Sök

Svartmögel – Olika arter av mögel med mörk-svart färg

3.7
(3)

I folkmun har ett antal olika mögelarter bakats samman under benämningen svartmögel. Gemensamt för dessa arter är att de okulärt ofta är mörka till färgen, vanligen kan hittas i byggnader och producerar gifter i riklig mängd som kan drabba oss mycket allvarligt.

Svartmögel i en Petriskål

Bilden visar svartmögel som är odlat i en petriskål. Denna typen av odling är vanlig när man vill göra s.k. mögelanalys för att bestämma art och om angreppet är dött eller aktivt. Prov tas från det i huset synligt eller förmodade angripna stället. Ett näringssubstrat kallat agar läggs i botten på petriskålen varpå sporer från möglet får gro och tillväxa under lite varmare förhållanden i värmeskåp.

Nedanstående ses som en mycket kort sammanfattning från oss och notis bör tas om att det okulärt är mycket svårt att avgöra vilken typ av mögel man har med att göra då färgen hos den mikrobiella aktiviteten skiljer sig åt efter tillgång på näring och fukt samt efter i vilket stadie tillväxten befinner sig och vilken färgnyans underlaget för tillväxten har. Färgvariationer uppträder även beroende på ur vilken vinkel man betraktar samt efter vilken typ av ljuskälla som används och från vilken vinkel ljuset faller.

Exempel på svartmögel

Aspergillus
Inkluderar mer än 185 olika underarter, varav 20 rapporteras producera toxiner och andra metaboliter som drabbar oss. Fyra av de vanligast toxinproducerande underarterna är fumigatus, flavus, niger, versicolor.
Kallas förutom svartmögel också för borstmögel.
Ofta förekommande i “sjuka hus” där man bland andra mögelgifter konstaterat att gliotoxin från A. Fumigatus kan vara skadligt genom att intensivt ge sig på immunförsvar, lungor, vävnader och organ.
Färg: Blå-grön-svart.
Skadeverkningar: Cancerframkallande, allergi, aspergillosis m.fl.

Svartmögel Aspergillus är nu bevisat som nyutlösande av astma

Förutom mögelgift så har det under 2013 bevisats att svartmögel som Aspergillus Fumigatus även avger enzymer och proteiner vilka faktisk inducerar astma och även genom immunförsvarsverkan kan utlösa hyperreaktiva allergisymptom hos den exponerade individen om känslighet eller tillräcklig exponering finns.

Cladosporium
Är den rapporterat vanligaste mögelarten både inom- och utomhus.
Kallas nu även Svarta Prickar då den återfinnes på fasader.
Färg: grågrön-brun-svart.
Skadeverkningar: Allergen, astma, infektion i hud och naglar.

Fusarium
Rapporteras ofta föra med sig diverse skadeverkningar som infektioner hos människa och djur.
Vanlig vid vattenskador i hus.
Fusarium räknas egentligen inte in under svartmögel utan brukar benämnas rödmögel eller slemmögel.
Färg: Gul-vit-brun-rödbrun-lila-röd.

Penicillium
Är ofta det svartmögel som koloniseras först i hus där tillväxtfaktorerna är gynnsamma. Penicillium består av ca. 150 underarter. Kallas för pensel- mögel p.g.a. sporernas speciella uppbyggnad. Ofta förekommande i “sjuka hus”. Används vid framställning av penicillin och ost.
Färg: Blå-grön.
Astma och allergier är vanligt.

Stachybotrys
Kallas för pappersmögel. Växer på material med hög cellulosahalt som gipsskivor, då gipsskivan är belagd med papper. Vanligt förekommande i badrum där tätskiktet i väggar och golv fallerat. Har tidigare likt vissa andra arter av mögel ansetts som harmlös, vilket efter ingående forskning har ändrats till att vara skadlig. Påverkar och kan förstöra immunförsvaret, orsakar lungblödning, irritation i luftvägar och hud, ger näsblod, allergier, astma och trötthet etc.
Färg: Grön-svart
Läs mer om: Svartmögel Stachybotrys chartarum skadlig vid inandning

Viktigt att veta är att saneringsvätskor inte med säkerhet tar bort eller neutraliserar gifterna / toxinerna gällande svartmögel (inte heller toxiner från andra typer av mögel). Bättre för att reducera luftburen kontaminering är att använda luftrenare AirSteril som mögelsanerar och luktsanerar med fotokatalytisk verkan genom att ta bort skadliga metaboliter som avges i mängd från mögel. Samtidigt bör man givetvis också sanera stället där svartmögel eller annan typ av mögel kunnat få fäste.

Några former av metaboliter som avges från bl.a. svartmögel är lättflyktiga kolväten MVOC. Dessa noterar man vanligen som olika typer av lukt, mögellukter. Senare tids forskningsrön belyser att flertalet MVOC är toxiska och kan leda till hälsoeffekter. I undersökning sågs svartmöglet Aspergillus niger avge det potentiellt mest toxiska luktande ämnet.

Svartmögel är relativt välforskat

De olika arterna av vad vi kallar svartmögel är omgärdade av relativt sett ingående forskning, i synnerhet mögel i spannmål och mat. Här finns det spaltmetervis av rapporter och avhandlingar att botanisera i. Framkommet och ganska välkänt är att vissa av de alstrade mögelgifterna kan orsaka cancer (mycket läsvärd länk). Det som inte är lika välforskat område är vad som mer exakt sker i kroppens system vid inandning av metaboliterna ifrån svartmöglet. Dock vet vi att det ej är hälsosamt och kan förorsaka eller förvärra astma, allergisk rinit m.m. Långt fler studier behövs dock för vidare förståelse.

Svartmögelfluorescens

SvartmögelfluorescensMed begreppet svartmögelfluorescens menas att vissa mögelarter inom floran av svartmögel har förmåga att fluorescera då belysning sker med inspektionslampa som avger väl avvägt UV-ljus.
Antingen är det hyferna som lyser upp eller metaboliterna från möglet, t.ex. mögelgiftet aflatoxin.

Här svartmögelexempel, överst i bild från en bräda, underst i bild ísoleringen i bjälklaget ovan krypgrund.

Blånadssvamp som färgar virket mörkare samt svarta prickar fluorescerar inte alltid men blir ofta lättare att upptäcka under inspektionslampans sken. Svartmögelfluorescensen i samband med UV-belysning blir ett verktyg att lättare kunna påvisa mögelangrepp i hus samtidigt som möjligheten ökar att kunna göra skadeomfattningsbedömning.

Utomhus eller där dagsljus mer tydligt kommer åt att lysa upp kan svartmögelfluorescensen upphöra eller avta. Det betyder inte att svartmögelangreppet är dött eller att inga mögelgifter finns. Närmare analys kan behövas för artbestämning. Som bäst lämpar sig fluorescensmetoden där det är svagt upplyst eller mörkt. Öppnas klimatskalet såsom vägg eller tak upp är det bra att omgående använda lampan. Läs mer om Inspektionslampa LFS Mögeldetektor.

Svartmögelindukator

Uttrycket indukator har vi myntat från engelska ordet induce som betyder öka. Olika svartmögelindukatorer, d.v.s. faktorer som får svartmögel att öka i tillväxt och även öka sin metabolitavgivning har eftersökts bl.a. inom kemi- och matindustrin. Ett exempel är då man framställer citronsyra via svartmöglet Aspergillus niger. Forskning har funnit att bestrålning av möglet via gammastrålar kan stimulera dess tillväxt, energiomsättning och avgivning av metaboliter såsom citronsyran.

Gammastrålning har vid fler experiment visats kunna fungera som indukator även på andra svartmögelarter. Strålning från uranhaltigt material eller från kärnkraftverk kan nyttjas av mögel med pigmentämnet melanin för omvandling av strålningen till energi. Våra tankar går till radon vilket också är en strålningstyp vilken avger gammastrålning. Indukatorföljderna i förhållande till mögel i hus och kropp ämnar vi titta mer på.

Läs mer om faktiska och befarade strålningsföljder

Fler svartmögelindukatorer finns. Vi ämnar följa upp informationen då tid ges.

För dig som är intresserad att läsa mer ingående om ovanstående arter inom benämningen svartmögel rekommenderar vi att göra en sökning via t.ex. Google gällande artnamnet.

Svartmögel såsom Cladosporium och Aspergillus är via undersökningar och mätningar kända för att producera glukaner som i sin tur kan ge hälsosymptom.

Det kan vara svårt att okulärt skilja mellan olika mögelarter. Vitmögel och svartmögel kan ibland utgöras av samma art.

Mögel i hus förebyggs via uppvärmning, ventilation och rätt val av avfuktare.

Uppdaterad 2019-05-28

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 3.7 / 5. Antal röstande 3

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Cookie Policy (EU)

5 (1) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1 Inga röster än. Bli först med att lägga din

id06-logotype
Avfuktningsprojekt med ID06

0 (0) Ljungby Fuktkontroll – Din Partner för Säkra avfuktningsprojekt med ID06   Vad är ID06 och Varför Är Det Viktigt? ID06 – En Nyckel till Säkerhet och Effektivitet ID06 är en standard för identifikation

Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund
Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund

0 (0) Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund                       För att hantera luktproblem i krypgrunden finns det flera åtgärder att överväga, eftersom lukt ofta sprids

Produktexempel

Avfuktare

Acetec EvoDry 18P sorptionsavfuktare

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

 

Acetec EvoDry 18P är avfuktaren med många möjligheter och finesser. Bland annat styrs och kontrolleras avfuktningen via manöverpanel MPO-01 och styrutrustning EDC-01. Det innebär att en panel kopplas via sladd till avfuktaren. Användaren kan från annat rum se till att allt fungerar efter önskemål och som det sig bör.

För att klara svenskt klimat och de krav som ställs vid avfuktning i krypgrund, källare, vind, lager med flera liknande applikationer, fungerar EvoDry 18P via sorptionsavfuktning. Sådan teknik skiljer sig markant från kondensavfuktare, vilka kräver varmare luft för att kunna fungera tillfredsställande. Samtidigt är 18P brandsäkrare då den är byggd med ett plåthölje som också är korrosionsavvisande.

t-koppling-avfuktare
Förgrening till avfuktare

OBS! Avfuktarens utblås är 125mm, lägg till förgrening till avfuktare Artnr. 900044 här så du kan koppla på 2st 100mm slangar.

Filter till avfuktare

Läs mer »

CDT dränering

Dräneringspump för anslutning till Dantherm avfuktare modell CDT 30-60. OBS! Passar ej till Dantherm CDT 90. Dräneringspumpen har lyftkapacitet om max. 3 meter. 10 meter dräneringsslang medföljer.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen