Mögelgiftet Ochratoxin innehåller naturlig toxisk klorfenol

Under ett antal år fram till 1979 var det vid byggnation och andra underhållsarbeten standard att bruka högtoxiska träskyddsmedel innehållande bl.a. klorfenoler. Lukten av klorfenolerna brukar av lekman beskrivas som mögellukt eller instängd lukt. Vissa arter av mögel i hus har förmåga att producera mögelgift, varav ett är Ochratoxin A – OTA. I vår forskning om det hälsomässiga allvaret kring fuktskador i hus finner vi att detta mögelgift innehåller naturlig klorfenol och att symtombilden av exponering till viss del verkar sammanfalla med de träskyddsmedel som brukats.

Mögelgift Ochratoxin

Mögelgift Ochratoxin A OTA från mögel som Penicillium och AspergillusOchratoxin produceras genom sekundärmetabolism av mögel inom släktet Aspergillus och Penicillium. Effekterna vid tillräcklig exponering är nefrotoxiska, hepatotoxiska, neurotoxiska, genotoxiska, teratogena och immunotoxiska. OTA är klassad som cancerogen vid djurförsök och starkt evidensbelagd misstanke om cancerframkallande egenskaper hos människa föreligger. [1,2]

Den mest omskrivna exponeringsvägen är vid intag av kontaminerad mat och dryck. Det som inte nått så stor uppmärksamhet är vad som sker då aktuella giftproducerande mögelarter börjar växa någonstans i ett hus där man vistas eller i fastighet där man arbetar. Mögelmetaboliterna likt OTA sprids vid tillväxt eller sekundärkontaminering i inomhusmiljön där människor och djur exponeras via hudkontakt och inandning. Ett exempel kan vara mögel- och luktspridning från krypgrund upp i vistelsezon, vilket allmänt är ett stort bekymmer då man inte förebyggt genom att t.ex. installera avfuktare i krypgrunden. [3,4]

Det råder kontroversiella uppgifter om hur vanligt det är att Ochratoxin finns i fuktskademiljö eller ej. Exempel på analyser med negativt resultat av mögel samplat från hus är i Finland. Forskarna här säger trots negativa analyssvar att Ochratoxin kan vara förekommande då mögelarter som är kända för att producera giftet återfanns. [5] Vidare har Ulrica Bloom vid Lunds Universitet tillsammans med bland andra Professor Lennart Larsson lagt fram uppmärksammade resultat gällande att mögelgift är långt vanligare i fuktskadade hus än tidigare befarat. Om vi har förstått det rätt så sökte man inte efter OTA i dessa studier. [6-8]

Viktigt är att lyfta fram studier som visar att giftet, och inte bara mögelarter som kan avge det, faktiskt kan förekomma i inomhusmiljö och att det har potentiell skadeverkan vid inandning. Det troligen första fyndet av OTA i problemhus gjordes 1999. Här såg man spår av Ochratoxinförgiftning hos husdjuren. Mögelgiftet analyserades fram från krypgrund och värmekanaler samtidigt som positivt svar gavs ifråga fynd av aktuella mögel som Aspergillus och Penicillium. [9] 2001 gjordes undersökning gällande om OTA kunde finnas i jordbruksmiljö. Forskarna analyserade fram giftet både i organiskt damm och i konidier från mögel. Det visar att exponering via inandning är faktisk och att jordbruksmiljö kan vara en signifikant exponeringsmiljö. De konstaterar i diskussion att även om mängden gift som inandats kan vara förhållandevis låg jämfört med oralt intag, så kan inandningsexponeringen signifikant bidra till det totala intaget då giftet lätt passerar från lungorna ut i kroppen. [10] Till det vill vi addera att studier utförda under 80-talet, sponsrade av bl.a. U.S. Army Medical Research & Development Command, visar att mögelgiftet T-2 i djurförsök är minst 20 gånger skadligare vid inandning än om det intages via dryck och föda. [11-14] Vidare har analyser utförts på arbetsplatser inom fjäderfäproduktion och skogsbruk samt där kaffe, kakaobönor och kryddor hanterats. Resultaten visade att ochratoxinexponeringen kunde innebära hälsorisk. [15-17,40,41] Mer heltäckande undersökningar som gjorts i kända fuktskadedrabbade hus, där även de boende undersökts, har utförts av den nyligen bortgångne pionjären och toppforskaren Jack Dwayne Thrasher. Här visar Jack med kollegor på allvaret med det vi kallar sjuka hus [18], samt att det förutom andra mögelgift även återfunnits Ochratoxin vid provtagning av patienter och husdjur. En av rapporterna handlar om en 16 månaders baby som avlidit troligen tack vare ett s.k. mögelhus. [19-21]

Mögel och klorfenol

mögel som producerar mögelgift ochratoxinOavsett källa, exponeringsväg och mängd måste mögel beaktas som potentiell hälsofara. [22] Verkligheten är långt ifrån så enkel som vissa svenska forskare och läkare säger, gällande att tillräckliga mängder mögelgift ej kan finnas i sjuka hus för att framkalla symtom eller sjukdom. Att endast utgå från individuella substanser och påstå att gränsvärden inte uppnåtts blir fel. Det är ungefär som att enbart titta med ett svagt kisande öga och dessutom sätta skygglapp för detsamma. Till att börja med finns inte gällande gränsvärden för barn. Vidare har forskningsframsteg gjorts gällande att vi måste arbeta holistiskt och samvärdera olika källor samt exponeringsvägar. Ett exempel är projektet MYCOMIX där man tittat på och varnat för hur skadligt mögelgift kan vara för barn. [23] Ytterligare studier som utförts visar på att den totala exponeringsfaktorn i sjuka hus och övrigt troligen är det som utlöser symtom och sjukdom ifråga. [24]

Inledande berättade vi att högtoxiska industritillverkade klorfenoler använts som träskyddsmedel vid byggnation etc. fram till dess förbud. Stora problem med lukt och befarade hälsoproblem gäller en mängd hus med klorfenoler. [25-29] Eftersom Ochratoxin innehåller naturlig klorfenol kan risken för insjuknande öka då vi exponeras för olika klorfenoler o.s.v. både via mat, dryck, hudkontakt och inandningsluft. Ochratoxin klassas sedan 1993 av IARC som 2B, möjlig cancerogen, medan Pentaklorfenol och andra ämnen ingående i de tidigare brukade träskyddsmedlen klassas som 1, fastställd cancerogen. [30] Vi har tidigare utfört inledande genomgång av risker med att vistas i sjuka hus i förhållande till utvecklande av cancer samt andra åkommor. [31,32] Risken vid mögelexponering och/eller klorfenolexponering går inte att ta miste på. Mer information finns via följande referenser som behandlar Ochratoxin (OTA och OTC med beståndsdel också kallad 4-klorfenol, P-klorfenol eller para-klorfenol) individuellt samt i jämförelse med industritillverkade klorfenoler. [33-42]

Diskussion

Lukt från klorfenoler förväxlas ofta med lukt från mögel. [29,43,44] Olika studier uppmärksammar att astma, rinit och luftvägsinfektioner kan bli följden av att vistas i hus med mögellukt eller konstaterat mögel. Vissa forskare menar att eftersom luktförväxling görs så måste även klorfenolers inverkan i symtombilden kring sjuka hus invägas. [45] Vidare finns evidens och rapporter från europeiska länder att både mögel och klorfenoler i hus misstänks kunna leda till MCS, Multipel Kemisk Känslighet. [46] Det finns fler gemensamma nämnare mellan klorfenoler och mögel. De båda “toxingrupperna” innefattas av klarlagt cancerogena ämnen. Andra symtom samt sjukdomar kan potentiellt också förorsakas av exponering. Klorfenolen som produceras av mögel inom vissa arter av Aspergillus och Penicillium kan medföra samma biverkningar som ofta symtomrapporteras från personer utsatta för sjuka hus. Det gäller t.ex. huvudvärk, trötthet, yrsel, svaghet, hosta, dimsyn, röda ögon, illamående, magont, kräkningar och andningssvårigheter. [47]

Ute på fältarbete och inspektion av hus har vi ofta sett att mögel trots träskyddsbehandling i viss utsträckning kunnat växa på det behandlade byggnadsmaterialet. Ett fotodokumenterat exempel är i krypgrund där mögel syns på den träskyddsbehandlade syllen. Det aktuella huset var ett problemhus där de boende beskrev typiska symtom. Efter sanering samt installation av avfuktare och undertrycksfläkt kände sig de boende avsevärt friskare, men viss allmän överkänslighet kvarstod. [48] Frågan är om vissa mögelarter kan växa på klorfenolbehandlat material för att de själva har förmåga att producera klorfenol?

Även om mögel i hus ej skulle producera klorfenol så utsätts vi ändå för det. “Bakgrundsstrålningen” av de mer eller mindre toxiska ämnen som klorfenoler innebär får vi genom mat och dryck samt genom luft vilken av olika anledningar innehåller industrikemikalierna samt Ochratoxiner. Ett exempel är mögelgift i kaffe. [49] Att endast utgå från akuta toxiska effekter och därför bortförklara skadeverkan från klorfenoler och mögel fungerar ej. Kroniskt toxiska effekter samt additiva effekter måste tas med i problemformuleringen samt i medicinska utvärderingar. [52]

Vi vill med detta framföra att evidens- och misstankegraden om hälsoskadliga effekter är så hög att Miljöbalken med dess Försiktighetsprincip ska gälla både mögel och klorfenoler i hus. I synnerhet måste barn omgående skyddas då de är extra känsliga. Sjuka hus fyller på kroppens toleransbägare, än mer, med sådant kroppen inte tål så bra. Rätt vad det är kan bägaren rinna över. Att reversera (läka) händelseförloppet kanske inte går. [50]

Ochratoxin kan okulärt spåras genom användande av UV-ljus inom vissa våglängder. En speciell inspektionslampa belyser möglet och mögelgiftet som flourescerar i grönt eller blått. Knepet för att detektera redan relativt små mängder av mögelgiftet nyttjas inom livsmedelsproduktion, jordbruk och vid foderkontroll inom köttuppfödning. Vi har tagit steget längre och använder LFS mögeldetektor och inspektionslampa för att enklare upptäcka mögel och mögelgift i hus. [51]

2017-03-06
Uppdaterad 2019-05-26

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Referenser

Lämna en kommentar

Dela vårt innehåll

Nedsatt pris på 18w-ozonfri lampa till Luftrenare

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Installation luftavfuktare i krypgrund eller vind

Vårt signum är att löpa linan ut tillsammans med kunden Installation Vi uför installation av kvalitativa avfuktare som passar för krypgrunden eller på vinden. Installation utförs enligt husets invändiga form och utseende, vi tar hänsyn

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Produktexempel

Notiser

Fuktigt klimat kan mögelskada våra hus
Extremt fuktigt klimat kan mögelskada våra hus

Hösten 2019 har bjudit på långvarigt extremt fuktigt klimat. Som exempel har vår grannstad Växjö endast haft ett fåtal soltimmar under loppet av mer än en månad. Klimatet påverkar och påfrestar våra hus, i synnerhet

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd