väljer till väggkonsoler. Med konsolernas hjälp kan dräneringsverkan förbättras där det behövs visst fall på slangen från vattentanken.

Läs mer »

CDF 10 Vattentank

CDF 10 Vattentank, tillval till Dantherm CDF 10 kondensavfuktare. Består av yttre samt inre behållare. Fästs i nederkant av avfuktaren

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen