Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Ventilation i Hus - Information och Produkter

För ett välmående hus, hälsosamt boende och energibesparing är det mycket viktigt att ha rätt ventilation. Det gäller inte endast bostadsytan utan även andra förekommande utrymmen t.ex. källare, krypgrund och vind.

Ventilationen av hus är viktig och kräver ibland fingertoppskänslaVi har under vårt arbete med avfuktning och sanering mött ett i hus genomgående problem och det är just ventilation. Därför kommer vi genom denna sida lyfta fram felaktigheter och missuppfattningar som vanligen råder. Tips ges även om hur man på bästa sätt kan förebygga och åtgärda skador som uppkommit. Utbudet kommer kontinuerligt att breddas.

I tider med konvertering av oljeeldning till modernare typer av uppvärmning såsom fjärrvärme, luft- och bergvämepump etc. ändras ofta den i äldre hus tidigare väl fungerande typen av ventilation kallad självdrag. Ventilationsgraden minskar efter konverteringen och det kan därför uppkomma fukt, lukt samt mögel i huset.

Kontakta oss gärna om du behöver hjälp och råd gällande ventilationen i ditt hus.

Ventilation - Från husets vind till grund

Ventilation beaktas här av hela huset, från vind via bostad till grundkonstruktion som källare eller krypgrundVarje hus är unikt utefter ett flertal olika faktorer, inte bara konstruktionsmässigt utan också sett till hur många individer som finns i boendet samt deras levnadsvanor. I dagsläget med klimat-
förändring, ökande energipris, krav på energisparåtgärder och ett hälsosamt inomhusklimat har husägare mycket att vinna genom en helhetsmässig översikt av ventilationen i huset.

Vi går nedan igenom varje utrymme för sig sett till lämplig ventilation samtidigt som fördelar, nackdelar, risker och olika produkter lyfts fram.

Ventilation av vind

Den tidigare standardiserade ventilationen av vind med uteluft har idag visat sig kunna ställa till med stora problem i form av inkommande fukt och därpå tillväxt av mögel. En förklaring till detta är att vårt klimat förändras till varmare och mer fuktigt. Ytterligare förklaring till eskalerande fuktproblem är jakten på energi-
besparing där man isolerar vindsbjälklaget så vinden inte längre värms upp genom värmestrålning från bostadsytorna. Adderat till detta byts också många värmesystem ut och murstockarna kallnar. Sammantaget omöjliggörs därför ventilation av vind genom gavelventilation, takfotsventilation, nockventilation, mögelstopper m.m. Vi har tagit del av många husägares egenutförda laborationer gällande ventilation och kan konstatera att det ofta är omöjligt att nå en fullgod balans av vindsventilationen. Detta fenomen kallar vi "moment 22".

Det finns idag några olika sätt att nå en vålmående vind genom ventilation. Ett sätt är att installera TrygghetsVakten Vind vilken endast ventilerar med uteluft då den relativa fuktigheten utomhus ligger på säkra nivåer sett till risken för uppkomst av mögel. En annan väg är att installera avfuktare som är anpassad för kallare utrymmen som vind där temperaturen i perioder går ner till minusgrader. Avfuktaren, t.ex. Acetec EvoDry PD ventilerar vinden internt oberoende av utomhusklimatet och ser till att ventilera ut överskottsfukt när avfuktning behövs.

Det marknadsförs även olika typer av solstyrda system för ventilation och avfuktning av vind. Nackdelen med dessa är att solen inte lyser närmelsevis så mycket som krävs för adekvat drift under kallare årstid då fuktproblematiken ifråga gör sig gällande.

Badrumsfläkt - Ventilation av badrum och våtutrymmen

Ett av de viktigaste ställena att ventilera är i badrummet och i andra typer av våtutrymmen. Fukt som där produceras får inte tillåtas att spridas ut i huset, varken sett till bostadsytorna i övrigt eller ut i byggnadskonstruktionen. Det är inte ovanligt att fukt från badrum vandrar upp på vind där mögel uppkommer. Har du inte tillräcklig ventilation i badrummet tipsar vi om Badrumsfläkt Intellivent 2.0.

Väggventil också kallad Friskluftsventil

Friskluftsventil TL80F-dBAAv vikt då man sätter in styrd ventilation såsom badrumsfläkt Intellivent ovan är att tillräcklig friskluftsmängd släpps in. Finns inte friskluftsventiler kommer undertryck att skapas i huset. Risk finns vid undertrycksförhållande att luft ventileras in genom husets klimatskal vilket ofta är ohälsosamt. Det är inte heller säkert att alla rum ventileras på optimalt sätt. En väggventil i varje sovrum, vardagsrum etc. är rekommendabelt. Fresh ventiler som vi har i sortimentet är ställbara för ventilationsoptimering och för övrigt tillverkade efter de krav som finns för bostad.

Fläkt som installeras i badrum och/eller våtutrymme ser till att via justerbar fläktverkan kontinuerligt dra luft in genom friskluftventilerna som placerats längst in i rummen sett från fläktutsuget. Gå till produktsidan för Fresh Friskluftsventiler.

Ventilation av bostadsytor via ventilationsaggregat

Ett mindre ventilationsaggregat kallat VL-100 Lossnay X


Som kombinationslösning till badrumsfläkt kan man installera ventilationsaggregat som direkt tillför ny frisk uteluft till bostaden och samtidigt tillvaratar stora delar av värmen som återförs bostaden, vilket kallas värmeväxling.Det finns olika typer av ventilationsaggregat varav de flesta är relativt dyra och omständiga att både installera och införskaffa. En typ av mindre billigare aggregat som också är lättare att installera är:

Miniventilation Mitsubishi VL-50 (kräver endast ett hål ut genom vägg)

Miniventilation Mitsubishi VL-100

Att ventilera krypgrund

På ett otal webbsidor, i böcker och andra skrifter kan man utläsa om diverse och faktiskt divergerande råd kring hur ventilation bör ske i krypgrund. Detta ämne har vi studerat närmare och hunnit presentera ett flertal sidor om, vilka länkas till här nedanför. I korthet kan man dela upp olika typer av ventilation i och av krypgrund så här:

- Uteluftsventilerad krypgrund. Genom varierande mängd lufthål främst i krypgrundens mur sker en naturlig luftväxling. Det har framkommit tydliga tecken på att just uteluftsventilationen många gånger är förkastlig gällande att få bort fukt. Snarare tillförs fukt istället, i synnerhet under sommarhalvåret. Läs här om ventilation i krypgrund och även myter om ventilation av krypgrund.

- Inneluftsventilerad krypgrund. Luft tas direkt från huset för att värma upp och avfukta krypgrunden. Inneluften ska efter att ha passerat krypgrunden dras ut genom en fläkt. Detta försök till ventilationslösning har tyvärr en del gånger gett så negativt resultat att man mer eller mindre har förstört huset. Konstruktion av inneluftsventilerad krypgrund ställer ordentligt höga krav på gedigen kunskap inom både fuktmekanik och byggnads- samt ventilationsteknik. Att börja experimentera på ett redan befintligt hus utan dessa sammantaget sett svårinförskaffade kunskaper kan vi inte rekommendera. Kanske kan inte ens ett proffs lösa alla nödvändiga säkerhetsdetaljer kring inneluftsventilationen. Annat är om kunnig person får projektera från byggstart av huset.

- Ventilation av krypgrunder med värmeväxlare. Visst låter det som melodi! Dock skär sig tonerna när man väl startar upp ventilationen i verkligheten. Värme eller kyla kan genom värmeväxlaren behållas beroende på uteklimatet. Det som dock i princip alltid behålls eller späs på är luftfuktigheten. Vi ser detta som ytterligare ett av raden dåliga lösningar för krypgrund. Värmeväxlare i krypgrund faller helt enkelt ur "bagen" med säkra åtgärder.

- Undertrycksventilerad krypgrund. Att undertrycksventilera innebär att man genom fläktverkan försöker föra ut lite mer luft från krypgrunden än vad som kan tillkomma. Meningen är att luften ska dras ner i grunden från huset i övrigt och motverka att luft färdas uppåt från krypgrund till detsamma. Här måste uteluftsventilationen i krypgrunden stängas igen helt. Detta sättet att ventilera ämnade man främst på 1980-talet bruka emot fuktskador i krypgrunder. Vad man inte visste då är att undertrycksventilation utan samtidigt installation av avfuktare istället med ganska stor sannolikhet kan förvärra de skador som redan fanns eller skapa allvarliga sådana. Detta sätt att kan initialt liknas vid en inneluftsventilerad krypgrund, fast utan åtgärder såsom isolering och skapande av en varmgrund. Undertrycksventilation kan vara ett måste där lukt kommer upp i huset, ibland även efter byte av visst luktsmittat byggnadsmaterial. Radon kan ventileras ut på detta sätt.

Uppdaterad 2018-10-30
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Tips om ventilation

Du är välkommen att  via denna sida hjälpa andra husägare med dina ventilationstips.