Search

Sjuka Hus – Blir du sjuk av ditt hus eller arbetsställe

4
(1)

Bild symboliserande ett sjukt hus med fuktskador etc.Definitionen Sjuka Hus anser vi syfta till att beskriva såväl byggnadens skick såsom de boendes, studerandes eller arbetandes hälsa. Emissioner från byggnadsmaterial, mögel och bakterier, ofta orsakat av fukt, föranleder hälsoeffekter.

I takt med att allt fler riskkonstruktioner uppdagats och vår sammanlagda dagliga inomhusvistelse tidsmässigt sett ökat har forskare knutit ett antal hälsorelaterade problem till inomhusklimat och sjuka hus. I USA kallas begreppet “SBS – Sick Building Syndrome”. Tydliga varningar når ut vilka gör gällande att vistelse och boende i av fukt och mögel drabbade hus medför en reellt potentiell risk för ohälsa samt sjukdomar. Det är i vissa länder allt vanligare med stämningsansökningar och mycket dyra domslut i dessa ärenden.

Hur sjuka hus kan uppstå

Olika typer av emissioner som kan avges från byggnadsmaterial, lim, spackel, golvmattor, möbler etc. Fukt som vandrar in i eller igenom ett material kan både orsaka kemisk reaktion, upplösning av ämnen och genom ångvandringsprincip bära skadliga partiklar upp i luften vi andas. Ett par exempel är då tryckimpregnerad syll uppfuktas för mycket och avger starkt luktande, giftiga fenoler och kloranisoler från pentaklorfenol samt det kaseinhaltiga flytspackel som ett tag användes vid avjämning av platta på mark.

Fukt är även källa till mögel, vilket i sin tur alstrar olika toxiner kallat mögelgifter. Dessa ämnen är mycket små och kan därför transporteras via ytterst fina luftpassager samt genom byggnadsmaterial som har förmåga att andas (släppa igenom fukt). Andra biologiskt giftavgivande källor som kan uppstå i fuktiga hus är bakterier och jäst. Dessa måste i den totala bilden vägas in som potentiella faktorer till att människor och djur kan bli sjuka.

Olika system för ventilation kan vara en orsak till symptom hos de boende. Ansamling av damm, mikrober o.s.v. i ventilationssystem rapporteras ofta. Ett allt mer använt ventilationsaggregat är den så kallade värmeväxlaren vilken återför värme från utgående till ingående luft. Det slarvas i många hus gällande filterbyte och rengöring av kanalerna. Risken ökar därmed väsentligen för de boende att drabbas av sjuka hus. Roterande värmeväxlare medför att en viss del av den gamla luften, d.v.s. frånluften från huset återcirkuleras. Samtidigt återcirkuleras under vissa förhållanden inomhusfukt. Det innebär i hus med fuktskada att ev. mögel och bakterier samt kemiska ämnen till viss del förs tillbaka via värmeväxlingen.

Vid översvämning föreligger risk att den översvämmade delen av huset inte avfuktas adekvat eller tillräckligt snabbt. Då kan mikrobiell tillväxt etableras, såväl synligt som dolt angrepp inne i väggar och bjälklag.

Olika gifter, gasformiga ämnen, mögelsporer etc. kan kontamineringssmitta från en del i huset till en annan eller heltäckande. Kontaminering är vanligt vid mögel i krypgrund varifrån luft lätt kan finna passager upp till boendemiljön. Inomhus är det vid golvnivå oftast högre undertryck än högre upp i rummen. Då krypgrunden finns under golvbjälklaget faller det sig naturligt att kontaminerande ämnen och partiklar via undertrycket dras upp i inomhusmiljön.

Vi har de senare åren fått in många förfrågningar om mögel på vindar kan påverka inomhusmiljön. Tyvärr är svaret ja och problemen ifråga verkar bli allt vanligare.

Blir alla dåliga av sjuka hus

Barn löper högre risk att utveckla symtom och sjukdom i ett s.k. sjuka husExakt hur farligt det är att bo i sjuka hus kan ingen idag svara på. Däremot är det fastslaget att vissa personer har lättare för att drabbas av  hälsoeffekter såsom t.ex. rinit och astma och att effekterna av exponering kan vara långt allvarligare än så. Bevisen om vad som egentligen händer i kroppen saknas vidare, därför talar man inom läkarkåren relativt tyst om problemen.

Barn ligger i klar riskzon då deras immunförsvar är under uppbyggnad och extra känsligt. Mer forskning behövs i frågan och det vore bra med ingående studier som behandlar eventuell för tidig mortalitet hos de som längre tid bott i ett sjukt hus, även om de inte uppvisat några mer uttalade hälsoeffekter tidigare.

Uppseendeväckande i sammanhanget är alla skolor som uppvisar angrepp av mögel, där handlingsplaner och åtgärdanden dröjer eller kanske helt uteblir. Här handlar det både om en arbetsplats för de mer känsliga barnen som för de vuxna på skolan. Mer om sjuka skolor har vi skrivit om här; Mögel sjuka hus barn skola stress.

Vi vill påstå att det egentligen inte är husen som är sjuka utan samhällssystemet i sig vilket inte förmår rätta till problemen eller förebygga genom införskaffande av kunskap och verktyg för att från husens initiala uppbyggnad undanröja potentiella källor till sjuka hus.

Motion mot problematiken

Riksdagspolitikern Jan Lindholm har länge uppmärksammat fenomenet sjuka hus och försökt få gehör på riksdagsnivå för att man ska ta tag i frågorna på ett långt bättre sätt än idag. Jan har speciellt lyft frågan i förhållande till alla de skolor som idag besväras av dålig inomhusmiljö p.g.a. fukt, emissioner och mögel. Detta arbete mynnade november 2014 ut i inlämnad motion “Åtgärder mot sjuka hus” som står att nå via externa länkar längre ned på sidan här. Tyvärr ser vi att den politiska oron ställt till med tillbakagång i de beslut som kring sjuka hus lades i sveriges nu nedröstade budget. Med andra ord ramlade en del framgång tillbaka på ruta ett igen, den ruta som är lika med dålig kontroll, uteblivna åtgärder, lögner och negligerande.

Klinisk diagnos

2006 gick ett par svenska läkare emot att använda begreppet sjuka hus som klinisk diagnos då man fann att som vissa läkare kallar det “diffusa hälsoproblem” drabbat någon som vistats i fuktskadad miljö. Idag kallas det istället byggnadsrelaterad ohälsa, som “samlingsbegrepp”, på engelska BRI, Building Related Ilness, eller OBO – Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa.

Trots via forskning massivt växande kunskapsbank som ger stöd åt att man verkligen kan bli sjuk av ett sjuka hus framför vissa dignitära personer att det är kontroversiellt och verklighetsfrämmande. Vi har hört benämningar som modediagnos och trenddiagnos i nedsättande syfte med mening att förkasta begreppet sjuka hus. Istället har en medicinsk diagnos (inte sällan) kunnat bli t.ex. stress, oro och depression, behandling med Valium, Sertralin etc.

En läkare som vi rent kunskapsmässigt, särskilt i utredande frågor gällande kroppsfunktioner i förhållande biotoxiner, fått stort förtroende för är Dr. Ritchie Shoemaker som länge forskat inom området sjuka hus samt mögel och vad hälsoeffekterna kan bli. Shoemakers team har myntat den mycket passande diagnosen CIRS, Cronic Inflammation Response Syndrome, vilken kan förklara många av de olika vanliga samt ovanliga symptom och sjukdomar som uppvisas då vi vistas i sjuka hus. Då Shoemaker klart kan koppla hälsopåverkan till det sjuka huset ges diagnosen CIRS-WDB, där tillägget WDB står för Water Damaged Building. En förklaring till hur kronisk inflammation kan bli följden av mögel m.m. ger vi på sidan Mögel Cytokiner Biotoxisk sjukdom.

Mögel och sjuka hus kan ge cancerDå vi tittar vidare på forskningsframsteg samt nystartade projekt gällande människokroppens mikroflora och vad man säger om sjukdomstillstånden som uppstår, dyker även möjligheten upp att cancer kan utvecklas genom alla kemikalier, bakterier och mögel som  återfinnes i sjuka hus. Tag gärna del av senaste i sammanhanget brännheta diskussion. Mögel kan leda till cancer.

Av stor vikt är också den forskning som görs gällande de olika alkoholer som mögel avger. Vissa av dessa flyktiga ämnen innebär den typiska karaktären kallad mögellukt eller sommarstugelukt som man tidigare allmänt betraktat som ej hälsopåverkande. Det som nu framgår är att lukterna ifråga kan ha riktigt sjukdomsframkallande inverkan.

Flera forskare berättar nu 2014 om fynden att vissa arter av mögel som finns i hus kan etablera sig i kroppens slemhinnor, i den s.k. biofilmen som finns där. Här finner och skapar sig möglet skydd mot både immunförsvar och antibiotika etc. I samma biofilm kan det initialt eller sekundärt också ansamlas skadliga bakterier. Effekten var för sig eller sammantaget kan vara så allvarlig att barn, unga och vuxna drabbas av kraftiga störningar i kognitiva funktioner och beteende. Mögel samverkar med bakterier och ger bl.a. autism – Pandas.

Våra luftrenare i serien AirSteril verkar genom fotokatalys och kan ge stor hjälp före, under och efter sanering samt renovering.

Även modernare typer av väggfärg kan skapa fenomenet sjuka hus: Lukt från färg, väggfärg inomhus och hälsoeffekter.

Lukt i hus kan vara en tydlig fuktskadeindikator. Lukt av mögel från vinkeln mellan golv och vägg har visat sig kunna orsaka sjuka hus.

2005-03-02
Uppdaterad 2019-05-27

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Interna referenser

Diagnos och behandling gällande mögel toxiner sjuka hus
Mögel i hus ger miljöintolerans hyperreaktivitet AHR SHR
Högkänslig person kan drabbas hårdare av mögel
MYCOMIX – Mögelgift farligare för barn än tidigare befarat
Svåra följder av mögel i hus, finsk forskning – DMHS
Mögel i hus misstänks förorsaka EHS – Elöverkänslighet
Sjuka hus Är Gunilla Wieslander och Dan Norbäck tillförlitliga
Mörkar Steven Nordin Johnny Lorentzen mögel och kloranisoler
Varning för Sveriges undantagstillstånd gällande sjuka hus
Myndigheter missbehandlar kvinnor och barn i sjuka hus
Stort avslöjande – historiken mörkandet av mögel sjuka hus
Mögel och mögelgift kan ge oss sjukdom och inflammation
Mögel och Sjuka hus – Djur är ibland bättre skyddade än barn
Fall ur verkligheten – Mögel och sjuka hus
Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.
Krypgrund kontaminerar inomhusmiljö – mögel och bakterier
Lukt av ammoniak från cellulosaisolering med ammoniumsulfat
Mögel i hus kan ge autoimmun sjukdom – sjuk av mögel
Mögel samt svamp i kropp och hus förorsakar högt kolesterol
Mögel och biomarkörer – Vad läkare skulle kunna analysera
Radio P4 intervjuar LFS om mögel i skola och sjuka hus
Mögel i hus kan ge sarkoidos och granulom som hälsoeffekter
Kloranisoler är vanlig källa till lukt i hus
Mögelgiftet Ochratoxin innehåller naturlig toxisk klorfenol
Akut toxisk effekt – Sjuka hus – mögel och klorfenoler

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Sjuka Hus – Blir du sjuk av ditt hus eller arbetsställe”

 1. Jag bor i 3 vånings radhus i en bostadsrättsförening, husen är i år 20 år gamla.

  Vi har sedan ett par år tillbaka noterat att i en takskarv (i ett av våra sovrum) började få en grå missfärgning och vi började misstänka att det kanske var mögel/fukt? Vår BRF kontaktade då en firma som är expert på denna typen av skador och de konstaterade att vi hade rätt.

  De har nu öppnat upp stora bitar av våra väggar och tak på alla tre våningsplanen och konstaterat att vi har många fuktskador, mögel, svamp och toxiner INNE i vår vägg, även vindskivan är skadad. (Vårt hus ligger i nivåskillnad mot grannen, vilket gör att vårt hus har en vindskiva).

  BRF har valt att åtgärda felet inifrån vårt hus och byggföretaget har nu konstaterat att läckaget utifrån (mellan oss och vår grannar) beror på byggfel/konstruktionsfel, då det saknas byggplast på många ställen.

  Där det sitter plast har dom skurit av denna helt på flera ställen och på vissa ställen har de endast gjort ett par centimeters uppvik (3-5 cm) vilket innebär att vattnet utifrån har haft ”fritt fall” från taknock ner till bottenplattan i mellanväggen till grannhuset. Byggarna har också upptäckt att isoleringen ligger rätt på bjälkar/balkar vilket tydligen också är fel – det skall vara plast även där för att skydda trät mot ev. fukt. Dom har även konstaterat är att det inte finns någon tätning alls (vilket det borde vara) mellan våra huskroppar vilket innebär att det blåser mellan våra hus, samt att vattnet även kommit in den vägen. På grund av detta innebar det att det inte gick att skapa ett undertryck med hjälp av fläktar i de “plasttält” som sattes upp när de öppnat väggar och tak och fläktarna stängdes då av.

  Vi har fått fly hemmet då vi inte kan bo kvar, då flera i familjen drabbats av flera av “sjuka hus” symptom, hosta, näsblod, yrsel, ledvärk m.m.

  Nu när husets innerväggar och tak snart (äntligen) är på plats så undrar vi om huset borde saneras innan vi flyttar tillbaka med vår BRF tycker inte att det skall vara nödvändigt, då huset kommer att vara återställt när väggarna är igensatta. Troligtvis för att de har gått med på att betala vår hyra i vårt temporära boende och inte vill förlänga detta. Dom menar på att vi skall vara väldigt tacksamma att de har betalat för de 2 månader vi nu har bott hemifrån.

  Vet ni om det finns ett “regelverk” eller en rekommendation på en ev. sanering av ett professionellt företag? eller vet ni vem jag kan fråga? Har idag varit i kontakt med vårt försäkringsbolags byggexpert som menar på att huset definitivt skall/bör saneras innan inflyttning.

  En krånglig och dyr historia med att drabbas av vatten utifrån, då ingen försäkring gäller varken vår eller föreningens. Och jobbig då vi själva inte är vållande till detta, då det är ett konstruktionsfel/byggfel och att föreningen valt att reparera huset inifrån oss. Nu måste vi ta alla kostnader på insidan och kanske en månads hyra till om vi får ett svar på att vi bör sanera huset innan inflyttning och då vi lär vi även få betala själva för denna…

  Tacksam för lite hjälp och råd!

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Sanna,

   Det är mycket tråkigt med byggfel som ofta leder till fuktskador eller reella vattenskador. När det gäller byggplast så ska sådan i regel läggas mot den varma sidan, d.v.s. mot innemiljön till bakom ytskikten. Detta för att hindra fukt från boendet att komma ut i konstruktionen där fuktansamling och mögelskada kan ske. Vindväv ska sättas för att hindra luftrörelser, kondens och inträngning av vatten vid t.ex. slagregn. Jag utläser din text som att det kan finnas kraftiga byggfel vilka funnits där ett tag.

   Vid sanering av mögelskada etc. är det mycket viktigt att avskärma så att boendet inte kontamineras mer än vad som redan kunnat ske. Fungerar inte avskärmningen som sig bör finns risk för att de som exponeras drabbas av sjuka hus. Symtomen som du nämner kan vara klassiska inom detta begrepp. Om den skada som fanns i konstruktionen kunnat kontaminera boendet bör bohaget saneras. Det kan i värsta fall innebära att vissa saker får slängas, i synnerhet om de hunnit dra åt sig av metaboliter från mögel och annat som kan finnas vid en skada. Man bör vara försiktig med vistelse i miljö där fullständig sanering inte skett.

   När det gäller bostadsrätt och hyresrätt gäller Försiktighetsprincipen i Miljöbalken samt en rad andra lagar. Dessa sammanfattas på ett bra sätt av Folkhälsomyndigheten i deras allmänna råd om fukt och mögel. Tyvärr finns inte några mer djupgående regler på hur en mögelsanering exakt ska gå till. Dock måste man som saneringsfirma vidtaga åtgärder för att spridning av hälsovådliga ämnen inte ska ske. Det kan i vissa fall innebära att möbler och annat måste tas ut från boendet där arbetet ska utföras.

   Man kan anmäla ett ärende som detta till Miljöförvaltningen i den kommun fastigheten finns. De har tillsynsansvar och måste inkomma med ett beslut i frågan. Sker inte det kan man JO-anmäla Miljöförvaltningen. Om beslut ges som ni inte är nöjda med ska det tydligt i beslutet framgå att överklagan kan göras till Länsstyrelsen. Man kan också prova att anmäla till annan kommuns Miljöförvaltning om ärendet segdras.

   Det är viktigt att i flera steg ta höjd för undvikande av sjuka hus, där någon i boendet kan fara illa. Har man fått symtom som upplevs bero på fukt, mögel, bakterier eller kemiska ämnen är det än viktigare att vara försiktig med inflyttning, särskilt om omständigheterna är så som du beskriver. Som allra minst bör bostadsrätten saneras via noggrann städning av alla ytor, även väggar och tak. Alla möbler bör dammsugas. I värsta fall räcker det som sagt inte. Mögelmetaboliter etc. kan sätta sig ordentligt i olika material för att sedan sakta avges därifrån, tillräckligt för att skapa sjuka hus fenomen.

   Det låter fel att ni ska stå för invändiga material när det är bostadsrättsföreningens ansvar att åtgärda den aktuella skadan vilken orsakat er besvär. Vi är dock inga jurister och hänvisar till sådana när det gäller frågor av denna art. En rättstvist kan vara mycket dyr och ta lång tid. Därför måste man noga tänka igenom om man vill ge sig in i sådan tvist. Risk finns att förlora och tvingas stå för motpartens kostnader också. I vissa fall kan man genom försäkringsbolag få rättshjälp upp till en viss summa. Man kommer i så fall med den ekonomiska hjälpen upp i Tingsrätt men kanske inte längre, med tanke på om motparten överklagar en för dem eventuellt negativ dom.

   Hoppas ni tar er igenom detta på ett bra sätt!

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Ljuddämpare
Flexibel Ljuddämpare 125x600mm. Alu.

För att effektivt reducera fläktljudet från undertrycksfläkten kan man med fördel koppla till en ljuddämpare både före och efter fläktenheten.

Man uppnår då en låg ljudvolym och minskar därför möjligheten att störande fläktljud kan ta sig in i boningshuset, beroende på var man valt att installera enheten.

Läs mer »
Väggstos VDP180

Väggstos till Avfuktare EvoDry 180 Pro från Acetec. Används för anslutning till Processluft och Regenereringsluft. Innebär regnskydd och smådjursskydd.

Läs mer »
TFA Funk Weatherhub hygrometer för trådlös övervakning via mobiltelefon
TFA Funk Weatherhub hygrometer övervakning via Internet och mobil

TFA Funk hygrometer tillsammans med Weatherhub, möjliggör att hygrometern fungerar trådlöst samtidigt som data gällande fukt och temperatur kan övervakas via mobiltelefon. Tre fjärrsensorer, basenhet och hub medföljer detta startpaket. Weatherhub kan hantera data från upp till 50 st sensorer, se tillbehören.

Räckvidden för sändning av data från t.ex. krypgrund, vind, källare och garage är god, med upp till 100 meter.

Appen och molntjänsten som möjliggör fjärrövervakningen är gratis att ladda ned och använda.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen