Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Svartmögel - Olika arter av mögel med mörk-svart färg

I folkmun har ett antal olika mögelarter bakats samman under benämningen svartmögel. Gemensamt för dessa arter är att de okulärt ofta är mörka till färgen, vanligen kan hittas i byggnader och producerar gifter i riklig mängd som kan drabba oss mycket allvarligt.

Svartmögel i en petriskålBilden visar svartmögel som är odlat i en petriskål. Denna typen av odling är vanlig när man vill göra s.k. mögelanalys för att bestämma art och om angreppet är dött eller aktivt. Prov tas från det i huset synligt eller förmodade angripna stället. Ett näringssubstrat kallat agar läggs i botten på petriskålen varpå sporer från möglet får gro och tillväxa under lite varmare förhållanden i värmeskåp.

Nedanstående ses som en mycket kort sammanfattning från oss och notis bör tas om att det okulärt är mycket svårt att avgöra vilken typ av mögel man har med att göra då färgen hos den mikrobiella aktiviteten skiljer sig åt efter tillgång på näring och fukt samt efter i vilket stadie tillväxten befinner sig och vilken färgnyans underlaget för tillväxten har. Färgvariationer uppträder även beroende på ur vilken vinkel man betraktar samt efter vilken typ av ljuskälla som används och från vilken vinkel ljuset faller.

Exempel på svartmögel

Svartmögel är relativt välforskat

De olika arterna av vad vi kallar svartmögel är omgärdade av relativt sett ingående forskning, i synnerhet mögel i spannmål och mat. Här finns det spaltmetervis av rapporter och avhandlingar att botanisera i. Framkommet och ganska välkänt är att vissa av de alstrade mögelgifterna kan orsaka cancer (mycket läsvärd länk). Det som inte är lika välforskat område är vad som mer exakt sker i kroppens system vid inandning av metaboliterna ifrån svartmöglet. Dock vet vi att det ej är hälsosamt och kan förorsaka eller förvärra astma, allergisk rinit m.m. Långt fler studier behövs dock för vidare förståelse.

Svartmögelfluorescens

SvartmögelfluorescensMed begreppet svartmögelfluorescens menas att vissa mögelarter inom floran av svartmögel har förmåga att fluorescera då belysning sker med inspektionslampa som avger väl avvägt UV-ljus.
Antingen är det hyferna som lyser upp eller metaboliterna från möglet, t.ex. mögelgiftet aflatoxin.

Här svartmögelexempel, överst i bild från en bräda, underst i bild ísoleringen i bjälklaget ovan krypgrund.

Blånadssvamp som färgar virket mörkare samt svarta prickar fluorescerar inte alltid men blir ofta lättare att upptäcka under inspektionslampans sken. Svartmögelfluorescensen i samband med UV-belysning blir ett verktyg att lättare kunna påvisa mögelangrepp i hus samtidigt som möjligheten ökar att kunna göra skadeomfattningsbedömning.

Utomhus eller där dagsljus mer tydligt kommer åt att lysa upp kan svartmögelfluorescensen upphöra eller avta. Det betyder inte att svartmögelangreppet är dött eller att inga mögelgifter finns. Närmare analys kan behövas för artbestämning. Som bäst lämpar sig fluorescensmetoden där det är svagt upplyst eller mörkt. Öppnas klimatskalet såsom vägg eller tak upp är det bra att omgående använda lampan. Läs mer om Inspektionslampa LFS Mögeldetektor.

Svartmögelindukator

Uttrycket indukator har vi myntat från engelska ordet induce som betyder öka. Olika svartmögelindukatorer, d.v.s. faktorer som får svartmögel att öka i tillväxt och även öka sin metabolitavgivning har eftersökts bl.a. inom kemi- och matindustrin. Ett exempel är då man framställer citronsyra via svartmöglet Aspergillus niger. Forskning har funnit att bestrålning av möglet via gammastrålar kan stimulera dess tillväxt, energiomsättning och avgivning av metaboliter såsom citronsyran.

Gammastrålning har vid fler experiment visats kunna fungera som indukator även på andra svartmögelarter. Strålning från uranhaltigt material eller från kärnkraftverk kan nyttjas av mögel med pigmentämnet melanin för omvandling av strålningen till energi. Våra tankar går till radon vilket också är en strålningstyp vilken avger gammastrålning. Indukatorföljderna i förhållande till mögel i hus och kropp ämnar vi titta mer på.

Läs mer om faktiska och befarade strålningsföljder.

Fler svartmögelindukatorer finns. Vi ämnar följa upp informationen då tid ges.

För dig som är intresserad att läsa mer ingående om ovanstående arter inom benämningen svartmögel rekommenderar vi att göra en sökning via t.ex. Google gällande artnamnet.

Uppdaterad 2018-09-30
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Svartmögel såsom Cladosporium och Aspergillus är via undersökningar och mätningar kända för att producera glukaner som i sin tur kan ge hälsosymptom.

Det kan vara svårt att okulärt skilja mellan olika mögelarter. Vitmögel och svartmögel kan ibland utgöras av samma art.

Mögel i hus förebyggs via uppvärmning, ventilation och rätt val av avfuktare.