Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Sjuka Hus - Blir du sjuk av ditt hus eller arbetsställe

Bilden symboliserar sjuka husDefinitionen Sjuka Hus anser vi syfta till att beskriva såväl byggnadens skick såsom de boendes, studerandes eller arbetandes hälsa. Emissioner från byggnadsmaterial, mögel och bakterier, ofta orsakat av fukt, föranleder hälsoeffekter.


I takt med att allt fler riskkonstruktioner uppdagats och vår sammanlagda dagliga inomhusvistelse tidsmässigt sett ökat har forskare knutit ett antal hälsorelaterade problem till inomhusklimat och sjuka hus. I USA kallas begreppet "SBS - Sick Building Syndrome". Tydliga varningar når ut vilka gör gällande att vistelse och boende i av fukt och mögel drabbade hus medför en reellt potentiell risk för ohälsa samt sjukdomar. Det är i vissa länder allt vanligare med stämningsansökningar och mycket dyra domslut i dessa ärenden.

Hur sjuka hus kan uppstå

Blir alla dåliga av sjuka hus

Barn kan lättare bli sjuka av vistelse ett icke välmående husExakt hur farligt det är att bo i sjuka hus kan ingen idag svara på. Däremot är det fastslaget att vissa personer har lättare för att drabbas av  hälsoeffekter såsom t.ex. rinit och astma och att effekterna av exponering kan vara långt allvarligare än så. Bevisen om vad som egentligen händer i kroppen saknas vidare, därför talar man inom läkarkåren relativt tyst om problemen.

Barn ligger i klar riskzon då deras immunförsvar är under uppbyggnad och extra känsligt. Mer forskning behövs i frågan och det vore bra med ingående studier som behandlar eventuell för tidig mortalitet hos de som längre tid bott i ett sjukt hus, även om de inte uppvisat några mer uttalade hälsoeffekter tidigare.

Uppseendeväckande i sammanhanget är alla skolor som uppvisar angrepp av mögel, där handlingsplaner och åtgärdanden dröjer eller kanske helt uteblir. Här handlar det både om en arbetsplats för de mer känsliga barnen som för de vuxna på skolan. Mer om sjuka skolor har vi skrivit om här; Mögel sjuka hus barn skola stress.

Vi vill påstå att det egentligen inte är husen som är sjuka utan samhällssystemet i sig vilket inte förmår rätta till problemen eller förebygga genom införskaffande av kunskap och verktyg för att från husens initiala uppbyggnad undanröja potentiella källor till sjuka hus.

Motion mot sjuka hus

Riksdagspolitikern Jan Lindholm har länge uppmärksammat fenomenet sjuka hus och försökt få gehör på riksdagsnivå för att man ska ta tag i frågorna på ett långt bättre sätt än idag. Jan har speciellt lyft frågan i förhållande till alla de skolor som idag besväras av dålig inomhusmiljö p.g.a. fukt, emissioner och mögel. Detta arbete mynnade november 2014 ut i inlämnad motion "Åtgärder mot sjuka hus" som står att nå via externa länkar längre ned på sidan här. Tyvärr ser vi att den politiska oron ställt till med tillbakagång i de beslut som kring sjuka hus lades i sveriges nu nedröstade budget. Med andra ord ramlade en del framgång tillbaka på ruta ett igen, den ruta som är lika med dålig kontroll, uteblivna åtgärder, lögner och negligerande.

Klinisk diagnos

2006 gick ett par svenska läkare emot att använda begreppet sjuka hus som klinisk diagnos då man fann att som vissa läkare kallar det "diffusa hälsoproblem" drabbat någon som vistats i fuktskadad miljö. Idag kallas det istället byggnadsrelaterad ohälsa, som "samlingsbegrepp", på engelska BRI, Building Related Ilness, eller OBO - Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa.

Trots via forskning massivt växande kunskapsbank som ger stöd åt att man verkligen kan bli sjuk av ett sjuka hus framför vissa dignitära personer att det är kontroversiellt och verklighetsfrämmande. Vi har hört benämningar som modediagnos och trenddiagnos i nedsättande syfte med mening att förkasta begreppet sjuka hus. Istället har en medicinsk diagnos (inte sällan) kunnat bli t.ex. stress, oro och depression, behandling med Valium, Sertralin etc.

En läkare som vi rent kunskapsmässigt, särskilt i utredande frågor gällande kroppsfunktioner i förhållande biotoxiner, fått stort förtroende för är Dr. Ritchie Shoemaker som länge forskat inom området sjuka hus samt mögel och vad hälsoeffekterna kan bli. Shoemakers team har myntat den mycket passande diagnosen CIRS, Cronic Inflammation Response Syndrome, vilken kan förklara många av de olika vanliga samt ovanliga symptom och sjukdomar som uppvisas då vi vistas i sjuka hus. Då Shoemaker klart kan koppla hälsopåverkan till det sjuka huset ges diagnosen CIRS-WDB, där tillägget WDB står för Water Damaged Building. En förklaring till hur kronisk inflammation kan bli följden av mögel m.m. ger vi på sidan Mögel Cytokiner Biotoxisk sjukdom.

Mögel och sjuka hus kan ge cancerDå vi tittar vidare på forskningsframsteg samt nystartade projekt gällande människokroppens mikroflora och vad man säger om sjukdomstillstånden som uppstår, dyker även möjligheten upp att cancer kan utvecklas genom alla kemikalier, bakterier och mögel som  återfinnes i sjuka hus. Tag gärna del av senaste i sammanhanget brännheta diskussion. Mögel kan leda till cancer.


Av stor vikt är också den forskning som görs gällande de olika alkoholer som mögel avger. Vissa av dessa flyktiga ämnen innebär den typiska karaktären kallad mögellukt eller sommarstugelukt som man tidigare allmänt betraktat som ej hälsopåverkande. Det som nu framgår är att lukterna ifråga kan ha riktigt sjukdomsframkallande inverkan, läs t.ex. om mögel kontra parkinsons sjukdom.

Flera forskare berättar nu 2014 om fynden att vissa arter av mögel som finns i hus kan etablera sig i kroppens slemhinnor, i den s.k. biofilmen som finns där. Här finner och skapar sig möglet skydd mot både immunförsvar och antibiotika etc. I samma biofilm kan det initialt eller sekundärt också ansamlas skadliga bakterier. Effekten var för sig eller sammantaget kan vara så allvarlig att barn, unga och vuxna drabbas av kraftiga störningar i kognitiva funktioner och beteende. Mögel samverkar med bakterier och ger bl.a. autism - Pandas.

2005-03-02
Uppdaterad 2018-10-30
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Relevant extern läsning

Luftrenare

Våra luftrenare i serien AirSteril verkar genom fotokatalys och kan ge stor hjälp före, under och efter sanering samt renovering.

Lukt

Lukt i hus kan vara en tydlig fuktskadeindikator.
Lukt av mögel från vinkeln mellan golv och vägg har visat sig kunna orsaka sjuka hus.

Även modernare typer av väggfärg kan skapa fenomenet sjuka hus: Lukt från färg, väggfärg inomhus och hälsoeffekter