Solpaneler s.k. solceller förorsakar mögel på vind

Åtskilliga gånger har byggsverige och myndigheter inte riktigt tänkt till eller testat olika byggnadstekniska lösningar och konstruktioner. Istället för fuktförlåtande har det skapats riskkonstruktioner. Nu har vi ytterligare ett exempel på det, vilket inte ser ut att ha blivit belyst innan. Det är då solpaneler även kallat solceller monteras på husens tak. Panelerna avskärmar solenergins värmeutveckling varvid bakomliggande tak och vind blir svalare och fuktigare, med överhängande risk att det bildas mögel på vinden.

Solpaneler på taket gör vinden fuktigare

Något som går likt en röd tråd genom efterkrigstidens husbyggande är energibesparingsfrågan, som sprungit före vad som efter åtgärder rent praktiskt händer. Värme behövs för att hus i möjligaste mån ska hållas fria från fuktskador och mögel. När solpaneler monteras på yttertaket avskärmas solens värmeinstrålning från att verka avfuktande gällande husets vind. Under fullt solsken sommartid motsvarar värmeinstrålningen ca. 800-1.100W per kvadratmeter takyta. Effekten är mindre under vinterhalvåret då solen står lägre. Solpanelerna täcker för yttertaket som inte värms upp i samma utsträckning som annars. Detta påverkar vinden som redan utan solpaneler kan klassas som riskkonstruktion ifråga.

Den energi i form av värme som solpanelerna absorberar, avges både från panelernas fram- och baksida. Vanligen monteras solcellspaneler med ventilationsspalt mot yttertaket. Då värme avges på panelens baksida skapas termisk effekt, vilket innebär att luft vandrar genom luftspalten och vidare ut tillsammans med värmen. Denna funktion är viktig för viss avkylning av solpanelerna som annars kan förlora energiutvinningseffekt.

Takpannorna, takplåten eller takpappen värms inte upp i samma utsträckning som vid direkt solinverkan. Luftspalten bakom takmaterialet blir svalare och luftrörelsen där minskar då svalare luft rör sig långsammare än varm. Likaså påverkas vindens innertak och vidare själva vindsutrymmet negativt.

Under höst, vinter och vårvinter är husvindar under längre perioder utsatta för hög relativ luftfuktighet och svalare klimat. Därför är solinstrålningen väldigt viktig. Redan en grads temperaturökning kan nämligen sänka den relativa fuktigheten med i bästa fall upp till 6%, allt beroende på utgångsläge. Tvärtom kan en grads sänkning av temperaturen medföra upp till 6% ökning av den relativa fuktigheten.

Tyvärr räcker solenergin ofta inte till för att avfukta vinden. Problem med fukt och mögel på kallvindar är när lika vanligt som i krypgrund. Åtgärder som orsakar mer uttalad fuktproblematik är t.ex. tilläggsisolering av vindsbjälklaget, då åtgärden avskärmar välgörande värmeläckage från husets boendemiljö. Installation av solpaneler på här nämnt sätt ger också värmeförluster och därmed nedreglering av den passiva avfuktare som solen faktiskt innebär.

Forskning bekräftar nedkylning via solpanelerna

2011 gjordes den troligtvis första peer review – av ämnesexperter granskade undersökningen gällande solpanelers kylande effekt på tak och byggnad. Jan Kleissl med kollegor kom fram till att solpanelernas indirekt kylande verkan var signifikant och kunde uppmätas samt upptäckas via värmekamera. Studien utfördes i San Diego, Kalifornien. [1] Där är klimatet varmare och relativt sett torrare än i Sverige och vi måste därför omvärdera forskarnas resultat utefter detta. I Kalifornien har man ofta behov av kyla eftersom de torra och varma somrarna annars kan göra inomhusklimatet olidligt varmt. Här hos oss råder andra förhållanden där vi i synnerhet under vinterhalvåret har stort behov av solens uppvärmande och avfuktande effekt.

Fem år efter den Kalifornienbaserade studien gjorde forskare i Kina uppföljning som innehåller ett antal räkneexempel bl.a. med EnergyPlus simulatorn. De kom fram till att simulatorn inte kunde ge korrekta värden då solpaneler är monterade med luftspalt mot yttertaket. Totalt framkommer via deras forskning inbegripande referenser att solpaneler ger kylande effekt på takkonstruktioner. [2]

Referenser:

[1] Effects of solar photovoltaic panels on roof heat transfer, Jan Kleissl et al., 2011.

[2] The Effect of Photovoltaic Panels on the Rooftop Temperature in the EnergyPlus Simulation Environment, Changhai Peng och Jianqiang Yang, 2016.

Annat som också måste beaktas är att infästningarna till panelerna kan ha en kylande verkan särskilt under kalla dagar och nätter. Metall leder nämligen bort värme. 

Vi har fått en del återkoppling på denna artikel. Någon tycker att detta fenomen är självklart medan andra säger att det inte alls stämmer eller att solpanelerna under kalla nätter isolerar värmeutstrålning från taket. Gällande isolerverkan så bör denna vara högst otillräcklig i förhållanden till värmeförlusten solcellerna ställer till med. Spalten som oftast finns mellan panel och tak leder bort värme genom konvektion. Snö kan lägga sig på panelerna istället för på taket. Snön isolerar då inte som den annars gjort. Samtidigt är takets sida/sidor utan paneler köldbryggor, vilka blir mer uttalade som sådana då vinden p.g.a. värmeförlusten blir fuktigare. 

Svar från Boverket

Inför denna artikeln sändes förfrågan till Boverket och Energimyndigheten om vi kunde få kontakt med någon hos dem som är kunnig ifråga. Energimyndigheten har ännu inte svarat men Boverkets jurist återkom som följer:

Diarienummer 3513/2019-1

“En allmän princip vid ändring av byggnad är att man måste ta hänsyn till bland annat byggnadens förutsättningar. Man får generellt sett inte göra ändringsåtgärder som väsentligt försämrar byggnadens möjligheter att uppfylla övriga tekniska egenskapskrav. Detta skulle strida mot underhållskravet i 8 kap. 17 § plan- och bygglagen (2011:900).

Jag har också diskuterat frågan med Boverkets fuktsäkerhetsexpert … och vi är överens om att man måste beakta de förhållanden du nämner när man projekterar sitt ändringarbete att installera solceller.”

Solpaneler kan skapa behov av avfuktare

Om det inte redan behövs avfuktare på vinden kan solpaneler öka behovet av sådan. Eftersom vinden på hösten och vintern blir kall och takkonstruktionen innebär köldbrygga, är det lämpligt med avfuktare som klarar av avfuktning även ned i minsugrader. Läs mer om sorptionsavfuktare och vindar via länkarna här:

Acetec EvoDry PD+ på vind – Vindsavfuktare installation

Fukt och mögel på vind – Många husägare är omedvetna

Vind Fukt Mögel Avfuktare Kallvind

Mögel i krypgrund vind hus negligerat ifråga allergi sjukdom

Fuktmäta och avgöra riskvärden

Förutom när kondens uppstår mot insidan av yttertaket är det svårt att avgöra när det är för fuktigt eller tillfredsställande klimat. Det finns idag fuktmätare man kan använda för egenkontroll. Fuktkvotsmätare är en enhet vars mätstift trycks in en bit i byggnadsmaterialet och på så sätt avslöjar hur mycket fukt som absorberats. Rent generellt bedöms fuktkvot över 16-17% som risk för mögelskada. Vid kontinuerlig mätning med trådlös hygrometer bedöms den relativa fuktigheten över 75% som riskvärde. Läs mer om våra fuktmätare här:

Fuktmätare och hygrometrar

Sidor som uppmärksammar

Vindsproblematiken i stort har inte fått tillräcklig uppmärksamhet. Larmet kring krypgrunder gick några år in på 2000-talet. Inom saneringsbranschen kände man samtidigt till att fukt- och mögelskador var lika vanligt på vind. Egendomligt nog sade samma företag som nationellt larmade om krypgrunderna till sina kunder att mögel på vind var normalt, att det inte var något att bry sig om eller så noterades det inte alls i överlåtelsebesiktningsprotokollen. Nu är vi framme vid en punkt där detta fått eskalera så pass mycket att det i husbeståndet är ett omfattande problem.

Det är därför bra att fenomenet uppmärksammas. Här följer länkar till artiklar som belyser kunskapen:

– Solpaneler på tak ger problem med fukt på vind, Energi & Miljö, 2019.

– Fuktproblem kan öka med solpaneler på taket, Förvaltarforum, 2019.

2019-09-01
Uppdaterad 2019-12-19

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

4 tankar på “Solpaneler s.k. solceller förorsakar mögel på vind”

 1. Hej! Vi har redan beställt solceller till vårt tak men har hittills inte haft fuktproblem i vinden. Men det är väl så att kall luft innehåller mindre fukt än varm luft. Så är det iaf i krypgrunden – fuktigare på sommaren än vintern. Varför blir det då annorlunda med taket och vinden?

  • Hej David,

   Kall luft kan inte bära så mycket fukt som varm luft, räknat i gram vatten per kubikmeter luft. När varmare luft kyls av ökar däremot den relativa fuktigheten. Redan en grads temperatursänkning kan medföra att den relativa fuktigheten ökar med upp till sex procent. Kan liknas vid att man har en bestämd mängd vatten i en större bägare och häller samma mängd vätska i en mindre bägare. Mycket riktigt är det i regel fuktigare i krypgrund under sommaren. Det beror mycket på att krypgrunden är kallare än luften som ventileras in. När luften kyls ned ökar den relativa fuktigheten och kondens kan också uppstå, likt på det kalla dricksglaset utomhus.

   Eftersom husets vind angränsar mot kall himmel under höst, vinter och vårvinter blir det ungefär samma fenomen där. Solpaneler har en skuggande effekt och avskärmar därmed för vinden välgörande och naturligt avfuktande solenergi synonymt värme. Fuktmät kontinuerligt efter installationen av solpanelerna så att du vet om åtgärder på vinden måste till för att förebygga fuktskador. Hoppas svaret kunde bringa mer klarhet i frågan.

   Mvh LFS

 2. Intressant! Finns det några dokumenterade fall där solcellsanläggningen har setts som orsaken till fukt/mögel?

  • Hej Johan,

   Ja det är intressant men också lite oroande med tanke på vindsutrymmens utsatthet för fukt och mögel. Vi har ett antal ärenden där det uppkommit mögelskada på insidan av råsponten redan vintersäsongen efter att solpanelerna installerats på taket. Detta gäller såväl mer nybyggda som lite äldre hus. Normalt uppkommer inte mögelpåväxt på södersidan av vinden utan att det råder lite rejälare fuktlast. Vi misstänker skarpt att solpanelerna varit en bidragande orsak genom sin skuggande verkan. Upptäckandet av detta fenomen kan anses vara i sin linda. Några direkta rapporter från myndighetshåll etc. känner jag inte till.

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd