Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Byggplast i krypgrund

En av de allra vanligaste frågorna om krypgrund rör just byggplast, även kallat byggfolie. Många undrar hur och om plasten ska användas och läggas. 
Tyvärr ser vi att det cirkulerar mycket i vårt tycke missledande och ogenomtänkt information kring byggplasten relaterat till krypgrunder. Här benas rätt och fel ut.

Ska byggplast läggas i krypgrund?

Det anses idag av ledande fuktsakkunniga att byggplast ska läggas mot marken i krypgrund för att förhindra markånga att stiga uppåt utrymmet till. Åtgärden ses som grundläggande och bland det första man gör för att minska den relativa fuktigheten i krypgrunden. Läggningsåtgärden kan i bästa fall ge en RF-sänkning om 5-10%.

Det kan finnas undantag där byggplast är mindre lämpligt. Det kan t.ex. röra sig om krypgrunder där man inte kan städa undan rikligt med organiskt material som ligger på och i marken, eller där det finns rikligt rotsystem från kring huset växande träd. Problematiken med att under ett ångtätt skikt stänga in trä- och växtdelar m.m. är risken för uppkommande av mögel och lukt. Det går att förebygga genom utströ av salt. Dock ska noggrann urstädning alltid ske innan byggplastläggningen.

Byggplasten besparar ev. avfuktare

Den som bestämt tror att klimatproblemet i krypgrund löses enbart genom byggplast löper stor risk att bli rejält besviken. Visserligen innebär barmark en viss fuktlast men den största lasten sker genom ventilation av krypgrunden. En allt vanligare kompletteringslösning är att även sätta in avfuktare av lämplig sort. Nödgas man avfukta utan plast mot backen kommer avfuktaren behöva arbeta avsevärt mer än nödvändigt. Därmed kan man klassa plasten som en typ av nödvändig passiv avfuktare.

Ersätter sand och makadam byggplast?

Svaret blir kort och gott nej! Sand hindrar visserligen kapillärdrift av vatten men själva ångan kan förhållandevis fritt fortsätta vandra upp. Gällande makadam finns ännu mindre chans att bespara krypgrunden fukttillskott. Mellan makadamen finns större håligheter med luft där fukten lättare fortsätter uppåt.

Läggning av sand eller makadam ovanpå byggplasten är ej heller något som rekommenderas eftersom det inte längre är möjligt att inspektera plasten. Samtidigt kan stenarna skava hål på folien. Finns hål så kan överliggande sand dra upp vatten. Det brukar synas genom att sanden är mörkfläckig över hålet. Svårigheter uppkommer också efter översvämning i krypgrund då vattnet inte så lätt kan evakueras eftersom det är uppbundet eller dolt beroende på material som lagts ovanpå byggfolien.

Ska plasten finnas i krypgrundens golvbjälklag?

Somliga materialtillverkare och företag säger att byggplast ska finnas i golvbjälklaget ovanför krypgrund. De menar att plasten ska hindra luft och ev. lukt att komma upp i bostaden. Med facit i hand vet vi att det är negativt att skapa ett tätt skikt uppåt om man inte vill använda avfuktare för att hålla nere krypgrunds-
fukten. I t.ex. torpargrunder där det inte tidigare har funnits problem med fukt kan inläggning av plastmatta eller dylikt vara en åtgärd som gör att kontruktionen inte längre kan andas tillräckligt. Idag finns det många andra täta material som används vid nyproduktion, vilket är en av anledningarna till att modernare krypgrunder ofta har mer uttalade fuktskador relaterat till husens ålder.

Finns lukt i krypgrunden, eller kan tänkas uppstå så torde det står klart att man inte ska försöka hindra lukten genom plastinklädning utan istället förebygga eller ge sig direkt på källan genom sanering. Dessutom kan lukt vandra rakt igenom plastskiktet eftersom det inte är helt hermetiskt tätt.

Ytterligare skrämmande tips är att insidan av syllarna ska kläs med plasten när den lägges ovanpå golvbjälklagets reglar. Genom tilltaget kan inte längre längderna av syll andas eller genom avfuktare i krypgrunden torkas upp. Vid några inspektioner har vi upptäckt kondens mellan byggplasten och syllarna då det varit kallare väderlek. Det bådar inte gott och bör tas som ett tecken om att röta kan bildas.

Sätts byggplasten under golvbjälklaget kan man stänga in fukt i isolering och golvreglar samt ovanstående syll. Finns mögel och lukt så stängs även detta in. Då riskerar man att fuktskadan eskalerar och om inte innan skett fortsättningsvis kan påverka boendet negativt. Detsamma gäller egentligen även uppfästning av cellplast under golvreglarna. Läs mer om olämpliga åtgärder i krypgrund.

Grundmur i krypgrund ska den kläs med byggplast?

Vill husägaren prova om läggning av byggplast räcker för att säkra krypgrundens klimat så att för mycket fukt inte kommer upp från marken säger vi att plasten inte ska fästas så långt upp på grundmur, utan snarare i underkant. Grundmurar finns uppförda på några olika sätt och varierande typer. De som inte består utav genuint naturmaterial såsom granitblock kan oftast leda vatten inåt och uppåt från marken. Fästs byggplasten långt upp finns potentiell risk att vatten och vattenånga leds upp emot byggmaterial som inte tål fukt.

Om man valt avfuktare som lösning i krypgrunden kan plasten fästas längre upp på muren för att underlätta avfuktningen. Det gäller främst lite högre krypgrunder där avfuktaren får jobba hårt p.g.a. murens genomsläpplighet samt den fuktlast som råder ut- och underifrån. Låt grundmuren vara fri från plast minst 20-30cm upp mot blindbotten till för säkerhets skull.

Krypgrund med berg i dagen

Finns sprickor i berget kan fukt ledas upp i krypgrund från grundvattnet beläget längre ner. Kopplas avfuktare in förändras ångtrycket till att bli lägre uppe i krypgrunden, varvid fukt i än större mängd hämtas upp genom sprickorna. Därför ser vi positivt till att byggplasten läggs mot berget. Samtidigt bör vetskap finnas om att synligt berg i krypgrund orsakar än mer uttalat "kylskåpsfenomen", d.v.s. kyler ner krypgrund så daggpunktstemperatur nås där kondens uppstår, med efterföjande skador.

Komplettera byggplast med krypgrundsisolering

Byggplasten isolerar föga i sig själv eftersom tjockleken inte är mer än 0,2 mm med relativt hög materialdensitet. För att undkomma köldbrygga vid marken kan man komplettera med krypgrundsisolering. Att lägga isoleringen ovanpå den åldersbeständiga plasten är lämpligt då isoleringen i sig ska ligga på den torrare sidan. Läggs den under folien absorberas en material- och densitetsvarierande  mängd vatten upp och isolervärdet minskar. Undvik isolering som innefattar mer mögeldrivande organiskt material och ämnen, likt mineralull m.fl. sorter vilka är behandlade med olika oljor och lim för sammanbindande av fibrerna.

Kondens över och under byggplast

Kondens, d.v.s. vattendroppar under byggplasten är inget att oroa sig över då plasten är lagd för att förhindra denna fukt att komma upp i krypgrund. Däremot skvallrar kondens uppe på byggplasten om att ett allvarligt tillstånd kan råda i krypgrunden. Luftfuktigheten har p.g.a. det svalare krypgrundsklimatet höjts så pass mycket att daggpunktstemperaturen uppnåtts där fritt vatten bildas, vilket motsvarar en luftfuktighet om 100%.

Finns vattenansamlingar likt pölar under plasten kan detta tyda på att någon form av dränering måste göras. Undersök varför vattnet inte sjunker undan, kontakta firma som sysslar med dränering för support om frågetecken finns.

Om vattenpölar bildats ovanpå byggplasten kan dessa fås bort genom att man i pölens lågpunkt prickar ett mindre hål på plasten. Hålet tejpas sedan för.

För hög fukthalt i krypgrund innebär förr eller senare fuktrelaterade problem såsom mögelskada och kanske rötsvamp samt elak lukt. Att fuktmäta är att veta hur läget är samtidigt som man förebygger genom att kunna sätta in någon form av lämplig avfuktningslösning. Fuktmätning i krypgrund - Att mäta är att veta

Typ av byggplast och läggning

Duger det inte med en presenning eller större sjok av svart sopsäcksplast? Nej, ånggenomgångsmotståndet är för lågt för att skydda krypgrunden. Det krävs tätare plast som den åldersbeständiga för ändamålet avsedda byggfolien vilken säljs i de flesta byggvarubutiker.

Det är noga när överlappning (minst 50cm) sker så att det blir tätt mellan våderna. Glipar våderna från varandra drar fukt obönhörligen upp. Ännu bättre än lång överlapp är tejpning. Kvalitativ tätare typ av vävtejp är att föredra då byggfolietejpen tenderar att inte vilja klistra fast tillräckligt starkt. Tejpning kan även ske runt plintar och liknande.

De äldre förlegade råden om att byggfolien inte ska ligga in till krypgrundens grundmur ska icke följas. Plasten ska mer adekvat antingen omsorgsfullt läggas alldeles intill grundmuren eller enligt ovan fästas upp på muren. Uppfästning sker enklast med någon typ av utanpåliggande regel. Då avfuktare verkar i krypgrund och plastdragning görs längre upp på mur kan regel fästas nere vid marken för att hindra markångan att ta sig upp mellan plast och mur samtidigt som regel också sätts längre upp.

Till sist ska nämnas om att byggplast inte är fullständigt tät utan mer att se som en ångspärr. Vill man ha ett tätare skikt i krypgrund som motsvarar fuktspärr och gasspärr måste radonduk läggas in. Läs även om radon i krypgrund. Det rör sig dock om helt andra pengar att inhandla duk mot radon som kan bestå av aluminiumfolie som är dubbelsidigt laminerad med byggplastliknande skikt.

Byggplast på insidan av krypgrundens mur är inget alternativ till utvändig dränering där behov finns.

Lim till byggplast i krypgrund

Det kan vara nog så tråckligt att fästa upp byggplasten på stenar och betong i krypgrund. Det finns idag bra lim att tillgå för ändamålet, likt Essve Ess Tack HT-X alt. Tremco Illbruck PL200 som dock kräver mer rengjorda ytor än föregående lim. Viktigt är att limmet ska vara snabbhärdande så att man slipper tillbringa timmar i krypgrund sittandes eller liggandes för att trycka in byggplasten emot det material där den ska limmas fast.

Alternativt kan man via en aluminiumskena eller regel fästa/skruva upp byggplasten emot krypgrundens mur. Förborrning i muren kan behövas. I lättbetongblock kan det räcka att spika med specialspik som tål fukt.

Uppdaterad 2019-04-10
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB