Radon i krypgrund och hus

0
(0)

Under senare år har det allt mer uppmärksammats gällande fenomenet Radon, som naturligt förekommer i berggrund och i vissa typer av byggnadsmaterial som baseras på material taget från berg, t.ex. betong, stenkross, makadam, fyllnadsmassa, singel etc.

Radon är en typ av radioaktiv strålning som man mäter i Becquerel.

Första juni 2018 trädde den nya strålsäkerhetslagen i kraft. Bland annat ställs krav gentemot arbetsplatser där halten av radon överstiger 200 Bq/m3. Samma referensnivå gäller för bostäder. Strålsäkerhetsmyndigheten gör uppskattningen att det finns 400.000 bostäder i landet där gränsvärdet överskrids.

Vill man mäta radon i sitt hus är hösten och vintern, den s.k. eldningssäsongen lämplig. Det eftersom undertrycket i huset vid uppvärmning ökar, och radon dras då upp från grundläggningen, såsom källare, krypgrund, torpargrund etc.

I krypgrund och hus

Radon kan leta sig upp från krypgrund till övriga husetRadonförekomst kan göra sig gällande i bl.a. krypgrunder. Eftersom förekomsten skiftar även inom mindre områden så kan vissa hus i ett kvarter vara mer utsatta än andra. I ett hus med undertryck gällande ventilationen i bostaden kan Radon från krypgrunden dras upp genom små passager t.ex. mellan golv och vägg, vid rörgenomföringar och dyl. På samma sätt dras  elak lukt genom undertryck upp från krypgrunden.

För att motverka att Radon kommer upp från krypgrunden till husets boendemiljö finns olika knep:

Installation av sorptionsavfuktare eller också kallat krypgrundsavfuktare, t.ex.  Acetec EvoDry PD eller för riktigt krävande fuktkontroll Acetec EvoDry 60 Pro. Dessa avfuktare kan ställas att kontinuerligt blåsa ut en viss mängd luft från krypgrunden så att undertrycket uppe i huset motverkas. Det måste i regel även i större krypgrunder installeras en extra undertrycksfläkt som kompenserar det utrymmesmässiga storleksförhållandet till avfuktarens då kanske för låga undertryckskapacitet.

Det är en kompletterande åtgärd som alltid måste åtföljas tillsammans med installation av avfuktare. Denna lösning avhjälper både fukt, ev lukt och radon och ger m.a.o. såväl fuktkontroll som luktkontroll och radonkontroll. Läs mer om avfuktare och undertryck, vilket vi bl.a. specialiserat oss på.

Den allra energisnålaste och säkraste lösningen vi funnit, för radonavluftning genom undertryck tillsammans med krypgrundsavfuktare, är serieinstallation med Acetec EvoDry PD alt. PD+ och undertrycksfläkt LFS- 100S. Serieinstallation Krypgrundsavfuktare Acetec EvoDry PD / PD+.

Det finns nu även en speciellt framtagen krypgrundsisolering som efter omsorgsfull läggning mot mark och grundmurar effektivt hindrar Radon att slippa igenom. Krypgrundsisoleringen fungerar också isolerande sett till att temperaturen i utrymmet höjs, vilket medför att det inte blir så fuktigt samt att mögel inte längre får så stor chans att tillväxa. Samtidigt blir installerad avfuktare energisnålare då den inte behöver arbeta så mycket.

Entreprenörer installerar ofta enbart Radonfläkt eller undertrycksfläkt i krypgrund, så att undertryck skapas. Detta har visat sig fungera bra mot Radonet men innebär att den relativa fuktigheten stiger till nivåer som når över gränsen för mögel och bakterier såsom actinomyceter riskeras, då inkommande fuktig luft kyls ned emot kall mark och kalla grundmurar och i värsta fall kondenserar.

Detta felaktiga tillvägagångssätt för att hantera radonförekomst ställer ofta till mycket stora problem med fukt, lukt och mögel då själva luktproblemet som uppkommer via mikrobiell aktivitet hålls borta från bostaden. Det innebär ofta stora saneringskostnader.

Bra att kontrollera före köp av hus, tillbygge, användande av stenkross, singel, betong, makadam etc. (för att återfylla eller höja marknivån i krypgrunden) är förekomsten av Radon. Miljökontoret i din kommun kan ge hjälp eller tips om att mäta Radonhalten.

Radon tillskott kan även komma från vattnet vid duschning, tvätt, disk etc. Här behövs då vattenrenare som kan lufta bort detta. Läs mer om radon i vatten. Läs också om radonavskiljare.

Kan radon och strålning öka mögelförekomst?

Mögel behöver för optimal tillväxt speciella förhållanden. Fukt, temperatur och näring är starkt bidragande. Något som inte är allmänt känt och ej heller tillräckligt utforskat är hur strålning från uranhaltigt material påverkar möglets tillväxt. Det finns dock en del studier som visar att radon och gammastrålning skulle kunna vara en bidragande faktor till att mögel kan växa i hus som är för fuktiga.

Radon Gammastrålning ökar mögel mögelgift cancer

Radon, mögel, bakterier och kemiska ämnen delar kontaminationsvägar upp till boendedelen i huset. Det är av vikt att hindra kontaminationsspridning från husets grundläggning. Krypgrund kontaminerar inomhusmiljö – mögel och bakterier.

Kan avfuktare kopplas till ventilation – värmeåtervinning FTX

Radon är kopplat till cancer och rökare kan vara i särskild riskgrupp. Vidare har vi tittat på om mögel kan orsaka cancer?

Radonsug

Uppdaterad 2019-05-27

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 svar på ”Radon i krypgrund och hus”

  • Hej Stefan,

   Som svar på din fråga så går det nog inte att säga var man ska bo för att undvika Radon eftersom det finns över allt, man bör därför bo där halterna är lägre.
   Är Radonhalten för hög måste det då ätgärdas, mycket av detta har du läst genom beskrivningarna på sidan.

   Svara

Lämna en kommentar

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Spara energi och hälsa med avfuktning.

0 (0)   Spara energi och hälsa med avfuktning, sänk inte temperaturen utan avfuktning. Rekordhöga energipriser gör att uppvärmning av hus och andra byggnader blir väldigt kostsamt. Europas beroende av rysk energi har lett till

Installation avfuktare i krypgrund eller vind

5 (1) Vårt signum är att löpa linan ut tillsammans med kunden Installation avfuktare Vi uför installation av kvalitativa avfuktare producerade i Sverige av märket Acetec och Corroventa. Avfuktare som är anpassade för kallare utrymmen

Produktexempel

Kallfogger för foggning av saneringsvätska mot mögel, bakterier och lukt

Kallfogger för saneringsvätska mot mögel bakterier lukt

Med LFS kallfogger foggas eller också kallat dimmas saneringsvätska eller desinfektionsvätska ut på effektivt sätt. Kallfoggern skiljer sig från andra typer av rökmaskiner genom att den inte värmer upp saneringsvätskan i ångform. Istället åstadkoms av en effektiv europatillverkad eldriven motor ett högre tryck, vilket tillsammans med det justerbara munstycket finfördelar vätskan i mycket små droppar.

Genom att använda denna kallfogger bibehålls egenskaperna hos vätskan för sanering eller desinfektion.

Foggningsmetoden medger att man kan komma åt utrymmen som annars är svåra att sanera. Samtidigt är det lättare att fördela saneringsvätskan och även hushålla med densamma.

Läs mer »
Filter till acetec evodry pd/pd+

Filter Acetec PD-400 25 x 38

Rekommenderat är att byta filter på Acetec PD-400 avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 25 x 38

 

Läs mer »

Inlägg