Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Vitmögel - Det i regel första mögel som drabbar huset

Olika arter av mögel har fått benämning utefter den färg som under mögeltillväxten bildas vid angreppsytorna. Här benar vi kortfattat ut vad som menas med vitmögel, hur och var det uppstår, förväxlingar, om det kan vara skadligt och hur man på bästa sätt sanerar samt avfuktar.

Vitmögel i krypgrund

Vitmögel på blindbottenbrädor i krypgrund

Vitmöglet är i regel det första att etableras i ett fuktigt utrymme som krypgrund, vind och andra ställen där det vanligtvis blir för höga fuktvärden. Det finns flertalet mögelarter som ingår under benämningen. En del behåller sin vita färg medan andra under olika tillväxtfaser och förhållanden kan anta andra färger. Penicillium chrysogenum är i regel det vitmögel som först kan ses i krypgrund. Det beror bland annat på att artens krav på fukt är förhållandevis lägre i jämförelse med andra mögelarter. Aspergillus brukar också ganska snart få fäste då gränsvärden gällande relativ fuktighet passeras. Ytterligare exempel är Cladosporium samt Trichoderma.

Okulärt, d.v.s. med blotta ögat kan det vara svårt att upptäcka vitmögel eftersom det ofta inte framträder lika tydligt som mörkare mögelvarianter likt de man t.ex. kallar svartmögel. Bilden ovan är tagen i en krypgrund och visar golvbjälklagets undersida. På blindbottenbrädorna och bärlinan syns, om man tittar närmare, ett ljusare dammlager, vilket är vitmögel. Möglet kan framträda olika tydligt beroende på vilken typ av lampa man använder, hur man riktar den och vilken styrka den lyser med. Om man riktar ljuskällan rakt mot materialet som inspekteras kan vitmöglet genomlysas och inte ses så tydligt. Bättre är att använda släpljuset från lampan och lysa utmed materialet som ska inspekteras. Ett annat knep är att ta foto med digitalkamera, precis som vi gjort då fotona på denna sidan tagits. Då ser man lättare vitmöglet.

Markant vitmögelskada i källare

Här syns kraftigare vitmögelangrepp än på första bilden. Denna gång är det i en lägre typ av källare. Här ses också grön färg på byggnadsmaterial. Det är inte grönmögel utan träskyddsmedel innehållande klorfenoler som kan avge avvikande lukt av kloranisoler både i källaren och upp i huset.

Vitmögel på byggnadsmaterial behandlat med högtoxiskt träskyddsmedel, i krypgrund

Olika mögelarter ingående i begreppet vitmögel är kända för att biometylera klorfenol till kloranisol. Träskyddsmedlen kan till en början, under årtionden från appliceringsdatum ha en hämmande effekt på mögel och bakterier. Men efterhand, då det är för fuktigt, utvecklas och situationsanpassas möglet och kan komma att växa även på den behandlade ytan. På bilden ses vitmögelfläckar och det karakteristiska vitmögellagret på en behandlad regel i krypgrund. Se vidare artikel med bild där träskyddsmedelsbehandlad syll har beväxts med svartmögel: Tryckimpregnerad syll i krypgrund möglar.

Vitmögel på skivor av oljehärdad board i krypgrund

Bilden är tagen i en modernare typ av krypgrund där blindbotten består av oljehärdad board. Själva boarden har p.g.a. fuktpåverkan slagit sig och buktar nedåt. Isoleringen kan också bli fuktig, därav týngre och tynga nedåt på skivorna. Då brukar isoleringen inte längre ligga dikt an mot undersidan av innergolvet. Det bildas luftspalter varvid nedkylning av golvet sker. Vitmögelangreppet har här utvecklats till kraftigare karaktär och mörkare mögelfläckar syns också blandat med det vita.

Kraftig mögelskada med såväl svartmögel som vitmögel i krypgrund

Mycket kraftigt, eller med andra ord rikligt mögel i krypgrund brukar anta flera färger. Här har tillväxtfaktorerna varit väldigt goda och vitmögel samt svartmögel etc. täcker ytorna på blindbotten. Vitmögel kan över tid beroende på klimatfaktorer, närings- och konkurrensförhållanden ändra färg till grönt, blå-grönt, grått, gult. Variationer i förhållanden kan göra att olika mögelarter avlöser varandra.

Mycket viktigt är att förebygga mögelskada. Det gäller att hålla kontroll på krypgrundsklimatet vilket kan ske genom fuktmätning. Att fuktmäta vid ett tillfälle kan ge felaktig bild av klimatet eftersom det varierar mellan olika årstider och väderleksförhållanden. Fuktmätning bör ske kontinuerligt. Här är liite mer tips: Fuktmätning i krypgrund - Att mäta är att veta

Vitmögel på vind - kallvind

Till skillnad från krypgrund brukar fukt- och mögelskador på vind oftast vara vanligast uppkommande under vintertid. Vinden ventileras med fuktig höstluft och kyls nattetid ner, vilket innebär kondens mot yttertakets insida och/eller förhöjd relativ fuktighet. Tillika kan fukt i vissa fall tillföras vinden från bostadsytorna. Även på vinden etableras vitmögel relativt lätt och utvecklas vidare utefter förhållandena.

Vitmögel på råspont uppe på vind

Här ses råsponten i vindens yttertak. Lösullsisolering har fastnat på takstol och råspont och ska inte förväxlas med mögel. Dock finns vitmögel över stora delar av råsponten. Sekundär mögelskada, eller s.k. kontaminering sker i hela vindsutrymmet eftersom vitmögel såväl som andra typer av mögelangrepp sprider metaboliter. Metaboliter är sekundärämnen såsom mögelgift, olika partiklar t.ex. från sporerna och mögelmycelet, samt en mängd andra ämnen likt luktande kolväten m.m.. Vitmöglet kan tillsammans med bakterier få fäste och börja växa i isoleringen om denna är tillräckligt fuktig.

Vitmögel och svartmögel på vindsgavel

Bilden är tagen inne på vind och visar en lutande vindsgavel, där det växer såväl vitmögel som svartmögel. Ytorna som vanligen angrips först är de som angränsar mot himlavalvet, likt taket. Råspontens virkeskvalitet är vanligen lägre än takstolarnas: Mögel på råspont men inte takstol.

Fluffig mögelskada av vitmögel på takstol på vind

Vitmögel kan t.ex. på vind utvecklas till en vit-grå-brun fluffig beläggning. Här på sidan av en takstol.

Mycket kraftig skada på vind av svartmögel och vitmögel

När mögelskadan på vind är riktigt uttalad kan det se ut som ovan. Här finns blandning av olika mögelarter, såväl sådana som startar sin tillväxt tidigt som de mörkare vilka kräver mer fukt för att kunna trivas. Både vindens råspont och takstolar är kraftigt mögelskadade.

Vitmögel kan förväxlas med annat

För lekman kan det vara svårt att avgöra om vissa fynd kan vara vitmögel eller inte. Nedan går vi igenom några exempel.

Är det vitmögel eller salt-kalkutfällning på grundmuren i krypgrund

När fukt vandrar igenom grundmur i krypgrund kan salt och kalk dras med ut till ytan av grundmuren. Beläggning brukar till skillnad från vitmöglet vara mer kornig, medan vitmöglet knappast känns mellan fingrarna. Man kan skrapa loss lite och gnugga utfällningen lätt mellan tumme och pekfinger för att känna. Saltutfällning smakar just salt om man sätter det på tungspetsen. Dock bör man inte smaka på mögel då det är mer eller mindre giftigt och allergent.

Trädetaljer i krypgrund och vind kan vara vitmålade eller behandlade med kalk. Det kan också vara förväxlingsbart med vitmöglet. Kalkbeläggning ser inte ut som mögel om man tittar närmare. Kalk blir inte som ett dammlager utan ligger mer jämnt mot och in i trämaterialets yta.

Vitröta, rötsvamp kan vara förväxlingsbart med vitmögel

Rötsvamp som vitröta kan förvaxlas med vitmögel. Överst t.v. syns rötsvampmycel som trådar och svampen följer på andra ställen längs utmed och mellan träfibrerna. Det finns även olika mögelarter representerade på denna bärlina som fotograferades i krypgrunden under en kyrka.

Påväxt av hussvamp ej att förväxla med vitmögelpåväxt

Källarsvamp och hussvamp samt några andra rötsvampsarter kan bilda en vit beläggning på angripna byggnadsmaterial. Det krävs vissa förutsättningar för att dessa rötsvampar ska kunna bilda fruktkropp och innan dess är det inte så lätt för det otränade ögat att se skillnad mellan rötsvampen och vitmöglet. Här visas hussvamp i taket på en krypgrund.

Finns osäkerhet om det är vitmögel som syns eller ej, kan det vara till hjälp att använda ett snabbvisande mögeltest.

Intressant är att mögelgift inte syns för blotta ögat, men kan fås att fluorescera (lysa upp) då det belyses med väl avvägd våglängd av UV-ljus. För det ändamålet använder vi handhållen ficklampa benämnd Mögeldetektor och Inspektionslampa.

Läs också om rödmögel:
- Rödmögel en typ av mögel

Sanering av vitmögelskada

Mögelsanering anpassas utefter angreppet i sig, hur allvarligt och utbrett det är, samt om det kunnat kontaminera inomhusmiljön. Forskare insatta i ämnet säger att det bästa är utbyte av allt mögelskadat material och även det material som är kontaminerat. Det innebär ofta väldigt höga kostnader. Är inte mögelangreppet så omfattande och inte kan avge metaboliter till inomhusmilljön går det att sanera med lämplig saneringsvätska och lämpligen också använda sig av fotokatalytisk luftrenare i serien AirSteril. Vidare måste man i regel vidta ytterligare åtgärder, som installation av avfuktare och kanske även undertrycksfläkt, för att hindra ny vitmögeltillväxt och spridning av den gamla. Saneringsåtgärderna med enbart saneringsvätska håller inte i en förlängning om klimatet återigen tillåts bli för fuktigt. Avfuktaren spelar därför avgörande roll i saneringsarbetet.

Avfuktare fuktsanerar och stoppar vitmögel

Vind, krypgrund, källare andra utrymmen i huset, vilka blir för fuktiga, kräver någon typ av lämplig och tillförlitlig avfuktningslösning. Det går inte att stega in i en affär och köpa vilken avfuktare som helst. Avfuktaraggregatet måste vara anpassat utefter klimatförhållandena i respektive utrymme det ska installeras i. I annat fall, vid köp av fel avfuktare, kan situationen avsevärt förvärras. För svalare utrymmen brukar sorptionsavfuktare vara den allra mest tillförlitliga lösningen. Sorptionstekniken garanterar avfuktning t.ex. uppe på vind och i krypgrund, även då temperaturen i utrymmena faller. Läs mer om rätt val av avfuktare.

Vitmöglets fiende på vind, avfuktare Acetec EvoDry PD+

På vinden installeras avfuktaren, här Acetec EvoDry PD+, lämpligen vid ena vindsgaveln där slang för våtluftsutblås monteras. Slangar för torrluft dras från avfuktaren mot motsatt sida av vinden och fördelar ut den torrare luften i hela vindsutrymmet.

Acetec EvoDry avfuktare håller möglet borta från krypgrunden

I krypgrunder är installationsprincipen av Acetec EvoDry avfuktare med mindre modifikationer densamma som på vind. Våtgasslang dras ut genom ventil i grundmuren och torrluft fördelas via de vita slangarna i bild. Avfuktaren ger rätt installerad och inställd, sålänge det inte sker översvämning eller takläckage etc., inte vitmögel eller andra mikrober en chans att börja växa.

Är vitmöglet hälsoskadligt - farligt?

Svaret är utan tvekan ja. Vitmögel kan såväl som andra typer av mögel i hus leda till hälsoeffekter. Exakt hur skadlig exponering är går ännu inte att yttra sig om, men det finns övertygande evidens om att det man kallar sjuka hus leder till högre ohälsofrekvens hos dem som vistas i husen, till skillnad mot dem som vistas i hus utan relaterade skador. Känsligheten för mögelexponering varierar från individ till annan, varför det också är svårt att svara på vem det drabbar och hur. Forskningsområdet är inte så väl bearbetat ännu men allt mer information ges ut, pekande i stort sett i en riktning, att man inte ska utsätta sig för varken vitmögel eller svartmögel etc..

Vi har tidigare uppmärksammat att mögel i krypgrund och även uppe på vind kan kontaminera inomhusmiljön och därmed skapa ett ohälsosamt boende. Läs mer under sidan: Mögel i krypgrund vind hus negligerat ifråga allergi sjukdom.

Vi har tagit del av expertisutlåtanden där man på distans, utan inspektion, sagt att mögel i krypgrund ej kan påverka inomhusmiljön. Det är ganska egendomligt att utan djupare kunskap om huset säga så, eftersom det är vanligt att mögel med dess metaboliter påverkar inomhusmiljön i sådan utsträckning att hälsoeffekter ges. Det finns forskning från flera länder som berättar på vilket sätt möglet kan komma uppåt i huset: Krypgrund kontaminerar inomhusmiljö - mögel och bakterier.

Ytterligare information rörande mögel, forskning, hälsa samt hus kan nås mer samlat under sidan: Mögel relaterat ämnen som hus forskning hälsa.

Vi väljer att inte gå in närmare på hälsoeffekter gällande vitmögel i denna artikeln då ämnet är ganska väl övervakat och beskrivet via andra artiklar på vår sida. Klart är att mögel i hus inte ska accepteras. Försiktighetsprincipen bör brukas, d.v.s. att fukt- och mögelskador behöver förebyggas och om skadan är framme korrekt åtgärdas. Tänk på att avfuktare inte tar bort det vitmögel samt de metaboliter som redan hunnit bildas. Det är t.o.m. så att torrt mögel lättare än fuktigt kan spridas i dess omgivning.

2018-07-22
Uppdaterad 2019-04-10
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Denna sida är bl.a. fortsättning på vår information om egenkontroll och inspektion av krypgrund

Viktigt tänka på är personligt skydd då man inspekterar utrymmen såsom krypgrunder och vindar. Därför är Andningsmask - Halvmask bra att bruka.

Har du behov av inspektion, luktsanering, mögelsanering samt installation av avfuktare, kontakta oss gärna för offert.