Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Mögel och lukt från isolering i hus

Tidigare gavs kraftigt mothugg då vi berättade att mögel och lukt kan bildas i vanlig isolering som mineralull d.v.s. glasull samt stenull etc. i hus. Allt från lekman till fackman tyckte det var att prata osanning samtidigt som vissa höll med. Här förklaras varför fuktskadorna uppstår i isolering och vilka följderna kan bli.

Isolering av typ som kan främja mögelVarumärken som Rockwool, Gullfiber, Paroc, Isover m.fl. klingar bekant. Isoleringen tillverkas genom att tillsatser som formaldehyd, harts, fenol och urea tillsätts för sammanbindande funktion mellan fibrerna. Med ett annat ord kan detta "lim" benämnas som bakelit. Ytterligare tillsats av olja kan finnas för dammbindande verkan.

Mögel i isolering

Mögel finns i princip överallt, representerat som sporer eller påväxt på olika material. Isolering är inget undantag. Mögelsporer byggs med isoleringen in i väggar, tak och golvbjälklag. Här kan sporerna ligga i träda under många år samtidigt som nytt mögel kan tillföras via luftrörelser i och igenom isoleringen. Isolering förvandlas vid luftpassager till ett effektivt luftfilter och fångar upp mycket damm m.m. Tillförs sedan fukt kan både bakterie- och mögelangrepp starta. Urea och oljor fungerar som mögelnäring i sig. Därför behöver inte kontaminering i övrigt finnas för att mikrobiellt angrepp ska börja. Dock trivs inte möglet så bra enbart på isoleringens fibrer.

Den totala ytan som isoleringsfibrerna utgör genom hela isoleringen är mycket stor varför det kan bildas stora mängder mögel och bakterier i få antal m2 vägg, golv, tak etc.

Vid inspektion kan man använda en mögelindikerande Inspektionslampa, med våglängder av UV-ljus som får möglet att framträda tydligare.

Belyst mögel i isolering

Här visas mögel i isolering först belyst med vanlig ficklampa och sedan fluorescerande under en speciellt framtagen LED-lampa som alstrar ultraviolett ljus. Läs mer om inspektionslampan LFS Mögeldetektor.

Binder fukt

Isoleringsfibrerna absorberar inte fukt som t.ex. trä, däremot finns det många små luftfickor som binder fukt och håller vatten som tillåts komma in i de isolerade regelverksfacken. Både naturlig avfuktning genom värme och forcering med någon slags avfuktare likt avfuktning av skiktad konstruktion är problematisk då mögel under gynnsamma förhållanden kan etablera sig snabbt. Därför är det av största vikt att hålla isolering torr både före, under och efter byggnadsskedet.

Inte sällan sätts avfuktning in för sent eller tar för lång tid. Även om uttorkningen lyckas efter att det mikrobiella angreppet tillkommit fjärnas inte de skadliga substanser som mögel och bakterier har avgett. Dessa finns kvar och kan genom materialdiffundering, otätheter, ångtryckskillnader och lufttryckskillnader i huset avges till bostadmiljön.

Kallställs hus tillåts isoleringen binda fukt och mögel kan därefter finnas både i golv, tak och väggar. Då huset sedan värms upp vandrar fukt tillsammans med potentiellt hälsoskadliga partiklar, gaser och ämnen både inåt och utåt. Det är vanligt i sommarstuga och i övrigt fuktskadade hus samt rum.

Sjuka Hus - isolering avger skadeämnen

Använd alltid andningsskydd som halvmask vid hantering av isoleringIsoleringen som sådan är inte från någon statlig myndighet ansedd som allvarligt hälsovådlig. Däremot kan ingående ämnen som formaldehyd vara illa att få in i huset. I ärenden kring sjuka hus ses ofta fuktig och möglig isolering vara en "isolerad" eller bidragande orsak. Det som saknas är fullständig utredning om vad som egentligen händer då mögel och bakterier angriper isoleringen. T.ex. har viss forskning kommit fram till att mögel kan bilda mer mögelgift då vissa koncentrationer av formaldehyd finns kring angreppsstället. Annat som måste efterforskas närmare är vad som händer då sammantagna ämnen etc. från isoleringen och de mikrobiella angreppen (mögel och olika bakterier) möter varandra och inandas av de som vistas i huset. Praktisk erfarenhet visar att även ett mindre luftläckage/passage t.ex. från springan mellan golv och vägg kan vara sensibiliserande för vissa personer. Luftläckage finns ofta från krypgrund och ibland från vind in i huset. Redan frisk isolering kan då ställa till det genom att små fragment sprids till boendemiljön varvid det kan klia och irritera i huden samtidigt som vissa personer kan reagera via symptom i andningsvägarna. Allvaret i det här stärks avsevärt när mögel finns i isoleringen, läs och se bilder om mögel i krypgrund och vind.

Till dessa ämnen som formaldehyd, mögel, urea, mineraloljor så finns det ibland i sjuka hus också hälsovådliga ämnen från antimögelbehandling som cuprinol och tryckimpregnering med ingående kemikalie som "alert" situationsexempel Pentaklorfenol. Läs mer om kemiska lukter i hus.

Ett exempel taget ur verkligheten var där man satte in luftvärmepump och isoleringen i väggen där genomförningen skedde var mögelskadad men upptorkad. Genomförningen tätades ej helt av entreprenören och det lilla luftläckage som skedde gjorde halva huset obeboeligt för tre av fyra i familjen eftersom de fick rinnsnuva samt drogs med hosta. Tidigare hade familjemedlemmarna endast upplevt samma symptom vid väderleksomslag från fuktigare till torrare och tidvis under vintern. Vi ser från otaliga exempel att även förmodat lägre koncentrationer av mögel och andra ämnen kan lösa ut sjuka hus symptom, eller kanske mer rätt uttalat byggnads- och fuktskaderelaterad ohälsa.

Bakelitlim kan också vara oerhört skadligt vid uppvärmning då det avges s.k. isocyanater. Spisar som är isolerade med dessa typer av isolering kan vid den första upphettningen avge isocyanater. Därför finns råd att man ska vädra kraftigt efter att ha köpt ny spis och initialt tagit denna i bruk. Viktig fråga är om isocyanater etc. kan avges till luft vid fuktskada och mögelangrepp? Svar på det här har vi ännu inte funnit.

Vid all hantering av isolering, ny eller skadad av mögel, rekommenderas att använda halvmask för skydd av luftvägarna samt kroppens känsliga system i övrigt.

Lukt mögellukt

Allt som avges från vattenskadad och mögelbemängd isolering luktar inte men vissa typer av lukter kan ibland härledas till skadan. Urinlukt kan bildas genom urinämnet urea. Mögellukt kan komma från möglet. Lukt av formaldehyd kan ibland kännas, men skulle också kunna komma från uppfuktat trämaterial i huset.

Om isolering luktar illa eller har synligt mögelangrepp är det bra att byta ut. Det gäller egentligen också efter vattenläcka i hus eftersom det är så svårt att säkerställa att avfuktningen har avsedd verkan, vilket inte bara kan anses vara att torka ut utan också säkerställa ett fortsatt "hälsosäkert" hus. Lukten från isoleringen behöver inte nödvändigtvis komma från mögel utan kan också bildas av bakterier som actinomyceter och bacillus eller luktsmitta iväg från det stället möglet eller bakterierna tillväxer.

Tråkigt nog kan fuktskadeangrepp i isolering gå långt innan man blir varnad via emitterad lukt eftersom det handlar om dolt mögel.

Ibland nås vi av tips via olika källor som talar om att man kan lägga mineralull mot marken i krypgrund och sedan täcka med byggplast. Marken är alltid fuktig och denna idé faller på sin egen rimlighet. Mögel och lukt som bildas i den innestängda mineralullen kan delvis ta sig igenom plasten som inte är helt tät. Eftersom isolering som blir fuktig inte bibehåller sitt isolervärde är det inte heller någon bra idé.

Sanering av mögelskada i isolering och andra byggnadsmaterial är mycket viktigt att utföra korrekt utan dröjsmål. Det gäller i synnerhet när mögelskadan kan kontaminera inomhusmiljön: Mögelskada i hus - Vad gör man med möbler, kläder etc.

Luftrenare eller ozonaggregat med avgivning av ozon kan vara mycket verksamma emot lukt, men ozonet kan i princip aldrig leta sig in i eller igenom tak, väggar och golv. Tyvärr marknadsförs ozon vilseledande av vissa säljande företag. Läs mer här: Luftrenare med ozon marknadsförs vilseledande.

Isolering bör hållas på plats

Det är viktigt att isoleringen hålls på plats och sluter tätt mellan reglarna. Annars kan det få till följd att oönskad luftpassage bildas. Ett vanligt exempel på detta är i krypgrund där blindbottenskivor och isolering blivit så fuktigt att det strävar efter att falla nedåt. Mer om det finns tillsammans med bilder antecknat på sidan krypgrund, isolering och kalla golv.

Sprayisolering

Med kunskapen om hur isolering kan reagera då den utsätts för fukt saluförs nu en nyare typ av sprayisolering som en typ av isolermaterial vilket inte driver mögel eller lukt i sig. Det man inte tänker på vid applicering och vidare funktionalitet är att isoleringen som består av en slags PU foam kan stänga fukt inne i trädetajer o.s.v. varvid fuktskador likväl kan uppstå.

Cellulosaisolering

Cellulosaisolering, träfiberisolering och lösullsisolering som behandlat med brandhämmande ammoniumsulfat, kan ibland då den utsätts för fukt avge ammoniak. Lukten kan under vissa förhållanden leta sig in i huset och påverka hälsan hos dem som vistas där. Når vi skrev artikeln om detta bekymmer med bl.a. cellulosaisolering så var det vad vi bedömer ännu inte så känt fenomen. Väldigt viktigt är att avfukta och genom uppvärmning i husen hålla isoleringen torr. Lukt av ammoniak från cellulosaisolering med ammoniumsulfat

Kommunal okunskap om isolering

Vi vet både genom inspektioner, inkommande tips och egen föräldraroll att de tekniska kontoren i vissa kommuner inte kan eller ignorerar riskerna med isolering som blivit fuktig eller blöt. På min (Jerker Andersson) dotters förskola, Klövervägens Förskola i Ljungby skedde takläckage vid snösmältning våren 2011. Det rann in mängder vatten i stora delar av det platta taket genom att dräneringsbrunnar var igenfrusna. Vatten droppade från innertaket, via belysningsarmaturer samt t.o.m. rann ned i och utför en innervägg. Någon dag senare började det lukta mikrobiellt inne i lokalerna och jag tog kontakt med tekniska kontoret. De satte då in en vanlig kondensavfuktare för rumsavfuktning i ett av troligen minst fem drabbade rum. Det går inte att med en sådan avfuktare komma åt drypande blöt isolering som ligger "gömd" på takplattor/akustikplattor och skyddande byggplast. Mötte senare personal från tekniska förvaltningen i kommunen som sade att de då hade och tidigare haft fler läckor i andra fastigheter. Personalen nämnde på ett mycket otrevligt sätt att det aldrig varit eller är ett problem att låta vattenskadorna självtorka. Det finns en tidigare fuktrelaterad skadebild för Klövervägens Förskola och även en fortsättning som vi senare kommer att länka till härifrån. Det är på detta viset sjuka hus uppkommer, genom okunskap, bufflighet, vägran att lyssna och ignorans både mot gällande lagar (miljöbalken) och barnens samt personalens säkerhet.

Vår ambition är att föra fram kunskap om i detta fall isolering och vad som händer vid fuktskada för att förebyggande av onödig sjukdom och större sanerings- samt renoveringskostnader allmänt sett bättre ska kunna komma till stånd.

Kompletterande till denna sida står bl.a. att finna under mögel i hus och vidare läsvärt är även om karbamidskum i krypgrund, som också detta kan avge formaldehyd till inomhusmiljön.

Uppdaterad 2018-10-30
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Vi köp av isolering finns idag valmöjligheter.  Somliga isolerings-
tillverkare har tagit fram andra typer vilka enligt uppgift inte ska vara så bemängda med sensibiliserande ämnen.

Isolering av cellulosa ska kunna stå emot fukt på ett annat sätt än klassisk mineralull. Men isoleringen är behandlad med bor, som också ingår i saneringsvätska och där klassas som giftigt.

Kanske kan det vara så att naturlig isolering som hampa, torv, fårull är det bästa ur hälsosynpunkt att använda, men det blir dyrare och lägre isolervärde kan ges sett till jämförbar tjocklek.