Search

Mögel i krypgrund vind hus negligerat ifråga allergi sjukdom

5
(5)

Här ses husmodell vilken vi i vidare text kommer använda för att förklara hur mögel i husets olika delar likt krypgrund och vind kan komma att inverka negativt för de som bor eller arbetar i huset. Sidan omfattar också referenser till mycket viktigt forskning och avslöjanden kring ett bristande samhällssystem.

       Modell av hus, krypgrund och vind

Vi står inför eller mitt uppe i ett slags generationsskifte när det gäller hur man betraktar och bedömer mögel i förhållande till allergi och sjukdom. Paralleller kan dras till asbestdebatten och kvicksilver-amalgamdebatten (m.fl.) som båda drog ut väldigt på tiden innan man mer enhetligt kom fram till konsensus att skadeverkan verkligen existerar, där människan kan bli allvarligt sjuk då exponering sker.

Fuktskada och mögel samt bakterier i torpargrund, krypgrund eller vind, m.a.o. hus är allmänt vedertaget som utlösande faktor till allergi, allergiliknande symptom samt annan enligt viss medicinsk litteratur ospecifik sjukdom. Skulle vi länka och referera till alla källor vi känner till som talar om samma sak och därmed bekräftar, skulle det här finnas tusentals hänvisningar. Det som saknas är full förståelse för bl.a. hur möglet ur biologisk aspekt kan inverka och påverka menligt då vuxna och barn utsätts för det. När man väger samman och jämför den mögelforskning, de evidens som finns, samt vad som händer i fall av utredning kring sjuka hus blir slutsatsen trots allt att begreppet mögel relaterat allergi och sjukdom är starkt negligerat. Därmed blir också mögeltillväxt i t.ex. vind och krypgrund även negligerat av alldeles för många självutnämnda experter samt inom området “väl utbildade” och “ansedda” personer. Dessa personer sitter ofta på tjänster där man antingen genom konsulterande utsago eller interna beslut styr hur statliga verk samt kommunala instanser ska agera. Detta färgar av sig starkt även upp i rättsnivå. Det i människosyn subjektsnegligerande resultatet av detta har många gånger setts på nära håll.

Sammanställning av forskning har gjorts i omgångar där IOM, Institute For Medicin gjorde en litteraturutvärdering i källor fram t.o.m. 2002. Här gavs viktiga uppgifter som stärkte sambandet mellan fukt, mögel och olika respiratoriska sjukdomstillstånd. Vidare gjordes av WHO, World Health Organisation samma arbete som täckte upp åren fram till deras uppmärksammade publikation, Guidelines for indoor air quality dampness and mold, 2009. Här sågs orsakssambanden avsevärt stärkas även om det inte mer än högst övergripande kunde utvärderas hur de kroppsliga skadorna skulle kunna ges på cellnivå i kroppen.

De tidigare utvärderingarna är mycket intressanta. Dock är det så att WHOs publikation idag måste ses som delvis utdaterad i förhållande till nya rön som sedan dess kommit ut, innehållande allt mer kunskap som pekar i samma riktning gällande påverkan på immunförsvaret med aktuella följder. Den växande “mögelkunskapen” kändes för oss så relevant att både förstå och förmedla att vi satte upp detta som mål för snart gånget år 2013. Resultatet kan utläsas i ett antal artiklar som behandlar området, inbegripande denna där vi låter delfokus vila på varför bl.a. vissa praktiserande eller pensionerade läkares och forskares samt inte minst olika samhällsinstitutioners negligerande förhållningssätt ser till att fördröja eller omintetgöra att gällande lagar praktiseras, lagar som tydligt talar om att ingen egentligen ska behöva vistas i en offentlig byggnad, skola, arbetsplats eller lägenhet etc. med fuktskada och mögel. Det är så vi tolkar Miljöbalkens Försiktighetsprincip då husen ifråga har betydande skador, av sådan art att ett hälsosamt inomhusklimat inte kan garanteras. Annat är i privatägda fastigheter där husägaren/den boende själv bestämmer. Regelverket här är ännu inte så rigoröst, men vi ponerar att det ev. till viss del kan komma att ändras eller på annat sätt tillämpas eftersom hus- och mögelrelaterad allergi och sjukdom innebär stor last för samhällets ekonomi. Inte minst bör det vara föräldrarnas ansvar att deras barn ej utsätts för mögel och övrig fuktskadepåverkan i sitt eget hem. Om det här med enskild individs ev. kommande ansvar kan vi endast fundera, gissa och önska men gällande annat i artikeln ligger korten med tyngd på bordet.

Krypgrund

Vidareutvecklingen av torpargrund kallas krypgrund. Det är idag mycket välkänt, särskilt sedan varningsrapportering från större saneringsbolag 2004 att fuktskador och mögel återfinnes i merdelen av de krypgrunder som inspekteras. Två år efter kom den svenska forskaren Linda Hägerhed Engman ut med resultat som talade om att mögellukt från vinkeln mellan golv och vägg medförde högre ohälsofrekvens hos barn (referens finnes under sidan mögel-cancer). Dessa sammantagna faktorer har sedan dess på olika sätt bekräftats vidare i olika media. Viktig uppdatering ifråga har gjorts i projekten BAMSE och BETSI där statistisk säkerhet ges rörande högre frekvens av astma hos både barn och vuxna som vistas i hus med mögel och fuktskada. Både barn och vuxna får astma av fuktskador och mögel.

Genom sättet hus och krypgrunder under många år byggts ges möjlighet för möglets metaboliter likt sporer, mögelgift och alkoholer etc. att spridas antingen direkt upp i huset genom små luftpassager likt utmed golvlister, vid genomförningar för rör eller ut genom krypgrundens ventilation och vidare in i huset via ventilationsförsörjning, styrd eller självdrag.

Krypgrund där mögel ofta finnes

Bilden här visar mögel i krypgrund på skivorna allmänt kallat blindbotten. Reellt sett kan mögel då det växer på material med olika tillsatta kemiska ämnen bli än mer farligt att inandas eftersom möglet då måste anpassa sig till förhållandet genom att avge mer skadliga metaboliter, alternativt att de kemiska ämnena fungerar rent gödande och på så vis ökar mögelförekomsten. Ett exempel är att mögel kan växa på tryckimpregnerad syll vilket kan leda till nedbrytning av impregneringsämnen som i sin tur jämte möglet orsakar än mer lukt i huset och ökar riskerna.

I krypgrunder finns fler ställen där olika arter av mögel kan få fäste. Det gäller såväl marken, i byggspill, på grundmurarna och inte minst i isolering som ligger i facken i golvbjälklaget. Då det inte går att okulärt upptäcka mögelförekomst som t.ex. upp i inbyggd isolering kallar vi det för dolt mögel. Detta mer dolda mikrobiella angrepp ligger således närmare vistelsezon och luftrörelser som kommer från krypgrund eller utifrån in via glipor vid syllen kan på vägen genom skadeställena dra med sig sådant som människor och djur reagerar på och kan bli sjuka av. Tag del av ytterligare information om på vilket sätt krypgrund kan kontaminera inomhusmiljö.

Vind

Kallvind eller bara kallad vind har även den visat sig vara en riskkonstruktion där det under kallare kvartal kan bildas mögel på råspont, i isolering och på andra material t.ex. sådant som ibland förvaras på vinden. Någon larmrapport likt den som gjordes kring krypgrund har ännu inte setts till och vi frågar oss varför? Möjligen ses inte vindsmögel som ett potentiellt hot mot hälsan, även om det faktiskt kan vara så. Vi hör ofta om inspektörer som sagt att det är naturligt med mögel på vind och att husägaren inte behöver oroa sig (detta ibland kommande från det saneringsbolag som larmade om krypgrund). Visst är det naturligt att mögeltillväxt kan ske där det är för fuktigt men att tillåta det är en annan sak. Det borde vara självklart vid detta laget att mögel inte ska tillåtas någonstans i hus, inte heller på vind.

          Vind med mögel på råsponten

Olika virkeskvalitet innebär varierande påväxt av mögel. Takstolarna som ska vara av kärnkvalitet ger inte så bra grogrund för mögel som råsponten gör. Det ses här på bilden där mögel täcker råspont i ena takstolsfacket. Detta är ett vanligt fynd då vindsinspektion görs, särskilt i hus där man tilläggsisolerat vindsbjälklaget eller bytt ut olje- och vedeldning mot fjärrvärme, bergvärme- eller luftvärmepump. Klimatförändringen är ytterligare anledning till eskalerande angrepp av mögel på vind.

Vindbjälklag med isolering som möglat

Mineralull och stenull samt likvärdigt isolermaterial har förmåga att binda fukt och hålla fukten hårdare bunden än den äldre typen av vindsisolering som kallas kutterspån, som mer naturligt kunde absorbera och avge fukt utefter varierande förhållanden. I länken ovan under stycket om krypgrund har vi behandlat riskerna för omfattande mikrobiell tillväxt i dessa nyare typer av isolering. Dock är inte kutterspån heller förskonat från mögel om förhållandena är sådana att mögelsporerna däri kan gro.

Spridningsmöjligheter där möglet kan komma in i huset genom ventilation

Den traditionellt byggda vinden är försedd med ventilation likt, nockventilation, gavelventilation, takfotsventilation och kanske även något som felaktigt kallas mögel-stopper vilket är hål som sågats upp i råsponten för luftväxling. På bilden här ses en typ av takfotsventilation och även ett friskluftsintag till huset. På själva takfoten kan mögel ses, som likt mögel på vind är ett vanligt problem. Mögeltillväxten inne på vinden medför att det vid vissa förhållanden avges mycket potentiellt hälsovådliga metaboliter. Dessa samt sporer ventileras ut genom vindsventilationen och kan via friskluftsintag av olika slag dras in i huset. Det fungerar även så att möglet p.g.a. undertryck som råder i bostaden dras direkt in via små luftpassager från vinden. Effekten blir den att luft dras in genom ett otätt klimatskal. Det är exakt samma fenomen som gäller för krypgrund, fast möjligen är det vanligare med kontamination av rumsluften p.g.a. mögel i krypgrund. Just denna fråga är det troligen ingen idag som fullt ut kan svara på då det inte finns några pålitliga och fullt utarbetade analysmetoder som kan avgöra gränsvärden och vilka substanser som faktiskt påverkar oss illa.

Några av Sveriges s.k. ledande experter inom bedömning av hälsorisk i förhållande mögel i krypgrund och vind och hus som helhet har vid flera tillfällen påstått att det inte kan finnas risker med kontaminationsspridning in i huset så att sensibilisering, allergi eller sjukdom kan uppstå. I vissa ärenden de tilldelats har de inte ens varit på plats för inspektion och uttalar sig ändå på det här viset, trots att folk i husen på något sätt är sjuka och upplever sig vara det p.g.a de bevisliga fuktskadorna. Denna information har även getts ut via skriftlig information som ärendeägare, läkare och andra konsulter i fall av sjuka hus fått ta del av och rättat sig efter. Det har framförts under namnet “riskkommunikation”. Denna typ samt liknande dementerande informationsspridning har varit mycket omfattande och förekommer fortfarande i skrivande stund. Tyvärr kan mycket av detta spåras tillbaka till en f.d. Överläkare som verkade vid och fortfarande samarbetar med Örebro Universitetssjukhus i sakfrågorna här, på ett sätt som förefaller vara rent olagligt och fritt från sunt förnuft samt verklighetsförankring. Vi undrar hur och om universitetssjukhuset verkligen som dessa kan ställa sig bakom sådan desinformation?

Fukt och mögel på vind – Många husägare är omedvetna

Acetec EvoDry PD+ på vind – Vindsavfuktare installation

– Solpaneler s.k. solceller förorsakar mögel på vind

Kunskap ska ge förståelse och acceptans

För det första gäller det att förstå vad vi har med att göra, vilket är ett i sak komplicerat område redan då det kommer till fråga mögel i hus. Adderas sedan risken för och utvärdering av hälsoproblem som påvisas och relationsbevisas blir saken den att fullständig medicinsk utvärdering inte kan ske och kanske ej under överskådlig framtid fullständigt kan utföras. Det går inte att söka förstå genom bristfälliga mät- och analysmetoder. Det finns idag inte någon metodik som kan larma för sjukdomspotentialen som ges via alla allergener och patogener, m.a.o. metaboliter som bildas av mögel. Detta avslöjas gång på gång då man efter “icke alarmerande mätresultat” friskförklarar sanerade eller icke sanerade hus där folk sedan återupprepat drabbas av sensibilisering, eksem, hyperreaktiva reaktioner m.m. eller blir skadade för livet t.ex. genom att få astma. Nyligen gav Komin, Kompetenscentrum för inomhusmiljö och hälsa ut det vi länge har sett och sagt, att det inte går att lita på provtagning och analyssvar. De jämförde svar från nio olika företag och fann ordentliga skillnader, så stora att vissa ej gav några alarmerande/avvikande fynd medan andra gjorde det. Komin skriver bl.a. i bedömningen om analysföretagens rapporter:

“TVOC som är ett mått på luftens kvalitet är ifrågasatt trots detta hänvisar rapporterna till rekommendationer från WHO och EPA, detta trots att EPA på sin hemsida skriver att det inte finns några rekommendationer för TVOC.”

Komins rapport har senare antingen flyttats eller raderats från deras sida.

För att ytterligare ge fast mark åt denna undersökning om analysernas vara eller icke vara ger vi oss av till Swiss Institute of Allergy and Asthma Research. I mitten av oktober 2013 släpptes därifrån en rapport vid namn Fungi: the neglected allergenic sources. Här får vi från mycket ämneskunnigt folk äntligen på pränt hur det förhåller sig med mögel kontra allergi och vad medicinsk kunskap ligger på för nivå inom ämnet. Det blir då rakt inget toppbetyg eftersom det ej finns någon upprättad databas över mögelallergener, medförande att varken medicinsk- eller mikrobiologisk forskning har gett sig in för att stämma av hälsopåverkan från mögel i ett bredare perspektiv. Den kliniska undersökningen av individ som upplever sig påverkad av fuktskada och mögel i hus blir med bristande forskningsunderlag för klargörande av anamnes och i synnerhet patogenes givetvis utefter förutsättningarna inte så bra som önskat. Just p.g.a. denna okunskap och i grund negligerande inställning kan patienten få en mycket luddig diagnos som kallas för idiopatisk, d.v.s. att orsaksrelaterad förklaring inte kan ges till varför pat. upplever symptom eller är sjuk. Vidare tas ett exempel som är väldigt talade, om potentialen hos ett vanligt mögel i vind, krypgrund och hus, nämligen Aspergillus Fumigatus (ingår i begreppet svartmögel), som kan avge inte mindre än 81 olika allergener likt t.ex. glukan, dock ej inräknat mögelgift. Det är icke slut här, till mängden allergener och potentiella sjukdomsalstrare från alla mögelarter sammantaget lägger forskarna i Schweiz till något som kallas korsreaktivitet, där mögelallergenerna etc. möter varandra och bildar nya typer av påverkansfaktorer. Just korsreaktivitet är inget nytt utan vad många andra sakkunniga tidigare också berättat om.

Det schweiziska teamet framför också kunskapen att olika i sammanhanget oprövade metaboliter från mögel används för framställning av produkter till konsumentleden. Ett par exempel på det ges längre ned, men först lite uppvärmande och mer klargörande information.

Vi har tidigare tittat på den växande kunskapsbanken om alkoholer likt t.ex. 1-octen-3-ol, som är karakteristisk för det man kallar mögellukt. Mycket tyder på att mögelalkoholen här kan ge allvarlig skada på både immunförsvar och nervsystem. Mer om det har sammanställts under ovan länkad sida “mögel-cancer” och på sidan mögel kan förorsaka Parkinson. Ytterligare fakta ges via Department of Science and Technology, Bryant University, USA, i rapporten The Effects of Fungal Volatile Organic Compounds on Bone Marrow Stromal Cells, där det föreslås att (E)-2-octen-1-ol och 1-octen-3-ol kan ge betydande negativ verkan i förhållandet där stromaceller i benmärgen ska inverka och hjälpa till i bildandet av immunceller, likt makrofager beskrivna på sidan mögel-cytokiner. Christopher Reid som för Bryant University ifråga är korresponderande författare menar att deras fynd bygger bas för förståelse om hur exponering av mögel kan leda till immunrelaterade sjukdomsförhållanden. Detta är ytterligare kunskap som skulle kunna stärka upp det vi tidigare har framfört om hur mögel i hus, krypgrund och vind m.fl. ställen faktiskt skulle kunna leda till ohälsa av någon form, lättare eller allvarligare, från tillfällig övergående sensibilisering till allergi, hyperreaktivitet, astma, autoimmun sjukdom och t.ex. cancer. I fält ser vi att så skulle kunna vara fallet, evidens för hälsopåverkan finns med andra ord.

Återkommande till analyser så har det tidigare hos vissa analysföretag varit praxis att göra sporkvantifiering, d.v.s. räkna sporer från mögel både ute och inne, för att utvärdera om ohälsan i huset kunde bero på mögelskador. Vanligt vid kvantifieringen har varit att antalet sporer inte varit förhöjt inomhus relaterat utomhus. Detta trots att man kunnat konstatera omfattande mögelförekomst i krypgrund och lukt upp i huset, samt liknande skador som på vind och andra ställen där mögel har funnits. Här är en anledning till varför vissa nyckelpersoner tidigare sagt att mögel inte kan skada människor och att de uppvisade ohälsotalen inte kan bero på möglet. 2002 visade Rafał L. Górny et al. i studien “Fungal Fragments as Indoor Air Biocontaminants” att det räcker med en luftström som passerar yta med mögel för att många små mögelfragment, över 300 per mögelspor, ska avges från möglet, vilka i sin tur fungerar som antigener och bär på mögelgift. Detta har bekräftats via svensk forskning i Lund (Lennart Larsson, Erica Bloom). Till fragmenten och gifterna ska alltså möglets alkoholer läggas till. Detta verifierar även de Scweiziska varningssignalerna om att mögel är negligerat. Sätt det i sitt sammanhang där luft vandrar från krypgrund där det ofta finns rikliga angrepp, eller från vind där det också förekommer, in i huset där människor till sist exponeras så länge de vistas där och även då de gått därifrån och bär på de mer eller mindre luktande och kontaminerade kläderna de haft i huset.

Med immunförsvarsnedsättande verkan i åtanke funderar vi på varför mögelsensibiliserade personer bl.a. kan ha svårt att vistas bland dem som har parfym på sig. Somliga parfymer verkar kunna ge mer besvär än andra. Skulle det, eftersom vissa parfymer innehåller dessa nämnda mögelalkoholer med upp till över 1%, kunna vara så att detta är utlösande faktorn, antingen direkt eller via uppbyggd överkänslighet och allergi som löses ut av ett bredare spektrum av föroreningar i luften? Kan korsreaktivitet ges mellan mögelalkoholerna och andra alkoholer etc. i parfymerna? Begreppet mögelallergi är idag mycket för snävt då man inom sjukvården inte kan prova patienten för mer än en bråkdel av möglets totala allergiutlösande potential. Ett exempel till där någon typ av mögelallergi eller liknande ibland kan ses är vid intag av citronsyra som framställs med hjälp av mögel. Livsmedelsverket dementerar i stort att reaktioner kan ske vid intag av denna mögelmetabolit, trots att föräldrar till drabbade barn via uteslutningsmetoden fått fram att det bör vara citronsyran som ger reaktionerna. Antingen vill man inte förstå eller så finns kunskapen här på pränt inte hos dem. Listan på mögelmetaboliters användning kan göras lång och troligen måste därmed också listan gällande hälsopåverkan också utökas. Inte minst är detta viktigt i förebyggande syfte utan även för dem som t.ex. drabbats av MCS, Multiple Chemical Sensitivity eller på svenska kallat kemisk intolerans, då de bott, arbetat eller vistats i hus med mögel. Nämnas ska också att misstanke finns om att autism och liknande tillstånd indirekt via dessa exponeringsfaktorer kan utlösas, hos såväl barn som vuxna.

Att acceptera kan först göras efter kunskapsinhämtning och förståelse. Då kunskapen inte räckt till i medicinska termer har spretande försök gjorts att skylla allt på psykiska faktorer. Skulle de teserna helt stämma borde alla, även barn vara “instabila”, utan undantag. Visst kan det mycket väl vara så att olika typer av stress gör kroppen känsligare för mögel men att vrida över hela ljuskäglan mot subjektet ifråga är helt befängt. Med evidensbaserat rådande kunskapsläge måste vi alla acceptera att mögel i krypgrund, vind, källare, platta på mark samt i husets klimatskal inte är bra och kan ge direkt eller indirekt kroppslig skada.

Till viss del anser vi att förståelse- och acceptanshandikapp orsakas av pengabegär, egenvinning på annat sätt och avsaknad av finansiella medel. Det eftersom somliga konsulter och saneringsfirmor talar rakt emot den minst sedan tjugo år mycket viktiga och samstämmiga ärendeaktuella forskningen som finns. Detta förfarande drabbar arbetstagare, husköpare och värst av allt många skolbarn i Sverige, om och om igen. Det går som verksamhets- och fastighetsansvarig att tråckla sig ur bl.a. saneringsansvar genom att styra den konsulterande parten att säga “rätt” saker om fastighetens skick samt göra bedömningen att det inte finns något i analysresultaten som kan vara till men för de klagande och bevisligen hälsopåverkade. Kunskap liggande bakom kulisserna göms där effektivt av ett samhällsvidrigt och korruptivt statligt subventionerat subsystem. Ett system som den fria kunskapskällan Internet och seriösa parter förhoppningsvis kommer pricka hål på.

Följderna av att mögel är negligerat som påverkansfaktor eller utlösande faktor till sjukdom bromsar vad vi tror kraftigt upp den medicinska kulturens möjligheter att lösa många olika sjukdomstyper. Hörande till dessa borde i vissa fall kunna vara beteendestörningar av varierande grad, lättare såsom riktigt allvarliga, eftersom både immunförsvar, nervsystem och det endokrina systemet kan nedsättas och fås att fungera felaktigt. Det här kan du läsa mer om i artikeln Mögel samverkar med bakterier och ger bl.a. autism – Pandas.

Nyligen körde radioprogrammet Kaliber ett kortare tema gällande just mögel i skola och de lyfte fram olika faktorer som visar på att åtgärder uteblir och förhalas. Vissa kommuner hamnade rätteligen i skottgluggen men Kaliber hade inte mer än “kaliber av formen ärtbössa” då de trots inkommande bevis till redaktionen om konsulters oärlighet inte alls berörde detta. Det är till syvende och sist konsulterande parter som kommunerna hänvisar till och tvår sig rena genom, då dessa arvodestagande parterna ofta är nej-sägare till förhållandet mellan mögel och allergi samt sjukdom. Inte ens media vågar ta tag med besked i detta. Nu har vi gjort det och hoppas det kan hjälpa någon att skydda sig från mögel och dess skadeverkan. Var framför allt rädd om våra barn och deras framtid.

Mögelanalys – Behövs analys av mögel i krypgrund

Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

Med avfuktare kan man som husägare på ett bra sätt förebygga mögel i krypgrund eller vind. Därmed förebyggs också uppkomst av mögelrelaterad allergi och sjukdom.

Sanering av ett utrymme där möglet fått möjlighet att växa kan göras via flera olika metoder likt mögelsanering med vätska och sanering med fotokatalytiska luftrenare.

2013-12-16
Uppdaterad 2020-06-15

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 5

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Mögel i krypgrund vind hus negligerat ifråga allergi sjukdom”

 1. Hej,

  Går det att bli av med mögel eller kommer det finns stor risk för återkomst efter åtgärder till orsak av mögel och sanering?

  1. Ronnie Pileland

   Hej Magnus,
   Det gäller att uppnå ett förhållande i aktuellt utrymmet som gör att inte mögel kan trivas och därmed växa till sig.
   Har man åtgärdat orsakerna till uppkomsten av mögel korrekt så återkommer inte problemen.

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Airsteril Lampa 18w
AirSteril Lampa 12W till luftrenare Silent 1000

Lampa 12W UV-12 utan ozonavgivning, passande AirSteril Silent 1000.

Mått: Längd 154 mm, Bredd sockel 42 mm.

OBS! Kontrollera lampans mått då äldre luftrenare av modellen Silent 1000 har en mindre lampa. Ta kontakt med oss om du inte kan säkerställa vilken lampa som passar din enhet.

Effekt: 12W

Livslängd: Vi rekommenderar lampbyte efter 12 månader, detta rekommenderas för att lampan successivt tappar sin renande effekt.

Läs mer »
Komplett paket sorptionsavfuktare 18P
Paket evodry 18P sorptionsavfuktare

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

Paketet med sorptionsavfuktare är dimensionerat för hus upp till  200 kvm.

Passar för den som inte är i direkt behov av speciallösningar för krypgrunden eller Vinden.

Innehållslista paket

 • Avfuktare Acetec 18P med tillhörande utrustning som våtgasslang, utloppsplåt och manöverpanel MPO-01 med styrutrustning EDC-01.
 • T – koppling adapter 1st
 • Torrluftsslangar 2st på 15m långa
 • Slangklämma 2st
 • Sluthylsa 2st för placering i slutänden på torrluftsslangen
 • Utbytes partikelfilter 20st extra (Räcker för 10 år)

Frakt & Moms ingår i priset

Läs mer »
Avfuktare EvoDry 60 Pro från Acetec

Svensktillverkad

Med EvoDry 60 Pro presenterar Acetec sorptionsavfuktare för riktigt effektiv fuktkontroll i större utrymmen. Avfuktaren är en av de mer välproducerade vi sett. Förutom hög avfuktningskapacitet är ljudnivån förhållandevis låg. Användarvänligheten är beaktad och väl utformad.

Den via hygrostat styrda sorptionstekniken medger fuktkontroll i temperaturområdet -20 till + 40 grader. Sladdansluten övervaknings- och styrpanel medföljer.

Läs mer »
Fjärrkontroll till Dantherm avfuktare
CDP DRC1

DRC1 är en praktisk och lättöverskådlig fjärrkontroll samt övervakningsenhet till Dantherm CDP samt CDP-T avfuktare poolavfuktare.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen