Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Jordkyla och ventilation genom markslinga ger mögel

Tidigare under 80- och 90-talet var det populärt att anlägga ventilationssystem under mark för att på sommaren kyla ned inkommande luft till huset. Vi ser trots risker med mögel och bakterier att vissa företag fortfarande rekommenderar utnyttjande av jordkyla genom nedgrävning av markslinga.

Mögel i ventilationen

Rör för nedgrävningUnder årstid då det är varmare och hög fuktighet i luften sker kondensering i den kalla markslingan (ventilationsröret) då luft dras därigenom. Det skapas över tid eskalerande problem då mikroklimatet nere i markslingan medger s.k. mikrobiell tillväxt. Mögel, andra typer av svamp och bakterier finner tillräckligt med näring för att kunna växa på ytorna av ventilationsröret. Ventilationsluften som går genom markslingan kontamineras med olika metaboliter, d.v.s. sekundärämnen från den mikrobiella påväxten. Dessa metaboliter har visats kontaminera inomhusmiljön så mycket att sjuka hus uppstått, där de boende blivit direkt sjuka eller fått varierande typ av hälsoeffekter.

Mögel och kondens i rören för ventilationDet kan i systemets lågpunkter ställa sig så mycket kondensvatten att det täpper igen ventilationen. Det har man provat lösa genom anslutning till stenkista och annan typ av dränering. Visserligen går det på så sätt att avhjälpa, men man kan skapa ytterligare mikrobproblem genom att ha markslingan i direktkontakt med jorden, där det t.ex. finns bakterier som vidare kan leta sig in i systemet för jordkylan. Dräneringslösningar avhjälper inte att det blir förhöjd relativ luftfuktighet i markslingan. Därmed kommer ofelbart mögel och bakterier att trivas där. Bilden här visar endast begynnande påväxt. Efter en tid kommer hela rören på insidan vara fullkomligen klädda med biofilm, vilket mikroberna bildar.

Säker jordkyla med filter?

Vi har fått in frågor om man kan sätta filter t.ex. både på till markslingan inkommande och till i huset ingående luft. Filter kan tyvärr inte avhjälpa mikrobtillväxt i systemet för jordkyla. Filtrering kan endast reducera mängden större partiklar från möglet och bakterierna. Annat såsom bakteriegift, mögelgift, gasformiga ämnen och mycket små partiklar släpps igenom filtren. Det är fullt tillräckligt för att skapa sjuka hus.

Fotokatalytiska luftrenare skulle kunna vara mer verksamma än HEPA-filter, men även med denna typ av luftrening och sanering skulle det i aktuell fuktig miljö kunna bildas ohälsosamt klimat. Det är svårt att via filter och luftrening nå 100% reningsgrad då det behövs en viss längd på ventilationen under mark för att nå tillräcklig jordkyla. Samtidigt rör det sig om ganska stora luftmängder, vilket ytterligare försvårar den rening och sanering som ständigt måste ske. Det går med andra ord inte att garantera säkerställande resultat.

Krypgrund

Det är enkelt att finna paralleller till uppkomst av mögel p.g.a. jordkyla. I krypgrund är marken ofta under sommaren så kall att inventilerad fuktigare luft antingen kondenserar eller p.g.a. klimatförhållandet ökar den relativa fuktigheten. Även i krypgrund är det vanligt med mikrobiella skador, som inte sällan via mindre luftpassager upp till huset kontaminerar inomhusmiljön. För att lösa problemen i krypgrund rekommenderas installation av lämplig avfuktare.

Eftersom man kan lösa fuktproblemen i krypgrund med avfuktare, skulle man inte kunna göra samma sak i systemet, markslingan för jordkyla? Jo, det skulle kunna lösas genom avfuktning men hade utgjort en betydande kostnad i form av mycket kraftfullt avfuktningsaggregat samt driftskostnad. Snabb process krävs av ventilationsluften. Avfuktaren ska kunna täcka upp för mycket fuktiga klimatförhållanden. I krypgrund kan man klara klimatet med en förhållandevis liten avfuktare, i jämförelse med en till markslingan för ventilation, då det inte sker så stor luftväxling i krypgrunden.

Jordkyla genom sluten markslinga

Ett alternativ för att slippa få in mögel etc. i inomhusluften vore att anlägga sluten markslinga. Det sker då ingen ventilation direkt genom markslingan in i huset. En separat fläkt sätter fart på luften genom markslingan som utformas likt en loop. Luften som är nedkyld via jordkylan passerar ett kylelement, där i sin tur ventilationsluften som hämtas direkt utifrån passerar. Effektiviteten sänks ju mindre kylelement som används, samtidigt som kondensering sker på själva elementet, varvid bakterier och mögel kommer tillväxa. Även detta system kommer således att innebära inomhusmiljökontaminering. Skillnaden är att det bör vara lättare att rengöra än den öppna markslingan. Nackdelarna är ändå för stora då rengöring av kylelementet samt ev. efterkommande ventilationssystem skulle krävas flera gånger per månad.

Liknelse vid ovan nämnda slutna system kan direkt göras med att titta på vad som händer då man kör s.k. luft-luftvärmepump etc. på kyla under sommaren. Det uppstår mikrobiell aktivitet i inomhusenheten medförande spridning av mikrobmetaboliter i luften vidare runt i huset.

- Läs mer om ventilation.

- Varning för mögel i luftsolfångare och solventilator

2017-05-19
Uppdaterad 2018-08-27
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB