Sök

Svåra följder av mögel i hus, finsk forskning – DMHS

3.7
(3)

Denna artikel behandlar bland annat det nya begreppet DMHS – Dampness and Mold Hypersensitivty Syndrome.

Allt mer evidens och medicinsk forskning visar på de hälsorisker som finns och att begreppet sjuka hus är verkligt.

Här har vi i enlighet med Licens Creative Commons CC BY [1] fritt från engelska till svenska översatt och genom våra kunskapstillägg, merdelen via länkar/referenser (markerade i rött), bearbetat samt förhoppningsvis berikat forskningsartikeln “Severe Sequelae to Mold-Related Illness as Demonstrated in Two Finnish Cohorts”, av Tamara Tuuminen och Kyösti Sakara Rinne. [1]

Rapporten från dessa finska forskare ligger absolut i linje med hur samhället måste gå vidare för att lösa de allvarliga hälsoproblem och därtill enorma kostnader som föreligger relaterat till det som kommit att kallas sjuka hus [2].

————-

Svåra följder av mögel-relaterad sjukdom som visat sig i två finska kohorter

I denna kommunikation beskriver vi två kohorter lidande allvarliga följdverkningar av mögelrelaterad sjukdom. Ena kohorten består av en familj med nio medlemmar med husdjur, vilka flyttade till ett nytt hus som snart visade sig vara angripet av patogena arter av mögel.

Den andra kohorten består av 30 lärare och 50 studenter från en mögelangripen skolbyggnad. Den första kohorten upplevde ett spektrum av irriterade slemhinnor, neurologiska, skinn, allergiska och andra symtom, där samtliga familjemedlemmar till sist utvecklade multipelt kemiskt syndrom, kallat MCS.

I den andra kohorten detekterade vi avsevärt förhöjd förekomst av autoimmuna tillstånd och malignitet. Vi hävdar att mögelrelaterad sjukdom existerar i olika skepnader; om inte minst en övergående slemhinneirritation eller också förhöjd risk för utvecklande eller förvärrande av astma.

Vi föreslår ett schema för förklaring av naturligt förlopp gällande mögelrelaterad sjukdom. Vi rekommenderar att framtida studier kombinerar data från t.ex., cancer, autoimmuna och endokrina sjukdomsregister samt neurologiska och mentalhälso eller neuropsykologiska register med mögelexponerade individer som övervakas under förlängda uppföljningstider.

Bakgrund

Den nyligen utgivna publikationen från Finska parlamentets revisionsutskott [3] indikerade att uppskattningsvis 7-9% av radhusen, 6-9% av lägenheterna, 12-18% av skolor och lekskolor, 20-26% av vårdinrättningar, sjukhus och öppenvårdslägenheter, 2,5-5% av kontoren har blivit signifikant skadade av fukt och är angripna av mögel. Det har blivit uppskattat att ungefär 800.000 eller var sjunde finsk medborgare [4] har blivit exponerad i viss utsträckning och har blivit sensibiliserad för föreningar förekommande i dålig inomhusluft.

Då det inte finns något ICD-10 kodningssystem för av mögel relaterad sjukdom, är exakt förekomst inte känd. Om man extrapolerar presenterade uppgifter [4], kan man argumentera om att incidensen av mögelrelaterad sjukdom kan vara mycket högre än incidensen för kardiovaskulära tillstånd, cancer och olycksutlösta trauman. Trots (eller kanske tack vare sin allmänna eller alldeles för frekventa förekomst i ofta offentliggjorda rättsliga sammanhang) finns ingen konsensus bland medicinska auktoriteter om hur denna sjukdom ska erkännas.

Marginalisering av patienter [5] med denna sjukdom resulterar oundvikligen i allvarliga sociala välfärdsproblem. Senaste (11/2016) utfärdade, och i vår mening totalt missvisande, vårdrekommendationer för behandling av patienter från fuktskadade byggnader [5] förvärrar endast denna orättvisa. Dessa “rekommendationer” är oförenliga med konstitutionella rättigheter garanterande alla finska medborgare att “alla som inte kan erhålla anständiga levnadsförhållanden har rätt till att få adekvat uppehälle och vård” [6].

Den officiella nekande retoriken gällande mögelrelaterad sjukdom [7-9,10-13] kan sammanställas i tre huvudpunkter, vilka är: [3] astma är den enda klargjorda sjukdomen vilken kan associeras med fuktskadade byggnader; [4] det finns inte tillräcklig evidens att fukt och överväxt av mögel är associerat med med negativa hälsoeffekter; och [5] mekanismerna som orsakar fuktrelaterad sjukdom är fortfarande okända. (tillägg av Ljungby Fuktkontroll som fjärde huvudpunkten; samt [11,12] det är personliga egenskaper och rädsla inför lukt av mögel som förorsakar symtom och sjukdom.)

I denna publikationen beskriver vi två finska kohorter; vårt mål är att öka medvetenheten om att fukt [14] inomhus associerat med toxiskt mögel [15] och bakterietillväxt [16] kan orsaka en flora av allvarliga följder inkluderat neurologiska [17], autoimmuna sjukdomar [19-20] t.ex. Hypotyreos, så väl som cancer [21-23] och Multipel Kemisk Känslighet (MCS) [24], samt även högre dödlighet.

Termen Multipel Kemisk Känslighet har blivit definierad [24,25-28]; den är redan accepterad som definierad medicinsk entitet i flera EU-länder. Kriterierna för definitionen av MCS har blivit satta [25,26] som [3] tillståndet är kroniskt; [4] i multipla organsystem; [5] som respons på låga exponeringsnivåer; [6] till multipla orelaterade kemikalier och vilket; [7] förbättras eller är avhjälpt när inciterande ämnen tas bort.

Trots att mögelrelaterad sjukdom inte har blivit associerad med utvecklande av MCS, vill vi övertygande demonstrera att MCS-sjukdom faktiskt kan bli en konsekvens av mögelrelaterad sjukdom när exponeringen för toxiska mögel har blivit utdragen och symtomen blivit kroniska.

Det har funnits misstankar om att mögelexponerade individer upplevt högre förekomst av Hypotyreos, och därför startade vi evidensinsamling för att undersöka denna association. Vi synade medicinska journaler gällande personal i en skola, som hade som hade blivit identifierad angripen av mögel. Vi kommer presentera nya data om att förekomst av toxiskt mögel i en byggnad faktiskt kan associeras med högre förekomst av Hypotyreos bland brukarna/de boende jämfört med generella populationen.

Denna förekomst var kalkylerad via statistik gällande ersättande tyroidhormonbehandling tillhandahållen 2015 av Finska Folkpensionsanstalten KELA. Vi dokumenterade också att mögelrelaterad sjukdom kan inkludera malignitet. Incidens av bröstcancer och lymfom kalkylerades hos skolpersonalen och jämfördes med registerdata beskrivande den motsvarande incidensen i regionen [26]. Den övergripande förekomsten av autoimmun sjukdom jämfördes med vår bästa uppskattning av motsvarande värde i den generella finska populationen.

Evidensen att det finns association gällande utvecklande av malignitet hos individer som är kroniskt exponerade av toxiska mögel är en utmanande uppgift att ta reda på, då detta ställer krav på lång uppföljning och tillgång till flera cancerregister. I denna rapport, presenterar vi data som bör ge anledning till oro inför potentialen av cancerogena egenskaper gällande mögelgift [29] och andra toxiska produkter presenterade i mögliga byggnader.

(Tillägg av Ljungby Fuktkontroll: Andra toxiska produkter i fuktskadade och/eller mögliga byggnader, såsom t.ex. träskyddsmedel bestående av klorfenoler [30,31], avgivande luktande kloranisoler [32].

Forskningsetik

Denna forskning är IRB befriad då den är en retrospektiv kartläggningsstudie. Skrivet samtycke inhämtades från modern i kohort 1 och alla patienter i kohort 2 vars patientjournaler gicks igenom.

Kohort 1

Evidensen av att toxiska mögel inomhus kan orsaka kroniska respiratoriska symtom, kognitiva störningar, neurologiska symtom som insomnia och migrän, utvecklingsproblem hos nyfödda, och MCS hos boende i ett fuktskadat hus sammanställdes genom noggrann inspektion av medicinsk historia och intervjuer med de drabbade individerna.

En familj om nio med sju barn, tre katter och två hundar flyttade in i ett nybyggt hus november 2011. Det sjunde barnet föddes i detta problemhus november 2013. Inga familjemedlemmar hade tidigare än november 2011 behövt någon längre tids medicinering. Två av familjens döttrar led under barndomen av mjölk och sojaallergi, men dessa symtom avklingade när flickorna blev äldre så att de var asymtomatiska innan de flyttade in i huset.

Mamman hade blivit sensibiliserad för mögel på sina arbetsplatser under åren 2006-2009 och 2010-2011. Hon upplevde besvär från ögon och öron, som senare övergick till öroninflammationer och respiratoriska symtom, men november 2011 var hon asymtomatisk då hon bytt arbetsplats. Snart efter flytt till det nya huset kände föräldrarna en stark lukt av avlopp, som byggnadsfiman kopplade till inadekvat ventilation. Byggnadsfirman gjorde flera försök att ordna felet med avloppet. Dock kvarstod lukten.

Uppskattningsvis en månad senare upplevde alla familjemedlemmar många symtom, t.ex. intensiv ögonirritation, hosta, smärta i halsen, halsinfektioner, svårigheter med andningen, sinusinfektioner, trånga luftvägar etc.

Dessa symtom uppstod ofta då de var i huset. Slemhinneirritationerna ledde till cykler av infektioner, vilka resulterade i många medicinska konsultationer. Snart efter utvecklades de symtom familjen upplevde i olika organ (Figur 1 nedan). Många hade huvudvärk, alla upplevde någon typ av hudsymtom, 6 av 9 hade dysfunktionella magsymtom, åtminstone 3 av 9 hade antingen feber eller låg kroppstemperatur, och åtminstone 4 av 9 led av muskel och ledsmärta.

Fyra av barnen utvecklade astma som krävde medicinsk behandling. Med tiden hade sju medlemmar utvecklat mat och pollenallergier. Det är signifikant att mammans moster när hon stannade i huset mellan oktober och november 2013, led av migränattack tillräckligt allvarlig för att hon skulle uppsöka sjukvård. Hon upplevde också svår hosta under vistelsen i huset.

Även familjens husdjur blev krassliga; hundarna hade halsinfektioner, katterna hade “influensa” och ögoninfektioner, en av katterna visade astmatiska symtom speciellt under vår och höst 2011-2013 (2013 gavs husdjuren bort).

Frekvens av hälsoeffekter hos familj i fuktskadat hus

Figur 1 – Frekvensen av symtom andra än infektioner

De andra symptomen var sömnlöshet, migrän, motorisk och sensorisk perifer neuropati, huvudvärk, tremor, ryckningar, ticks i ögon och kropp; trötthet, utmattning, ökat blodtryck, ökad hjärtfrekvens; muskelsmärta, ledsmärta; domningar i händer och fötter.

Svaghet; känner sig törstig, känner sig kall, skakningar; balansproblem.

Muskelsvaghet; något cyanotiska (missfärgade) lemmar; irritabilitet, melankoli, nervositet, minnesstörningar, ansiktsrodnad, hudutslag, hudutslag över hela kroppen, urtikaria över hela kroppen; tarmsjukdomar, t ex diarré eller förstoppning.

Ökade allergiska reaktioner; överdriven svettning eller ingen svett alls; krustor/skorpor på hud bakom öronen eller i barnens hårbotten.

Ökad utsöndring av öronvax, störning hos barnen, rastlöshet, svårigheter med insomning, fördröjning i tillväxten; gastrointestinal reflux.

För hög eller för låg surhet i magen; viktminskning utan avsiktlig diet; svullnad i ansiktet och bukregionen; ökad urinfrekvens; nattliga skräckscener hos barn; oförklarliga feberspikar; blekhet, mörk under ögonen; långvarig gulsot hos en nyfödd, hypotermi; sängvätning hos ett barn som i många år var torrt på nätterna; raseri hos barnen; gulsot; barnen vaknar under natten, betydande håravfall, dermatit i ansiktshuden och akneliknande symtom även hos vuxna.

Oförklarlig kräkningar hos barnen, benägenhet att få blåmärken; Ljudöverkänslighet hos barnen, mörk urin hos barnen men väl hydratiserad. (Tillägg av Ljungby Fuktkontroll: Läs mer om hälsoeffekter som vanligen rapporteras i fall av sjuka hus [33].)

Familjens sjunde barn föddes i problemhuset och led av långvarig gulsot (3 månader), hans utsöndringar var märkligt mörka och hade en hemsk lukt i stället för de vanliga mjölkiga avföringarna. Han utvecklades inte under de första månaderna. Nästa dramatiska sväng som upplevdes av alla familjemedlemmar var utvecklingen av MCS eller MCS-sjukdom som det alternativt beskrivs. Svårighetsgraden av sjukdomen var variabel (Figur 2 nedan).

I Finland finns inget erkännande av MCS, bara den nationella R68.81-koden, vilken enligt officiell politik nihilistiskt kallas “en funktion”, inte en sjukdom. Det är anmärkningsvärt att barnen reagerade på nya leksaker, vilket klart står i motsats till den officiellt spridda förklaringen att MCS-sjukdom är en villkorlig reflex [34].

Under 2015 bekräftades förekomst av mögelarterna penicillium och aspergillus. För de senare arterna är cellekvivalenten (CE, som definieras som vilken som helst partikel av mögel eller sporer innehållande DNA) värdet 13.000 CE/g, jämfört med det maximala tillåtna avskärningsvärdet på 2.400 CE/g.

Vidare detekterades också olika bakteriearter från materialet som tagits från inre ytor i större delen av bostadsutrymmet i kvantiteter som överskrider referensvärdena. Familjen flyttade till en hyrd lägenhet i februari 2016, och gradvis har deras symptom börjat avta. (Tillägg av Ljungby Fuktkontroll: Läs mer om DNA-analys av mögel [35].)

Visande en familj som utvecklat MCS i hus med mögel

Figur 2 – Utveckling av ett multipelkemiskt syndrom (MCS-sjukdom) hos varje familjemedlem.

Observera att symtomen gradvis utvecklas över vistelsetid i problemhuset. Presentationen av MCS-sjukdomen uppskattades med ett godtyckligt resultat. Den övre blå linjen är det kumulativa resultatet av alla medlemmar.

Förklaringen av det godtyckliga värdet: +, överkänslighet mot starka tvättmedel, mjukgörare och parfymerade hygienprodukter. Ett barn reagerar på lukten genom att undvika parfymen eller lukten av en person eller ett föremål. ++, en klar överkänslighet mot tvättmedel och parfymerade produkter.

Ett barn undviker att besöka flera avdelningar i ett varuhus med en stark luktbelastning (t.ex. påsar, skor, textilier, leksaker och tvättmedel) och undviker kontakter med personer vars kläder avger stark lukt, etc. +++, en klar överkänslighet mot parfymer och flagranter, samma som ovan men dessutom överkänslighet mot bensin, avgaser och spolarvätska, nya tyger och nya möbler. ++++, reagerar starkt genom produktion av slem och klåda på slemhinnan.

Symtom som ovan men dessutom överkänslighet mot klisterytor, tryckfärg, plast, gummi, märkpennor, kulspetspennor, nya leksaker, böcker, spel och textilier. Symtom uppträder också i olika dammiga miljöer, till exempel vid miljö med vägdamm. +++++, som ovan men dessutom överkänslighet mot parfymfria tvättmedel och även mot naturliga dofter av blommor, träd, gräs, mark, etc.

Kohort 2

Våra bevis på kluster av mycket sällsynta sjukdomar, hög förekomst av onkologiska sjukdomar och autoimmuna tillstånd som är förknippade med en fuktskadad skola har erhållits genom långvarig, personligt genomförd uppföljning av alla patienter som beskrivs nedan. En träskola byggdes i en liten stad i slutet av 1880-talet. Under åren har denna byggnad genomgått flera rekonstruktioner.

Under de senaste 20 åren har det funnits cirka 30 personer som arbetat i denna byggnad under varierande tidsperioder (3-20 år, min-max). Insamling av medicinska jornaler på skolan övervakades av en läkare anställd vid skolan sedan 1985.

Journalerna avslöjar förvånansvärt hög förekomst av allvarlig sjuklighet och hög mortalitet i samband med till och med en kort arbetsperiod eller studie i denna byggnad (median 12 år). Samtliga tillgängliga demografiska och kliniska data som samlats in från journalerna presenteras i (Tabell 1 nedan).

Tabell 1. De morbiditeter (sjukdomstillstånd) och dödligheter som diagnostiserats hos personal som arbetar i problemskolan (Kohort 2).

För mer illustrativ bedömning av sjukdomskategorierna använder vi färger; blå för autoimmuna sjukdomar; violett för onkologi; röd för nervåkommor; brun för astma och grön för övre och nedre respiratoriska symtom, ögon och hudirritation.

Hälsoeffekter hos skolpersonal som exponerats för mögel

Förutom personer som lider av allvarliga symtom (Tabell 1 ovan) drabbades många andra anställda av kronisk ögon- och öronirritation, bihåleinflammation, bronkit, feber, hudproblem, trötthet och smärtor och viss erfarenhet av förvärring av någon underliggande sjukdom.

Några som också vistades där, vars exponering för skolans dåliga inomhusluft var kortvarigare, blev asymptomatiska när de flyttade till en annan skola som inte tycks ha några inomhusluftsproblem. För de vars symtom och sjukdomar blev kroniska var median exponeringstid ungefär 12 år. Flertalet elever i skolan upplevde influensaliknande symtom och trötthet.

Tabell 1 (ovan) avslöjar extremt alarmerande statistik: 2 av 30 personer har utvecklat mycket sällsynta autoimmuna sjukdomar: 1 pedagog led av inklusionskroppsmyosit (den genomsnittliga incidensen i Finland är 1:1.000.000) och den andre har drabbats av neurosarcoidos (den genomsnittliga förekomsten i Finland är 1:500.000). Sammantaget upplevde mer än var tredje som vistades i byggnaden (11/30 = 36,6%) olika typer av autoimmuna tillstånd.

Beroende på hur man beräknar värdet ligger den genomsnittliga förekomsten av autoimmuna sjukdomar i Finland inom 5-8%, d.v.s. den observerade prevalensen är minst fyra gånger högre än genomsnittet. Hypotyreos eller struma diagnostiserades hos var femte brukare (6/30 = 20%), medan den genomsnittliga beräknade prevalensen i Finland är känd att vara 5,78%. Därför var i vår kohort prevalensen av sköldkörteldysfunktion 3,4-faldigt förhöjd.

Förekomsten av onkologiska sjukdomar var också kraftigt förhöjd; Lymfom diagnostiserades hos 2 av 50 elever. En elev hade gått i skolan i 1,5 år och den andra i 4,5 år. Därför är den beräknade incidensen 666:100.000 (vilket inte är en exakt uppskattning på grund av den lilla storleken på kohorten). Från lymfomregistret för samma region uppskattar vi en genomsnittlig förekomst av 14:100.000. Därför var incidensen 47,5 gånger högre i vår lilla kohort. Vi dokumenterade 3 bröstcancerfall bland 25 kvinnliga lärare som arbetade i skolan under observationsperioden om 20 år.

Den beräknade incidensen är därför 600:100.000, medan den genomsnittliga förekomsten för regionen är 101,5:100.000. Således ökade incidensen av bröstcancer i vår kohort ungefär sexfaldigt. Dessutom dokumenterade vi också en extremt hög dödlighet bland vad som borde vara en potentiellt frisk befolkning (d.v.s. skolbarn och lärare) under perioden 1980-2011: en student dog av lunginflammation; två studenter dog av lymfom; en icke-rökare dog av lungcancer; och en ung och tidigare frisk kvinnlig instruktör dukade under av sepsis, vilket är mycket sällsynt i Finland.

Från Tabell 1 (ovan) kan vi också se att 2 lärare pensionerades tidigt sedan de hade diagnostiserats med funktionshinder; 2 lärare var tvungna att bara arbeta deltid på grund av deras funktionshinder. I allmänhet var skolans anställda ofta frånvarande på grund av sjukdom. Hög anställdsmorbiditet är dyr, d.v.s. varje sjukskrivningsdag kostar initialt ungefär 250-300 € (Ljungby Fuktkontroll tillägg: ca. 2.500-3.000 SEK 2017-05-25. Till det ska verksamhetsförluster samt sjukvårdskostnader etc. räknas.)

Mikrobiologiska undersökningar som genomfördes 2011 avslöjade överdriven tillväxt av Paecilomyces, Exophiala, Penicillium, Aspergillus peniccilloides / restrictus, Aspergillus fumigatus, Tritirachium och Paecilomces arter (alla över cutoff värdena 96-194 cfu/g) i mineralull och andra typer av isoleringsmaterial. (Ljungby Fuktkontroll tillägg: Läs mer om mögel och lukt i och från isolering [36].

Efter utvärderingen av dessa mikrobiologiska data stängdes skolan, men den återupptogs igen som grundskola utan adekvat samråd med samhället. Därefter stängdes skolan igen enligt våra (KR) rekommendationer.

Byggnaderna

I båda kohorterna, bekräftades bevisen att mikrobiotan var relaterad till fukt i byggnaden genom studier av inomhusluften och validerade odlingstekniker utförda av certifierade miljöexperter.

Diskussion

Här presenterar vi övertygande bevis gällande att toxiska mögel inomhus verkligen kan orsaka inte bara kroniska respiratoriska symptom eller irritation av slemhinnor utan även kognitiva och neurologiska störningar som sömnlöshet, migrän, motor och sensorisk perifer neuropati; hindrande av utveckling hos nyfött barn. Vidare led alla personer i det fuktskadade huset av MCS (Kohort 1 familjen).

Vi hävdar att giftigt mögel kan orsaka allvarlig sjuklighet och dödlighet hos vuxna och barn, även husdjur; och en relativt kort vistelse i en skadad byggnad är en potentiell risk för hälsa och liv.

Vi presenterar också bevis på ett kluster av mycket sällsynta autoimmuna och onkologiska sjukdomar som är förknippade med en fuktskadad skola. Till exempel i Kohort 2 dokumenterade vi att 36,6% av lärarna drabbades av autoimmunt tillstånd, medan det i allmän befolkning är mycket lägre prevalens, ungefär 5-8% – beroende på källan.

Förekomsten av cancer var också alarmerande hög. Dessa sjukdomar kan knappast överrepresenteras av en slump. Även om vissa kan vara skeptiska till våra data kan vi bekräfta att båda byggnaderna var mögelinfekterade, vilket bevisats av professionella källor och att de kliniska uppgifterna samlades in genom noggrann utvärdering av journalerna.

Såvitt vi är medvetna är det första gången som MCS-sjukdom har visats uppträda efter långvarig exponering för mögel inomhus när sjukdomen blir kronisk. (Ljungby Fuktkontroll tillägg: I Sverige är detta redan känt genom evidens via fälterfarenhet, samtidigt som det via danska myndigheter rapporteras om koppling mellan mögel och MCS [24]) Denna slutsats är berättigad när vi betraktar symptomen som upplevs av alla personer som undersöktes i Kohort 1 (Figur 2 ovan).

Alla fall från Kohort 1 behövde inte psykiatrisk hjälp; de hade verkligen utvecklat en MCS-sjukdom relaterad till mögel inomhus [38]. (Ljungby Fuktkontroll tillägg: Fenomenet är tyvärr detsamma här i Sverige. Vissa forskare här påstår att personliga egenskaper och oro samt rädsla inför mögellukt är det som föranleder symtom och sjukdom [11-12]. Det dessa forskare ännu inte svarat på är varför barn som inte medvetet reagerar på elak lukt i hus [37] och därför inte blir rädda eller oroliga, faktiskt blir sjuka vid vistelse i skadade hus.)

Mögelrelaterad sjukdom bör inte betraktas som ett så kallat medicinskt oförklarligt syndrom, vilket har hävdats [39-40]. Enligt vår åsikt är att ge patienterna kognitiv eller beteendeterapi [12,39-41] medicinskt oetisk – det representerar förnekelse att mögelexponerade individer lider av en somatisk sjukdom. Dessutom är kognitiv/beteendeterapi inte effektiv [39,43,44].

Vi kan anta att den mögelexponerade patienten som endast tillhandahåller psykoterapi [39-40] i kombination med höga doser kortikosteroider, medan han/hon fortsätter att leva eller arbeta i en farlig miljö, undergår olämplig “medicinering”. Det kommer i själva verket att förvärra deras risker vilket leder till svår sjuklighet och till och med döden.

På grundval av nuvarande uppgifter anser vi att det är oansvarigt att hävda att mögel i hus endast orsakar övergående irritationssymptom och endast utgör en 1,5-faldig risk för astmautveckling [5,7-9]. Trots att mer och mer kunskap finns tillgänglig om de mekanismer som ligger till grund för de hälsorisker som är förknippade med mögliga miljöer, är mögelrelaterad sjukdom fortfarande kallad “icke-sjukdom” eller “somatoform-störning”, med vissa läkare som försöker märka den som en “mode-sjukdom” eller att patienterna lider av hysteri [42].

Mögelrelaterad sjukdom är en somatisk sjukdom; symtomen är fysiska, inte psykosociala problem, även om detta har hävdats under nästan 20 år [42]. Det kan bli ett psykosocialt problem, patienterna lider av psykisk nöd av att inte kunna övertyga läkare om deras sjukdom.

Våra data visar att vistelse i en infekterad byggnad under 2-3 år (antingen hemmet eller en skola) allvarligt kan försämra välbefinnandet hos potentiellt friska individer, till och med leda till döden. Därför bör alla försök från myndigheter och medicinska instanser att neka de allvarliga effekterna av giftiga mögel bemötas genom bekämpande [10].

Mögelgifter kan på många sätt påverka immunsystemet eller andra organ [45-56]. De kan antingen orsaka en överväldigande immunreaktion (autoimmunitet) eller en immunbrist. Mögelgifter och strukturella komponenter av bakterier och svampar som finns i fuktskadade byggnader kan utöva synergiska proinflammatoriska interaktioner [47,57] och utlösa cellulär autofagocytos [52].

Vissa peptidtoxiner från fuktskadade ytor kan utlösa immunotoxiska och utöva tillväxthämmande effekter i däggdjursceller [46-48,50]. De anti-immunstrategier som är iscensatta av patogena svampar inklusive arter som detekterats i fuktskadade byggnader har beskrivits i en omfattande översyn [51]. Svamparna har utvecklat många komplexa strategier för att undvika angrepp från värdens immunsystem.

Ett exempel på denna komplexitet är det faktum att vissa komponenter hos mögel och bakterier kan aktivera en struktur som kallas inflammatorisk (dvs en pro-inflammatorisk verkan), medan andra komponenter kan hindra immuncellaktivering eller till och med förstöra immunkompetenta celler, såsom NK eller T-lymfocyter [48,58]. Det har visats att Aspergillusarter kan hämma funktionen av dendritiska celler [52]; dessa är viktiga celler i immunförsvaret, eftersom de först känner igen och sedan presenterar främmande molekyler för värdens sekundära immunförsvarssystem.

Detta är helt enkelt en av de många verkningsmekanismerna för mögelgifter; det är inte syftet med föreliggande kommunikation att systematiskt granska alla möjliga patofysiologiska vägar. Istället är vårt mål att belysa bevisen att giftigt mögel [15] kan vara förorsakande allvarlig sjuklighet, till och med dödlighet. Ett kännetecken i den mögelrelaterade sjukdomsbilden är svår utmattning; detta har hänförts till toxicosis som orsakas av mitokondriell deprivation och låg energiproduktion [48].

Den mycket höga förekomsten av hypotyreos vid mögelrelaterad sjukdom framgår när man granskar data från Kohort 2. Sköldkörteln, bukspottkörteln och hjärtat är organ som kräver hög energiproduktion för att fungera korrekt [55]. Mögelgifter är cytotoxiska och stör mitokondriella enzymatiska funktioner, berövar vävnader från energi [48]. Således är det inte ologiskt hävda att mögelgifter skulle försämra den metabola aktiviteten hos sköldkörteln vilket leder till hypotyreos.

Vi inser att det är en utmanande uppgift att visa på samband. Vår rapport har visat ett antal maligniteter med mycket högre förekomst än förekomsten av dessa maligniteter i den allmänna befolkningen.

Antagandet av riskerna med asbest tog också lång tid. Idag borde vi vara oroade över de möjliga cancerframkallande effekterna av mögelgift inomhus och strukturella komponenter som innehåller giftiga mikrober, särskilt föreningar härledda från material som är förbehandlade med förmodade antimögelmedel [21,30-32,56]. Cytotoxiska och modulerande effekter av mögelgifter på humana bröstceller har nyligen dokumenterats [54].

Begränsningen i vår studie är att vi presenterar beskrivande bevis baserat på observation av endast två kohorter. Styrkan i vår publikation är dess nyhet; vi hoppas det kommer uppmuntra förändring av attityder gentemot patienter med mögelrelaterade sjukdomar.

På grundval av vår erfarenhet presenterar vi en empirisk grafisk rekonstruktion av kursen i mögelrelaterad sjukdom (Figur 3 nedan).

När en person har blivit sensibiliserad för mögel i hus, kommer den att känna sig sensibiliserad resten av sin livstid. Emellertid kan ett subjektivt asymptomatiskt hälsosamt tillstånd uppnås men det kräver att man undviker mögel inomhus, en lämpligt kontrollerad avgiftningsstrategi och återställning av immunhemostas med väl utformad omläggning av dieten och andra stödjande terapier [59,60].

Om patienten ånyo blir utsatt för att mögelinfekterade inomhusluftföroreningar kan hans/hennes symtom återkomma nästan omedelbart. Fullständig återhämtning efter mögelrelaterade toxiner kan ta lite tid, efter en längre tidsperiod kan full återhämtning vara osannolik; sjukdomen kan bli kronisk och sprida sig till nya organ.

Figur 3. Grafisk presentation av den naturliga utvecklingen i den av mögel relaterade sjukdomsbilden.

Hur sjukdom av mögel kan utvecklas

Slutord

Sammanfattningsvis presenterar vi kliniska bevis för att dålig inomhusluft på grund av mögel kan orsaka allvarlig sjuklighet, inte bara begränsad till astma [62-64]. Dessa följder är onkologiska [21-23,61], neurologiska [17], autoimmuna sjukdomar [18-20] och även dödlighet. Vi vill betona att en vetenskaplig diskussion baserad på fakta borde bedrivas. Det som inte ännu är känt ska studeras med ett öppet sinne. Frånvaron av medicinska bevis ska inte tolkas som bevis på sjukdom p.g.a. mögel och sjuka hus i allmänhet.

Författarbidrag: TT och KR samlade data och skrev artikeln [1] tillsammans.

TT och KR tackar mamman från familjen Kohort 1 och läraren från Kohort 2 hjälpen att samla in data.

———————

Den här översatta och något via tillägg samt referenstillägg bearbetade forskningen från Tamara Tuuminen och Kyösti Sakara Rinne [1], ingår under det nya begreppet DMHS – Dampness and Mold Hypersensitivity Syndrome, om vilket det går att läsa mer under referenserna [65,66]

Mögel i hus misstänks förorsaka EHS – Elöverkänslighet

Diagnos och behandling gällande mögel toxiner sjuka hus

Avfuktare är ett av våra bästa hjälpmedel för att kunna säkra en riskkonstruktion från att kontaminera huset. Inte sällan förvandlas hus med krypgrund till ohälsosamt ställe att vistas på eller bebo.

2017-05-26
Uppdaterad 2020-02-07

Referenser

1] Severe Sequelae to Mold-Related Illness as Demonstrated in Two Finnish Cohorts, Tamara Tuuminen1 och Kyösti Sakara Rinne2, 1Medicum, Department of Bacteriology and Immunology, University of Helsinki, Helsinki, Finland. 2KristinaMedi Oy, Kauhajoki, Finland. 2017. Front. Immunol. 8:382. doi: 10.3389/fimmu.2017.00382 Creative Commons Attribution License (CC BY).
2] Sjuka Hus – Blir du sjuk av ditt hus eller arbetsställe, LFS, 2005.
3] Rakennusten kosteus- ja homeonglmat (fukt- och mögelproblem i byggnader), Reijula K, Ahonen G, Alenius H, et al., 2002.
4] The hidden marginalization of persons with environmental sensitivities, Gibson PR., 2016.
5] Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin asettama työryhmä. Kosteus- ja homevauriosta oireileva potilas (patienter lidande av fukt- och mögelskada, gällande vårdrekommendationer) (Finska), 2017.
6] Suomen perustuslaki. 11.6.1999/731. Finska konstitutionen. Finlex Data Bank, 2016.
7] Rakennuksen sisäilmaja kosteusvaurio:miten paljon varaa terveydelle? (Dålig inomhusluft och fukt i byggnader. Hur stor är hälsorisken?), Pekkanen J, Latvala J, Reijula K., 2016.
8] The medical effects of mold exposure, Bush RK, Portnoy JM, Saxon A, Terr AI, Wood RA., 2006.
9] Are indoor molds causing a new disease? Terr AI., 2004.
10] Mögel och mögelgift – Varning för Mygel-Sveriges subsystem, LFS, 2015.
11] Inomhusklimatproblem fukt mögel miljömedicin sjuka hus, LFS, 2012.
12] Mörkar Steven Nordin Johnny Lorentzen mögel och kloranisoler, LFS, 2015.
13] Sjuka hus Är Gunilla Wieslander och Dan Norbäck tillförlitliga, LFS, 2013.
14] Fukt – Absolut och Relativ Fuktighet, LFS, 2005.
15] Mögel relaterat ämnen som hus forskning hälsa, LFS, 2001.
16] Actinomyceter – Jordbakterier även kallat mögelbakterier, LFS.
17] Mögel ger neurologiska skador genom mögelgift, LFS.
19] Mögel i hus kan ge autoimmun sjukdom – sjuk av mögel, LFS, 2014.
20] Myten autoimmun sjukdom krossad – Kan bero på mögel, LFS, 2014.
21] Mögel, bakterier och pentaklorfenol i hus kan orsaka cancer, LFS, 2013.
22] Cancer relaterat mögel utreds inte Strömbackaskolan Piteå, LFS, 2016.
23] Cancer kan botas med medicin mot mögel, LFS, 2015.
24] MCS även benämnt TILT kan ges av mögel och pentaklorfenol, LFS, 2014.
25] Multiple chemical sensitivity syndrome (MCS) – suggestions for an extension of the U.S. MCS-case definition, Lacour M, Zunder T, Schmidtke K, Vaith P, Scheidt C, et al., 2005.
26] Chemical intolerance, Dantoft TM, Andersson L, Nordin S, Skovbjerg S., 2015.
27] The search for reliable biomarkers of disease in multiple chemical sensitivity and other environmental intolerances, De Luca C, Raskovic D, Pacifico V, Chung JST, Korkina L., 2015.
28] Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder, Belpomme D, Campagnac C, Irigaray P., 2015.
29] Mögelgift – Mycotoxin används som biologisk krigsföring, LFS.
30] Pentaklorfenol träskyddsbehandling få bort lukt i hus sjuka hus, LFS, 2013.
31] Klorfenoler i hus godkändes av SP Statens Provningsanstalt, LFS, 2016.
32] Kloranisoler är vanlig källa till lukt i hus, LFS, 2015.
33] Mögel – dess hälsoeffekter och symptom, LFS, 2006.
34] Prevalence of self-reported symptoms and consequences related to inhalation of airborne chemicals in a Danish general population, Berg ND, Linneberg A, Dirksen A, Elberling J., 2008.
35] Mögel-Analys med DNA ERMI kopplas nu till sjukdom, LFS, 2014.
36] Mögel och lukt från isolering i hus, LFS.
37] Elak lukt eller mögellukt i huset, LFS.
38] The role of inflammation in depression: from evolutionary imperative to modern treatment target, Miller AH, Raison CL., 2016.
39] Decreased work ability associated to indoor air problems – an intervention (RCT) to promote health behavior, Vuokko A, Selinheimo S, Sainio M, Suojalehto H, Järnefelt H, Virtanen M, et al., 2015.
40] Comparing cognitive-behavioural psychotherapy and psychoeducation for non-specific symptoms associated with indoor air: a randomised control trial protocol, Selinheimo S, Vuokko A, Sainio M, Karvala K, Suojalehto H, Järnefelt H, et al., 2016.
41] Cognitive therapy in sick building syndrome: myths, believes or evidence, Tuuminen T, Haggqvist C, Uusitalo A., 2016.
42] Somatization and fashionable diagnoses: illness as a way of life, Ford CV., 1997.
43] KBT och träning vid kroniskt trötthetssyndrom saknar evidens, Johan Edsberg, Sten Helmfrid, Läkartidningen, 2015.
44] Rehabiliteringsgarantin – exempel på ett lärorikt misslyckande, Gunnar Bohman, Eva Mari Eneroth Säll, Marie-Louise Ögren, Läkartidningen 2016.
45] Immune response among patients exposed to molds, Edmondson DA, Barrios CD, Brasel TL, Straus DC, Kurup VP, Fink JN., 2009.
46] Stachybotrys chartarum, trichothecene mycotoxins, and damp building-related illness: new insights into a public health enigma, Pestka JJ, Yike I, Dearborn DG, Ward MDW, Harkema JR., 2008.
47] Synergistic proinflammatory interactions of microbial toxins and structural components characteristic to moisture-damaged buildings, Korkalainen M, Täubel M, Naarala J, Kirjavainen P, Koistinen A, Hyvärinen A, et al., 2016.
48] The peptide toxin amylosin of Bacillus amyloliquefaciens from moisture-damaged buildings is immunotoxic, induces potassium efflux from mammalian cells, and has antimicrobial activity, Rasimus-Sahari S, Teplova VV, Andersson MA, Mikkola R, Kankkunen P, Matikainen S, et al.
49] Mixed mold mycotoxicosis: immunological changes in humans following exposure in water-damaged buildings, Gray MR, Thrasher JD, Crago R, Madison RA, Arnold L, Campbell AW, et al., 2003.
50] (1,3)-beta-glucans activate both dectin-1 and NLRP3 inflammasome in human macrophages, Kankkunen P, Teirilä L, Rintahaka J, Alenius H, Wolff H, Matikainen S., 2010.
51] Anti-immune strategies of pathogenic fungi, Marcos CM, de Oliveira HC, de Melo WC, da Silva JF, Assato PA, Scorzoni L, et al., 2016.
52] Aspergillus fumigatus suppresses the human cellular immune response via gliotoxin-mediated apoptosis of monocytes, Stanzani M, Orciuolo E, Lewis R, Kontoyiannis DP, Martins SL, St. John LS, et al., 2005.
53] A review of the mechanism of injury and treatment approaches for illness resulting from exposure to water-damaged buildings, mold, and mycotoxins, Hope J., 2013.
54] Mechanisms underlying effect of the mycotoxin cytochalasin B on induction of cytotoxicity, modulation of cell cycle, Ca2+ homeostasis and ROS production in human breast cells, Chang HT, Chou CT, Chen IS, Yu CC, Lu T, Hsu SS, et al., 2016.
55] Fungal exposure endocrinopathy in sinusitis with growth hormone deficiency: Dennis-Robertson syndrome, Dennis D, Robertson D, Curtis L, Black J., 2009.
56] Toxic indole alkaloids avrainvillamide and stephacidin B produced by biocide tolerant indoor mold Aspergillus westerdijkae, Mikkola R, Andersson MA, Hautaniemi M, Salkinoja-Salonen MS., 2015.
57] Vetenskapliga bevis – Mögel och sjuka hus skadar allvarligt, LFS, 2015.
58] Mögel | Cytokiner | Biotoxisk Sjukdom, LFS.
59] The treatment of patients with mycotoxin-induced disease, Rea WJ, Pan Y, Griffiths B., 2009.
60] Frisk från mögel – Alternativ medicin kost hälsa röda tråden, LFS, 2014.
61] Cancer Statistics of the National Institute for Health and Welfare (THL), Finnish Cancer Registry. Cancer in Finland 2008 and 2009.
62] Astma mögel och fukt i hus tydligt relaterat, LFS, 2013.
63] Mögel-infektion i lungorna ger astma och astmaattack, LFS, 2013.
64] Både barn och vuxna får astma av fuktskador och mögel, LFS, 2016.
65] Dampness and Mold Hypersensitivity Syndrome (DMHS), Frontiers, 2017.
66] An Evolutionary-Based Framework for Analyzing Mold and Dampness-Associated Symptoms in DMHS, Alvaro Daschner, 2017.

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 3.7 / 5. Antal röstande 3

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Ljuddämpare
Flexibel Ljuddämpare 125x600mm. Alu.

För att effektivt reducera fläktljudet från undertrycksfläkten kan man med fördel koppla till en ljuddämpare både före och efter fläktenheten.

Man uppnår då en låg ljudvolym och minskar därför möjligheten att störande fläktljud kan ta sig in i boningshuset, beroende på var man valt att installera enheten.

Läs mer »
Filter till acetec evodry pd/pd+
Filter Acetec Evodry PD-400 38 x 25

Rekommenderat är att byta filter på Acetec Evodry PD-400 avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 38,5 x 25,5 cm

Läs mer »
Filter till acetec evodry pd/pd+
Filter Acetec Evodry PD

Rekommenderat är att byta filter på Acetec Evodry PD avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 28,5 x 25,5 cm

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen