• Forskning sedan 1991
 • Gör-Det-Själv
 • Må-Fre 8-15
 • 0372-10010

Byggplast i krypgrund hindrar markånga att påverka

En av de allra vanligaste frågorna om krypgrund rör just byggplast, även kallat byggfolie. Många undrar hur och om plasten ska användas och läggas.

Tyvärr ser vi att det cirkulerar mycket i vårt tycke missledande och ogenomtänkt information kring byggplasten relaterat till krypgrunder. Här benas rätt och fel ut!

Ska byggplast läggas i krypgrund?

Det anses idag av ledande fuktsakkunniga att byggplast ska läggas mot marken i krypgrund för att förhindra markånga att stiga uppåt utrymmet till. Åtgärden ses som grundläggande och bland det första man gör för att minska den relativa fuktigheten i krypgrunden. Läggningsåtgärden kan i bästa fall ge en RF-sänkning om 5-10%.

Det kan finnas undantag där byggplast är mindre lämpligt. Det kan t.ex. röra sig om krypgrunder där man inte kan städa undan rikligt med organiskt material som ligger på och i marken, eller där det finns rikligt rotsystem från kring huset växande träd. Problematiken med att under ett ångtätt skikt stänga in trä- och växtdelar m.m. är risken för uppkommande av mögel och lukt. Det går att förebygga genom utströ av salt. Dock ska noggrann urstädning alltid ske innan byggplastläggningen.

I en del fall där det är för trångt att röra sig eller komma in med byggplasten på ett bra sätt är det väldigt svårt att få ut markmaterial. Det kan finnas möjlighet att kalla in slamsugningsbil för så kallad torrsugning. Krypgrund – Torrsugning av markmaterial och inblåsning av singel

Byggplasten besparar ev. avfuktare

Den som bestämt tror att klimatproblemet i krypgrund löses enbart genom byggplast löper stor risk att bli rejält besviken. Visserligen innebär barmark en viss fuktlast men den största lasten sker genom ventilation av krypgrunden. En allt vanligare kompletteringslösning är att även sätta in avfuktare av lämplig sort. Nödgas man avfukta utan plast mot backen kommer avfuktaren behöva arbeta avsevärt mer än nödvändigt. Därmed kan man klassa plasten som en typ av nödvändig passiv avfuktare.

Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning

Ersätter sand och makadam byggplast?

Svaret blir kort och gott nej! Sand hindrar visserligen kapillärdrift av vatten men själva ångan kan förhållandevis fritt fortsätta vandra upp. Gällande makadam finns ännu mindre chans att bespara krypgrunden fukttillskott. Mellan makadamen finns större håligheter med luft där fukten lättare fortsätter uppåt.

Läggning av sand eller makadam ovanpå byggplasten är ej heller något som rekommenderas eftersom det inte längre är möjligt att inspektera plasten. Samtidigt kan stenarna skava hål på folien. Finns hål så kan överliggande sand dra upp vatten. Det brukar synas genom att sanden är mörkfläckig över hålet. Svårigheter uppkommer också efter översvämning i krypgrund då vattnet inte så lätt kan evakueras eftersom det är uppbundet eller dolt beroende på material som lagts ovanpå byggfolien.

Ska plasten finnas i krypgrundens golvbjälklag?

Somliga materialtillverkare och företag säger att byggplast ska finnas i golvbjälklaget ovanför krypgrund. De menar att plasten ska hindra luft och ev. lukt att komma upp i bostaden. Med facit i hand vet vi att det är negativt att skapa ett tätt skikt uppåt om man inte vill använda avfuktare för att hålla nere krypgrunds-
fukten. I t.ex. torpargrunder där det inte tidigare har funnits problem med fukt kan inläggning av plastmatta eller dylikt vara en åtgärd som gör att kontruktionen inte längre kan andas tillräckligt. Idag finns det många andra täta material som används vid nyproduktion, vilket är en av anledningarna till att modernare krypgrunder ofta har mer uttalade fuktskador relaterat till husens ålder.

Finns lukt i krypgrunden, eller kan tänkas uppstå så torde det står klart att man inte ska försöka hindra lukten genom plastinklädning utan istället förebygga eller ge sig direkt på källan genom sanering. Dessutom kan lukt vandra rakt igenom plastskiktet eftersom det inte är helt hermetiskt tätt.

Ytterligare skrämmande tips är att insidan av syllarna ska kläs med plasten när den lägges ovanpå golvbjälklagets reglar. Genom tilltaget kan inte längre längderna av syll andas eller genom avfuktare i krypgrunden torkas upp. Vid några inspektioner har vi upptäckt kondens mellan byggplasten och syllarna då det varit kallare väderlek. Det bådar inte gott och bör tas som ett tecken om att röta kan bildas.

Sätts byggplasten under golvbjälklaget kan man stänga in fukt i isolering och golvreglar samt ovanstående syll. Finns mögel och lukt så stängs även detta in. Då riskerar man att fuktskadan eskalerar och om inte innan skett fortsättningsvis kan påverka boendet negativt. Detsamma gäller egentligen även uppfästning av cellplast under golvreglarna. Läs mer om olämpliga åtgärder i krypgrund.

Grundmur i krypgrund ska den kläs med plastfolien?

Vill husägaren prova om läggning av byggplast räcker för att säkra krypgrundens klimat så att för mycket fukt inte kommer upp från marken säger vi att plasten inte ska fästas så långt upp på grundmur, utan snarare i underkant. Grundmurar finns uppförda på några olika sätt och varierande typer. De som inte består utav genuint naturmaterial såsom granitblock kan oftast leda vatten inåt och uppåt från marken. Fästs byggplasten långt upp finns potentiell risk att vatten och vattenånga leds upp emot byggmaterial som inte tål fukt.

Om man valt avfuktare som lösning i krypgrunden kan plasten fästas längre upp på muren för att underlätta avfuktningen. Det gäller främst lite högre krypgrunder där avfuktaren får jobba hårt p.g.a. murens genomsläpplighet samt den fuktlast som råder ut- och underifrån. Låt grundmuren vara fri från plast minst 20-30cm upp mot blindbotten till för säkerhets skull.

Krypgrund med berg i dagen

Finns sprickor i berget kan fukt ledas upp i krypgrund från grundvattnet beläget längre ner. Kopplas avfuktare in förändras ångtrycket till att bli lägre uppe i krypgrunden, varvid fukt i än större mängd hämtas upp genom sprickorna. Därför ser vi positivt till att byggplasten läggs mot berget. Samtidigt bör vetskap finnas om att synligt berg i krypgrund orsakar än mer uttalat “kylskåpsfenomen”, d.v.s. kyler ner krypgrund så daggpunktstemperatur nås där kondens uppstår, med efterföjande skador.

Komplettera med krypgrundsisolering

Byggplasten isolerar föga i sig själv eftersom tjockleken inte är mer än 0,2 mm med relativt hög materialdensitet. För att undkomma köldbrygga vid marken kan man komplettera med krypgrundsisolering. Att lägga isoleringen ovanpå den åldersbeständiga plasten är lämpligt då isoleringen i sig ska ligga på den torrare sidan. Läggs den under folien absorberas en material- och densitetsvarierande  mängd vatten upp och isolervärdet minskar. Undvik isolering som innefattar mer mögeldrivande organiskt material och ämnen, likt mineralull m.fl. sorter vilka är behandlade med olika oljor och lim för sammanbindande av fibrerna.

Kondens över och under byggplast

Kondens, d.v.s. vattendroppar under byggplasten är inget att oroa sig över då plasten är lagd för att förhindra denna fukt att komma upp i krypgrund. Däremot skvallrar kondens uppe på byggplasten om att ett allvarligt tillstånd kan råda i krypgrunden. Luftfuktigheten har p.g.a. det svalare krypgrundsklimatet höjts så pass mycket att daggpunktstemperaturen uppnåtts där fritt vatten bildas, vilket motsvarar en luftfuktighet om 100%.

Finns vattenansamlingar likt pölar under plasten kan detta tyda på att någon form av dränering måste göras. Undersök varför vattnet inte sjunker undan, kontakta firma som sysslar med dränering för support om frågetecken finns.

Om vattenpölar bildats ovanpå byggplasten kan dessa fås bort genom att man i pölens lågpunkt prickar ett mindre hål på plasten. Hålet tejpas sedan för.

För hög fukthalt i krypgrund innebär förr eller senare fuktrelaterade problem såsom mögelskada och kanske rötsvamp samt elak lukt. Att fuktmäta är att veta hur läget är samtidigt som man förebygger genom att kunna sätta in någon form av lämplig avfuktningslösning. Fuktmätning i krypgrund – Att mäta är att veta

Typ av plastfolie och läggning

Duger det inte med en presenning eller större sjok av svart sopsäcksplast? Nej, ånggenomgångsmotståndet är för lågt för att skydda krypgrunden. Det krävs tätare plast som den åldersbeständiga för ändamålet avsedda byggfolien vilken säljs i de flesta byggvarubutiker.

Det är noga när överlappning (minst 50cm) sker så att det blir tätt mellan våderna. Glipar våderna från varandra drar fukt obönhörligen upp. Ännu bättre än lång överlapp är tejpning. Kvalitativ tätare typ av vävtejp är att föredra då byggfolietejpen tenderar att inte vilja klistra fast tillräckligt starkt. Tejpning kan även ske runt plintar och liknande.

De äldre förlegade råden om att byggfolien inte ska ligga in till krypgrundens grundmur ska icke följas. Plasten ska mer adekvat antingen omsorgsfullt läggas alldeles intill grundmuren eller enligt ovan fästas upp på muren. Uppfästning sker enklast med någon typ av utanpåliggande regel. Då avfuktare verkar i krypgrund och plastdragning görs längre upp på mur kan regel fästas nere vid marken för att hindra markångan att ta sig upp mellan plast och mur samtidigt som regel också sätts längre upp.

Till sist ska nämnas om att byggplast inte är fullständigt tät utan mer att se som en ångspärr. Vill man ha ett tätare skikt i krypgrund som motsvarar fuktspärr och gasspärr måste radonduk läggas in. Läs även om radon i krypgrund. Det rör sig dock om helt andra pengar att inhandla duk mot radon som kan bestå av aluminiumfolie som är dubbelsidigt laminerad med byggplastliknande skikt.

Byggplast på insidan av krypgrundens mur är inget alternativ till utvändig dränering där behov finns.

Tejp till byggplasten i krypgrund

Det kan vara nog så tråckligt att fästa upp byggplasten på stenar och betong i krypgrund. För ändamålet har vi tagit in bra enkel- samt dubbelhäftande bitumentejp i produktutbudet. Med dessa tejpvarianter kan man både täta omlottläggning och skarvar på betryggande och hållbart sätt. 

Det går även mot grundmur att lägga en aluminiumskena eller regel och fästa/skruva upp byggplasten emot krypgrundens mur samt däremellan den dubbelhäftande bitumentejpen. Förborrning i muren kan behövas om den är av hårdare material. I lättbetongblock kan det räcka att spika med specialspik/klippspik som tål fukt.

Bitumentejpen fungerar också fint om man önskar komplettera byggplasten med krypgrundsisolering.

Se tillbehören som bitumentejp till byggplast och krypgrundsisolering.

Uppdaterad 2020-02-06

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

6 tankar på “Byggplast i krypgrund hindrar markånga att påverka”

 1. Hej!

  En intressant artikel!
  Jag har ett ärende med en grundkonstruktion där det är platta på mark med ett Nivellgolv där det ligger en plast på betongplattan som vikits upp över tryckimpregnerade syllar. Golvet är från Nivell men deras montage anvisning är inte följd! Byggfirman som gjort återställning efter vattenskada har gjort en egen lösning som nu inte fungerar. Det problem som är nu är “mögellukt” som mest troligt kommer från syllar och organiskt material som lämnats kvar uppe på plasten. Min fundering är går ett sånt här fel att rätta till med en kompletterade ventilrening eller måste allt göras om? Luktproblemet som nu är har gjort att fastigheten inte kan nyttjas då personer som vistas där får luftvägsproblem typ Astma. Problemet är framfört till både försäkringsbolag som hanterat skadan samt till byggfirma som hävdar att de utfört sitt arbete rätt vilket är helt fel. Fastighetsägare står nu inför att stämma byggfirman med risk att det blir en förlikning men en stor kostnad som följd.

  Svara
  • Hej Lars,
   Det låter inte rätt att vika byggplasten upp över syllarna. I sådant fall kan man inte så lätt ventilera bort lukten etc. som avges från syllen. Lukt från tryckimpregnering innehållande klorfenoler kan vandra rakt igenom byggplast. Den erfarenheten har vi bl.a. från krypgrund där man lagt byggplasten över sådant material. Samtidigt finns risk för att syllarna blir fuktigare än annars då de delvis är insvepta i byggplast. Fukt löser i sin tur ut möjlighet för mikrober, mögel och bakterier att tillväxa. Mikroberna omvandlar i sin tur klorfenol till lättflyktig och luktande kloranisol. På det sättet kan eventuell luktproblematik eskalera då byggnadsmaterialet blir fuktigare. Det är viktigt att följa leverantörens anvisningar. I annat fall kan följdskada ske. Tvist är aldrig roligt och det kan vara ovisst hur utfallet blir. Följ gärna upp och berätta hur det går.
   Mvh Jerker

   Svara
 2. Hej!
  Aka precis till o börja montera en avfuktare i min krypgrund, det ligger redan plast på backen, men den är dålig o trasig på flera ställen, samt att jag måste göra uppvik mot kantbalkarna. Min fråga är om jag måste ta bort den gamla plasten, eller om jag kan lägga ny byggfolie över den gamla plasten? Det ligger sand o grus under den, så jag tänkte att det blir starkare o hållbarare om den får ligga kvar under den nya. Eller kan det ställa till Problem om den får ligga kvar??

  Svara
  • Hej Krister,

   Det kan vara bra att skära hål på den gamla byggplasten i dess lågpunkter. I annat fall kan det eventuellt samlas kondensvatten eller uppstigande/inrinnande vatten där. När krypgrunden blir svalare på höst och vinter kan det bildas kondensdroppar på undersidan av den nya plasten. Kan inte denna väta rinna ned i marken finns potential för visst problem med mögel och bakterier samt kanske lukt.

   Vill man göra det riktigt omsorgsfullt så tas den gamla plasten bort. Sedan strös vägsalt om ca. 4kg per 10kvm markyta ut. Det hämmar mikrobiell aktivitet. Därefter läggs ny byggplast. Lycka till med fuktsäkrandet av krypgrunden!

   Mvh jerker

   Svara
 3. Hej! Jag har ett hus från sent 1800-tal med krypgrund. Vi har ett stenröse under skorstensstocken. Jag har tänkt att det är av konstruktiva skäl som den här naturstenshögen är placerad där. Jag har svårt att se hur jag skulle åstadkomma ett lufttätt möte här. Hur hade ni gjort i den här typen av situation?

  Svara
  • Hej Edward,

   Det kan vara riskabelt ur fukthänseende att skapa tätt skikt runt murstock och skorstensfundament. Fukt kan då stiga från marken vidare uppåt och skapa miljö som är vänlig mot bakterier, mögel och rötsvamp. I krypgrund hade jag täckt så mycket av marken som möjligt med byggplast och kanske även krypgrundsisolering. Avfuktare är något man i regel får räkna med behövs. Fuktmätning visar om läget är sådant. Marken under skorstenstocken kommer fortsatt att avge fukt. Eventuell avfuktare kommer därför att behöva vara i drift lite mer än annars. Jag ser inte så många genvägar i detta läge än att fuktsäkra så gott det går och är lämpligt.

   Mvh Jerker

   Svara

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd