Öppettider under semestern V.28 – V.31

           Vi önskar alla en härlig sommar!

Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning

Avfuktare för krypgrund kallas i allmän tal också för krypgrundsavfuktare. Det finns en historia bakom avfuktning i krypgrunder och utvecklandet av särskilda avfuktningslösningar. Här går vi grundläggande igenom begreppen och redogör kortfattat men koncist för historien och vår erfarenhet inom området. Artikeln är en sammanslagning av några tidigare sidor hos oss, allt för enklare och mer sammanhållen överblick.

Avfuktare i krypgrund kallas krypgrundsavfuktare

Via förteckningen kan du klicka dig vidare till informationen som är av intresse, alternativt läs hela sidan som ingår i vår kunskapsbank. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet längst ned på sidan. Besök gärna vår nya butik för att se avfuktarna som finns i sortimentet.

Innehållsförteckning

Avfuktare i krypgrund – kort historia

Krypgrund är en fuktkänslig konstruktion som många hus i Sverige är byggda uppå. Föregångaren torpargrund var sammantaget så konstruerad att den var mer fuktförlåtande, d.v.s. inte så fuktkänslig som dagens variant där det via mer isolering inte tillkommer så mycket avfuktande värme, samtidigt som byggnadsmaterialen ofta är fuktkänsligare.

Naturligtvis förekom mögelskada och rötskada även i torpargrunder, men ofta hade man inte tillträde till att kunna komma in och inspektera. Den möjligheten finns vanligen men inte alltid i dagens lösning. Bland annat därför upptäcks problemen tidigare idag.

När vi byggnadstekniskt målat in oss i ett hörn där naturlig och passiv avfuktning inte klarade av den nyare typen av krypgrund, samtidigt som skador och följdverkning bättre uppdagades, kom tekniska lösningar i form av toxiska träskyddsmedel som skulle hämma mögel och röta, samt senare forcerad ventilation med fläkt. När inte dessa lösningar heller visade sig fungera bra började saneringsföretag installera avfuktare i krypgrunder. Rejält uppsving i både offentlig möjlighet att inhämta krypgrundskunskap och investering i krypgrundsavfuktare kom inte förrän några år in på 2000-talet, då ett större saneringsföretag gick ut med rikstäckande information om hur pass omfattande skadebilden totalt sett var i husbeståndet.

När informationen spreds var det ett antal redan befintliga avfuktarförsäljare som började göra relaterad reklam för sina produkter. Samtidigt fanns innovatörer som skyndade på olika typer av nya avfuktare utan att till fullo testa dem i fält innan lansering. Vissa av avfuktarna som det gjordes reklam för uppfyllde villkoren för säker krypgrundsavfuktning medan andra ibland fallerade rent konstruktionsmässigt eller sett till avfuktningskapacitet. I värsta fall uppstod brand. 

Det blev också ett smärre virrvarr av diskussioner och tyckande på olika Internetbaserade forum, i avsaknad av ordentlig forskning om vilken avfuktare som egentligen var bäst lämpad för krypgrund. Viss avfuktartillverkare blev påkommen med att göra smygreklam på forum under falska namn. Nu när vi ser tillbaka på utvecklingen finns en del att ta tillvara för att bygga säkrare framöver och även finna bättre lösningar på olika tillkortakommanden som kan dyka upp. Det blir dock föremål för ytterligare artikel då det vi här ska behandla är avfuktare i krypgrund som också kommit att kallas krypgrundsavfuktare.

Det första egentliga adekvata aggregatet som kom att få benämningen ingår i kategorin sorptionsavfuktare. Läs mer om historian samt det viktiga valet av avfuktare under sidorna:

– Avfuktare – Välj rätt för bäst ekonomi och säkrast avfuktning

– Sorptionsavfuktare – Effektiva avfuktare i kalla utrymmen

– Krypgrund Torpargrund Information Lösningar Avfuktare

Tio kriterier för avfuktare i krypgrund

Med tanke på samlad erfarenhet vår fälterfarenhet och forskning, har vi skrivit samman tio kriterier som är ämnade att hjälpa till i valet av krypgrundsavfuktare.

Kriterierna inbegriper de olika för krypgrunder mest vanliga och högst adekvata avfuktarna, vilka avfuktar genom sorptionsteknik. Anpassar man avfuktningsaggregatet och installationen av detsamma utefter förutsättningarna framkallas flera fördelar, bl.a. lägre energiförbrukning och långt bättre trygghet.

Avfuktare i krypgrund tio kriterier

Avfuktare anpassad för sval krypgrund

Eftersom krypgrund ligger skyddad från solsken och därmed solens värmeinstrålning blir den överlag under sommaren svalare än luften utomhus, samtidigt som temperaturen faller till ibland minusgrader under vintern. Därför blir säkraste lösningen gällande avfuktare en s.k. sorptionsavfuktare som bibehåller hög avfuktningskapacitet trots kyla, till skillnad från värmekrävande kondensavfuktare, vilken i allra värsta fall förutom att förlora viktig avfuktningskapacitet kan frysa igen eller gå sönder då temperaturen faller.

Se sorptionsavfuktarna i vår butik

Kvalitetsmedvetet val – Snåla eller Investera

Det finns avfuktare i olika prisklasser och därmed i varierande kvalitet. Då man väljer avfuktare till krypgrunden bör det tas med i beräkning att det ofta rör sig om en permanent installation som över lång tid ska klara sammanlagt många driftstimmar i ett ofta krävande utrymme. Att välja de billigaste eller mer oprövade lösningarna kan i slutändan innebära otrygghet, mycket högre total driftskostnad sett till högt energibehov, kortare livslängd och därmed högre miljöbelastning.

Energiåtgång

Gemensamt för de billigare typerna av luftavfuktare som tillfälligt under bättre klimatförhållanden skulle kunna lämpa sig i en krypgrund är att de kan dra mer el per avfuktad liter vatten än en något dyrare väl anpassad krypgrundsavfuktare. Man kan jämföra olika aggregat och deras effektförbrukning per timme med hur mycket vatten som under den tiden kan avfuktas. Det är viktigt att jämföra under de aktuella förhållandena, d.v.s. den lägre temperaturen i krypgrunden samt vid förslagsvis 60% relativ fuktighet.

Servicekrav

Sorptionsavfuktare eller också kallad krypgrundsavfuktare bör för högsta effektivitet regelbundet rengöras från damm samtidigt som dammfiltret ska bytas eller spolas rent, beroende på vilket material det är tillverkat i.

Gällande lågbudgetavfuktare med fuktabsorberande kiselmaterial är det ofta mycket svårt att öppna skalet för att kunna komma åt att serva produkten. Konstruktionen är i dessa aggregat mycket plastig och risk finns att man förstör något när och om öppning sker. Vi tycker det ska vara lätt att byta ut ingående fläkt, PTC-element etc. när dessa en gång framöver har tjänat ut, istället för att tvingas köpa ny avfuktare. Därför faller enligt oss valet av avfuktare på en vid investeringstillfället sett dyrare variant där man använt standardprodukter av hög kvalitet, vilka kommer att införskaffa ett antal år till.

Undertrycksventilation eller inte

Vissa krypgrunder kräver ventilation då lukt och/eller radon från utrymmet måste hindras så att det inte kan komma upp i bostaden via mindre luftpassager som normalt finns i golvbjälklag i hus. Vid mycket uttalade problem behövs kraftig ventilation, s.k. undertrycksventilation. Det finns idag några få krypgrundsavfuktare med integrerad justerbar högkapacitetsfläkt. Resterande för normalstora krypgrunder håller ett mindre undertryck om ca. 20-50m3/h. Nackdelen med de avfuktare som har högkapacitetsfläkt är dyrare inköp och högre driftskostnad. Behövs högre grad av undertrycksventilation kan det vara bättre att komplettera med en separat hastighetsreglerbar fläkt till de avfuktare som håller ett mindre undertryck.

Avfuktningskapacitet

För liten avfuktare för med sig att driftstiden ökar. Aggregatet stänger kanske inte av alls när det tillkommer lika mycket eller mer fukt än vad avfuktaren klarar av att få bort. En mindre krypgrundsavfuktare som får arbeta mycket slits mer än en större som hanterar avfuktningen på kortare stund. För stor avfuktare med roterande sorptionshjul kan medföra dyrare elräkning än nödvändigt då en sådan stänger av och på oftare. PTC-elementen i en sorptionsavfuktare kräver nämligen en viss driftstid för att uppnå optimal effekt sett till avfuktningen (regenerationen/uttorkningen) av sorptionsmaterialet. Därför rekommenderas att införskaffa avfuktare med lagom kapacitet, d.v.s. med viss överkapacitet för säkerhets skull och även för att aggregatet ska bibehålla god livslängd. 

Grad av luftomsättning

Det är till fördel om avfuktaren klarar av att sätta en större mängd luft i omsättning i krypgrunden som är avdelad, långsträckt eller stor. Viktigt är samtidigt att det finns eller kan anordnas mer än ett torrluftsutblås samt att fläkten är av modern energisnål typ. Viktigt är också att det finns stos/stosar för anslutning av flexibel slang eller rör så att luften kan fördelas och sättas i rörelse, då det annars kan uppstå skadligt mikroklimat där luften står mer stilla. Luftomsättningen ska vara hög för att kunna leda bort luften långt från avfuktaren. Kan inte luften ledas bort riktigt så kommer den genom torrluftsutblåsen torrare luften att delvis recirkulera in i avfuktaren innan luften hunnit dra åt sig tillräckligt mycket fukt från omgivande luft och byggnadsmaterial. Onödigt lång driftstid uppkommer då avfuktningen tenderar att aktiveras och slås ifrån med för korta intervaller.

Ej känslig för tryckfall eller strömavbrott

Vissa typer av äldre konstruktion på krypgrundsavfuktare tenderar vara känsliga för tryckfall då längre dragning av torrluftsslangar görs. Anledningen är att de kan överhettas invändigt då en mindre mängd processluft än optimalt passerar. Processluft är den luft som dras in från krypgrunden genom filtret, vidare genom sorptionsmaterialet och sedan blåses ut genom torrluftsutblåsen tillbaka till krypgrunden igen. Vi har sett att avfuktare som måste kylas genom fläkteftergång kan vara känsliga för strömavbrott. Överhettning kan ske när de plötsligt stannar och inte får kylas av efter att avfuktningen för tillfället slutförts.

Avfuktarens mått

Givetvis måste måtten stämma med det utrymme som finns i krypgrunden. Att behöva gräva en grop i marken för att avfuktaren ska få plats är ingen lämplig lösning då det vid översvämning kan medföra skada. Det är också ur arbetsmiljösynpunkt bättre att avfuktaren är så liten så möjligt då det ofta är besvärligt att installera och serva om man inte kan sätta aggregatet nära inspektionsluckan eller hyfsat lätt kan transportera det genom krypgrunden. Finns inte tillräckligt med plats för krypgrundsavfuktaren kan man i lämpliga fall bygga en tät låda utanför krypgrunden och låta avfuktaren hämta luft från och sprida tillbaka torrluft till krypgrunden. 

Brand och brandrisk

Regelbundet hör vi talas om att avfuktare i hus, källare, krypgrund, garage etc. har fattat eld. Det brukar då röra sig om kondensavfuktare med plasthölje eller krypgrundsavfuktare med värmeslinga. Energimyndigheten m.fl. instanser inledde år 2017 utredning, efter att ca. 10.000 kondensavfuktare av nämnd anledning blivit återkallade från marknaden i Sverige. De avfuktare vi idag rekommenderar i krypgrund och vind är brandsäkrare då de är uppbyggda med plåthölje och säkrare inre komponenter. 

Ytterligare idé för brandsäkerhet har vi lanserat genom Avfuktare Acetec EvoDry PD+, vilken fått inprogrammerad brandtermostat. Detta högtemperaturskydd känner kontinuerligt av om det i avfuktat utrymme sker temperaturhöjning, likt vid brand. När skyddet löser ut stannar avfuktaren och luftcirkulationen gör då inte att brand så lätt kan vidareutvecklas eller spridas.

Support

Om man inte är bevandrad inom aktuellt område är det viktigt att välja en leverantör som är det och som samtidigt ger fri support så att man själv om så önskas kan klara installationen och vidare bringa klarhet i frågor som uppkommer. Vi ger dig denna support.

Förutom rätt avfuktarval finns kompletterande lösningar för att skapa ett energisnålare system. Läs mer under sidan Krypgrundsisolering.

Alternativ till högre undertryck emot elak lukt finns i form av fotokatalytisk luftrenare som luktsanerar effektivt, antingen tillfälligt eller permanent. ta kontakt med oss för vidare information.

Är krypgrundsavfuktare konstgjord andning?

Det har som ovan nämnt pågått en långdragen forumdebatt om krypgrundsavfuktare är att se som konstgjord andning eller inte. Vi har blivit varse det genom att diskussionssugna husägare tagit kontakt med oss för att höra vad vår åsikt var i fallet avfuktning av krypgrund och vind.

Kan avfuktare ses som konstgjord andning för husDe som såg negativt på avfuktare menade ibland att husen måste byggas på sådant sätt att de klarar klimat- och fuktpåverkan utan installation av krypgrundsavfuktare eller vindsavfuktare. Andra förträngde den i en förlängning skadliga inverkan som fukt ofta har och menade att de inte alls skulle skaffa avfuktare till krypgrunden, för huset hade ju klarat sig fint så här långt.

En lite vasst ställd fråga som nått oss är; “Varför ska jag avfukta, motivera?” När sådan fråga initialt inkom kände jag mig som fukttekniker lite ställd mot väggen och gav motfrågan om det någonstans på hemsidan stod att man är tvungen att skaffa avfuktare? Tydligen kan det upplevas så även om de upprepade råden från vår sida är att förebygga på olika sätt och framför allt genom fuktmätning ta reda på hur huset och krypgrunden mår. Budskapet att man som husägare själv väljer för eller emot avfuktare betonas därför här än en gång, med motivation. Ytterligare svar kan vara, läs på för förståelse kring olika riskkonstruktioner och lösningar, samt utför fuktmätning och inspektera innan fördömande av lösningsförslag görs.

Bäst av allt hade givetvis varit om alla kunde slippa avfuktare, men läget ser tyvärr inte sådant ut med de befintliga byggnadstekniska lösningarna, rådande klimat, den ekonomiska samhällsbilden samt de lagstadgade energieffektiva byggnormer som idag finns.

Hur ska man se på det egentligen, är avfuktare i krypgrund att se som konstgjord andning? Faktum är att många hus kräver antingen tillskott av värme eller aktiv avfuktning även under sommarperioden. Det gäller främst de konstruktioner som ligger i anslutning till kall mark, likt kallhållna källare och krypgrunder. Under vintern är det däremot vanligare att vinden är kall och fuktig.

Att krypgrundsavfuktare såsom speciellt anpassade sorptionsavfuktare rekommenderas för förebyggande av fuktskada är med tanke på säkrare funktion, ekonomisk besparing och hälsoaspekter. Avfuktning med någon typ av lämplig avfuktare kan kräva långt mindre än 50% av energibehovet i jämförelse med att endast värma upp och ventilera utrymmet utan någon typ av hygrodynamisk styrning (hygrostat) kopplad till värmekällan.

Tyvärr kräver många hus idag vad vi istället för konstgjord andning vill benämna fukttekniska avfuktande lösningar för att plånboken inte ska dräneras rejält, likt då kraftigt angrepp av mögel, lukt eller hussvamp gör sig gällande. Kanske är det så att ett hus som ska uppföras tillräckligt fuktförlåtande blir mycket dyrare att bygga. Med andra ord väljer vi själva att antingen bygga billigare och därmed få installera krypgrundsavfuktare eller bygga dyrare och kunna slippa eller minimera behovet av avfuktning. Se relaterat till detta varmgrund och mögel i hus.

Är avfuktning fel?

Vi tycker inte att lösningen med avfuktare i krypgrund är fel, bara krypgrunden i sig byggs på bra sätt, vilket tyvärr inte alltid sker. Krypgrund ger som vi tidigare diskuterat ett antal valmöjligheter sett till rördragning, dragning av el, tillbyggnad m.m.. Någon person har ringt in och varit orolig för att det framöver inte kommer att levereras el och att avfuktaren då inte kan vara igång. Ja, visst kan allt hända, krig, katastrofer etc.. Fast att låsa sig vid sådant tänkande är det inte så mycket mening med. Kommer här att tänka på talesättet; “Finns det en lösning på ett problem är det inte lönt att oroa sig, finns ingen lösning är det inte heller lönt att oroa sig.” 

Det kan vara riktigt plågande att behöva gå runt och vara orolig för sitt hus utan att vidta åtgärder. Varför vänta tills skadorna är ett faktum eller tills det hela eskalerar? Rätt typ av avfuktning har för många inneburit att de kan sätta fokus på annat i tillvaron och att de kan slippa undan skadeverkan som mögel kan ge. Motivation till varför man bör undvika mögel ger vi bl.a. genom forskningsbaserat material på sidan mögel i krypgrund och vind.

Sett till klimatpåverkan menar vissa att avfuktare definitivt är fel. Här tycker vi att man måste se saker och ting i ett vidare perspektiv. Hur stor miljöpåverkan ger inte mögelsanering med olika gifter, samt allt som renovering med nya material och deponi samt förbränning av kasserat material drar med sig. Det skulle vara intressant att vidare fundera och räkna på om nybyggnation av fukttekniskt sett riktigare hus, utan behov av avfuktare, är miljövänligare än den andra initialt räknat billigare varianten. Allt har definitivt sitt pris, i dubbel bemärkelse. Vi har tittat vidare på om avfuktare innebär mer belastning än nytta under artikeln: Avfuktare i hus gör skillnad mellan linjär och cirkulär ekonomi

Redan dagen efter publikation av denna text fick vi samtal från en läsare med huvudet på skaft. Han menade att avfuktare i krypgrund och hus är ett relativt nytt påfund, eller som han också uttryckte det behövligt eftersom vi snålat in på värmen allt efter sjuttiotalets oljekris, genom överdriven isolering och energialternativa källor som minimerar spillvärme i husen. Framtida kostnader kommer man aldrig ifrån om husen inte planeras klara klimatet där de byggs.

Den gamle snickare vi skrivit om tog i denna frågan om avfuktning till orden -“Det skulle gå att bygga hus som står pall klimatet utan att avfuktare behövs. Svensk kunskap finns, men inte ekonomi eller vilja att genomföra det som standard. Det är som att vara pricksäker med hammaren men ändå medvetet slå sig på tummen.”

Vi själva har genom olika experiment och vid detta laget många installerade krypgrundsavfuktare konstaterat att man faktiskt ibland kan gå totalekonomiskt plus med ett aggregat där krypgrund eller vind stängs mot utomhusluften. Det eftersom de här kallställda utrymmena då blir varmare än vid fri ventilation med kall luft. Samtidigt isolerar torrare byggnadsmaterial långt bättre än vad fuktigt gör. 

Krypgrundsavfuktarens arbetsområden

Att just sorptionsavfuktare från företaget Acetec har fått smeknamnet krypgrundsavfuktare beror på att den än så länge vanligaste installationen är just i krypgrunder. Dock kan man med fördel också installera avfuktarna i följande utrymmen:

I källställd sommarstuga

– Avfuktare till sommarstuga och fritidshus

På vind

I garage

Avfuktning på byggarbetsplats

I källaren

– Avfukta källare och krypgrund med samma avfuktare

– Avfuktare i källare – Viktigt med placering och ventilation

I krypgrund

– Avfuktare – Innan installation i krypgrund

Avfuktare i krypgrund under kyrka

Somliga arbeten i krypgrund är mer krävande än andra, både sett till arbetsbelastning, städning, sanering och kapacitet på avfuktare. Här går vi grundläggande igenom det arbetssätt som kan krävas då krypgrund under kyrka skyddas från skadlig fukt.

Papp som skyddstäckning av golv innan installation av avfuktare i krypgrund

För att skydda golvet i kyrkan lades skyddstäckning med papp. Två inspektionsluckor tidigare upptagna av snickare fanns ned till krypgrunden. Jämte syns de svarta baljorna med arbetsutrustning som skulle följa med ner. Förarbetet är viktigt ur flera aspekter då det gäller att inte smutsa ned mer än nödvändigt samtidigt som vi besparar oss själva en del slutstädning.

Mycket skräp på marken i krypgrunden

Brädorna i krypgrundens tak, även kallat blindbotten, är ämnade att hålla tillbaka det träspån som isolerar i golvets bjälklag. Här syns spån ligga nedfallet på marken som för övrigt är full av spill från byggmaterial och gravkistor.

I vissa äldre kyrkor har man ursprungligen inte haft krypgrund utan stampat eller stensatt jordgolv där framstående personer begravts. Kistor i trä samt stensättningar fanns ytligt i denna kyrka, varvid kvarlevor på vissa ställen låg synligt.

Eftersom det här rörde sig om gravplats måste största försiktighet iakttagas vid arbetet med städning av ytligt liggande skräp. Något av värde får inte blandas med det material som tas bort.

Utrensning under kyrkan

Här ses ryggtavlan på en kille från vårt saneringsteam. Han handplockar större träbitar och lägger dessa i en sopsäck. En träpinne kan vara förvillande lik en kvarleva så vakenhet i arbetet krävs. Ytterligare viktigt att tänka på är att utföra arbetet i stillhet utan radio, musik och hög samtalsnivå om samtal måste ske. Det är krav vid arbete i kyrka som denna. Grova brädor omgärdar det som förmodligen är en gravplats. Vi vet inte hur det här ursprungligen sett ut då tidigare arbeten skett bl.a. med att bygga upp golvbjälklaget. Allt mindre löst liggande skräp tas bort.

Hampa tätar krypgrundens blindbotten
Då grovstädningen var färdig påbörjades drevning med hampa vid ställen där isoleringen kunde falla ned. Blindbotten var utförd likt den i torpargrund och temperaturrörelser i träet samt fuktens påverkan gör ofta att man måste stoppa upp nedfallande skräp som annars liggande på marken kan bli till näring för mögel.

Det är ett tidsödande jobb att dreva med hampa, men väl nödvändigt.

Flerstegsdammsugare utanför kyrka
För att få bort allt smått byggspill och hampaströssel har vi konstruerat lösning varvid en flerstegsdammsugare kopplas till en tunna där de tyngre partiklarna hamnar för tät mellangranskning så att bara skräp följer med ut. Då dammsugaren placeras utomhus sugs ny och ren luft in i krypgrunden som blir mindre dammig att arbeta i.

Torrsugning i krypgrund

Inne i krypgrunden lades på möjliga ställen en trämram ut. Det lösa materialet inom ramen genomsöktes och sorterades. Sedan kom dammsugaren till användning. På vissa ställen fick två man göra detta, en som plockade ut det som skulle bort och en som hanterade torrutsugningen. Det eftersom denna krypgrund på sina ställen omintetgjorde bra arbetspositioner. Här ser marken redan mycket renare och finare ut, målet delvis uppnått, meter för meter.

Balja för sortering av material från krypgrund

Marken i krypgrund kan vara rejält kall att ligga på en längre stund även om man jobbar sig varm. Därför var det skönt att få gå ut med jämna mellanrum och mellansortera det utsugna så att något av misstag inte kommit med ut i dammsugartunnan.

Nästa steg var att fylla upp i soppåsar för bortforsling. Det blev några stycken.

Avfuktarna i krypgrunden

Nu var det största och tyngsta arbetet utfört. Därmed återstod installation av avfuktare i såväl sakristians krypgrund såväl som under kyrksalen. Eftersom byggplast inte fick eller kunde läggas emot marken måste avfuktningskapaciteten räknas upp då marken i regel alltid tillför extra mycket fukt.

Avfuktare i krypgrund under sakristian

Eftersom lukt var påtaglig installerades förutom sorptionsavfuktare också extra undertrycksfläkt. Avfuktaren i sakristians krypgrund är den till slangarna anslutna metallådan t.h. i bild. Fläkten är den vita t.v.. Slangar dras från krypgrundsavfuktarna för att sprida runt den torrare luften i hela utrymmet. Tillsammans skapar dessa enheter ett bättre klimat i krypgrunden samt förebygger mögeltillväxt, samtidigt som befintligt mögel och lukt via luftrörelser hindras vandra upp i kyrkan. Partiell mögelsanering utfördes.

Avfuktare i kyrkans större krypgrund

I den större krypgrunden sattes två stycken krypgrundsavfuktare av fabrikat Acetec in, jämte en extra fläkt för undertryckets skull.

Enbart framdragning av el till avfuktarna kan vara svår i ett kulturminnesskyddat hus. Duktiga elektriker fanns på plats. En av dem tog inte på sig andningsskydd och fick åka till sjukhus under kvällen med andningssvårigheter.

Utanför kyrkan där avfuktare blåser ut fuktig luft

Före installationen av avfuktarna sonderades terräng för att kunna leda ut den fuktiga luften på minst möjliga åverkande sätt. Här placerades en mörkfärgad skiva i en tidigare ventilationsglugg. Plåtslagare tillkallades så en med kyrkan i övrigt harmonierande mönstrad gallerplåt täckte utblåsskivan där slangar på insidan var fästa från avfuktaren.

Luftrenare avfuktning och undertryck

Luftrenare med fotokatalys installeras i krypgrunden

Till vänster om fukttekniker som skruvar upp torrluftsslang från avfuktare ses luftrenare AirSteril som är en typ av fotokatalytisk luftrenare vilken bl.a. reducerar lukt och på ett förhållandevis milt sätt över tid sanerar mögel. Ozon fick ej användas i kyrkans krypgrund, därför valdes UVC-lampa som ej avgav ozon utan bara medgav fotokatalytisk luftrening.

En äldre kyrka är kulturminnesskyddad och det är rigorösa bestämmelser kring vad och hur man får göra vid t.ex. installation av avfuktare i krypgrund samt mögelsanering etc. Som husägare till mer moderna hus har man friare händer, t.ex. att lägga byggplast för att nå ett driftsekonomiskt bättre avfuktningssystem. 

Läs mer om våra luftrenare

– Luftrenare AirSteril i krypgrund eller torpargrund

– Luftrenare AirSteril i kyrkor för en bättre miljö

2020-02-05

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt och mögel

Konsultation rörande fukt och mögel via telefon eller på plats.   Vi kan hjälpa dig vidare i ditt projekt/Husköp/Analys av rapport. Står du inför ett husköp och vill veta status på huset så som dålig

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd