• Forskning sedan 1991
  • Gör-Det-Själv
  • Må-Fre 8-15
  • 0372-10010

Sjuka Hus – Blir du sjuk av ditt hus eller arbetsställe

Bild symboliserande ett sjukt hus med fuktskador etc.Definitionen Sjuka Hus anser vi syfta till att beskriva såväl byggnadens skick såsom de boendes, studerandes eller arbetandes hälsa. Emissioner från byggnadsmaterial, mögel och bakterier, ofta orsakat av fukt, föranleder hälsoeffekter.

I takt med att allt fler riskkonstruktioner uppdagats och vår sammanlagda dagliga inomhusvistelse tidsmässigt sett ökat har forskare knutit ett antal hälsorelaterade problem till inomhusklimat och sjuka hus. I USA kallas begreppet “SBS – Sick Building Syndrome”. Tydliga varningar når ut vilka gör gällande att vistelse och boende i av fukt och mögel drabbade hus medför en reellt potentiell risk för ohälsa samt sjukdomar. Det är i vissa länder allt vanligare med stämningsansökningar och mycket dyra domslut i dessa ärenden.

Hur sjuka hus kan uppstå

Olika typer av emissioner som kan avges från byggnadsmaterial, lim, spackel, golvmattor, möbler etc. Fukt som vandrar in i eller igenom ett material kan både orsaka kemisk reaktion, upplösning av ämnen och genom ångvandringsprincip bära skadliga partiklar upp i luften vi andas. Ett par exempel är då tryckimpregnerad syll uppfuktas för mycket och avger starkt luktande, giftiga fenoler och kloranisoler från pentaklorfenol samt det kaseinhaltiga flytspackel som ett tag användes vid avjämning av platta på mark.

Fukt är även källa till mögel, vilket i sin tur alstrar olika toxiner kallat mögelgifter. Dessa ämnen är mycket små och kan därför transporteras via ytterst fina luftpassager samt genom byggnadsmaterial som har förmåga att andas (släppa igenom fukt). Andra biologiskt giftavgivande källor som kan uppstå i fuktiga hus är bakterier och jäst. Dessa måste i den totala bilden vägas in som potentiella faktorer till att människor och djur kan bli sjuka.

Olika system för ventilation kan vara en orsak till symptom hos de boende. Ansamling av damm, mikrober o.s.v. i ventilationssystem rapporteras ofta. Ett allt mer använt ventilationsaggregat är den så kallade värmeväxlaren vilken återför värme från utgående till ingående luft. Det slarvas i många hus gällande filterbyte och rengöring av kanalerna. Risken ökar därmed väsentligen för de boende att drabbas av sjuka hus. Roterande värmeväxlare medför att en viss del av den gamla luften, d.v.s. frånluften från huset återcirkuleras. Samtidigt återcirkuleras under vissa förhållanden inomhusfukt. Det innebär i hus med fuktskada att ev. mögel och bakterier samt kemiska ämnen till viss del förs tillbaka via värmeväxlingen.

Vid översvämning föreligger risk att den översvämmade delen av huset inte avfuktas adekvat eller tillräckligt snabbt. Då kan mikrobiell tillväxt etableras, såväl synligt som dolt angrepp inne i väggar och bjälklag.

Olika gifter, gasformiga ämnen, mögelsporer etc. kan kontamineringssmitta från en del i huset till en annan eller heltäckande. Kontaminering är vanligt vid mögel i krypgrund varifrån luft lätt kan finna passager upp till boendemiljön. Inomhus är det vid golvnivå oftast högre undertryck än högre upp i rummen. Då krypgrunden finns under golvbjälklaget faller det sig naturligt att kontaminerande ämnen och partiklar via undertrycket dras upp i inomhusmiljön.

Vi har de senare åren fått in många förfrågningar om mögel på vindar kan påverka inomhusmiljön. Tyvärr är svaret ja och problemen ifråga verkar bli allt vanligare.

Blir alla dåliga av sjuka hus

Barn löper högre risk att utveckla symtom och sjukdom i ett s.k. sjuka husExakt hur farligt det är att bo i sjuka hus kan ingen idag svara på. Däremot är det fastslaget att vissa personer har lättare för att drabbas av  hälsoeffekter såsom t.ex. rinit och astma och att effekterna av exponering kan vara långt allvarligare än så. Bevisen om vad som egentligen händer i kroppen saknas vidare, därför talar man inom läkarkåren relativt tyst om problemen.

Barn ligger i klar riskzon då deras immunförsvar är under uppbyggnad och extra känsligt. Mer forskning behövs i frågan och det vore bra med ingående studier som behandlar eventuell för tidig mortalitet hos de som längre tid bott i ett sjukt hus, även om de inte uppvisat några mer uttalade hälsoeffekter tidigare.

Uppseendeväckande i sammanhanget är alla skolor som uppvisar angrepp av mögel, där handlingsplaner och åtgärdanden dröjer eller kanske helt uteblir. Här handlar det både om en arbetsplats för de mer känsliga barnen som för de vuxna på skolan. Mer om sjuka skolor har vi skrivit om här; Mögel sjuka hus barn skola stress.

Vi vill påstå att det egentligen inte är husen som är sjuka utan samhällssystemet i sig vilket inte förmår rätta till problemen eller förebygga genom införskaffande av kunskap och verktyg för att från husens initiala uppbyggnad undanröja potentiella källor till sjuka hus.

Motion mot problematiken

Riksdagspolitikern Jan Lindholm har länge uppmärksammat fenomenet sjuka hus och försökt få gehör på riksdagsnivå för att man ska ta tag i frågorna på ett långt bättre sätt än idag. Jan har speciellt lyft frågan i förhållande till alla de skolor som idag besväras av dålig inomhusmiljö p.g.a. fukt, emissioner och mögel. Detta arbete mynnade november 2014 ut i inlämnad motion “Åtgärder mot sjuka hus” som står att nå via externa länkar längre ned på sidan här. Tyvärr ser vi att den politiska oron ställt till med tillbakagång i de beslut som kring sjuka hus lades i sveriges nu nedröstade budget. Med andra ord ramlade en del framgång tillbaka på ruta ett igen, den ruta som är lika med dålig kontroll, uteblivna åtgärder, lögner och negligerande.

Klinisk diagnos

2006 gick ett par svenska läkare emot att använda begreppet sjuka hus som klinisk diagnos då man fann att som vissa läkare kallar det “diffusa hälsoproblem” drabbat någon som vistats i fuktskadad miljö. Idag kallas det istället byggnadsrelaterad ohälsa, som “samlingsbegrepp”, på engelska BRI, Building Related Ilness, eller OBO – Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa.

Trots via forskning massivt växande kunskapsbank som ger stöd åt att man verkligen kan bli sjuk av ett sjuka hus framför vissa dignitära personer att det är kontroversiellt och verklighetsfrämmande. Vi har hört benämningar som modediagnos och trenddiagnos i nedsättande syfte med mening att förkasta begreppet sjuka hus. Istället har en medicinsk diagnos (inte sällan) kunnat bli t.ex. stress, oro och depression, behandling med Valium, Sertralin etc.

En läkare som vi rent kunskapsmässigt, särskilt i utredande frågor gällande kroppsfunktioner i förhållande biotoxiner, fått stort förtroende för är Dr. Ritchie Shoemaker som länge forskat inom området sjuka hus samt mögel och vad hälsoeffekterna kan bli. Shoemakers team har myntat den mycket passande diagnosen CIRS, Cronic Inflammation Response Syndrome, vilken kan förklara många av de olika vanliga samt ovanliga symptom och sjukdomar som uppvisas då vi vistas i sjuka hus. Då Shoemaker klart kan koppla hälsopåverkan till det sjuka huset ges diagnosen CIRS-WDB, där tillägget WDB står för Water Damaged Building. En förklaring till hur kronisk inflammation kan bli följden av mögel m.m. ger vi på sidan Mögel Cytokiner Biotoxisk sjukdom.

Mögel och sjuka hus kan ge cancerDå vi tittar vidare på forskningsframsteg samt nystartade projekt gällande människokroppens mikroflora och vad man säger om sjukdomstillstånden som uppstår, dyker även möjligheten upp att cancer kan utvecklas genom alla kemikalier, bakterier och mögel som  återfinnes i sjuka hus. Tag gärna del av senaste i sammanhanget brännheta diskussion. Mögel kan leda till cancer.

Av stor vikt är också den forskning som görs gällande de olika alkoholer som mögel avger. Vissa av dessa flyktiga ämnen innebär den typiska karaktären kallad mögellukt eller sommarstugelukt som man tidigare allmänt betraktat som ej hälsopåverkande. Det som nu framgår är att lukterna ifråga kan ha riktigt sjukdomsframkallande inverkan, läs t.ex. om mögel kontra parkinsons sjukdom.

Flera forskare berättar nu 2014 om fynden att vissa arter av mögel som finns i hus kan etablera sig i kroppens slemhinnor, i den s.k. biofilmen som finns där. Här finner och skapar sig möglet skydd mot både immunförsvar och antibiotika etc. I samma biofilm kan det initialt eller sekundärt också ansamlas skadliga bakterier. Effekten var för sig eller sammantaget kan vara så allvarlig att barn, unga och vuxna drabbas av kraftiga störningar i kognitiva funktioner och beteende. Mögel samverkar med bakterier och ger bl.a. autism – Pandas.

Våra luftrenare i serien AirSteril verkar genom fotokatalys och kan ge stor hjälp före, under och efter sanering samt renovering.

Även modernare typer av väggfärg kan skapa fenomenet sjuka hus: Lukt från färg, väggfärg inomhus och hälsoeffekter.

Lukt i hus kan vara en tydlig fuktskadeindikator. Lukt av mögel från vinkeln mellan golv och vägg har visat sig kunna orsaka sjuka hus.

2005-03-02
Uppdaterad 2019-05-27

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

Interna referenser

Diagnos och behandling gällande mögel toxiner sjuka hus
Mögel i hus ger miljöintolerans hyperreaktivitet AHR SHR
Högkänslig person kan drabbas hårdare av mögel
MYCOMIX – Mögelgift farligare för barn än tidigare befarat
Svåra följder av mögel i hus, finsk forskning – DMHS
Mögel i hus misstänks förorsaka EHS – Elöverkänslighet
Sjuka hus Är Gunilla Wieslander och Dan Norbäck tillförlitliga
Mörkar Steven Nordin Johnny Lorentzen mögel och kloranisoler
Varning för Sveriges undantagstillstånd gällande sjuka hus
Myndigheter missbehandlar kvinnor och barn i sjuka hus
Korruptionen kring mögel i hus – Nu blåser vi locket
Stort avslöjande – historiken mörkandet av mögel sjuka hus
Mögel och mögelgift kan ge oss sjukdom och inflammation
Mögel och Sjuka hus – Djur är ibland bättre skyddade än barn
Fall ur verkligheten – Mögel och sjuka hus
Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.
Krypgrund kontaminerar inomhusmiljö – mögel och bakterier
Lukt av ammoniak från cellulosaisolering med ammoniumsulfat
Jerker talar ut om sitt möte med mögel och sjuka hus
Mögel i hus kan ge autoimmun sjukdom – sjuk av mögel
Mögel samt svamp i kropp och hus förorsakar högt kolesterol
Mögel och biomarkörer – Vad läkare skulle kunna analysera
Radio P4 intervjuar LFS om mögel i skola och sjuka hus
Mögel i hus kan ge sarkoidos och granulom som hälsoeffekter
Kloranisoler är vanlig källa till lukt i hus
Mögelgiftet Ochratoxin innehåller naturlig toxisk klorfenol
Akut toxisk effekt – Sjuka hus – mögel och klorfenoler

Externa referenser

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd