Radon i krypgrund och hus

Under senare år har det allt mer uppmärksammats gällande fenomenet Radon, som naturligt förekommer i berggrund och i vissa typer av byggnadsmaterial som baseras på material taget från berg, t.ex. betong, stenkross, makadam, fyllnadsmassa, singel etc.

Radon är en typ av radioaktiv strålning som man mäter i Becquerel.

Första juni 2018 trädde den nya strålsäkerhetslagen i kraft. Bland annat ställs krav gentemot arbetsplatser där halten av radon överstiger 200 Bq/m3. Samma referensnivå gäller för bostäder. Strålsäkerhetsmyndigheten gör uppskattningen att det finns ca. 400.000 bostäder i landet där gränsvärdet överskrids. Vill man mäta radon i sitt hus är hösten och vintern, den s.k. eldningssäsongen lämplig. Det eftersom undertrycket i huset vid uppvärmning ökar, och radon dras då upp från grundläggningen, såsom källare, krypgrund, torpargrund etc.

I krypgrund och hus

Radon kan leta sig upp från krypgrund till övriga husetRadonförekomst kan göra sig gällande i bl.a. krypgrunder. Eftersom förekomsten skiftar även inom mindre områden så kan vissa hus i ett kvarter vara mer utsatta än andra. I ett hus med undertryck gällande ventilationen i bostaden kan Radon från krypgrunden dras upp genom små passager t.ex. mellan golv och vägg, vid rörgenomföringar och dyl. På samma sätt dras ev. elak lukt genom undertryck upp från krypgrunden.

För att motverka att Radon kommer upp från krypgrunden till husets boendemiljö finns olika knep:

Installation av sorptionsavfuktare eller också kallat krypgrundsavfuktare, t.ex.  Acetec EvoDry PD eller för riktigt krävande fuktkontroll Acetec EvoDry 60 Pro. Dessa avfuktare kan ställas att kontinuerligt blåsa ut en viss mängd luft från krypgrunden så att undertrycket uppe i huset motverkas. Det måste i regel även i större krypgrunder installeras en extra undertrycksfläkt som kompenserar det utrymmesmässiga storleksförhållandet till avfuktarens då kanske för låga undertryckskapacitet. Det är en kompletterande åtgärd som alltid måste åtföljas tillsammans med installation av avfuktare. Denna lösning avhjälper både fukt, ev lukt och radon och ger m.a.o. såväl fuktkontroll som luktkontroll och radonkontroll. Läs mer om avfuktare och undertryck, vilket vi bl.a. specialiserat oss på.

Den allra energisnålaste och säkraste lösningen vi funnit, för radonavluftning genom undertryck tillsammans med krypgrundsavfuktare, är serieinstallation med Acetec EvoDry PD alt. PD+ och undertrycksfläkt LFS- 100S. Serieinstallation Krypgrundsavfuktare Acetec EvoDry PD / PD+.

Det finns nu även en speciellt framtagen krypgrundsisolering som efter omsorgsfull läggning mot mark och grundmurar effektivt hindrar Radon att slippa igenom. Krypgrundsisoleringen fungerar också isolerande sett till att temperaturen i utrymmet höjs, vilket medför att det inte blir så fuktigt samt att mögel inte längre får så stor chans att tillväxa. Samtidigt blir installerad avfuktare energisnålare då den inte behöver arbeta så mycket.

Det finns tyvärr fortfarande en del entreprenörer som installerar enbart s.k. Radonfläkt eller undertrycksfläkt i krypgrund, så att undertryck skapas. Detta har visat sig fungera bra mot Radonet men den relativa fuktigheten stiger ofta till nivåer över gränsen för där mögel och bakterier såsom actinomyceter riskeras, då inkommande fuktig luft kyls ned emot kall mark och kalla grundmurar och i värsta fall kondenserar. Detta felaktiga tillvägagångssätt för att hantera radonförekomst ställer ofta till mycket stora problem med fukt, lukt och mögel då själva luktproblemet som uppkommer via mikrobiell aktivitet hålls borta från bostaden. När problemen senare uppdagas har man i regel stora saneringskostnader framför sig som försäkringsbolag inte vill reglera.

Bra att kontrollera före köp av hus, tillbygge, användande av stenkross, singel, betong, makadam etc. (för att återfylla eller höja marknivån i krypgrunden) är förekomsten av Radon. Kommunens Miljökontor kan kontaktas för hjälp eller tips om att mäta Radonhalten.

Radon tillskott i bostaden kan även komma från vattnet som används vid duschning, tvätt, disk etc. Här behövs då vattenrenare som kan lufta bort detta. Läs mer om radon i vatten. Läs också om radonavskiljare.

Kan radon och strålning öka mögelförekomst?

Mögel behöver för optimal tillväxt speciella förhållanden. Fukt, temperatur och näring är starkt bidragande. Något som inte är allmänt känt och ej heller tillräckligt utforskat är hur strålning från uranhaltigt material påverkar möglets tillväxt. Det finns dock en del studier som visar att radon och gammastrålning skulle kunna vara en bidragande faktor till att mögel kan växa i hus som är för fuktiga.

Radon Gammastrålning ökar mögel mögelgift cancer

Radon, mögel, bakterier och kemiska ämnen delar kontaminationsvägar upp till boendedelen i huset. Det är av vikt att hindra kontaminationsspridning från husets grundläggning. Läs vidare på sidan; Krypgrund kontaminerar inomhusmiljö – mögel och bakterier.

Kan avfuktare kopplas till ventilation – värmeåtervinning FTX

Radon är kopplat till cancer och rökare kan vara i särskild riskgrupp. Vidare har vi tittat på om mögel kan orsaka cancer?

Uppdaterad 2019-05-27

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Få hjälp
Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Genom vår mångåriga erfarenhet har vi byggt upp kunskapen som finns inom området idag. Varsågod känn dig välkommen att boka

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Boka tid för konsultation. vi utför inte långa och ingående samtal via supporten och förbokad konsultation debiteras därför med 440 kr/