• Forskning sedan 1991
  • Gör-Det-Själv
  • Må-Fre 8-16
  • 0372-10010

Krypgrund kan byggas som varmgrund

Krypgrund kan vid nybyggnation förses med isolering och går därmed under benämning varmgrund. Vi tror att dagens krypgrunder över tid är ett minne blott tack vare konstruktionstypen som medför ett alldeles för fuktigt klimat, varför avfuktare är en nödvändighet. I varmgrunder sker avfuktning genom värme som p.g.a isoleringen hindras att gå till spillo via grundmur och mark, samtidigt som fukt effektivt stängs ute.

En nyare typ av krypgrund kallad varmgrund

På bilden ovan syns en enkel förklaring kring hur varmgrund grundläggande kan utföras. Grundmurarna isoleras i ut- och nederkant med cellplastelement av hög kvalitet. Cellplast läggs även mot de underliggande dränerande massorna (marken). Golvbrunn bör finnas för möjlighet att evakuera vatten via rör som anslutes till de i höjdnivå lägre liggande dräneringsrören.

Varmgrund kommer troligen inte bara ersätta krypgrund utan också i viss mån platta på mark eftersom byggnation med platta medför olika problem. Platta på mark innehåller efter gjutning stora mängder fukt som tar tid att torka ur. Dagens byggbransch har helt enkelt inte tid att låta plattan torka ur ordentligt innan vidare uppförande av huset görs. Det kan orsaka uppkomst av mögel etc. Platta på mark är en riskkonstruktion i avseende vattenläckage. Vatten från trasiga rör och kopplingar kan inte dräneras nedåt utan tvingas rinna ut längs med plattan och kan därför ställa till med ordentlig vattenskada.

Från torpargrund via krypgrund till varmgrund

Genom tiderna har det förekommit tre olika huvudtyper av hålrum med i bästa fall kryphöjd under hus. Torpargrund var den första som i det bebodda och varmeldade torpet fungerade relativt bra sett till krypgrund som vanligen drar på sig skador som mögel och lukt. Varmgrund har ännu inte byggts i stor skala vilket egentligen är konstigt med tanke på alla felaktigheter i uppförandet av krypgrunder. Allt högre krav på energibesparing och nya byggnadstekniska lösningar samt möjligheter har varit drivande faktorer till vidareutvecklingen från torpargrund till krypgrund. Dessa faktorer gäller även när man talar om utvecklingen till varmgrund, med tillägg av ett starkt behov gällande att mer passivt kunna motverka mögel, röta och lukt.

Varmgrund måste byggas med omsorg

Till skillnad från krypgrund måste en varmgrund verkligen byggas med omsorg. Husbygge i vattensjuka områden håller inte då dränering runt och under varmgrunden måste se till att vatten inte kan bli ett problem. Isoleringen mot marken, under och utanför grundmurarna ska bilda ett tätt skydd så att köldbryggor inte uppkommer. Syllen som i krypgrund legat mycket nära uteklimatet flyttas här in och vilar på den varmare och torrare betongbalken. Utvändigt sett isoleras syllen genom mineralull etc. som fortsätter upp i ytterväggen. Bra är att använda syll i åldersbeständig plast som ej ger näring åt mögel.

Hänsyn till grundläggningdjup måste tas i olika klimatzoner för att undvika tjällyft.

Isolering i golvbjälklaget över varmgrunden ska vara tunn eller inte alls existera. Värme måste kunna avges nedåt från bostaden alt. uppåt om man väljer att installera värmepump att tillföra “golvvärme”, d.v.s. avge värmen till varmgrunden. Denna typen av lösning har det svenska företaget Ecogrund tagit fram.

Kan krypgrund byggas om till varmgrund

Vi har tittat ingående på om krypgrund med säkerhet kan byggas om till varmgrund. Vanligen sker cellplastisolering mot insidan av grundmur eller kantbalk vid försök att få till en varmare krypgrund. Grundmuren kan då transportera upp och in fukt till syll och golvbjälklag. Denna fukt kan sedan inte naturligt avges eller via avfuktare torkas ut inåt krypgrunden utan ställer ofta över tid till med skada såsom mögel, röta och lukt.

Mellan grundmurselementen och den inre cellplasten kan det i krypgrunden under vintern bildas kondens. Varmgrunden förses därför med isolerande beläggning på såväl utsida som undersida. Insidan ska kunna avge ev. fukt som i sin tur ska ventileras bort eller tas om hand av en avfuktare.

Sett till hur man idag bör bygga en korrekt varmgrund kan inte en tilläggsisolerad krypgrund under några omständigheter kallas för varmgrund. I varmgrunden ligger alla för fukt känsliga detaljer i den varmare zonen. Däremot kan man med anpassad krypgrundsisolering i befintliga krypgrunder och torpargrunder skapa ett varmare och därmed torrare klimat.

Vi framför här ett förslag för vidareutveckling av krypgrund till fuktsäkrare varmgrund. Olika närliggande lösningar kan användas för anpassning efter klimatzon och andra påverkande faktorer. I takt med utveckling av husbyggnation har det givits nya idéer om hur krypgrund på bästa sätt ska byggas. Vi har behandlat detta på sidan Bygga krypgrund – IK-Krypgrund

Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning

Uppdaterad 2020-02-06

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Avfuktare i hus ingår i begreppet cirkulär ekonomi
Avfuktare i hus gör skillnad mellan linjär och cirkulär ekonomi

Här motiverar vi varför avfuktare installerad i hus ingår i cirkulär ekonomi.  I tider med ekonomiska svångremmar får många gånger våra hus och fastigheter stå tillbaka. Fenomenet som sådant är inte nytt. I industrialismens framväxt

Mögel i hus kan leda till dysbios, invasivt mögelangrepp i mage och tarm. Mögelgift kan finnas i urin.
Mögelhus nu förknippat med mögel i tarmar och mögelgift i urin

2013 släppte Joseph H Brewer et al. uppmärksammat resultat gällande att 93% av CFS patienter (kroniskt trötthetssyndrom) hade signifikativt svar av mögelgift/mykotoxin i urinprov. [1,2] Nu har William Shaw och Matthew Pratt-Hyatt presenterat ny kunskap