Sök

Lukt i hus – Sammanfattning av lukter

4.2
(87)

 

Olika varianter av lukt i hus är vanligt. Vissa lukter kommer från de boende och deras direkta aktiviteter, andra från huset. I båda fallen kan lukten t.o.m. vara skadlig genom att innehålla olika mer eller mindre giftiga ämnen. Troligen är det så att upp till 40% av villabeståndet i Sverige har ohälsosamma luktproblem kommande från huset.

Läs också mer under elak lukt för hjälp att spåra orsaken, eller sidan när luktar det illa i hus och varför, som kompletterar och orsaksförklarar kring olika inverkande klimatförhållanden.

Här ges en sammanfattning om olika lukter.

Mögellukt – Lukt från mögel

Lukt i hus från mögel kan vara toxisk

Lukt från mögel s.k. mögellukt är kanske den allra mest till hus förknippade lukten. De gasformiga kolvätena från möglet är högst flyktiga och tar sig lätt in i den miljö där man vistas. Tyger, plast, trä, kartong, skumgummi, hår, kläder m.m. kan bli luktsmittat vilket betyder att lukten färdas från angreppsstället och sätter sig mer eller mindre fast i andra material, varvid den kan vara svår att få bort.

Många av dagens hus består av ett antal “stängda” håligheter, likt väggar och bjälklag. Har ett hålrum blivit för fuktigt så kan möglet och dess lukt spridas i mängd även genom mindre luftpassager. Därför kanske inte lukten slipper in i själva huset exakt på det ställe där möglet gror.

Detta kan vara ett problem vid inspektion och anlitande av mögelhund. Därför är det av högsta vikt att inspektören samt hundföraren kan sin sak och är byggnadstekniskt bevandrade. Under kategori mögel och rötsvamp har vi även skrivit om hussvamp som kan lukta som champinjon då angreppet blivit mer omfattande. Läs också om mögel i hus.

Kolvätena, de luktande ämnena från mögel samt föreningar mellan olika kolväten har via vetenskapliga undersökningar framkommit som toxiska. En av pionjärerna inom denna nyare kunskap har efter orkanerna Sandy och Katrina analyserat, odlat och vidare toxicitetsbedömt kolväten från mögel i de skadade husen:

– Mögel kan genom 1-octen-3-ol förorsaka Parkinsons

MVOC – Lukt från mögel bör klassas som toxisk

Inom forskarleden diskuteras det mycket om huruvida exponeringsdoserna av mögel och klorfenoler etc. kan vara toxiska eller inte. En del tester har genomförts gällande akuta toxiska effekter, men det som är mindre utforskat är kroniskt toxiska effekter, d.v.s. vad som händer med oss då vi vistas längre prioder i hus med avvikande lukt och fuktskador av olika slag. Här skriver vi vidare om detta ämne:

Akut toxisk effekt – Sjuka hus – mögel och klorfenoler

Mögelbakterier – Lukt av geosmin

Denna lukt går även under benämning jordkällarlukt. Mögelbakterier kan beskrivas som ett mellanting mellan mögel och bakterie och mer korrekt benämning är actinomyceter eller också jordbakterier. Gasen som bildas kallas geosmin och luktar unket och ibland fränt.

Geosminluktsmitta sätter sig obönhörligen fast i många material och kan i värsta fall bli svår att få bukt med då t.ex. all isolering intill luktkällan kan behöva bytas ut. Det kan innebära att t.ex. isoleringen ovanför krypgrund måste tas bort efter ett omfattande mögelbakterieangrepp.

Marken i krypgrund kan lukta starkt av geosmin och partiell utsugning av markmaterial kan behövas jämte mögelsanering med saneringsvätska. Mögelbakterier kan avge endotoxiner som är en hälsofara.

Tryckimpregnering – Kemisk lukt

I synnerhet under 70-talet och en bit in på 80-talet användes tryckimpregnering flitigt i syllar, reglar, väggstommar och faktiskt ibland som panel på husen. När tryckimpregneringen före, under eller efter husets uppförande fuktats upp kan den börja avge kemisk lukt som påminner lite om mögellukt.

Intensiteten i luktförnimmelsen kan vara allt från svag till stark och påträngande. Likt geosmin handlar problemet ofta om skarp luktsmitta som även kan kännas i huden efter bara någon minuts exponering. Färgen på det behandlade virket brukar vara svagt eller tydligare grönaktig, särskilt grönt blir det då det ömsom blivit fuktigt och ömsom torkar ur, likt det kan göra i en krypgrund under de olika årstiderna.

Med fukten vandrar tryckimpregneringens kemikalier ut till ytan på träet. “Tryckt” virke utomhus (altaner, stolpar etc.) får i regel inte den skarpa kemiska lukten som inbyggt sådant. Därför kan man inte likt vissa inom branschen “huskunniga” gör avfärda att lukt kan förekomma från denna typ av antimögelbehandlat konstruktionsvirke enbart genom att gå kring och lukta på dylikt ute.

Åren mellan 56-78 användes tryckimpregneringsmetoden där nedanstående kemikalier tyvärr användes. Preparaten som användes gick t.ex. under varunamn BP Hylosan och KP Cuprinol, där den senare var mest använd.

Då mögel har potential att producera samma ämnen, d.v.s. klorfenol, som ingick i tidigare tryckimpregnering, kan luktförväxling ske. Det krävs tränad näsa för att tydligt kunna avgöra vad det är som luktar. Läs mer här. Mögelgiftet Ochratoxin innehåller naturlig toxisk klorfenol

Pentaklorfenol – Osynlig lukt

Osynlig lukt kan tyckas vara ett besynnerligt uttalande. Det vi menar är att Pentaklorfenol (PCP) till skillnad från andra tidigare typer av träbehandling inte alltid okulärt kan upptäckas genom den annars karakteristiska gröna eller bruna infärgningen av behandlat byggnadsmaterial. Efter ett tag i ett fuktbelastat hus börjar klorfenolerna avge lukt. Pentaklorfenol och andra närliggande klorfenoler användes mycket flitigt med början under 30-talet för skydd av vissa textilier främst för utomhusbruk och för att skydda trä från angrepp av mögel, blånadssvamp och röta.

1978-79 upprättades via Produktkontrollnämnden svenskt förbud och återkallande av ett antal varumärken p.g.a. de starkt giftiga egenskaperna. Nämnas ska att giftet spreds i mängd, över 110.000 ton brukades i Sverige de sista 15 åren det var tillåtet att använda av såväl företag som av privatpersoner. Mycket återfinns idag i våra hus och spritt i naturen.

Undantag har funnits där man tillåtit försäljning av PCP-innehållande medel mot skadeinsekter som husbock och mot rötsvamp i hus några år efter -78. Pentaklorfenol som begrepp innehåller ett flertal giftiga ämnen såsom dioxiner och PCA (Pentakloranisol). PCP, detta natur- och hälsofarliga impregneringsämne kan av naturliga lösningsmedel och faktiskt även av mögel brytas ned till närliggande “kloranisoler och fenoler”, också dessa potentiellt skadliga.

Vi har en teori att det i olika träslag förekommer varierande grad av ämnen (terpener, formaldehyd etc.) som har förmåga att reagera med PCP vid vissa fuktkvoter och att det i denna reaktion uppkommer lukt, samt att mögel kanske också kan lösa ut lukter då det angriper den behandlade träytan.

Det senare med mögel låter vi dock vara osagt då vi i stort sett varje vecka ser och känner lukten av pentaklorfenol-behandlad syll m.m. utan att det okulärt kan upptäckas mikrobiellt angrepp (mögelangrepp). Lukten brukar vara mycket framträdande då man sågar i eller på annat sätt öppnar upp träet. Det talar för att lukten skulle kunna finnas utan att mögel har varit utlösande faktor.

Spånskivor kan också innehålla de toxiska ämnena då hyvelspån pressats samman till skivor som sedan använts till husbygge.

Viktig information

PCP har länge klassats som misstänk cancerogen och ansetts som mycket giftig vid direkt exponering eller inandning, såväl i hög som lägre dos och i kortare samt längre tidsrymd. Idag har allt fler “institutioner” (t.ex. Environmental Protection Agency) sagt att man inte längre misstänker cancerogenitet utan istället fastslår att cancer och andra allvarliga hälsosymptom kan utvecklas vid tillräcklig exponering.

Potentialen för allmän skadeverkan är sådan att hus med denna lukt kan bli s.k. sjuka hus där de boende far illa. I Tyskland har ett uttryck i ämnet myntats som lyder “wood preservative syndrome”. Läs vår fördjupning om pentaklorfenol i hus och om lukt från kloranisoler.

Naturvårdsverket

Tyvärr förefaller Naturvårdsverket agera “målvakt” genom att i sin rapport 5911 (ISBN 978-91-620-5911-8) om Pentaklorfenol och dylik lukt i hus uppge att det  sannolikt inte kan utgöra någon hälsofara eftersom koncentrationen i inomhusluften enligt dem är låg.

Naturvårdsverkets uppgifter kan enkelt dementeras genom sunt förnuft och en sökning på Internet där senaste forskning klart och tydligt talar om vad vi utsätter oss för i aktuella hus. En brist finns dock, vilken är att det faktiskt saknas forskning om nedbrytningsprodukterna av pentaklorfenolet kan skada. Vi tror att det är sannolikt. Utan sådan klargörande input kan man inte säga att det inte kan skada! Sök på begreppen “pentachlorophenol” och pentachlorophenol + cancer”. Genom denna sökning finnes till det kemiska ämnet relaterad information.

Cuprinol – Elak lukt

Cuprinol delar egenskaper med tryckimpregnering och Pentaklorfenol då blandningen för träimpregnering kan bestå av samma ämnen. Andra ämnen såsom arsenik, koppar, krom, kreosot, eldningsolja m.fl. Cuprinol kan upptäckas genom den gröna eller bruna färgnyansen på och i träet. Lukten kan beskrivas likt de två andra ovanstående som kemisk, sötaktig, petroleumaktig eller elak. Kan vara lite lik mögellukt men den tränade näsan/fuktteknikern känner oftast skillnad.

Förutom att Cuprinol tidigare innehöll PCP fanns ytterligare alarmerande ingrediens i form av giftet Lindane (gamma-hexachlorocyclohexane) som också associeras med nervsystemsförändringar, immunsystemsrubbning, lever- och njurpåverkan, cancer samt andra sjuka hus syndrom. Om Lindane medverkar i lukten eller är luktlöst vet vi inte.

Lukter av formaldehyd och terpener

Formaldehyd samt terpener är välkända lukter i synnerhet då man använder nytt virke och olika av spån samt träfiber sammanpressade skivor. Avgivningen av lukten kan ske under förhållandevis långa perioder efter nyfabricering eller renovering av hus. Somliga tycker att det luktar nytt och fräscht medan andra upplever lukten mindre positiv. Hälsoeffekterna är minst av arten sensibiliserande och allergiframkallande. Mätvärden med förhöjda halter är en indikation på fuktskada som gör att man befarar mögel i huset.

Lukt från färg

Vissa fabrikat av färg för inomhusbruk, s.k. väggfärg, kan varierande länge och intensivt avge ämnen som luktar illa. Man brukar tala om att färgen emitterar. Ett av ämnena som är vanligt förekommande särskilt i lite billigare färgfabrikat är texanol. Det är ett lösningsmedel som kan framkalla reaktion hos dem som vistas i huset. I en del fall har lukten och hälsoeffekterna blivit så intensivt att man inte kunnat vistas i huset.

Lukt från färg, väggfärg inomhus och hälsoeffekter

Gammal huslukt

Äldre hus behöver inte vara fuktskadade för att material ska avge odörer. Exempel på sådant som vanligen luktar är tjärpapp, gammal golvbeläggning som korkmatta, linoleummatta och asfaboard som satts i ytterväggar, som blindbotten i krypgrund och torpargrund. Just linoleummatta och andra mattor kan ha lagts i lager på lager och lukt kan då lättare uppstå. En sliten linoleummatta kan då den svabbas eller blir blöt lukta spy eller som sur disktrasa. Finns fuktskada kan kraftigare icke övergående odörer finnas. Lukterna i ett gammalt hus kan variera med årstid och väderleksförhållanden, precis som övriga husluktsupplevelser.

Sommarstugelukt

Sommarstugor och fritidshus är välkända för att lukta mindre bra. Det första man ofta tvingas göra i en sommarstuga är att vädra ur ordentligt inför varje vistelse där. Sommarstugelukt brukar sedan följa med hem till permanentboendet i kläderna. Själva lukten kan bero på ovanstående gammal huslukt men övriga på denna sidan uppräknade anledningar gör sig vanligen också gällande.

Luktande mattlim

Lim som i kontakt med betong i platta på mark kan bli för fuktigt och också utsättas för den fuktiga betongens nedbrytande alkali. Lukt lite förvillande lik mögellukt är en klar indikator på ett fel som kan leda till att huset kan kallas sjuka hus, där man far illa av kemiemissionen från mattlimmet. Ett i luften mätbart indikatorämne är 2-Etylhexanol som enligt Försvarets Forskningsanstalt FOA kan vara sensibiliserande redan i koncentration om 6µg/m3 luft. Det gränsvärde som mer generellt anses som högsta tillåtna, trots FOA´s utlåtande, är 10µg/m3.

Plastmattelukt

Plastmattor har en beståndsdel som gör att de är någorlunda mjuka och formbara. Denna mjukgörare ofta kallad Ftalater kan påverkas och brytas ned av fukt, alkali, vissa lim och av flytspackel. Följden brukar vara en påtaglig lukt som av någon söt och stickande karaktär. Även här kan uppmätas 2-Etylhexanol samt ibland TXIB, Texanol och N-butanol. I övrigt är ftalater av mycket forskning att döma giftigt. Det pågår idag (2011-04) bl.a. vid KTH försök till framställande av icke hälsopåverkande mjukgörare till plaster.

Flytspackel Ammoniak

Flytspackel, i synnerhet av äldre protein- och kaseininnehållande sort kan sälla sig till gruppen “lukt i hus”. Man kan vid flytspackelproblem orsakade av fukt och alkalisk nedbrytning känna en otrevlig unken råare doft, eller rent av kan ammoniak bildas. Inte heller detta är bra att vistas i vid för höga luftkoncentrationer.

Isolering såsom cellulosaisolering, lösullsisolering och träfiberisolering som brandskyddats med ammoniumsulfat kan efter påverkan av fukt ge emissioner av ammoniak. Ett antal ärenden har registrerats i Europa och även i Sverige. ECHA har därför gått ut med reglement att ammoniakavgivningen måste begränsas. De har också på ett hyfsat grundligt sätt gått igenom hälsorisker med exponering av ammoniak.

Lukt av ammoniak från cellulosaisolering med ammoniumsulfat

Betonglukt

Fuktig betong kan lukta på ett speciellt sätt. Tänk dig en fuktig källare utan mögel eller andra störande lukter. Kan kanske benämnas som “skyddsrumslukt”, där det finns stora betongytor under mark, där delar av fukten kommer ifrån. Denna lukt kan också kännas från murstock då man sätter igång att elda för säsongen eller eldar icke frekvent.

Skorstenslukt

Om det regnar ned i rökgångarna i en använd skorsten kan det lukta mycket illa in i huset, som sur stank. Rekommendation är att ha skorstenshuv och se till så murstocken genom värme regelbundet avfuktas, särskilt under sommarperioden och andra regniga perioder.

Avloppslukt

Bakterier bildas i avloppsbrunnar och vållar lukt. Dunstar vattnet i golvbrunnens vattenlås kan direkt avloppslukt komma in i huset. Bakteriehärdar av detta slag kan vara hälsovådliga. Bra och miljövänligt är att med jämna mellanrum hälla kokhett vatten i golvbrunnar och i övrigt rengöra toalett, handfat samt utrymme under badkar och duschkabin regelbundet.

Lukt från isolering

Fuktig eller blöt isolering kan lukta. Karaktären är lite varierande beroende på vilken isolering man återfinner vid inspektion. Unken doft och kattkisslukt kan vara framträdande. Formaldehyd och 1-Butanol m.m. kan utlösas från fuktskadad isolering. Samtidigt kan mögel få fäste i isoleringen och en speciell typ av mögellukt kan då kännas. Det är inte bara isoleringen i golvbjälklaget och i väggarna som kan lukta, utan även den som finns i bjälklaget upp till vind.

Husdjurslukt

Husdjur är välkända för att inte alltid lukta så gott. Om inte djuret i sig avger kroppsodörer så kan dess urin och avföring göra det riktigt rejält. Ett exempel är kattkiss som har en väldig förmåga att sätta sig djupt in där katten behagat att göra sina behov. Ytterligare vanlig husdjurslukt är från blöt hund.

Döda råttor, möss och musurin

En död råtta eller mus i huset kan utsöndra liklukt över ganska lång tid. Urin från dessa gnagare kan också lukta illa. De gillar att bygga bo i och bana väg genom isolering. Fuktig isolering kan som nämnt lukta och blir den uppfuktad genom musurin blir stanken ännu värre.

Härjningarna i huset kan öppna luftpassager så att man får in mer lukt via springor mellan golv och vägg, tak och vägg samt vid genomföringar för rör. Har en mus varit inne och kissat i huset kan humlor sedan attraheras av lukten och bygga bo där. Om det ettåriga humleboet senare blir fuktigt kan somliga insekter dras dit samtidigt som mögel finner näring i resterna. Musurin kan vara allergiframkallande.

Söt lukt

Gnagare som letat sig in i huset och dött kan avge en söt liklukt. Ytterligare typ av söt doft kan humlor också avge. En större och allvarligare källa till söt lukt i hus är olika aromatiska kolväten likt t.ex. bensen. Denna typen av lukt är relativt vanlig i lite äldre hus fram till några år in på 80-talet, där man använt kreosot eller tjärbehandling.

Den äldre typen av tjärpapp kan vara en markant källa till varierande grad av söt lukt upp i huset. Tjär- och asfaltbehandling av grundmurar var också vanligt varvid emissioner kan nå upp i huset. Även sönderfallsprodukter från olika typer av golvmattor och golvmattelim kan avge sötaktiga lukter. Mögellukt består av olika alkoholer med varierande karaktär, en av dessa alkoholer kan lukta sött.

Likt med både mögel, pentaklorfenol, formaldehyd etc. så kan det föreligga risk för cancer vid exponering av bensen och dess närliggande kolväten över tid eller tillräcklig akut exponering.

Fladdermusurin

Om fladdermöss kan ta sig in på vind så kan deras (särskilt hanarnas) avgivna urin, könssekret och saliv lukta väldigt skarpt. Just sekretet och saliven använder de för att imponera på sina honor, genom att med vingrörelser sprida ut det i luften. Kontaminering av vindsisolering m.m. kan ske och lukten kan kännas ner i bostaden.

Röklukt

Röklukt från tobak och även från eldning i öppen spis, braskamin, vedpanna kan sätta sig ordentligt fast i huset. Cigarettrök är jämte kattkiss några av de mest svårsanerade lukterna, bortsett från kemikalie- och antimögelbehandlat virke som omnämns ovan, vilket vi anser vara det allra värsta som kan drabba en husägare, eftersom saneringskostnaderna kan bli mycket höga.

Upplevelse av att det luktar rök kan i mer sällsynta fall vara förknippat med något som kallas fantomlukt eller Phantosmi. Det är när luktsinnet av någon anledning inte fungerar som det ska och uppfattar lukter som inte finns. Luktfenomenet kan vara knutet till exponering av mögel.

Rengöringsmedel

Olika rengöringsmedel innehåller t.ex. limonen som luktar lite likt citrusfrukt. Många tycker att lukten påminner om nystädat och anser då att den är positiv. Dock har det visat sig att limonen kan vara allergiframkallande och utlösa astmaattack.

Kroppsodörer

Inte att förglömma är våra egna kroppsodörer som kan vara ettriga i sin framtoning de också. Äldre människor tenderar att transpirera mer salter och gammal svettlukt kan sätta sig ordentligt i husets invändiga ytmaterial.

Ventilationslukt

På senare tid har det blivit lagstadgat att hus ska ha en viss grad av ventilation. Detta löses genom långa spirorörssystem som brukar vara kopplade till ett ventilationsaggregat för återvinning, s.k. FTX. I ventilationssystemet kan lukt från mögel, bakterier och dammsediment ventileras ut i rummen, om underhållet eftersätts, vilket är vanligt förekommande. Luften från ventilationen kan också vara starkt förorenad.

Lukt från avfuktare och luftvärmepump

Likt ovanstående fenomen att lukt från mögel och bakterier kan bildas i ventilationssystem så är fallet likadant med såväl avfuktare såsom luftvärmepump. Dessa aggregat kan nyttjas för att avfukta och det blir då ett fuktigare och svalare mikroklimat inne i själva enheten. Via dess fläktverkan kan sedan kontaminering av rumsluften ske, antingen väl märkbart genom lukt eller mer luktfritt. Hälsopåverkan kan bli följden, astma kan utlösas eller förvärras.

Lukt från avfall, burkar och dryckesflaskor

Det som står under vasken och på andra ställen, d.v.s. sopor, burkar samt flaskor för återvinning, brukar kunna alstra lukt genom rester av dryck och mat som ger grogrund för bakterier, mögel och jästsvamp. Ett lite större exempel på detta är när man åker till butiken och pantar på pantstationen. Flaskor och burkar pressas samman och restinnehållet läcker ut. Lukten kan vara ganska påtaglig och besvärande på flera olika sätt. För att slippa dessa typer av luktare gäller det att hålla rent och inte låta sopor samt matavfall ligga för länge. Läs mer om: Luftrenare med fotokatalys och avfuktare mot lukt i pantstation

Åtgärdsprogram

Vi här på LFS har med erfarenhet som bas tagit fram ett åtgärdsprogram emot lukt i hus. Initialt måste man börja med att ringa in var i huset luktkällan finns och försöka komma fram till vad lukten består av. Beslut fattas sedan om åtgärder i dialog med uppdragsgivaren. Ofta är det så att lukt i hus kommer upp från krypgrund. Här har vi tagit fram ett steg för steg program som i grova drag står nedtecknat på sidorna fuktskada i krypgrund samt mer produktspecificerat och  detaljerat under avfuktare och undertryck.

Ibland utkommer rent vilseledande information om att ozon kan vara den enda lösningen på lukter och mögel i hus.

Visserligen är ozon luktsanerande, men det letar sig inte igenom hårdare och tätare material.

Läs mer  Luftrenare med ozon marknadsförs vilseledande.

Diskussion

Lukter i hus kan göra människan sjuk, ett exempel är mögellukt. Allt fler studier visar olika fenomen där immunförsvaret reagerar vid lukt från mögel, som består av olika gasformiga alkoholer. Detta har vi gått igenom i flera artiklar som kan nås via sidan mögel i krypgrund och vind.

Våra luftrenare med biokatalys kan både förebygga och sanera olika lukter. Dock ersätter de inte sanering eller avfuktning där det behövs. Hör med oss om ditt behov av luktsanering.

Kan garanti ges emot lukt i hus efter installation av avfuktare

Uppdaterad 2020-07-10

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.2 / 5. Antal röstande 87

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

113 reaktioner på ”Lukt i hus – Sammanfattning av lukter”

 1. Hej, har sedan några veckor tillbaka börjat känna en jordlukt från avloppet i köket som kan komma då och då. Kommer när man spolar vatten/handdiskar, inte varje gång men ibland. Vet du vad detta kan vara? Hur ätgärdar vi det? Huset är 40år.
  Tack på förhand:-)
  Mvh Pernilla

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Pernilla,

   Kontrollera och rengör vattenlåset samt delarna ovanför detta. Har det samlats smuts och matrester där är det vanligt att det luktar. Vill du inte öppna vattenlåset för rengöring så går det att blanda salt och bikarbonat och hålla detta i avloppet från vasken. Sedan häller man på varm vinäger. Det blir då en reaktion som gör att det börjar fräsa och bubbla. Fett och annat löses då upp. Man kan efter en stund hälla i kokande vatten så att det sköljs ur.

 2. Hej!

  Vi bor i en 1920-talsvilla med trästomme, putsad fasad och krypgrund sedan 3 år tillbaka. De senaste två dagarna har det blåst ganska rejält och regnat lite. Jag vet inte om det har något samband men dessa dagar har vi kännt en stark kemisk doft nästan som doftljus/stearin i ett rum med två kakelugnar varav en används och den andra inte. Rummet ligger också ovanför krypgrunden. Vad kan detta vara? Det är svårt att lokalisera lukten helt så vet inte om det kommer från kakelugnarna eller ej. Det är inget som vi har känt förut.
  Vi har el-element som komplement-uppvärmning och att dessa gått igång när det blåst. Lukten är dock inte från elementet i sig men kan det lukta med anledning av att något annat i närheten/vägg eller liknaade blir varmt?

  Mycket tacksam för hjälp i frågan!
  Vänliga hälsningar
  Lena Jonsson

 3. Hej!
  Vi har köpt en lägenhet som stod klar 2017. Nu när lägenheten är tom och vi förbereder inflytt känner vi tydligt hur lägenheten luktar kraftigt nytt, det luktar nya byggmaterial, nytt trä och köket luktar nytt. Lukten är jämn i hela lägenheten och försvinner inte trots vädring. Jag som har astma reagerar på lukten. Huset är byggt i betong med ventilation ftx. Har du tips på hur vi kan få bort denna lukt, och vad den kan komma ifrån?

  Stort tack för hjälpen!

  Sophie

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Sophie,

   Det är ett väl känt fenomen att nya byggmaterial etc. avger emissioner, särskilt under första året. är man sensibiliserad eller på något sätt känslig för de ämnen som avges, kan reaktion uppstå. Dessa fenomen har sammantaget varit kända under lång tid. Förr lät man fattiga människor bo i nybyggen tills fukt och emissioner avtagit. De som initialt fick bo där kallades “svampar”.

   Man kan värma upp kraftigt inomhus under en vecka till att börja med. Värm upp till +30 grader och ha en kraftigare typ av kondensavfuktare igång på kontinuerlig avfuktning. Använd även AirSteril luftrenare tillsammans med värme och avfuktare. Det som händer är att fukt från material via värme och avfuktning dras ut i luften. Avfuktaren kommer delvis att verka som luftrenare då olika ämnen och partiklar kan vara bundna till vattenmolekyler som avfuktaren fångar upp. Sätt under tiden FTX-systemet på mycket lätt ventilation, om möjligt. Denna metod kan upprepas vid behov.

   Den värsta lukten etc. borde efter 2-3 år vara borta. Möjligen krävs det en fastighetsteknisk undersökning och kanske luftprovtagning för att komma underfund med var emissionerna kommer ifrån och hur det kan åtgärdas.

 4. Hej LFS,

  Vi bor i en bostadsrätt med lägenheter under och över oss. Byggnaden är från 1986 och gjort i tegelsten (utsidan iaf). Jag har lagt märke till en lukt i vardagsrummet som påminner om …kanske vått eller gammalt material. Svårt att säga vad. Som vått betong kanske, eller lite som i en gammal kalkat stenkyrka, fast väldigt svagt. Eller vått trä… Jag är såklart rädd att det rör sig om mögel, men jag tycker jag det är svårt att identifiera lukten, även om jag vet hur mögel luktar.
  I vardagsrummet finns fyra ventiler med utgång till vår inglasade balkong som ligger i skuggläge under vintern. OVK har gjorts i somras, intet påtalats. Utsidan av vardagsrumsväggen, alltså den sidan som vänder ut mot balkongen, är av trä. Jag vet inte vilka material som finns inne i väggen. Från själva ventilerna och från två (med lok igenstängda) hål i väggen där det finns el-installationer (vet inte exakt vad det är) och där det också drar lite ifrån, känner jag någon lukt som påminner om en trä-aktig vindslukt. Därför misstänker jag att den “våta”, gamla lukten kanske kommer därifrån.

  Ska jag vara orolig för att det är mögelsporer från väggens konstruktion som dras in genom ventilerna (ventilerna går, som jag skrev, rakt igenom väggen och ingår nog inte i något större ventilationssystem, antar jag)? Är lukten av vått material och trä-aktig vindslukt lik med mögel? Eller kan det “bara” vara själva materialen i väggen som avger lukt.

  Vad är nästa steg, vad ska jag göra för att undersöka om det tx rör sig om mögel. Tests? Lukten är så svag att den i sig inte skulle störa mig, om inte det finns en hälsorisk vid dens orsak.

  Jag hoppas att min beskrivning ger mening.

  Mvh Maria

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Maria,

   Din beskrivning ger absolut mening. Till att börja med är det svårt att svara på om lukterna du upplever beror på mögel eller inte. Det är också svårt att svara på om lukterna skulle kunna medföra hälsoeffekter eller inte. Rent generellt är det så att fuktskada och avvikande lukter inte bör tillåtas påverka inomhusmiljön. Noterbart är att allt som kan påverka hälsan inte avger lukt. Därför är det bra att kontrollera mer ingående vad som eventuellt kan vara fel. Vi brukar säga att “utan fukt finns ingen lukt”. Fukt under gränsvärden för uppkomst av mögel och bakterier kan göra att emissioner och lukter från byggnadsmaterial etc. avges. Vid skadeställen där fukt finns eller funnits i dör höga värden kan det avges mer emissioner och möjligen även mögel etc. som kunnat få fäste och tillväxa.

   Nu när vi är inne i en solfattig och fuktig period på året blir ofta fasader så fuktiga att lätt lukt från materialet avges. Har man tilluftsintag genom väggarna kan därför denna mer lätta lukt dras in den vägen. Jag har noterat att det under denna fuktperiod vissa dagar luktat rejält som av mögel och svamp i luften. Det är naturligt eftersom det under fuktiga perioder på året sker mer naturlig s.k. mikrobiell nedbrytning, varvid mikrosvamparnas ämnesomsättningsprocess, försvarsfunktioner och övriga mikrobiologiska processer alstrar metaboliter, sekundärämnen, varav några är alkoholformiga och framkallar reaktion hos oss då vi kan lukta oss till dem. Sådant följer med in via ventilationen. Personer som är känsliga kan fara illa av exponeringen ifråga.

   Vidare till själva fastigheten så kan noteras utifrån din beskrivning att luft och lukt kommer in via eldosorna i väggen. Detta är ett fastighetstekniskt fel som ska åtgärdas. Möjligen följer det med vindsluft och ev. vindslukt genom de s.k. pvc rören som elledningarna dras via. Alternativt är det inte tätt i väggen så att luft via undertryck i lägenheten dras in den vägen. Detta är i så fall inte korrekt.

   Nästa steg är förslagsvis att kontakta hyresvärden så att denne får möjlighet att tillse så luft inte tas in i anslutning till eldosorna. Be hyresvärden kontrollera undertrycket i lägenheten, då detta eventuellt är för högt i förhållande till mängden luft som kan komma in via tilluftsventilerna. När undertrycket är för högt börjar luft hämtas in via otätheter i byggnadens klimatskal.

   Det går att testa inomhusmiljön via bl.a. DNA Mögelanalys. Vi har sådant test i butiken på hemsidan om du vill läsa och lära mer. Glöm inte att hyresvärden enligt lag har en skyldighet att utreda och åtgärda.

   1. Hej LFS,

    Tack så mycket för svar! Jag har en uppföljande fråga till det du skriver:

    “Vidare till själva fastigheten så kan noteras utifrån din beskrivning att luft och lukt kommer in via eldosorna i väggen. Detta är ett fastighetstekniskt fel som ska åtgärdas. Möjligen följer det med vindsluft och ev. vindslukt genom de s.k. pvc rören som elledningarna dras via. Alternativt är det inte tätt i väggen så att luft via undertryck i lägenheten dras in den vägen. Detta är i så fall inte korrekt.

    Nästa steg är förslagsvis att kontakta hyresvärden så att denne får möjlighet att tillse så luft inte tas in i anslutning till eldosorna. Be hyresvärden kontrollera undertrycket i lägenheten, då detta eventuellt är för högt i förhållande till mängden luft som kan komma in via tilluftsventilerna. När undertrycket är för högt börjar luft hämtas in via otätheter i byggnadens klimatskal.”

    Min fråga:
    Nu har vi kontaktet BRF föreningen som kommer att anlita en besiktningsman för snabb utredning.
    Kan vi förvänta att denna undersöker om det finns sådana fastighetstekniska fel som du nämner; alltså otätheter och undertryck? Eller behöver man anlita någon från en annan profession för att ta reda på detta?

    Mvh Maria

    1. Ljungby Fuktkontroll

     Hej Maria,

     Det bästa är att fråga besiktningsmannen vad denne tittar efter och undersöker. Ta en bra dialog med den person som kommer. Baserat på erfarenhet kan det ibland vara så att man måste ta in någon annan för second opinion. Jag hoppas du slipper det.

 5. Carita Lundberg

  Hej,
  Vi bor sedan 10 år tillbaka i ett gammalt trähus. Huset står på en krypgrund och har ett litet källarutrymme där varmvattenberedare och värmepanna står. Källarutrymmet nås inte inifrån vårt hur utan endast via dörr utomhus. Hela huset totalrenoverades rejält för 10 år sedan. Vi har tidigare inte haft några problem med mögel eller lukter men nu har en doft uppstått i hallen som gör mig helt galen. Den är inte jättestark och påminner om cigarettfimp. Jag har rensat ut och städat hela hallen. Jag har rensat alla avlopp i hela huset. Men lukten försvinner inte. Det är det första jag känner när jag kommer hem och har jag suttit i ett annat rum i huset och kliver ut i hallen känner jag genast lukten. Lukten sprider sig även i trappan i hallen upp till sovrummen på övre plan. Vad kan det vara?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Carita,

   Svårt att säga men olika typer av papp, som kan finnas i huskonstruktion, kan lukta lite likt cigarettfimp. Det skulle kanske kunna bero på murstocken om sådan finns. Kommer fukt ned i den, eller om det regnar ned i skorstenen, kan det lukta så som du beskriver. Möjligen kommer luktförnimmelsen från källaren och vandrar uppåt? Om det är svalare i källaren känner man i regel inte lukter så starkt där, även om det finns. Undersök nere från krypgrunden och källaren om det finns något i golvbjälklaget som kan vara källan. Finns det inget där måste vidare undersökning göras.

 6. Hej!
  Så glad jag blev av att läsa detta, att fler har liknande situationer. Jag har ett hus från 1897 som är i väldigt gott skick. I ett rum kom i lördags en plötslig obehaglig lukt från ingenstans. Det är inte kul att vara där inne, man får lite huvudvärk och det känns i halsen på ngt vis. Jag har luktat febrilt där inne men kan inte hitta källan. Väggar, golv, luftpump luktar ingenting. Lukten “hänger” i mitten av rummet och i mitthöjd. Jag hittar verkligen inte källan. Och det kom så plötsligt. Någon idé om hur jag börjar hantera detta? Ingen annan lukt i huset, och den sprider sig inte. Luftvärmepumpen är lite paj och jag har ersatt med ett element. Tack för lite guidning.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Angelica,

   Förekomst av lukt i hus är totalt sett vanligt. Sedan kan man, precis som vi gjort här på sidan bryta ned ämnet i flera olika källor, d.v.s. vad det är som orsakar lukterna. Om det är ett hus med torpargrund så kan man börja undersöka den så gott det går. När man börjar värma upp ett hus som stått ouppvärmt är det vanligt att förekommande lukter börjar framträda mer. Man kan gå vidare och försöka ta reda på om det kommer från murstocken, väggar och vindsutrymme. Utan att veta mer är det svårt att ge tips. Fortsätt spåra..

 7. Hej!
  Vi har nyligen flyttat in i ett ett hus byggt 1959. I ett av sovrummen upplever vi att det snabbt börjar lukta instängt när dörren varit stängd. Lite sött och kanske lite unket (men inte stickande och inte direkt illa). Jag tycker ibland att det luktar lite som matos, vilket det skulle kunna vara – vi har inte undersökt hur luften rör sig i huset.

  Men, i samtliga 3 sovrum ligger någon form av linoleum-liknande matta. I de två luktfria sovrummen ligger trägolv ovanpå – i det luktande sovrummet ligger en ny heltäckningsmatta (textil). Vi tycker inte att det verkar vara textilmattan i sig som luktar.

  Frågan är om det kan vara att heltäckningsmattan i högre grad släpper igenom lukt från linoleummattan (mer än trägolven)? Någon fukt tror jag inte att vi har problem med, rummet är på övervåningen med en (relativt luktfri) källare under.

  Om du tror att det kan vara linoleummattan – är det något att oroa sig för? Finns det någon slags mätare/tester man kan beställa för att testa eventuella farliga värden?

  Mycket tacksam för hjälp/input!

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Sandra,

   Gammal och sliten linoleummatta kan lukta illa, särskilt om den blir fuktig. Lukt från mattan kan också avges i större mängd under fuktigare förhållanden och när den relativa fuktigheten blir lägre i luften. Fukt i olika material utjämnar sig då till luften. Matta på matta är ett begrepp vilket förknippas med lukter och emission. Det har ofta att göra med fukt som p.g.a. de olika lagren kan bindas upp och därmed ställa till med problem.

   Ta upp en bit av linoleummattan och lukta under den. Stoppa även en bit i en fryspåse, skvätt ner lite vatten så att den fuktas upp. Lägg påsen i mikrovågsugn under fem sekunder på högsta effekt. Lukta sedan i påsen för att komma fram till om upplevd lukt kan härstamma från mattan. Gör även detta test på heltäckningsmattan.

   Finns lukten i matta så kan den också i värsta fall finnas i underliggande trägolv. Därför kan ev. byte av detta behövas, alt. att man lägger ett spärrande skikt/material ovanpå. Mattorna måste tas bort innan.

   Hittas inte källan genom tipsen ovan är det bara att gå vidare med luktprover på andra material. Gällande matoset så får man undersöka om det kan komma från köksventilationen eller dras in från ev. grannar.

   Det finns analyser av inomhusmiljön att göra, fast det blir ofta billigare att först försöka finna källan på ovan nämnt sätt.

   1. Tack för hjälpen! Vi har testat att micra både linoleummattan och heltäckningsmattan men ingen av dem luktar nämnvärt.

    Lukten stör oss egentligen inte massor, den är väldigt svag. Men pga hälsofaktorer och barn i huset är vi lite oroliga. På en annan site står att ”skadade linoleummattor kan orsaka lungproblem” (dock utan vidare hänvisning). Avger skadade linoleummattor något skadligt ämne, eller syftar man på typ ev astbest och liknande i limmet?

    Jättetack för hjälpen!!

    1. Ljungby Fuktkontroll

     Hej Sandra,

     Det stämmer att tidigare varianter av vinylmatta kunde innehålla asbest som fyllnadsmaterial. I linoleummatta var fyllnadsmaterialet kork vanligt. Däremot kan lim under linoleummatta innehålla asbest. Skadade material såsom matta kan avge olika emissioner, vilka man potentiellt kan reagera mot. Alla emissioner luktar inte, så det är inte säkert att det just är lukten som man far illa av. På rak arm kan jag inte ge något vidare tips än att spåra vidare till ni finner luktkällan. Äldre mattor bör bytas ut till nyare miljövänliga varianter av golvbeklädnad. Dock bör man vara uppmärksam så att ev. fukt i golvmaterialet inte ställer till med problem efter byte av ovangolv.

 8. Hej

  Vi har nyss flyttat till ett ganska gammat hus (1922) som är ombyggt i flera omgångar. Strax efter vi flyttade in så uppstod en lukt i tvättstugan, som är en liten pannrumskällare med utgång från utsidan. Det luktar nästan mat, och det kommer upp genom golvet in till vardagsrummet. Jag tycker inte det luktar “vanligt avlopp” eller petroleumprodukt, ej heller typisk källardoft, mögel eller natur. Det liknar inte sura sopor eller ruttnande frukt. En aning svavel, inte så distinkt som blomkål utan mer som kött, fast inte härsket och gammalt. Mina tankar går till dött djur men de beskrivningar jag hittat av död råtta/mus tycker jag inte passar in på lukten heller.

  Källaren har ett ventilationsnät som går till krypgrunden. Funderar på vad det kan vara, lite för att det är en obehaglig lukt men mest för ångesten av att inte veta.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Simon,

   Lukta vid golvbrunnen, om sådan finns, om det kan komma därifrån. Vidare kan man spåra genom att ta upp del av innertaket i tvättstugan, för att okulärt inspektera och hämta ut isolering att lukta på. Krypgrunden bör också inspekteras. Gör det före håltagning i taket. Det är svårt att på distans avgöra vilken källa den lukt du beskriver kan ha.

 9. Hej!
  Vi har fått en jordkällarliknande doft i huset som sätter sig extremt i kläder tex. Huset är på tre plan med källare som har murade väggar och är oinredd.
  Bytte från vedeldning i somras till bergvärme, och doften har kommit efter det.
  Har fått förklarat för mig att det kan ha att göra med bristfällig ventilation. Vad är din teori?
  Och vad ska vi göra?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Johan,

   Byte av uppvärmningssystem ändrar på förhållanden som ventilation och uppvärmning av källaren och husets klimatskal runt denna. När man inte längre värmer upp så mycket som innan kommer källaren att bli svalare och därför fuktigare. Fukten kan inte ventileras ut på samma sätt som innan. När det sätter sig lukt i kläder och andra porösare material har fuktskadan vanligen gått relativt långt.

   I allra bästa fall kan lukten försvinna med avfuktning och rätt ventilation. Dock kan det behövas utbyte av skadat byggnadsmaterial, sanering och kanske även undertrycksfläkt i källaren. Undertryck gör att luft från källaren inte kan komma upp i huset så lått som annars.

 10. Hej!
  Jag och min man köpte i somras en sommarstuga som byggdes 1978. Den hade besiktigas och besiktningsmannen skrev att det kändes en “tydlig mikrobiell lukt” i huset samt förhöjda fuktvärden i krypgrunden och att detta borde åtgärdas. Vi har nu installerat en avfuktare med undertryck i krypgrunden samt lagt plast på marken (en firma gjorde allt detta). Syllarna är tryckimpregnerade så vi tror att lukten i huset (som är tydlig och sätter sig i hår, plast, kläder osv) kommer från dessa då de blev fuktiga. Tapetprover från samtliga rum luktar. Vi bedömer att det eventuellt luktar mindre nu än för 1,5 månad sedan då avfuktaren installerades dock. Hur lång tid kan man räkna med att det tar att bli av med lukten? Vi har en ozongenerator (en svagare sådan) som har stått på i 2 veckor i huset och nu ska den stå i krypgrunden några månader. Om vi tar prover från isoleringen och det luktar, måste det bytas i hela huset då? Känns som att det är knappt värt att göra så stora ingrepp (byte av syllar, isolering, väggar och golv), måste kanske blåsa hela huset och det skulle ju kännas hemskt!?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Linn,

   Mellan åren 1955-1979 användes tryckimpregnering med klorfenoler i. Under vissa förhållanden, t.ex. då mögel och/eller bakterier etableras i krypgrunden, kan dessa börja omvandla klorfenolet till luktande och lättflyktigt kloranisol. Denna kemiska lukt kan ensam eller tillsammans med mögel- och bakterielukt ge upphov till det som allmänt kallas mikrobiell lukt. Det kan för vissa personer vara svårt att känna skillnad mellan olika aktuella lukter eftersom dessa ligger ganska nära varandra eller blandas samman.

   Kloranisol och mikrobiell lukt sätter sig över tid på djupet i byggnadsmaterial. Där är det svårt till omöjligt att komma åt det. Ozonaggregat är bra för att sanera lukt och ytor eller in i högst porösa material, men på djupet i hårdare material når det inte.

   Avfuktare med undertrycksfläkt i krypgrunden håller den relativa fuktigheten i schack, samtidigt som undertrycket gör att luft och lukt inte lika lätt som innan kan komma upp i och påverka inomhusmiljön. Den lukt som redan kommit upp kan ha luktsmittat i princip allt byggnadsmaterial, som i sin tur sedan avger lukten. Vanligt är att luktsituationen efter installation av avfuktare och undertrycksfläkt avsevärt förbättras. Dock kan man inte utan vidare åtgärder räkna med att allt försvinner. Ibland i lite mer uttalade fall kan luktsmittan uppe i huset vara så stark att det fortsättningsvis sätter sig i kläder etc.

   Man får som husägare själv avgöra hur långt man vill gå ifråga åtgärder. Installation av avfuktare och undertrycksfläkt är dock brukligt även om byte av syllar, isolering m.m. görs. Om man inte vill byta ytmaterial uppe i huset kan en väg att gå vara spärrmålning av väggar och tak. Förbättrad ventilation är ytterligare att titta in på.

 11. Hejsan!
  Vi har plötsligt för ett par dagar sedan fått en väldigt distinkt lukt i vår hall. Det är en unken urindoft. Det kom väldigt plötsligt och bara i hallen som är en utbyggnad på vårt torp. Vi tycker att det kommer uppifrån och det har hållit i sig och börjat lukta ut i köket som är intill.
  Har du någon idé om vad det kan vara?
  Med vänliga hälsningar

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Ida,

   Urindoft kan eventuellt komma från mineralullsisolering som blivit för fuktig. Vissa andra typer av fuktskada kan också ge denna eller närliggande lukter. Det har varit hög fuktlast på våra hus under senaste veckorna och gamla fuktskador kan därför börja avge mer lukt än annars. Kontrollera vinden och isoleringen i vindsbjälklaget ovan det ställe där ni kan notera lukten. Kontrollera även isoleringen i väggpartierna. Fuktmätning kan behövas gällande vinden etc. Vänta inte för länge med kontroll då läckage eller förhöjd relativ fuktighet lätt kan göra att ev. skada eskalerar och blir till ett större problem med luktsmitta som följd. Kanske är det urindoft från möss?

 12. Hej!
  Jag och min sambo har bott i vårt hus i över ett år och aldrig känt någon lukt, det har alltid upplevt som fräscht.
  Men nu från den ena dagen till den andra har det kommit en lukt i hallen brevid ytterdörren, det luktar precis som gammal mat/sopor. Vi trodde först att någon soppåse hade läckt och skurade golvet men lukten är fortfarande kvar. Det luktar vid dörrkarmen precis vid listen mitt på väggen. Ibland slutar det lukta och sen nästa sekund luktar det igen. Varken jag eller min sambo tycker att det luktar som typiskt mögel eller fukt. Det luktar verkligen som sopor. Vad kan det vara?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Maria,

   Om det regnat mycket kanske byggnadsmaterialet och i synnerhet grundläggningen blivit påverkad? Lukt brukar ofta, men inte alltid, vara förknippat med fukt på något sätt. Lukt som av sopor och förruttnelse kan bero på döda djur som möss och råttor. Lukten brukar då avta och försvinna när kadavret torkar in. Kontrollera grundläggningen på huset till att börja med, källare, krypgrund, torpargrund och platta på mark. Ibland letar sig lukter fram i luftpassager och kan då komma från annat ställe än just där man noterar att det kommer ifrån. Tänker på avloppsledning, läckande sådan, som orsak. Det bör också kontrolleras. Finns vattenläcka utifrån eller inifrån som kan påverka väggen etc.?

 13. Hej,

  Vi bor i ett radhus. Men vårt problem är inte det klassiska med syll etc. Utan vi känner en lite söt, stickande doft i ett av rummen på andra våningen. Det verkar bli värre om det är regnigt ute.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej JR,

   Söt lukt kan komma från byggnadsmaterial där det finns petroleumprodukter i. Särskilt om de blivit eller blir fuktutsatta. Där är också så att lukter bättre bärs fram av fuktrikare luft. Vissa byggmaterial som blivit träskyddsbehandlade kan avge sötaktig och stickande lukt. Kontrollera väggkonstruktionen för att se om det kan finnas asfaboard etc. som avger lukten. Kontrollera även vinden om det kan komma från isolering etc.

 14. Hej,
  Vi har byggt hus och har nu bott här i ca 3 år. Under det senaste året har det börjat lukta hö till och från när vi kommer in i huset. Ingen av oss rider, och vi bor inte nära någon hage så det kan inte komma från det. Dessutom luktar det inte något utomhus.
  Jag har googlat lite på det och sett att fler har varit med om liknande lukt men ingen har något svar på varför. Vet du vad det kan bero på? Och vad gör vi för att få bort lukten?
  Mvh Sofia

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Sofia,

   I lite äldre hus hade man isolering av naturmaterial. Blir sådan isolering fuktig kan den lukta in i huset. Vissa typer av fuktskada kan avge lukter som är svåra att rätteligen kategorisera. Det uppstår en mix av olika alkoholformiga ämnen och/eller kemiska emissioner. Det gäller att försöka spåra var källan finns för bästa möjliga åtgärd.

 15. Hej,
  Vi har varit och tittat på ett hus som vi totalt fallit för. Problemet är att det luktar kiss. Taket är dåligt och behöver bytas, golvet i källaren behöver reglas om och man behöver dränera.
  Syllen är nog dålig bitvis med.
  Tror du att det är något allvarligt som att isoleringen är förstörd eller liknande?
  Huset är byggt -59 och tillbyggt på 60talet.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Mia,

   Avvikande lukt som kiss etc. ger en varningssignal om att fuktskador och mögelskador kan finnas. Det gäller innan köp att undersöka ordentligt och fastställa vilka fel och skador som finns och hur omfattande de är. Sitter lukten djupare in i byggnadsmaterialet i huset kan den vara svår att bli av med till fullo. Om du läser igenom artikeln här och följer länkar från denna sidan, finns information som skulle kunna svara på dina frågor. Fullständigt svar ges inte innan man undersökt huset i detalj. Ett tips är att vänta med köp tills ni är förvissade om skadeomfattning och att det går att åtgärda.

 16. Hej!
  Har nyligen flyttat in i en lägenhet som är byggd på 60-talet, i ett av sovrummen, för tillfället inrett med enbart en säng och lampa upplever vi att det luktar bränt gummi, vad kan detta vara?
  Tack!

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Mikaela,

   Lukt som av bränt material skulle kunna komma från skorsten/murstock eller från någon typ av petroleumbaserat eller behandlat material. Möjligen från takpapp eller dyl. Titta även på golvkonstruktionen om lukten kan komma därifrån.

 17. Hej LFS! Vi bor i villa i 1 1/2 plan från tidigt 70-tal med betongplatta. Vi är börjat uppleva en lukt från golvlister. Det känns som gammal isolering och känns som att det blir väldigt dammigt hemma och dålig luft. Vi har tilläggsluft ventiler i varje rum men känns ändå som att det blir ett undertryck som drar in damm eller partiklar. Vi känner av det i luftrör på både barn och vuxna. Retar liten halsen och ibland hostigt. Vi har väldigt torr luft så det är inte fuktigt på något sätt. Men lukten känns både i bottenplan men även på övervåning som att det kommer från väggen eller golvet. Vad kan detta bero på och kan man komma tillrätta med problemet om man minskar undertrycket?
  Luktar bara längs lister mot yttervägg.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Magnus,

   I hus från 70-talet är det ganska vanligt att man använt tryckimpregnerat virke innehållande klorfenoler. Det kan vid fuktpåverkan föranleda uppkomst av kloranisoler som luktar allt från gammalt och unket till fränt och stickande, beroende på vilken typ av kloranisoler det rör sig om. Även utan dessa kemiska ämnen kan lukt uppkomma utmed golvlisterna. Vanligen brukar det bero på att ev. syll av trä kan vara fuktutsatt och skadad av bakterier samt mögel. Möjligen går det att förbättra läget genom att minska undertrycket i bostaden och täta mellan golv och vägg, bakom golvlisterna. Vi anser att spårning av källan och orsaken är lämpligt att utföra, för att man ska kunna motverka än värre scenario, om det beror på fortsatt fuktpåverkan. Dräneringen runt huset är i sammanhanget väl värd att undersöka, så att den fungerar tillfredsställande. Ventilerat golv kan vara en utväg.

 18. Hej!
  Vi har haft problem med katt som kissat inne. Då vi hyr huset och snart ska flytta, hur sanerar vi på bästa sätt? Hjälper det att måla om då lukten verkar sitta lite i väggarna? Vi vill göra allt vi kan för att bli av med kattdoften.

  Mvh Isabell

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Isabell,

   Just katturin kan vara besvärligt att få bukt med. Urinlukten är skarp och kan sätta sig ordentligt i olika material. Finns lukten ytligt kan man tvätta med någon typ av skarpare medel för desinfektion, likt klorin etc. Det går också att använda fotokatalytisk luftrenare i serien AirSteril, som kan utrustas med lampa som avger ozon. Denna typen av luftrenare används allt mer där man vill luktsanera. Se vår butik för luftrenaren ifråga. Om lukten satt sig mer på djupet kan man spärrmåla för att den inte ska kunna återges till vistelsemiljön. Alternativet kan vara att prova kraftig uppvärmning och samtidig avfuktning under några dygn. Ibland krävs byte av byggnadsmaterialet som luktsmittats.

 19. Hej,

  Vi har precis köpt hus och i maskinrummet kommer en lukt som jag upplever som gaslukt. Har aldrig ägt hus tidigare så vet inte vart jag ska börja leta eller vem man kontaktar. I rummet finns bergvärme, luftvärmepump, centraldammsugare. Något tips?

  Tack!!

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Sofia,

   I det man förr kallade pannrum, d.v.s. dagens teknikrum, brukar man samla de enheter du nämner. Det finns gas i luftvärmepumpar och bergvärmepumpar, men läckage är ganska ovanligt. Läcker de så är det inte säkert att man känner någon lukt. Har det skett större läckage kommer de inte att fungera så bra eller inte alls.

   En välhållen centraldammsugare där det inte sugits in blött material ska inte lukta annat än om man öppnar den. Kontrollera så att den blåser ut luften direkt utomhus. Blåser dammsugaren sin frånluft in i teknikrummet är installationen inte att se som helt korrekt.

   Om det är ett gammalt pannrum där man haft oljeeldning eller vedeldning kan det från den tiden kvarstå röklukt eller viss oljelukt. Det kan sitta på djupet i golv, väggar och tak. Prova att tejpa en rejäl bit byggplast eller annan tätare plast mot vägg samt en bit mot golv. Tejpen ska gå runt hela plastbitarna. Låt vara uppåt en vecka och glipa sedan på plasten för att lukta där. Finns den lukt du känner i byggnadsmaterialet så kommer den att kunna kännas som lite mer koncentrerad bakom plastskiktet.

   Mvh LFS

 20. Paula Weerasinghe

  Hej!
  Jag vill bara tacka för ditt tips om hur jag skulle få bort parfymdoft genom att bl.a. höja värmen i lägenhet. Jag gjorde precis som du skrev och det blev superbra. Så ännu en gång, tack snälla du för hjälpen!
  Hälsningar Paula

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Paula,

   Vad bra att du fick bort parfymlukten genom uppvärmning. Om lukt sitter högst ytligt kan man faktiskt få bort den genom att värma upp lägenheten, huset eller rummet till ca. 30 grader under ett eller några dygn. När man värmer upp luften sänks den relativa fuktigheten i luften. Då sjunker ångtrycket i luften. Eftersom olika ytliga material håller högre relativ fuktighet kommer fukt att vandra ut från dem, ungefär som när man torkar tvätt i varmt rum. Har man tur är lukterna högst ytliga och flyktiga. Då sker ofta markant förändring. Om man samtidigt med uppvärmningen använder avfuktare kommer effekten att öka. Når man inte framgång på detta sätt kan det röra sig om mögellukt, kemisk lukt etc. som sitter på djupet och/eller avges från husets klimatskal samt riskkonstruktioner in i inomhusmiljön. Toppen att det gjorde nytta! Tack för återkoppling!

   Mvh LFS

 21. Paula Weerasinghe

  Hej! Vi har hyrt ut vår lägenhet i 2 år och nu luktar hela lägenheten extremt starkt av parfym. Har försökt att städa ur det, vädra, kaffe, ättika och haft en luftrenare i lägenheten utan att få någon förbättring. Har du något bra tips på vad vi ska göra åt det? Kan det kanske funka med en ozongenerator eller kan en sanering av lägenheten hjälpa? Mvh Paula

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Paula,

   Har husmorsknepen misslyckats med luktborttagning behövs i regel andra metoder. Luftrenare med filter är inte verksamma mot ytor och material, utan fungerar bara reducerande gentemot det de kan fånga upp i genomgående luft.

   Frågan är vad det är som luktar? Om det är parfym kan de luktande alkoholformiga ämnena tränga in i byggnadsmaterial likt golv, väggar och tak etc. Det blir svårt att komma åt materialbunden lukt så länge den sitter bunden och avges sakta till inomhusmiljön. Försök lokalisera om det spillts parfym mot någon yta eller om det verkar sitta mer spritt. Vissa fuktskador kan också direkt eller indirekt utlösa luktande ämnen.

   Värt att prova är kraftig uppvärmning, upp till 30 grader varmt inomhus. Då kan man genom ångtrycksskillnad “dra” ut fukt och lukt ur material. Man kan till detta kombinera med avfuktare som ställs att jobba kontinuerligt. Ytterligare knep är att samtidigt använda luftrenare AirSteril AS-430 som verkar genom UVC-ljus, fotokatalys och valbart även ozon.

   Mvh LFS

 22. Hej!

  Vi bor i en villa där vi har ett ventilationshål från husets avlopp i taket. Vi fick hjälp av villa-samfälligheten att byta ut och köpa rätt filter till vårt ventilationshål för att få bort dålig lukt (avlopp) som ofta kommer under Maj-sept när man vistas på sin uteplats. Vi upplever att vi har fått det mycket bättre nu när vi har bytt ut vårt filter. Vår granne har inget filter påsatt på sitt ventilationshål i taket. Vi upplever därför dagligen dålig doft som kommer från deras hus och in på vår tomt. Detta medför obehag att vistas på vår uteplats speciellt om vinden ligger på.
  Finns det några regler att man måste ha filter på sin ventilation och kan denna doft vara skadlig om vi utsätts för den ofta?
  Tack för hjälpen.
  (Andra grannar har försökt att prata med dem som inte har filter och det har inte gett något resultat)
  Mvh
  Maria

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Maria,

   Avloppslukt är inte vidare trevlig och det finns i viss mån reglemente som säger att man inte får störa sina grannar med oläganheter såsom lukt, ljud etc. Det bästa du kan göra är att ta kontakt med Miljöförvaltningen i kommunen. De kan tipsa vidare hur ni kan göra. Doften i sig är inte direkt skadlig men fekala bakterier kan spridas via luft, vilket har omskrivits i samband med kontroller på reningsverk. Nu gäller inte alls samma mängd som i sådana fall, men obehaget kommer man inte ifrån.

   Mvh LFS

 23. Hej LFS!
  Hos oss har det börjat lukta “blommigt” eller “sött som hallon” i två av våra rum, nästan som en lite för kraftig parfym. Båda rummen, en toalett och ett sovrum på andra sidan väggen, ligger i söderläge. Huset är helt nybyggt med trästomme på gjuten platta, med golvvärme o frånluftsventilation. Vad kan lukten vara/komma ifrån?
  Tacksam för svar o goda råd!
  MeVH/Mats

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Mats,

   I nybyggt hus kan man förutsätta att det under första halvåret till året kommer att lukta lite mer byggnadsmaterial i all dess form. Just den typen av lukt som du nämner, blommigt och sött, bör man vara vaksam på. Möjligen har inte plattan torkats ut tillräckligt, något annat material varit för fuktigt alternativt att det förekommer läckage av vatten. Som exempel kan kolvätet 1-octen-3-ol från mögel av vissa personer uppfattas som lukt av blomma, lavendel eller frukt. Det kan också vara så att materiallukt blandas med annan sådan eller blandas med mögellukt. Bra är att i detta läge göra en fastighetsteknisk undersökning inbegripande fuktmätning. Ingen lukt utan fukt…

   Mvh LFS

 24. Hej LFS!

  Flyttade in i en bostadsrätt för ca två veckor sedan. Badrummen hade smutsiga kakelplattor så tvättade rent dem i både badrummen och torkade efteråt. Efteråt märkte jag att det lilla badrummet som har en toalett ger ifrån sig en mögelliknande lukt nästan varje morgon mellan 06-09:00 sedan luktar det ingenting resterande av dagen. Det har varit så här nu i cirka en vecka. Både badrummen har nya kakelplattor på väggarna men inte golven och har också någorlunda nya handfat. Vad rekommenderar för åtgärd för den mystiska mögel liknande lukten som dyker upp nästan varje morgon och sedan försvinner resterande av dagen? Vill helst inte ny renovera badrummen då det kommer bli väldigt kostsamt, men vill bli av med mögellukten eller åtminstone förstå vart den kommer ifrån varje morgon.

  Tacksam för svar!

  Mvh Gabriel

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Gabriel,

   När man spårar lukt i våtrum och på toalett brukar jag börja med att kontrollera ev. golvbrunn. Det kan i golvbrunnar samlas mycket hår, hudavlagringar, hudfett, tvål och rester från schampo etc. Vissa typer av bakterier och mögel kan trivas och börja avge lukt. Bra är att rensa golvbrunnen och sedan hälla i kokhett vatten som får stå tills det svalnar. Man kan sedan efterbehandla med klorin som får stå ett tag innan det spolas igen.

   Det kan även komma lukter från handfatets s.k. overflow-funktion. Handfat är delvis en dubbelkonstruktion för att vatten ska kunna rinna ut även om bottenpluggen är igensatt eller stängd. Det kan i dubbelkonstruktionen bildas mögel och bakterier som avger lukt, precis som i golvbrunnar. Bra är även att kontrollera så vattenlåsen fungerar.

   Precis när man gått upp är luktsinnet i regel skarpare än under resterande del av dagen. Det kan vara så att man lättare känner avvikande huslukt på morgonen. Man kanske inte alls noterar lukten resten av dagen. Luktsinnet kan benämnas vara adaptivt.

   I ett fuktigt utrymme sprids lukter lättare än i ett torrare. Har man precis duschat och ventilationen inte hunnit ta hand om överskottsfukten så kan lukt kännas tydligare.

   Ventilationsförhållanden bör kontrolleras. Kanske ändras dessa under dygnets gång? Fuktmätning, oförstörande fuktmätning kan utföras för att kontrollera om det är fukt bakom tätskikten. I övrigt är det svårt att på distans säga mer.

   Mvh LFS

   1. Tack så mycket för svar! För att ge mer detaljerad information:

    Badrummet är cirka 1×1 meter. Toaletten är inte bunden till golvet utan är installerad på väggen. Sen finns ett handfat i badrummet med ett rör som går ner i marken (där vatten rinner ner från handfatet). Annars finns ingen golvbrunn eller dylikt i det badrummet. Finns små små mm öppningar på sidorna (där golvet mötet väggarna) där dem tidigare lagt på lister som inte är helt täckt (skulle säga att det är 95% täckt). Så undrar om vatten läckt ner där alternativt runt röret som går ner i marken från handfatet (där det också finns en mm öppning runt röret där vatten kan rinna ner). Har märkt detta sedan jag tvättade golvet för ca 1 vecka sidan med vatten och kakelrengörning, sedan gjorde jag en omgång med klorin så undrar om lite vätska läckt ner under marken som skapat mögel lukten eller om det är något annat? Vad skulle du rekommendera oss att göra för att undersöka problemet då det luktar mögel i det badrummet nästan varje morgon under en kort stund?

    Tack igen!

    1. Ljungby Fuktkontroll

     Hej Isak,

     Det är alltid bra med kompletterande information för ökad förståelse och möjlighet att kunna ge tips. Det är inte korrekt att glipor finns mellan golv och vägg samt vid rörgenomföringen från handfatet. Har vatten kunnat läcka ner i golvkonstruktionen finns möjlighet att mögelskada etc. har uppstått. Även om sådan skada torkat upp kan lukt avges därifrån. Inspektion bör genomföras för att komma tillrätta med det du upplever.

     Mvh LFS

 25. Hej LFS!
  Vi flyttade in i en brf för nio månader sen. Bostaden är belägen på markplan med betongplatta under. Nästan direkt upptäckte vi råttor under golvet. Anticimex filmade avloppsröret och upptäckte ett opluggat gammalt avloppsrör. Föreningen relinade avloppsröret och pluggade på så vis ett gammalt avloppsrör där de tog sig in. De var i vägg till grannen och under badrum och sovrum. Nu har vi en slags söt unken lukt i sovrummet men även en lukt som är sur som av rap. När de pluggade blev det kvar en råtta. Har du någon uppfattning hur länge den doften kan sitta i, det är sex månader sedan reliningen? Om det även är kiss i isoleringen som luktar är det något man bör åtgärda eller försvinner lukten av sig självt? Vi har försökt få tag på rapport från utredningen men inte fått info från föreningen som nöjt sig med reliningen. Så eventuella följdeffekter vill vi gärna få koll på så att vi kan åtgärda i tid. Vi har en fem månader gammal son som vi främst tänker på. Tacksam för svar.
  Mvh Peter

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Peter,

   Döda råttor och möss kan lukta ett tag. Lukten brukar normalt avta efter att kroppen torkat in. Är det ett större djur finns risk att det utvecklas bakterier och mögel, vilka i sin tur kan orsaka lukt såsom lukterna du beskriver.
   Att det funnits öppet avloppsrör är inte så bra. Det skulle kunna innebära att fekaliebakterier spridits och att fukt kunnat påverka byggnadsmaterial så skador av mögel och bakterier uppstått.

   Isolering och ev. reglar av trä kan såväl som betongen ha tagit skada. Det gäller att kontrollera detta. Sannolikheten för att lukten ska försvinna av sig själv är ganska liten utifrån det du beskriver. Bostadsrättsföreningen ansvarar i regel för allt annat än ytmaterial i bostadsrätten. Brf har ansvar att undersöka och sanera om det behövs. Det går att klaga hos Miljöförvaltningen i kommunen om brf inte hörsammar er. Det är bra att ni tänker på er son. Barn är känsligare.

   Mvh LFS

 26. Hej LFS!
  Vår sommarstuga är från 50-talet och har en krypgrund. Det luktar väldigt mycket från grunden och stanken sipprar upp från under diskstället. Där är det inte isolerat utan går nog rakt ner i grunden. Golven är inte isolerade utan ligger, om jag förstått det rätt, direkt på grunden. Kläder och hår luktar alltid väldigt illa efter vi varit där och det stanken verkar bli värre under kallare dagar. När det är högsommarvärme märks det inte lika mycket. Jag är väldigt rädd för att lukten ska vara farlig för hälsan och har funderat på om det kan vara mögel. Grunden har ventilation ditsatt, enligt de rekommendationer som fanns för den tiden. Huset ligger vid havet. Vet du vad det kan kosta att ta dit någon som kollar grunden? Eller har du ngn tanke kring vad vi skulle kunna göra för att lukten sla försvinna? Mvh Victoria

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Victoria,

   Krypgrund är ofta förknippat med fukt, lukt och mögel. Lukten kan komma från marken där bakterier kan avge luktande geosmin. Det kan uppfattas som mustig till stickande potatiskällarlukt. Mögel har också förmåga att släppa ifrån sig kolväten som är alkoholformiga ämnen vilka vi med luktsinnet kan uppfatta vissa av. Ett annat vanligt scenario är fuktig materiallukt och även emissioner från träskyddsmedel innehållande klorfenoler. Allt detta står i texten ovan och det går att länka sig vidare till ytterligare fördjupande information.

   Vi brukar säga -“Ingen lukt utan fukt”. Det är bra att göra en inspektion och fuktutredning av krypgrunden. Troligen behövs avfuktare och även undertrycksfläkt som vänder luftflödet så att detta inte så lätt letar sig uppåt i huset. Bra är om behov finns att byta ut skadat byggnadsmaterial. I enlighet med forskning är det förknippat med högre hälsorisk att vistas i hus med fuktskada och/eller avvikande lukter. Barn kan vara särskilt känsliga. Det finns ett antal företag som utför inspektioner. Prisbilden varierar någonstans mellan 3.000 till 10.000, allt beroende på tidsåtgång och restid.

   Mvh LFS

 27. Hej LFS !
  Hoppas på hjälp här . Vi bor i radhus och har under flera månaders tid haft en äcklig doft . Doften finns i ett skåp i köket , bredvid diskmaskinen . Men vi har lokaliserat doften och den kommer från det där skåpet , längst ner mot golvet . Doften påminner om hundmatslukt. Vi håller på att bli tokiga . Vad tror du ? Vet du om man kan anlita någon firma för att lokalisera dofter ?
  Med vänlig hälsning, Eva

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Eva,

   Om väggen där skåpet är monterat angränsar till granne så kan ni fråga grannen om denne upplever lukt på sin sida eller förvarar något som luktar, likt hundmat. Det kan bli en ganska stark doft från torrfoder och det kan leta sig igenom vissa material samt även färdas i luftpassager i huskonstruktionen. I annat fall måste man gå till botten med problemet och spåra doften genom ingrepp i vägg och golv. Möjligen kan det komma från avloppet, om detta inte är tätt? Prova att kontakta någon lokal firma såsom vvs eller snickare alternativt fuktsakkunnig. Vi kör på denna typen av jobb men når för ett enklare arbete inte så långt utanför Ljungby. Dock kan vi köra lite längre då det gäller sanering och installation av avfuktare.

   Mvh LFS

 28. Hej!

  Bor i ett torp troligen med ursprång 1700-talet. Sovrummen finns på loftet och så fort det blir varmt och soligt ute känner jag en påtaglig amoniaklukt där. Oftast avtar den mot kvällen då det blir lite svalare.

  Vart bör jag börja för att hitta orsaken till problemet?

  Tack för en riktigt bra sida!

  Mvh,
  Linnea

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Linnea,

   Lukt av ammoniak brukar vanligen komma från kaseinhaltigt flytspackel, isolering som är behandlad med ammoniumhaltiga ämnen och viss betong. Börja med vindsutrymmet om sådant finns. Ta luktprover på olika material såsom ev. isolering etc. Kontrollera husets klimatskal i form av väggar om det kan komma därifrån. Börja åt väderstreck där solen ligger på flest timmar om dagen. Det kan vara så att solvärmen hjälper till att lyfta ut lukt från material som är fuktskadat eller i sig kan avge markanta emissioner. Kontrollera golven om det kan finnas flytspackel. Kontrollera även om det ligger plastmatta så att limmet inte är förtvålat. Det avges då inte ammoniak men ändå kemisk lukt.

   Mvh LFS

 29. Hej! Jag flyttade in i en nyrenoverad lägenhet i september 2019, det är en lukt på köket och i hallen (som har samma sorts golv, tror det är linoleum) det luktar ”gammal människa”/instängt/Surt. Trodde det var ett gammalt bord först, men det har jag kastat. Jag gillar verkligen inte lukter och har ett extremt bra luktsinne. Detta är något som stör mig väldigt mycket, då jag är orolig att allt jag har ska börja lukta likadant. Det är en hyresrätt jag bor i. Övriga rum luktar ej något alls. Har typ lokaliserat lukten till kök och hall som ligger i anslutning till varandra, och jag tror det är golvet som luktar. Vad kan jag göra? Kan jag kräva en ny lägenhet? Gäller min hemförsäkring vid tex ev flyttkostnad?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Tora,

   Linoleummatta som är sliten kan lukta lite som gammal sur disktrasa. Det kan också röra sig om förtvålat golvmattelim eller matta på matta, vilket kan bli problematiskt. Kanske är det så att lukt från tidigare hyresgäster satt sig i mattorna? Skador från fukt i själva golvkonstruktionen kan lösa ut luktande ämnen. Ta kontakt med hyresvärden genom att skicka ett mail till dem. De ska normalt skyndsamt komma och undersöka vad det beror på. Avvikande lukter ska inte accepteras i en hyreslägenhet, allt enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mögel. Vad som anses vara avvikande kan det ibland bli tvist om. Lyssnar inte hyresvärden på klagomålet kan du anmäla till Miljöförvaltningen i kommunen. Att få igenom krav om ny lägenhet kan vara svårt. Det krävs att det finns sådana skador att lägenheten i princip klassas som otjänlig. Hemförsäkringen brukar bara gälla om det finns reella vattenskador som är bevisbara, likt att vattenrör eller annat brustit och skapat en potentiellt hälsovådlig miljö. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för mer exakt uppgift.

   Mvh LFS

 30. Hej LFS! Har köpt en bostadsrätt där det stinker parfym i sovrummet. Kändes endast svagt i början men nu vid lågtryck stinker det ( jag är dessutom doftöverkänslig)Vi har lyckats lokalisera det gnom att ta bort en golvlist,där kommer lukten ifrån trossbotten samt golv vid sidan av. Vi har några veckor försökt att lufta ur parfymen med en blue air luftrenare tycker det hjälpt föga. Hur ska vi bära oss åt för att bli av med parfymstinket?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Åse,

   Om någon spillt parfym eller doftsatt vätska så kan det i värsta fall ha runnit ned i springan mellan golv och vägg. Det blir då i stort sett omöjligt att få bort lukten genom att använda luftrenare. Det finns ingen luftreningseffekt, ej heller ozon, som kan gå rakt igenom hårdare material. Ytskikten kan möjligen rengöras med neutralt medel likt bikarbonat eller dylikt. Man kan också prova att värma upp ytskikten ordentligt, fast inte så de förstörs. Då drivs fukt och en del lukt ut. Springan mellan golv och vägg kanske kan tätas med elastisk fogmassa för inomhusbruk. Det kan vara väl värt ett försök att spärra in lukten. Går det enkelt att byta golvbeläggningen så kan det vara en lösning. Under ny golvbeläggning kan spärrskikt läggas, som inte släpper igenom luktande ämnen. Är skadan utbredd kan golvet få brytas upp och allt luktskadat få bytas ut. En tanke till är att värma upp golvytan så att även golvbjälklaget etc. värms upp. Lukten kan minskas och i allra bästa fall tas bort på så sätt. Kontrollera även att lukten inte beror på fuktskada.

   Mvh LFS

 31. Hej LFS!
  Jag bor i en villa med källare. Har senaste veckan fått problem med att det luktar jordliknade i badrummet. Luktar ungefär som när blommor fått stå för länge i vatten. Har städat hela badrummet men lukten är kvar. Man känner av lukten precis när man öppnar dörren, men är som att näsan har vant sig vid lukten efter bara nån sekund. Här du nått förslag på vad det kan tänkas vara?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Sandra,

   Jordliknande lukter brukar bero på bakterier eller mögel. Det finns en slags bakterie som går under benämning streptomyces/aktinomyceter som alstrar en jordkällar- potatisliknande lukt. Sådan doft kan uppstå i hus. Vanligt är att det luktar från golvbrunnen eller från vattenlåset i handfatet etc. Man kan rensa så gott det går och hälla i kokhett vatten. Sedan skölja rikligt med vatten och efterbehandla med bikarbonat blandat med salt, som hälls i vattenlåsen. Därefter hälls varm vinäger i varvid en reaktion uppstår. Hjälper inte det och lukten inte kommer från dessa ställen måste man gå vidare och undersöka byggnadskonstruktionen som omgärdar badrummet. Finns läckor i tätskiktet så att vatten från badrummet kan tränga ut i konstruktionen? Finns fukt- eller vattenskada som beror på andra faktorer? I detta fallet inbegriper inspektion källaren. Är det otillräcklig ventilation kan innestängd lukt snabbt bildas. Andra ställen att undersöka är om det kan komma från eventuell tvättmaskin, vilket är vanligt. När det gäller lukt så vänjer sig näsan snabbt och man känner ofta inte lukten mer än precis en kort stund efter att man kommit in i rummet.

   Mvh LFS

 32. Ingemar Johansson

  Hej.
  Bor i ett parhus byggt 95. Bra skick, men i ett av rummen på andra våningen känns en lukt som jag har trott är fuktigt trä. Uppträder kring ett takfönster när det varit uppehållsväder ett tag och när fönstret varit stängt. Har undersökt plåtarbeten och pannor runt fönstret och kan inte hitta någon väg för vatten att ta sig in. Men jag är ju inget proffs heller och egentligen skulle man kanske behöva plocka bort takteglet och undersöka närmare.
  Men eftersom det är en stor och kostsam historia undrar jag hur jag tar det vidare.
  Har du någon idé?
  Mvh
  Ingemar

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Ingemar,

   Det är vanligt med läckage vid takfönster. Läckaget kanske sker när det blåser och regnar samtidigt? Vatten kan då tryckas in genom otätheter. Vatten har också en förmåga att kunna leta sig ganska lång väg i en byggnad, om det inte redan från början absorberas i ett material vill säga. Fukt- och vattenskada kan göra att det luktar mer trä och terpener än annars. Lukt av mögel och bakterier är också vanligt. Dessa lukter kan blandas och det blir då svårare att avgöra vad det handlar om för skada.

   Enda vägen ut är att undersöka ordentligt var lukten kan komma ifrån. Jag hade börjat utifrån genom att ta bort takpannor för att kunna se bättre om läckage kan finnas. Prova även att lossa förekommande lister på insidan runt fönstret och lukta där. Är det drevat med mineralull kan sådan tas ut för luktprov. Möjligen går det också att ta upp provhål i innertaket i närheten av fönstret.

   Mvh LFS

   1. Ingemar Johansson

    Stort tack för tipsen. Har gjort en del av det du föreslår, men går nu vidare.

    1. Ljungby Fuktkontroll

     Hej Ingemar,

     Hoppas att du finner källan och att det enkelt går att åtgärda!

     Mvh LFS

 33. Hej!

  Köpte en sommarstuga okt 2018 och tog den i bruk “på riktigt” våren 2019. Vi besiktade den vid köp utan större anmärkningar och inga lukter överhuvudtaget. Tidig höst förra året började en lukt komma som närmast kan beskrivas som lite kemisk. Den sätter sig i kläder och väskor och känns fortfarande när man kommer hem igen. Upplever att det blir bättre när man har varit där ett par dagar och även om man vädrar ur ordentligt, men som du säger, det kan vara näsan som vant sig också. När vi köpte stugan var den relativt nyligen ommålad med nylagda golv och det kan väl ha varit en av anledningarna till att det började lukta först ett år senare. Säljaren kanske visste precis vad han gjorde. Lukten är inte så hemsk att jag inte kan leva med den, men jag skulle gärna vilja veta att det inte är något skadligt man drar i sig så fort man är där. Har funderat på att köpa en ozonrenare, men det tar ju inte bort de underliggande orsakerna om det är något allvarligt fel. Tilläggas kan att stugan står på plintgrund, vilket väl åtminstone minskar riskerna med fukt underifrån, så jag vet inte riktigt hur jag ska gå vidare härifrån. Vad kan en utredning kosta? (På ett ungefär alltså)

  Med vänlig hälsning

  /Uffe

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Uffe,

   Plintgrund minskar inte per automatik riskerna för fuktskada på blindbotten och upp i golvbjälklaget. Många sommarstugor har varit ouppvärmda och fuktlasten blir då högre gällande huset som del och helhet.

   Hus och stugor byggda mellan åren 1955-1979 och kanske något år efter, har ofta behandling av klorfenolinnehållande träskyddsmedel. Dessa kan vid fukt- och mikrobpåverkan utlösa lukt, jämte mikrobernas andra avgivna lukter och materiallukter. Bra är att kontrollera om det använts sådana medel. Det görs genom ingrepp i konstruktionen där man tar luktprover och möjligen låter dessa analyseras om osäkerhet finns.

   Vanligt är att man antingen före eller efter husköp målar om och renoverar genom golvläggning etc. Det kan då kamouflera eller stänga ute lukter, som senare vandrar tillbaka in i bostaden igen.

   Ozon är bra för att bryta ned lukter i luft och ytligt på material, samt även in i riktigt porösa material. Genom trä eller hårdare saker letar sig definitivt inte ozonet. Det är därför inte att se som helhetslösning, utan snarare som komplement till andra åtgärder, när det gäller luktskada etc. i byggnadens klimatskal o.s.v..

   Avvikande och som det kan kallas elaka lukter, ska man behandla med respekt då vi idag vet att högre frekvens av hälsoeffekter ses i hus med aktuella typer av skador. Barn kan vara känsligare än vuxna.

   Mvh LFS

 34. Hej! Vi bor i ett tegelhus med källare. När jag kommer in i huset känner vi aldrig någon konstig lukt, oavsett om vi varit borta 1h eller 2 veckor, förutom när vi suttit ute på vår inglasade altan. När vi suttit i den en stund och sedan går in i huset känner vi en doft av gammalt. Vad kan detta vara?!
  På vår inglasade altan har vi aldrig känt någon konstig lukt.
  Det är väldigt svårt att lokalisera eftersom att jag känner det starkast när jag går in i huset.
  Mvh Sofia

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Sofia,

   Det är lite svårt att på distans säga exakt var du ska leta i huset efter lukten. En tumregel är att förekommande lukt kan kännas lättare när luften är varmare. När det är svalare i luften kanske man inte upplever några lukter, trots att de finns där. Om det är öppet från huset ut på altanen kan luftströmmar ändras och det kan eventuellt skapas större undertryck i huset. Det kan göra att material- och/eller skadelukter dras ut från huskonstruktionen. I vissa fall kan det vara så att altaner skapar skugga och gör att husgrunden såsom krypgrund, vägg etc. blir fuktigare. Då kan lukt uppstå och kännas under vissa förhållanden eller hela tiden. Jag hade börjat att leta från husets grund och uppåt efter källan, i anslutning till altanen och vidare. Använd i detta arbete den andra informationen som finns på hemsidan.

   Mvh LFS

 35. Hej,
  Vi har ett hus byggt på 30-talet, helrenoverat inkl nytt tak, isolering o inredning av ovanvåning, nya badrum o nytt kök, etc, samt för ca 15 år sedan.
  För ca ett år sedan började jag notera en unken, sötsyrlig doft, typ svag avloppsdoft i ett sovrum på ovanvåningen. Det känns då o då, inte alltid. Jag tycker mig märka att det känns mer på morgonen, när det är fuktigt väder o möjligen olika när vinden blåser från olika håll. Min tro är att doften kommer från vinden, men känns bara i detta enda rum. Går man upp genom inspektionsluckan till vinden, så känns ingen liknande doft, bara typiskt vindsutrymmesdoft.
  Ventilationsrör från kök o badrum löper genom en av garderoberna, men inne i garderoben känns inte den specifika doften. Visst läckage från köksventilationen kan annars kännas i rummet, typ matos.
  Avloppen i intilliggande badrum rensas hyfsat ofta o luktar inte.
  Det luktar inte mus eller råtta, den lukten går ju inte att ta miste på…….jag har funderat på något annat möjligt djur som dött i vägg, som fladdermus eller fågel, men förstår inte hur de skulle kunnat komma in i utrymmet, och knappast lukta fortfarande efter ett år…..det har funnits getingbon på vinden, för något år sedan.
  Föregående vår gjordes en ozonbehandling av möbler i sovrummet. Jag inbillar mig att doften möjligen kom strax efter detta, men känns ologiskt sammanhang.
  Vad kan detta vara? Tycker jag sökt igenom alla möbler, garderober, tillgängliga utrymmen i närheten, men rätt vad det är så kommer doften igen.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej,

   Det är inte säkert att man känner lukten på vinden även om det är förknippat med denna byggnadsdel. Det gäller att ta sig ner i och under isoleringen för att inspektera och ta luktprover. Frågan är om det kan med väggkonstruktionen att göra? När man har med gäckande, kommande och gående lukter att göra måste källan spåras. Kontrollera om det vid ventilationsrören i ev. kringliggande isolering bildats kondens och mikrobiella skador. Gammal tjärpapp och asfaboard kan lukta illa. Det kan kännas i synnerhet när det blåser och vid väderomslag samt när det är fuktigt ute. Utan att kunna inspektera huset kommer jag tyvärr inte mycket längre än så här. Hoppas det kan ge viss hjälp. Ozonsanering med för mycket ozon kan oxidera material som då börjar lukta men då hade lukten troligen legat i mer än som du beskriver.

   Mvh LFS

 36. Hej!
  Jag har nyligen flyttat in i en lägenhet som renoverades för ett halvår sedan, i ett stort hyreshus byggt på 70-talet. Allt är perfekt, förutom en vidrig, stickande och unken “inpyrd” röklukt som kommer från luftventilerna i vardagsrum och sovrum. Även luften från väggen i kökets ventilation stinker, men där är det mer åt unket stekflott. Även om jag bott i lägenheten bara några dagar så mår jag illa av stanken.
  Jag har nyligen serviceanmält detta till hyresvärden och väntar svar. Men är det verkligen något som de kan åtgärda snabbt eller är det helt kört och att jag måste flytta igen?
  Jag har pratat med den person som bodde i den då nyrenoverade lägenheten, innan mig. Han hade också gjort en likadan serviceanmälan om just detta till hyresvärden, men dom ignorerade det hela. Han berättade också att innan han flyttade ut så rengjorde han ventilerna, för det var alldeles svart runt utblåsen. Är det hälsofarliga ämnen som pumpas ut i lägenheten?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Peter,

   Det finns olika typer av ventilationssystem. Är det självdrag så kan detta i vissa fall, direkt eller indirekt, störas så att man kan få in luft och lukt från andra lägenheter. Mekanisk ventilation med fläkt och möjligen värmeåtervinning går att styra bättre än självdrag. Gemensamt är att systemen över tid samlar upp damm och andra föroreningar, vilka kan bygga på och ge grund för mikrobiell aktivitet, d.v.s. mögel och bakterier samt deras avgivna lukter. Ordentlig rengöring och sanering krävs då. Tas tilluften genom murstock som tidigare använts för avledning av rökgaser från olja eller ved, så kan detta möjligen vara en förklaring till röklukten som du förnimmer. Det kan eventuellt vara symtomframkallande ämnen som avges till inomhusmiljön. På distans kan jag tyvärr inte svara på frågan om det du beskriver kan åtgärdas snabbt eller om det är ett hopplöst fall.

   Vill inte hyresvärden ta tag i ärendet och åtgärda, anmäl till kommunens Miljöförvaltning. De har tillsynsansvar och ska fatta beslut i frågan. Bryr de sig inte om att ge dig diarienummer eller skyndsamt undersöka lägenheten/ventilationen samt fatta beslut kan du göra anmälan till JO. Skulle Miljöförvaltningen fatta beslut som du inte är nöjd med, går det att överklaga till Länsstyrelsen.

   Mvh LFS

 37. Anna Liljeberg

  Hej
  Vi renoverade ett hus från 69 för ett halvår sedan. Vi har bilat upp och gjutit om golvet på första plan och lagt i vattenburen värme och trägolv ovanpå. Dock har vi fått en kemikalisk lukt i ett av rummen. Lukar lite som lösningsmedel. Det kommer och går och är olika intensivt. Vi har frågat byggarna som gjort det och de håller med om lukten men de kan inte säga vad det beroer på. Känns inte så kul att det är en kemisk doft i dotterns rum. Man är ju rädd att det inte är hälsosamt. Fick tips av byggarna att använda ozonrrenare för att neutralisera doften. Har inte testat det än,men undrar om det bara tar bort lukten. Är ju rädd att ämnet fortfarande utgör en hälsorisk trots att det inte luktar. Tacksam för tips då jag har funnit det svårt att reda ut detta.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Anna,

   Avvikande lukter bör man förhålla sig till via försiktighetsprincipen, d.v.s. inte tillåta. Avvikande och s.k. elaka lukter är i viss mån förknippat med sjuka hus och hälsoeffekter. Bra att beakta är att barn kan vara känsligare än många vuxna. Adekvat är att utreda vilket material det är som kan vara orsak till emissionerna. Fanns tidigare kemisk skada i form av träskyddsmedel eller annan skada såsom fukt- eller vattenskada med vidare följder? Är det de nya materialen som orsakar fenomenet? Finns luftläckage in genom husets klimatskal till det aktuella rummet? Detta är svårt att utreda på distans. Förordar ordentlig inspektion och möjligen även luftprovtagning för att koma fram till vilka ämnen det handlar om. Har ommålning skett av rummets väggar etc. så skulle det möjligen kunna vara målarfärgen som släpper lösningsmedel. Detta bör också kontrolleras. Ozon kan bryta ned ämnen som kommer i kontakt med ozonet. Släpps de luktande ämnena från husets klimatskal in i rummet, eller från material som är mer kompakt, så kommer luktsanering inte att kunna ske fullständigt. Ny lukt kommer då att vandra tillbaka till rummet ifrån källan.

   Mvh LFS

 38. Hejsan! Vi renoverade vår ovanvåning i vårt hus byggt 1924 förra året. När vi rev kattvindarna såg vi att isoleringen (troligtvis från 80-talet) legat mot taket så det var fukt och svartfärgad mögel på träet. Våra byggare tvättade bort det värsta, lät det torka satte ny isolering med en luftspalt. Tanken är att vi ska lyfta på takpannorna i sommar och byta ut plankorna utifrån. Men det jag vill komna till är att jag ganska länge känt det som om luften är fylld av damm eller känsla av sågspån, det är liksom lite tungt att andas. Även i det rum där det inte var problem med isolering och fukt. Vi har bytt ut balkongdörr och fönster som säkert är tätare än innan och kanske försämrat självdraget. De små 1-glas fönsterna som tidigare suttit i kattvindarna är alltid fuktiga på insidan på morgonen. Det finns ventiler, klaffventil och rosettventil i resp rum men det känns ändå som om luften står still, Hur går man till väga för att testa om luften är skadlig, dålig eller liknade. Kan de skadade brädorna som nu ligger bakom väggen påverka mycket? Vi ska ju åtgärda detta men tänker ändå att det är mer ett ventilationsproblem även när taket är bytt, Vad skulle du rekommendera? Så tacksam för svar! Mvh Johanna

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Johanna,

   Lite äldre hus var byggda för att fungera med självdrag. För att få denna ventilation att fungera som bäst eldade man med vedspis, kakelugn och vedpanna. Systemen kompletterades även sedermera upp med oljeeldning. Gemensamt är att sådana typer av uppvärmning kräver lufttillförsel och för bort luft genom skorsten. Inomhusmiljön blir genom denna typ av ventilation fräschare. Ännu senare konverterades uppvärmningen till luft-luftvärmepump, bergvärmepump etc. Det innebar att luften inomhus inte byttes ut i samma grad som tidigare. När ventilationsgraden inte är tillräcklig ökar koncentrationen av föroreningar i luften och man kan uppleva olika typ av lukter. Byte av värmesystem gjorde såväl källare som vind fuktigare då dessa inte längre såsom tidigare värmdes upp. Fukt medför mögel och bakterier som i sin tur alstrar mikrobiell lukt. Kondens på fönstren på vinden kan vara ett tecken på för mycket fukt, med vidare konsekvenser. Möjligen kan råsponten avge lukter men det är lite mer långsökt än annat. Dock bör man så långt det går ta reda på vad som gäller.

   Det finns ett DNA mögeltest i vår butik, som mer detaljerat avslöjar om man har fuktskaderelaterade mögel och bakterier i inomhusmiljön.

   Lukt som av sågspån är ganska vanligt i äldre hus, särskilt under perioder på året när det är fuktpåverkan, alternativt när det torkar ut och är riktigt varmt under högsommaren.

   Kontrollera husets grundläggning, krypgrund, källare, för att komma fram till om det finns fuktskador som behöver åtgärdas. kanske behövs avfuktare, vilken också verkar emot lukt. Öka ventilationen på lämpligt sätt. Bra kan vara att sätta fläkt i våtutrymme, som kontinuerligt evakuerar luft. Låt ventiler i varje rum vara öppna. Där ska ny luft tas in. Det finns också s.k. FTX-system för ventilation. Dock blir det ett mer omfattande och kostsamt ingrepp att installera sådant.

   Mvh LFS

 39. Hej LFS.

  Har en undran över en lukt bara jag känner.

  Bor sedan 8 år i ett hus byggt 1968. Trähus med källare. Fukttestat UA före köp.
  Luktar över lag inte konstigt.
  Upplever dock att vårt sovrum luktar ”petroleum” eller ”diesel” men frun känner inget. Jag upplever dock att jag får huvudvärk och frun vaknar jätteofta täppt eller snorig.
  Jag arbetar ofta på annan ort och tycker det blir påtagligt när jag kommer hem men bara i sovrummet.
  Vi har rexovent ventilation så alla rummen ingår i samma ventilationssystem.
  Har mycket svårt att förstå var lukten kan komma från.
  Det berörda rummet har Gammal plastmatta (övriga laminatgolv) och ligger vägg i vägg med garaget. Garaget har dock ingen dålig lukt.
  Under garaget (i garagekällare) har det tidigare funnits en tank för eldningsolja men den är sedan länge skrotad och bortforslad så det känns udda om det skulle kunna vara det som spökar.

  Finns det något man kan göra för att ”mäta” sådant här så att jag inte inbillar mig eller?

  Tacksam för svar.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Eric,

   Under vissa årtionden har petroleumhaltiga byggnadsmaterial och träskyddsmedel använts. Bra är att börja med att ta upp provhål för kontroll och luktprov gällande olika material inklusive isolering. Har eldningsolja kunnat läcka ut eller emittera “lukt” så kan det eventuellt ha satt sig i bjälklaget etc. och avges sedan därifrån uppåt till boendemiljön. Det är inte säkert att man känner lukten nere i källardelen. Om sovrummet ligger åt söder så solen kommer åt att värma upp väggen, kan det via värme och termik lyfta ut lukt från material som på något sätt är skadat. Likadant kan det lukta mer vid årstidsväxlingar samt när det blåser och tryckförhållanden ändras i husets konstruktion.

   Märk väl att fukttest inte avslöjar om det tidigare varit fukt- eller vattenskada, vilken torkat ut. Emissioner slutar ofta inte även om skadan är uttorkad.

   Mvh LFS

 40. Hej LFS
  Vi bor i ett radhus som är byggt på 50-talet.Garaget är ombyggt till ett gäst- och sällskapsrum.Vad jag förstår är det betongplatta,träreglar,byggplast,träskiva och heltäckningsmatta.
  Jag tycker att det finns en mkt lätt odör till och från.Det luktar lite instängt eller gamla textiler.
  Vi har en icke maskinell ventillation i rummet samt brukar ha ett vädringsfönster öppet.Fjärvärmerör löper längs taken och är intakta.Jag tycker det luktar mer från ett ställe ,mot en vägg åt grannen till men har även kännt doften som är svårt att ta på vid annat tillfälle.Ursäkta lång fråga.Någon idé?
  Vänligen
  JH

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Jens,

   Lukter i hus kan vara gäckande svåra att lokalisera. Bra är att skaffa sig en god bild över husets konstruktion och vilka material och eventuella träskyddsmedel som använts. En vanlig luktkälla är från äldre platta på mark där man byggt golv över och gjort så att golvkonstruktionen inte kan andas. Tänker här specifikt på byggplasten, vilken effektivt fungerar som ångbroms. Kan rekommendera att ta upp ett inspektionshål i träskivan som heltäckningsmattan ligger på. Fuktmät och ta upp luktprover av ev. isolering samt bit av regel eller distanskloss. Gör inspektionshålet där du tycker att det luktar som mest. Notera att det vid fuktmätningstillfället kan vara under gränsvärden, men att fuktskada ändå kan föreligga. Hål kan också tas så att man kommer åt syll eller syllbräda. Luktprov läggs i separata fryspåsar. Man fuktar sedan upp provmaterialet och lägger påsen fem sekunder på högsta effekt i mikrovågsugn. Därefter luktar man i påsen. Sedan måste det gå någon timme innan man gör detta luktprov med ny påse material. Luktsinnet bli nämligen väldigt snabbt avtrubbat.

   Mvh LFS

 41. Hej!
  Vi bor i en bostadsrättslägenhet som är byggd på 70-talet. Vi har under en längre tid känt en väldigt störande lukt i vårat sovrum. Det luktar lite till och från och olika i styrka. Vi förknippar lukten med gul lök och ibland luktar det starkt av vitlök. Som det verkar så kommer lukten från golvet från ett hörn i rummet. Tidigare har vi haft fuktskada på vägg och golv men det är åtgärdat sedan länge. (Fuktskadan som åtgärdades var på en rörgång där rören läckte vatten i tak, vägg och golv) det är från golvet nära den rörgången som det luktar nu. Kan det verkligen vara nåt i golvet som luktar som lök? Och i så fall vad?
  Mvh,
  Malin

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Malin,

   Lukt av lök kan vara förknippat med bakterier. Har det t.ex. samlats smuts i en golvbrunn kan det under vissa förhållanden lukta unket och som av lök därifrån. Samma sak gäller ibland vid fuktskada där det uppkommit mikrobiell skada av mögel och bakterier. Lukten kan också vara förknippad med materiallukt och ett möte mellan mikrobiell substans samt materialsubstans. Potatis och äpplen som legat länge kan också avge denna typ av lukter. Bra är i ert fall att öppna upp konstruktionen och kontrollera var det kommer ifrån. Skadeomfattningsbedömning bör göras. Rätt åtgärd kommer man då fram till. Att luktintensiteten varierar kan bero på klimatförhållanden och tryckförhållanden i huset samt utomhus. Hus från 70-talet kan innehålla träskyddsbehandling med ämnen som i sin tur orsakar envisa lukter. Detta bör tas med i beräkning inför inspektionen.

   Mvh LFS

 42. Hej!
  Jag bor i ett 3våningshus där källaren ligger under mark. Där har vi bland annat ett stort badrum. På mellanvåningen, ovanför badrummet ligger min sons (2år) rum och de är det enda rummet som luktar riktigt unket. Det kommer in luft via ventilation och jag öppnar fönstret och vädrar ofta, men ändå luktar det instängt, kvavt och unket. Fuktmätning är gjord och det såg okej ut. Vad kan det bero på?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Emma,

   Vi brukar säga att det sällan finns lukt utan att det finns fukt. Möjligen har det tidigare varit en fuktskada någonstans i anslutning till rummet? Alternativt kan det vara för fuktigt någonstans även om ni inte mätt upp det vid aktuellt tillfälle. Luftströmning genom en byggnads klimatskal kan dra med sig förekommande lukter in ett rum. Lukten kan ibland kännas i ett enskilt rum medan det i andra lägen kan kännas i hela huset. Källare liggande under mark innebär ofta hög fuktlast in genom källarväggarna och golven. Om källarväggarna invändigt är isolerade och/eller beklädda med spån- alternativt gipsskivor så kan fukt fångas upp där bakom. Mögel, bakterier och lukt utvecklas då. I somliga fall kan lukten sitta upp i golvbjälklaget och ut vid syllarna.

   Om badrummet inte är väl ventilerat och uppvärmt så skulle det kunna vara orsaken. Fukt som alstras vid tvätt, dusch och bad måste kunna ventileras och värmas bort, alternativt forceras bort med hjälp av avfuktare. I annat fall kan fukten lätt komma vidare ut i byggnadens konstruktion och ställa till med bekymmer likt lukt m.m. Börja med att kontrollera i bjälklaget mellan badrum och det rum där lukten finns. Byggnadsmaterialen närmare mot uteluften är de mest misstänkta eftersom det under höst, vinter och vårvinter blir kallare och ev. fuktigare där. Berätta gärna vidare hur det gått.

   Mvh LFS

 43. Hej LFS.
  Jag har ett problem med att det luktar skarpt från skåp i köket, speciellt under en spishäll. Det luktar precis som det som myror utsöndrar ( en väldigt speciell doft) Vi har haft myror i köket innan på våren men dom har försvunnit efter att vi placerat ut myrdosor. Även doften av myrorna försvann då. Men senare på hösten började det lukta trots att vi inte sett några myror, luktar fortfarande och kan inte tänka mig att det är några myror som är aktiva nu. Finns det något annat som kan lukta samma som myrornas doft?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Robert,

   Bra kan vara att undersöka om lukten kommer inifrån själva skåpet eller om det kommer underifrån, från golvbjälklag eller under eventuell sockel på skåpet. Finns krypgrund kan det gå att kontrollera uppåt i golvbjälklaget. Kaseinhaltigt flytspackel kan lukta ammoniak. Förtvålad golvmatta kan lukta kemiskt. Det är dock inte identiskt med lukt från myror. Finns något som blivit spillt i skåpet, vilket kan orsaka lukten? Här gäller det att försöka spåra källan.

   Mvh LFS

 44. Hej igen och tack så mycket för svar!
  Ventilationen har precis tejpats igen eftersom det blev omöjligt att vistas i rummet av draget och kylan därifrån.
  Men lukten kommer bara vid sol, även fast det är halvmolnigt och kallt ute. Annars luktar det inte.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Linda,

   Det är inte så lyckat att tejpa igen ventilationen. Uppstår det problem med fukt, lukt och mögel kan hyresvärden sedan under vissa förhållanden kräva ersättning. När solen gassar på kan lukter ifrån byggnadsmaterial och eventuella fuktskador etc. avges till inomhusmiljön. Det kan vara bra att kontrollera fastighetens klimatskal om man far illa av lukterna, eller om det luktar avvikande.

   Mvh LFS

 45. Hej! Vi har upptäckt mögel på min arbetsplats, ett äldreboende byggt i tegel på 50 talet. En del rum har en skarp söt dov lukt, med vitgul påväxt innertaket, man hostar väldigt när man vistas i en de rummen. Huvudvärk svullnad i näsa hals, rinnande näsor röda ögon, lunginflammationer är vanligt hos patienterna. (Mös) har varit ute och konstaterat mögel, men hur länge ska man behöva vänta innan åtgärd, känns akut tycker vi personal.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej,

   Redan vid misstanke om fukt- och mögelskada ska inspektion vidtas utan dröjsmål. Om det konstateras att skada finns ska åtgärder såsom sanering etc. utföras skyndsamt. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mögel ska följas då dessa baseras på gällande lagar. Anmälan kan ske till Kommunens Miljöförvaltning samt till Arbetsmiljöverket. Dessa myndigheter ska komma ut på plats för inspektion och bör kunna ställa krav på fastighetsägaren samt den som är ansvarig för verksamheten. Diarienummer kan begäras. Myndigheterna ska fatta beslut i ärendet. Ger de inte ut diarienummer eller fattar beslut kan anmälan göras till JO. Fattar de beslut som inte ger er rätt i sak kan överklagan göras till Länsstyrelsen. Se till att ert ev. skyddsombud agerar. Man bör inte vistas i lokaler med mögel och lukt. De symtom som du beskriver kan ev. vara relaterade till skadorna ifråga.

   Mvh LFS

 46. Hej,
  Nyflyttad till en hyreslägenhet från 80talet som aldrig på nåt sätt renoverats om jag förstår det rätt. När solen skiner på så luktar det instängt och jag känner allergiska besvär. Det blir varmt redan trots att temperaturen inte är mer än ett par grader. Ventilationen i sovrummet har tejpats för Pga väldigt starkt drag/kyla och ljudnivå. Ett DNA mögeltest visar något förhöjda värden (låga till medel). I övrigt är det gamla fula plastmattor och så har jag mörkläggande/ljudisolerande gardiner. Vad kan felet vara? Hyresvärden är väldigt ovillig i allmänhet så jag har inte tagit upp det med dem.
  Stort tack!

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Linda,

   I lägenhet gäller något som kallas OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll. Ventilationen ska besiktigas med jämna mellanrum och den ska vara godkänd, d.v.s. fullt fungerande utefter gällande lagkrav. Om ventilationen inte fungerar kan det börja lukta innestängt, särskilt under vissa klimatförhållanden, samt om det finns någon typ av fuktskada i fastighetens klimatskal etc. Att tejpa igen ventilationen är inte tillrådligt. Det kan medföra för fuktigt inomhusklimat med påverkan ut i konstruktionen, så att mögel och bakterier tillväxer. Sådana mikrober avger luktande ämnen. Om det blivit för fuktigt under plastmattorna kan det ev. röra sig om förtvålat golvmattelim, vilket kan lukta illa. Mitt tips är att ta upp saken med hyresvärden. Försök få till en givande dialog. Får du inget gehör, anmäl till kommunens miljöförvaltning.

   Mvh LFS

 47. Niklas Lundhberg

  Hej,

  Jag bor i hus på platta från 70-t. Det är lite grus på plattan och en tunn plast, sedan frigolit, spånskiva och trägolv. Vid städning efter renovering i ett rum skadades täckplasten. Sen dess kom det in luft därifrån som sticker i näsan och stör lungorna efter ett dygn. Det är ingen tydlig lukt, men man känner obehag och kräkreflex om det inte är vädrat. Jag måste ha balkongdörren lite på glänt för att kunna vistas inomhus.
  Vad är det och går det på försäkring?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Niklas,

   Vanligt är att lukt kommer från mögel och bakterier vilka avsöndrar kolväten, alkoholformiga ämnen. I hus mellan 1955-1979 är det också vanligt att lukt kommer från träskyddsmedel innehållande klorfenoler som av mikrober omvandlas till luktande kloranisol. Möjligen har det bildats mikrobiell aktivitet under byggplasten som skadades? Det kan då komma upp den vägen. Det gäller att spåra luktkällan och försöka göra en skadeomfattningsbedömning, inför adekvat åtgärd. Tyvärr finns ofta inga försäkringar som täcker dessa typer av skador. Annat kan vara om det skulle visa sig vara avloppsskador eller bero på någon brusten vattenledning etc. Hör för säkerhets skull med ditt försäkringsbolag vad de säger.

   Mvh LFS

 48. Jaana Virtanen

  Hej! Vi har precis tackat ja till en hyreslägenhet men det stinker katturin/ammoniak och hyresvärden vill att vi beställer nya golvmattor och isåfall gör dom ett grundligt underarbete. Krävs det sanering och hur mycket kan det ha spridit sig till? Förra hyresgästen hade 3 katter. Har ni erfarenheter kring detta och vem ska stå för kostnaderna?
  Känner mig uppgiven och rädd att lukten kommer sitta kvar
  Vänliga hälsningar Jaana

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Jaana,

   Lukt som av kattkiss eller ammoniak kan bero just på katter, men alternativt på kaseinhaltigt flytspackel. Förtvålat golvmattelim kan också lukta illa och stickande fast inte direkt ammoniak. Har man otur kan kattkiss och dess lukt sätta sig djupt ned i betong eller trä. Det kan sedan eventuellt avges upp igenom ny matta som läggs. Det låter inte helt rätt om ni ska behöva betala mattorna och underarbete. Det kan krävas sanering utöver att ta bort mattorna. Dock så måste det innan dess göras inspektion för att bedöma hur spridd och allvarlig skadan är.

   Mvh LFS

 49. Hej, vi har vid flera tillfällen märkt en extremt stark klorlukt i badrummet. Det luktar minst lika starkt som det gör i badhuset, och det kommer från en garderob som är placerad i ena hörnet i badrummet. Det går rör av något slag bak denna garderob, men vad för slags rör det är är jag inte helt säker på. Har du någon aning om vad denna lukten kan komma av?

  Mvh, Emma

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Emma,

   Klorlukt brukar inte tillhöra det vanligare i ett hus. Jag funderar på om röret du nämner kan vara ett avloppsrör eller ventilationsrör? Det kanske inte håller tätt? Snarlikt lukt av klorin är ozon. Finns grannar, och i så fall är det någon av dem som använder ozon? Om du bor i hus med flera lägenheter, finns det källare, tvättstuga eller soprum / miljörum där man kan tänkas använda rengöringsmedel alternativt ozon? Kanske är det otätt i huskonstruktionen runt röret. I så fall kan det möjligen läcka upp därifrån. Det gäller att spåra källan till lukten. Ibland kan det vara ett riktigt detektivarbete. Ta hjälp av ev. hyresvärd då sådan ansvarar för att boendemiljön ska vara fri från avvikande lukter.

   Mvh LFS

 50. Josefin Löfqvist

  Hej!
  Behöver verkligen hjälp!
  Vi flyttade in i ett radhus för ca 4 veckor sedan, efter 2 veckor upptäckte vi en väldigt konstig och obehaglig doft, vi lyckades lokalisera att den kom från under diskbänken.
  Packningarna och rörsystemet är nu utbytt och doften försvann i ca 1-2 dagar. Nu har de dock dykt upp en annan doft, denna lukt känns i hela huset samt har den satt sig i kläder, påslakan, handdukar, ytterkläder.. ”you name it” allt som är textil. Lukten är en rök liknande lukt, den sätter sig i kläderna som vi har på oss, som hänger i garderoben på ovanvåningen samt nytvättade kläder drar åt sig av denna lukt. Den liknar inte de vi hade under diskbänken utan luktar mer som cigarettrök. Det luktar om oss som om vi rökte under fläkten.
  Vi har gjort rent alla vattenlås, köpt en luftrenare som går på max sedan 3 dagar bak i tiden. Vi har en tvättstuga gemensamt med föreningen vi bor i där jag varit och tvättat och när vi kommer dit luktat kläderna cigarettrök och nr vi kommer tillbaka med nytvättade kläder tar det någon timma så luktar allt lika illa igen..
  Vi har kollat all ventilation med en firma i stan idag och allt funkar som de ska!

  Är detta något som du känner igen?
  // Josefin

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Josefin, Lukter i hus kan vara lurigt och det gäller att försöka lokalisera källan, vilket ibland kan vara svårt. När du skriver att packningarna under vasken är bytta undrar jag om det varit läckage där så att fuktskada kunnat ske? Rökliknande lukt kan komma just från rökning. Har det bott rökare i huset innan er? Ett scenario kan vara att man kört luftrenare med ozon och att lukt sedan vandrar tillbaka från olika byggnadsmaterial som skadats. Ett annat scenario är att huset är byggt under tiden då man använde träskyddsmedel likt tjära och kreosot. Ibland kan det vara så att röklukt kommer in från murstock, särskilt om den inte används längre och blir fuktig. Vanlig luftrenare med HEPA-filter hjälper inte mot lukt. Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

TFA LOG32 TH logger klimatlogger fuktlogger

Fuktlogger TFA LOG32 TH är liten och lättanvänd. Loggning av temperatur, fukt och daggpunkt med lagringsmöjlighet om upp till 60.000 loggningar. Enheten sätts in i datorns USB-port när man vill läsa av värden. Värden hämtas upp i PDF-fil.

Passar till operativsystem Windows 10.

Läs mer »
Luftrenare PCO Airguard (Nya)

Äldre modell av luftrenare PCO-AirGuard, alla är nya och i enlighet med andra luftrenare har dessa också katalysatorplattor.

Fotokatalytisk Luftrenare Enheten levereras med lampa. Enheten använder sig av en liten fläkt som drar in luft förbi UVC-Lampan och blåser ut på motsatt sida.

Luftrenaren är lämplig att använda till bilen, båten, husvagnen, garderoben el. liknande utrymmen.

Detta är föregångaren till Airsteril AS-430

Vill du veta mera https://www.lfs-web.se/produkt/luftrenare-airsteril-as-430

Läs mer »
Ljuddämpare
Flexibel Ljuddämpare 160x600mm. Alu.

För att effektivt reducera fläktljudet från undertrycksfläkten kan man med fördel koppla till en ljuddämpare både före och efter fläktenheten.

Man uppnår då en låg ljudvolym och minskar därför möjligheten att störande fläktljud kan ta sig in i boningshuset, beroende på var man valt att installera enheten.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen