Search

Kloranisoler är vanlig källa till lukt i hus

3.7
(7)

Kloranisoler bildas ofta från pentaklorfenol som visas här

I hus byggda från femtiotalet till början av åttiotalet är det relativt vanligt med lukt från kloranisoler. Kloranisollukten härstammar från träskyddsbehandling med olika typer av giftiga kemikalier. En av de vanligare vätskorna som användes för motverkande av mögel, röta och skadeinsekter var pentaklorfenol. (1) Vidare experimenterades det över tid med olika sammansättningar av träskyddsmedel då man såg att mögel trots behandlingen kunde angripa virket. (2) Experimenterandet och olika fabrikat gav upphov till varierande typer av kloranisoler med lite olika luktkaraktär, vilket vi ofta erfar vid inspektion av hus och i synnerhet krypgrund där det var vanligast att man skyddade främst syllar men också reglar och blindbottenbrädor.

Bildandet av kloranisoler

Kloranisoler bildas när det i materialet blir för fuktigt så mikrobiell aktivitet startar. I begreppet mikrobiell ingår aktuella mikroorganismer som bakterier (3), mögel (4) och rötsvamp (5). Vi har även teorin att terpener som finns naturligt i trä kan omvandla (metylera) ursprungssubstansen till kloranisoler. Fundering över det gavs då lukten kan sitta mycket djupt in i kärnvirke t.ex. i kraftiga bärlinor.

Kloranisolen är mycket lättflyktig, avges till luft och vandrar också med fukt genom material. Från krypgrund letar sig lukten upp i bostaden via springor mellan golv och vägg, vid genomföringar för rör och faktiskt över tid rakt genom vissa golvmaterial som kan andas d.v.s. inte är täta ned på molekylnivå.

Väl uppe i bostadsdelen luktsmittar kloranisolerna i stort sett allt de kommer i kontakt med. Även lägre luftkoncentrationer ger mycket tydlig lukt. Det innebär att hår, hud, kläder, mat, möbler, plastmaterial och byggnadsmaterial inne i huset skadas av lukt som sedan från dött material är mycket svår eller omöjlig att helt få bort. Vi kallar det för luktsmitta.

Kloranisolsanering

De aktuella träskyddskemikalierna finns i över en miljon hus i Sverige och det är vanligt att kloranisolsanering efterfrågas. En av anledningarna är den växande kunskapen om sjuka hus (6), också kallat OBO – ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa, vilket står för de vanligt förekommande hälsoeffekter som så ofta kopplas till fuktskadade hus. Ytterligare anledning är då det sker generationsskifte och husen säljs. Antingen vet köparen redan innan tillträde av huset att det finns elak lukt eller blir man varse det efter inflyttning. Tyvärr ser vi ofta att vissa saneringsfirmor och inspektörer som genomför överlåtelsebesiktning inte tillräckligt tydligt informerar om skadebildens omfattning eller medvetet låter bli att berätta, alternativt saknar kompetens att upptäcka denna typ av vanligen uppenbar kemisk skada.

Den säkraste kloranisolsaneringen är utbyte av allt träskyddsbehandlat och luktsmittat. Innebörden av sådan ofta omfattande sanering är stora omkostnader och tidsödande arbete där man kanske inte kan bo kvar i huset under saneringstiden. Då konstruktionen tas upp frigörs ännu mer lukt samt ev. mögel, bakterier och till träskyddskemikalierna tillhörande kontaminationsämnen som furaner, dioxiner och hexaklorbensen etc.

Alternativ sanering eller som vi kallar det luktkontroll går ut på installation av avfuktare och oftast kompletterande undertrycksfläkt i krypgrunden eller källaren. (7) Avfuktaren tillser klimatstabilisering och byggnadsmaterialet avfuktas så mögel och bakterieangrepp avstannar och fuktvandring samt emissionsavgivning minskar. Redan sådan avfuktningsåtgärd brukar reducera lukten. Problemet kvarstår då kloranisoler via luftvandring kan fortsätta leta sig upp i huset och där lukta illa. Luftflödet måste vändas med undertrycksfläkt som drar luft från bostaden ned i krypgrund eller källare och vidare ut utomhus. Komplettering av sanering med olika lämpliga saneringsvätskor och användande av saneringsaggregat såsom fotokatalytisk luftrenare är vidare metoder för reduktionssanering av kloranisoler o.s.v. Vi är alltid noga med information om att det trots åtgärder inte finns garantier för fullständig kloranisol- och luktsanering då luktsmitta kan sitta hårt i material uppe i huset. (8) Utsikterna kan generellt sett vara goda att uppnå kraftfull luktreducering, allt beroende på hur omfattande den initiala träskyddsbehandlingsskadan samt fuktskadan och vidare luktsmittskadan är.

Uppe i huset kan luktmittan från kloranisolerna ha bitit sig fast. Flera tips förutom utbyte av material finns, även om materialbyte är det bästa. Man kan värma upp hela bostadsytan eller enskilda rum upp till ca. 35 grader och samtidigt använda avfuktare av typen kondensavfuktare och fotokatalytisk luftrenare. Värmen och avfuktaren drar ut fukt och lukt från allt material som har förmåga att absorbera fukt. Här vandrar en del kloranisol ut i luften där det följer med kondensatet från avfuktaren eller bryts ned av luftrenaren. Processen måste pågå i några dygn upp till en vecka. Sedan kan man återuppfukta materialet lätt genom att försiktigt köra med luftfuktare i rummet, samtidigt med den fotokatalytiska luftrenaren i drift. Fukten måste tillåtas dra in i det material som luktsmittats med kloranisoler. Därefter körs uppvärmningsfasen med avfuktare och luftrening åter igen. Kontroll innan denna typ av kloranisolsanering måste göras i yttervägg, om det finns träskyddsbehandlat virke i panel eller reglar. Finns det så är förutsättningen att nå luktreducering inte alltid den bästa med denna metoden, eftersom det i värsta fall kan dra in mer kloranisoler genom innerväggen. Avfuktare samt undertryck i krypgrund eller källare ska vara installerat innan kloranisolsaneringen körs uppe i huset.

Spärrmålning är vanligt använt då röklukt ska stoppas att emittera från väggar och tak. Möjlighet finns att kloranisolreducera med sådan färg, men man bör veta att det avges kemiska ämnen från färgen som inte är speciellt hälsosamma.

Är kloranisoler hälsofarliga?

Det finns ännu inte så mycket forskning om kloranisoler och dess påverkan på hälsan. Det vi vet är att kloranisoler som pentakloranisol (9) från pentaklorfenol kan omvandlas (demetyleras) tillbaka till sin ursprungsform då man andats in det och det kommit i omlopp i kroppen. Därmed måste ämnet som sådant bedömas även utefter sitt ursprung. Pentaklorfenol har ganska nyligen blivit klassat som cancerogent. I framställningen av klorbaserade träskyddsmedel bildades flera olika biprodukter, cancerogena ämnen som furan, hexaklorbensen och dioxin. Kontaminering från sådana ämnen i inomhusmiljö måste räknas som hälsorisk då de tillhör de värre gifterna som människan framställt. Om hälsofaran vid tidigare sågverksarbete samt annan typ av exponering berättas i beslutsunderlaget inför förbudet, vilket Produktkontrollnämnden fattade beslut om. (15)

Med fuktskada kommer också mögel och bakterier i varierande mängd. Dessa mikrober avger sina egna gifter varav viss typ av mögelgift t.o.m. kan vara farligare än aktuellt dioxin. Andra substanser (metaboliter) från mikroberna avges vanligen i mängd och vissa av dem har bevisade hälsoeffekter. (10)

Fuktigt byggnadsmaterial avger olika kemiska ämnen som också ses som hälsopåverkande.

Det går inte på något sätt att friskriva varken kloranisoler eller de andra ämnena från att vara farliga. Långtidsanalyser är inte gjorda och man har i de flesta riskbedömningar som gjorts inte tagit i beaktande att barn är avsevärt känsligare än vuxna.

Kopplingen mellan mögel, bakterier, kloranisoler etc. och sjukdom i fuktskadade hus är sedan länge rent evidensmässigt och anekdotiskt fastslaget med tydligt utfall. Trots det försöker nu forskare i Sverige att bortförklara både mögel och kloranisoler som sjukdomsorsak. Istället menas från deras sida att det är då man blir rädd för mögellukt eller kloranisollukt som emotionsdriven inflammation startar i kroppen, vilket då ska förklara det man analyserat sig fram till hos sjuka hus-patienter, nämligen förhöjda värden av inflammationsmarkörer som cytokiner. Oro och rädsla skapar negativa emotioner som mycket väl kan leda till symtom och sensibilisering, men allt kan inte skyllas på det. (11)

Under projektet BAMSE där man i Sverige följt 4.000 barn sedan 1994, har det i sextonårsuppföljningen givits statistisk säkerhet att barn som vistats i hus med lukt av mögel eller synligt mögel under uppväxten löper större risk att utveckla astma. En av forskarna påpekade att mögellukten som rapporterats kan förväxlas med och istället bestå av kloranisoler. Därmed måste kloranisoler också vägas in i risken för utvecklande av bl.a. astma. (16)

Viktig information ges då studier görs gällande helhetsbegreppet sjuka hus. Här har vi upptäckt att mögel i hus skulle kunna avge en naturlig form av klorfenol. Här kan vi se potential för ökad exponering av de skadliga ämnena. (17) I takt med allt mer kunskap måste begreppet toxisk verkan granskas bättre än nu. Via Karolinska Institutet får vi veta att inga akuta toxiska effekter kan ges och att det därför ska vara ofarligt att vistas i klorfenolbehandlade hus. Konstigt är att de väljer bort att ta upp kroniskt toxiska effekter, d.v.s. sådana hälsoeffekter som kan uppstå över tid då man vistas i aktuella hus. Mer om detta diskuteras under referens (18).

Köp av kloranisolsmittat hus

Det är väldigt viktigt att veta vad man ger sig in på vid köp av hus med träskyddsbehandling som avgivit starkt luktande och luktsmittande kloranisoler. Det kan krävas att göra huset stomrent och även ytbyte av den stomme som blivit behandlad för att helt bli kvitt lukten. Kloranisollukt kan sitta i mark, grundmurar, källarväggar och platta på mark. Även här krävs åtgärder så lukten inte vandrar tillbaka igen efter renovering. Gällande platta på mark är vanlig metod anläggning av ventilerat golv eller spärrskikt där det lämpar sig.

Spårande av lukter i hus kan vara svårt för lekman. Därför har vi lagt ut tips och vägledning, se referens (12-14).

2015-05-11
Uppdaterad 2019-05-15

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 3.7 / 5. Antal röstande 7

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

3 reaktioner på ”Kloranisoler är vanlig källa till lukt i hus”

 1. Hej
  Vilken fuktkvot alternativt vilket RH värde ska man understiga för att det inte ska bildas några kloranisoler?
  Tack
  Mvh
  Jan

  1. Ronnie Pileland

   Hej Jan,
   Om du gör en fuktkvotsmätning i konstruktionsmaterial bör värdet i bästa fall ligga under 16.
   Gör du en fukt mätning i luften bör värdet understiga 75%

   mvh Ljungby Fuktkontroll

 2. Har ett Modulenthus byggt 1977-1978 med cuprinolade bräder under bjälklaget som stöd för bjälklagsisoleringen. Inget mögel enl Antisimexundersökningar i krypgrunden med hel betongplatta ca 0,5 m under bjälklaget. Stickande lukt kommer upp i huset vi tex elskåpet osv. Nu installerat undertrycksfläkt med avfuktare (Corrovent) varvid ingen dålig luft i huset och torr krypgrund,!

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Airsteril Lampa 18w
AirSteril Lampa 36W

Lampa 36W till AirSteril, modellerna AS-750, Thermal 1500 samt AS-Vent.

Mått: Längd 420 mm, Bredd sockel 42 mm.

Effekt: 36W

Livslängd: Vi rekommenderar lampbyte efter 12 månader, detta rekommenderas för att lampan successivt tappar sin renande effekt.

Läs mer »
Acetec manöverpanel PDC-01
Acetec manöverpanel PDC-03

Manöverpanel PDC-03

Passande Acetec avfuktare med PDC-03 styrning.Passar till manöverpaneler märkt med PDC-03. Passar INTE till manöverpaneler som är märkt Acetec.

Läs mer »
Fuktmätare hygrometer
Fuktmätare TFA Funk Thermo hygrometer med tre fjärrsensorer

TFA Funk Thermo hygrometer som i förhållande till andra likvärdiga fabrikat har flera fördelar. Via tre stycken sändare, vilka vi kallar fjärrsensorer, sänds värden gällande fukt och temperatur till basenheten som man kan placera inomhus för lätt övervakning. Vid fri sikt kan sensorerna sända upp till 100 meter. Det innebär att man lättare kan hålla koll på klimatet i på hustomten fristående byggnader, krypgrund, vind, källare, garage med flera. Hygrometern är kompatibel med tillbehöret TFA Weatherhub.

Läs mer »
TFA LOG32 TH logger klimatlogger fuktlogger

Fuktlogger TFA LOG32 TH är liten och lättanvänd. Loggning av temperatur, fukt och daggpunkt med lagringsmöjlighet om upp till 60.000 loggningar. Enheten sätts in i datorns USB-port när man vill läsa av värden. Värden hämtas upp i PDF-fil.

Passar till operativsystem Windows 10.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen