Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Torpargrund | Krypgrund | Golvbjälklag

En av faktorerna till att en äldre torpargrund i regel klarar sig bättre från mögel än en modern krypgrund är konstruktionen av golvbjälklaget vilket inbegriper bl.a. isoleringens egenskaper samt tjocklek. Trots den i torpargrunden sett till fukt mer "förlåtande" konstruktionen finner vi idag relativt omfattande problematik och fuktskada. Husen åldras, värmesystem byts ut och renovering sker vilket ändrar förhållanden samt förutsättningar för en fortsatt icke mögeldrivande miljö.

Delvis målade brädor som blindbotten i torpargrundHär är en bild tagen på en typisk torpargrund där inte hela utrymmet i golvbjälklaget utnyttjats för att isolera. I riktigt gamla torpargrunder har man ofta använt virke med hög kvalitet. Kring mitten av 1900-talet ser vi att man börjat tulla på denna kvalitet, särskilt sett till blindbotten och brädor som håller upp denna. Återanvänt material med sämre kvalitet och färg på är relativt vanligt att finna.

Konstruktion av golvbjälklag

Konstruktionen av torpargrundFör enklare överblick av dåtidens konstruktion av torpargrund och golvbjälklag har vi gjort en bild som visar att man valde en tunnare isolertjocklek och flyttade upp blindbottenbrädorna genom uppfästning med längs golvreglarna längsgående brädor.

Isoleringen bestående av varierande kutterspån, mull, torv, kolstybb etc. som valdes hade andra egenskaper än dagens frekvent använda mineralull och i sammanhanget ofta förkastliga cellplast. Snickare var medvetna om att det behövdes värmeläckage från bostadsdelen ner i torpargrunden samtidigt som isoleringen skulle kunna andas och under perioder ha förmåga att buffra fukt för att senare kunna släppa fukten utan risk för uppkomst av mögel och lukt. Viktigt var även att man genomgående använde kärnvirke istället för mer fuktkänslig ytved som råspont i golvbjälklaget.

Ogynnsamma förhållanden i torpargrunden

I hörnet mot grundmuren i denna torpargrund kan det finnas rötaOm vi zoomar in den bortre vänstra delen av aktuell torpargrund (ovan) syns misstänkt angrepp av röta. Vid tillfället för fotograferingen fanns inte lucka ner till torpargrunden så inspektion kunde ej genomföras. Närmare stensättningen till grundmuren bildas vanligen ett kallare och fuktigare mikroklimat p.g.a. köldbrygga, särskilt om förutsättningarna för husets välmående ändrats.

Blindbotten uppvisar något som vi ofta ser då virke blivit för fuktigt. Det ser inte så friskt ut som längre in mot mitten i torpargrunden. Brädorna utmed golvreglarna ser ut att ha ett brunt pulver på sig, som även syns nere på grundmuren. Det kan i allra värsta fall komma från hussvampens sporer men mer vanligt från rötsvampens nedbrytning av virket eller uppifrån isoleringen. I vilket fall som helst är det mycket viktigt att vidare kontrollera denna torpargrund för att förebygga vidare skador. Som synes behöver man noga städa av marken från organiskt material.

Krypgrund versus torpargrund

Golvbjälklag i krypgrundI den moderna krypgrund som började uppföras främst under 70-talet utnyttjades reglarnas hela höjd för isolering. Under sattes asfaboard eller masonitskiva etc. Golvbjälklag, syll och brädor var ibland behandlade med mögelhämmande vätskor, kallat tryckimpregnering eller cuprinol. Dessa vätskor hindrar visserligen röta i krypgrunden men står inte emot mögel samtidigt som en genomträngande frän lukt, ibland kallad krypgrundslukt bildas när fukt i för stor mängd tillåts absorberas in i materialet så att mikrobiellt angrepp uppstår.

Golvbjälklaget i krypgrunder byggdes till skillnad från torpargrunden helt in i syfte att uppnå högsta möjliga energibesparing. Man "glömde" bort den viktiga erfarenhet som tidigare fanns kring dessa typer av byggnation. Krypgrunden blev kallare vilket ledde till de idag eskalerande antalet mögel- och rötskador som kostar såväl husägare, övriga boende som staten stora belopp i åtgärdande och hälsoproblem. Läs mer om sjuka hus.

Det är ibland svårare att snabbt få en överblick gällande om krypgrund mår bra eller ej. Det kan ovanför blindbottenskivorna finnas dolt mögel. Samtidigt kan syllarna till skillnad från i vanligt förekommande torpargrund vara dolda. Här har det skapats en väsentligen mer fukt- och värmetrög konstruktion som sekundärt kan bli dyrare än att låta mer värme i syfte för avfuktning nå ned från boendeytorna. Skrämmande är att materialtillverkare och materialleverantörer nu basunerar ut budskapet att man utan problem ska tilläggsisolera under golvbjälklaget med t.ex. cellplast och hårdare typer av mineralullsskivor. Resterande delar av krypgrund och torpargrund är inte utformade för sådan efterkonstruktion. Annat är om man i nybyggnadsskedet kan utforma krypgrunden totalt sett till att mer bli en varmgrund. Läs om olämpliga åtgärder i krypgrund.

Viktigt är att kontinuerligt fuktmäta för att veta om klimatet i torpgrunden medför risk för fuktskada och mögelskada. Det är inte tillräckligt att mäta en gång per år eller vartannat år. Då kan man missa fukttopparna, d.v.s. de perioder då det är som högst fuktlast i utrymmet. Läs mer om: Fuktmätning i krypgrund - Att mäta är att veta

Vi har också lagt ut kortfattad information med bildmaterial om en renovering av torpargrund.

Uppdaterad 2019-04-10
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Vid renovering av äldre torpgrund och krypgrund har man i synnerhet för några tiotals år sedan använt karbamidskum för att fylla regelfacken i golvbjälklaget. Karbamidskum kan se ut som hussvamp.