Sök

Akut toxisk effekt – Sjuka hus – mögel och klorfenoler

5
(1)

I hus med fuktskador uppstår ofta problem med kemiska emissioner, lukt och partikelavgivning från olika material, klorfenoler, bakterier och mögel.

Vissa svenska forskare utger information om att metylerade klorfenoler i form av luktande kloranisoler ej kan innebära några hälsorisker eller leda till akut toxisk effekt.

Här diskuterar vi kort historik, nuläge samt begreppet akuttoxiskt och vad forskarnas nekande rön leder till, gällande hur olika myndigheter och besiktningsmän vidare hanterar ärenden rörande skadade hus, likt t.ex. villor, sommarstugor, skolor och fastigheter med lägenheter.

Klorfenoler och kloranisoler

Klorfenolinnehållande träskyddsmedel är vida utbrett problem i såväl många svenska hus som i naturen.

[1] Även om Sverige var första landet i världen att förbjuda bruk av ämnena finns dessa kvar som persistenta.

[2] Trots att man redan under 60-talet visste om att elak lukt[3,4] kunde utvecklas i och från det behandlade byggnadsmaterialet fortsatte och tilltog användandet.

Myndigheternas kunskap har inte lyft upp bekymren till allmän debatt eller vidare reglering.

I Teckomatorp hade företaget BT Kemi under största hemlighet sett till att gräva ned mängder med gifttunnor. Det blev en stor skandal som mycket väl kan ha påverkat nämndens beslut om att mörka dess arbete och slutsatser, samt också framåt i tid inverkat i det vi idag ser, tystandet av problemen med de sjuka husen.

Vid KI – Karolinska Institutet arbetar Associate professor Johnny Lorentzen.

[5] KI och Umeå Universitet har frågan om klorfenolernas och kloranisolernas skadeverkan lyfts. Slutsatsen från detta arbete blir upprepat genom olika artiklar och föreläsningar att det finns lukt i aktuella hus men att det inte ska kunna vara någon hälsofara eller leda till akuta toxiska effekter. Grunden i uttalandena ska vara insikten om att ämnena idag förekommer i låg mängd, lägre än vad som förekom under husens första tid efter byggnation. [7]

Vi får inte Johnny Lorentzens information att stämma med verkligheten. Initialt gick de i stort sett ut med totalt dementerande utsago gällande hälsoeffekter, med tillägg om att personliga egenskaper och rädsla inför lukten skulle vara det som framkallade symtom och sjukdom.

[6b] Detta ändrades genom orden “troligt att träskyddsmedel bidrog till det så kallade sick-building syndrome och möjligen även till astma och allergi som också har kopplats till mögellukt”. Idag är halterna av nämnda klorföreningar extremt låga – de kan orsaka obehaglig lukt men utgör knappast någon hälsorisk i strikt toxikologisk mening.” [7]

Vad innebär då akut toxisk effekt och klassisk samt strikt toxikologisk mening, som vi också utläser Lorentzen säga i fler artiklar? För att utvärdera om akuttoxisk effekt föreligger från ett ämne utsätter man djur för ett specifikt ämne, ofta i högdos. I sjuka hus är den troligt allvarligaste exponeringsvägen inandning. Därför är Johnny Lorentzens ord bäst att sätta i paritet till den standard som finns gällande att utvärdera toxiska effekter genom inandning. Det innebär att man utsätter försöksdjuren för det aktuella ämnet, i viss mängd, vanligtvis under en eller fyra timmar.

Vid inspektion av hus med lukt av klorfenoler och/eller mögel har vi ofta mött personer som bott i husen sedan de var nybyggda. Det handlar om exponeringstider från 30 till 50 år.

Uppseendeväckande många av de personer vi i inspektionsarbetet mött, har berättat att de dragit paralleller mellan sitt hus och de hälsoeffekter de drabbats av, likt astma [9-11], allergi [12], hudproblem som eksem och atopisk dermatit [13], cancer [14,15], födoämnesintolerans [16], MCS [17], med flera hälsoeffekter [18].

Med anledning av risken med långtidsexponering, måste en utvärdering av kroniskt toxikologiska effekter göras. Det innebär att man tittar på effekter över tid, vad som händer under och efter en längre periods exponering, till skillnad från under några få timmars exponering likt akuttoxisk utvärdering.

Tillika måste olika ämnen, partiklar och toxiner samvärderas för kontroll av additiv effekt. [19] De träskyddsmedlen som förbjöds innehåller klorfenoler, furaner och dioxiner. Karolinska Institutet verkar vilja glömma eller sopa undan andra högtoxiska ämnen som också är aktuella i dessa hus.

God forskningsetik innebär ansats och slutsats att inte vara smalspårig, d.v.s. ej enbart beakta ett enskilt ämne om fler faktorer ses kringligga. Forskningsetiskt förhållningssätt innebär att man lyfter upp vidare viktiga aspekter inför kommande forskning. Att värdera helheten är av högsta vikt.

[20] samt vidare under forskning inom begreppet sjuka hus. [21] Givetvis blir det oerhört komplext att försöka få fram exakta svar, men för den sakens skull får man inte frångå verkligheten.

Idag har vi kommit längre än vad Paracelsus von Hohenheim (1493-1541), då han skrev “allting är gift och inget är utan gift, endast dosen avgör vad som ej är giftigt.”. Additiva effekter etc., olika känslighet gällande ålder, kön och immunologisk status måste också invärderas. Barn är som vi tidigare skrivit avsevärt känsligare än många vuxna. Dosen av enskilda ämnen är ej allena styrande, även om den kan vara akut toxiskt avgörande.

Handlar det om ytterligare KI-skandal, jämte Macchiarini, ej godkänd experimentell behandling på barn och vuxna samt de försvunna Osher-pengarna? Denna fullt möjliga sjuka-hus-skandal kan faktiskt vara långt värre än så.

Ämnet sjuka hus berör tusentals barn i skolmiljö och sammanlagt uppskattningsvis över en miljon människor i Sverige idag. Samhällskostnaderna som skattebetalarna får betala i sviterna är oerhörda. Individer och hela familjer blir utslagna och tillika hånade av samhället. För dem gäller i princip inget socialt skyddsnät.

KI skriver på sin hemsida: “Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. Vårt uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället.

I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.” Är det här problemet ligger, att man samarbetar med samhället, synonymt vinstdrivande företag? Gällande erkännande av fenomenet sjuka hus så finner vi flest nej-sägare inom de medicinska leden.

Mer information om klorfenoler och kloranisoler finns under referenserna [32,33].

Mögel och mögelgift

Precis som med klorfenoler finns en rad potentiella och faktiska hälsorisker med mögel, även cancerogena, då det avger metaboliter likt mögelgift m.m.. Det går inte med all data som finns att neka till verkligheten kring sjuka hus.

Några korta nedslag kring mögel förutom de tidigare vi gjort [22], är från 1998 där American Academy of Pedriatics skrev om toxiska risker av mögelexponering gällande luftvägsproblem hos små barn.

[23] Via Coreen A. Robbins, gav ut en kritisk recention med risker och mögel i hus. De skriver att tester gällande akut toxisk effekt från mögelgift i stort sett endast är utförda på försöksdjur, och är ämnade att testa akuta toxiska effekter i högdos.

[24] Vi kan nu 16 år senare få fram att flera personer i denna studie förefaller vara nej-sägare då de trots mängder av ny forskning försöker kasta tveksamheter över om mögel i hus kan skada eller ej. Det är inte längre tvekan om vilken sida de ställer sig på, hur fint de än försöker lägga fram sina teser.

Ytterligare nedslag värt att diskutera är från 2002 då Hans Welinder vid Universitetssjukhuset i Lund skriver att det finns samband mellan astma, allergi och boendemiljön särskilt under de första levnadsåren. “Barn som har bott i fuktiga hus och som har haft husdjur visar en klart ökad benägenhet för allergi.

Betydelsen av mögelförekomst är fortfarande omdiskuterad. Det finns forskare som anser att mögel är ett svagt antigen och att man reagerar mot mögel först sedan man sensibiliserats mot andra allergen. Dock är det tänkbart att man kan reagera på mögel via andra mekanismer än de rent allergiska.

[25]14 år senare har det Welinder säger i jakande mening avsevärt stärkts [1], även om mögel som patogen, allergen och inflammativ agent fortfarande är omdiskuterat. Welinder tar upp rökning som adjuvant effekt “(faktorer som underlättar sensibilisering och uppkomst av symtom)” vid boende i fuktskadade hus.Vetenskapliga bevis kring additiva effekter och adjuvanseffekter börjar allt mer komma fram i dagsljus. [19,20,26]

Sjuka hus är reglerat under lag

Trots att lagar finns väljer KI genom Johnny Lorentzen bort att nämna det offentligt. Fler forskare som kan ha valt bort det i ett antal skolärenden finns.

[27,28] I stället för att prata lagar har t.ex. Örebroläkaren Kjell Andersson i skolärenden försökt få fram att problemen inte är mögel utan ventilationsproblem, samtidigt som han hänvisat in till utländska nej-sägares material och påstått att det är det bästa som står att finna. Det här ingår troligen i hans utarbetade riskkommunikation vilken är till för att lugna klaganden.

Finland har idag trots några nekande personer (även där) kommit en bra bit på väg att förklara varför sjuka hus uppstår. Senaste mycket intressanta materialet från grannlandet berättar att det finns skillnader mellan skolor med fukt och mögelskador och friska skolor.

I de skadade byggnaderna var ohälsofrekvensen högre. Här fann de trenden att luften kunde innehålla mindre antal partiklar och förde på tal att det kunde bero på medvetet frekventare städning och ökad ventilation. Med andra ord kan de ha satt fingret på det vi hela tiden sagt, att dessa åtgärder inte räcker då skador finns i fastigheter.

Det kan mycket väl vara så att ökad ventilation faktiskt under vissa förhållanden ökar den toxiska mängden ämnen i luften, särskilt vid golvnivå. Läs mer om Akut toxisk effekt  från luftburet damm som indikator av fuktproblem i skolbyggnader under referens [29].

Tidsmässigt uppstaplat finns mer från vår sida att läsa om här aktuella toxiner såsom mögel och klorfenoler samt det uppenbart myglande samhällssystemet. [6]

Intressanta likheter finns mellan klorfenoler och mögelgiftet Ochratoxin. [30]

Vattenskador och fuktskador följde. Allt fler i personalen fick cancer. Trots överenskommelse i arbetsgruppen där skolpersonal ingick följde Umeå Universitet ej det överenskomna. Statistisk förvanskning av antalet cancerfall kan ha förekommit. [31]

Låt striden stå mellan olika forskarled, men håll myndigheter och verksamheter inom lagens ramar. Det är inte tillåtet att låta barn gå i skolor med klorfenoler och/eller mögel som kontaminerar inomhusmiljön. Det är inte tillåtet att hyra ut fastigheter/lägenheter med samma problembild.

Dioxin i hus, hur skadligt är det? Finns dioxiner i svenska hus?

Mögel i krypgrund och vind är underskattat problem

Fuktskador kan förebyggas med avfuktare

Bästa lösningen vid skador av klorfenoler eller mögel är byte av material. Ibland är det inte gångbart. I fall av krypgrund kan man ta till undertryck.

2017-04-03
Uppdaterad 2020-08-04

Referenser

1] Pentaklorfenol träskyddsbehandling få bort lukt i hus sjuka hus, LFS, 2013.
2] Produktkontrollnämndens förbud av pentaklorfenol 1978, LFS, 2016.
3] Elak lukt eller mögellukt i huset, LFS.
4] Lukt i hus – Sammanfattning av lukter, LFS.
5] Karolinska Institutet, Johnny Lorentzen.
6] Mögel och mögelgift – Varning för Mygel-Sveriges subsystem, LFS, 2015.
6b] Mörkar Steven Nordin Johnny Lorentzen mögel och kloranisoler, LFS, 2015.

7] Mögellukt i miljonprogrammet – därför förbisågs klorfenolerna, Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift, Johnny Lorentzen Karolinska Institutet, 2016.
8] Acute Toxicity Definitions, ILO – International Labour Organization.
9] Astma mögel och fukt i hus tydligt relaterat, LFS, 2013.
10] Mögel-infektion i lungorna ger astma och astmaattack, LFS, 2013.
11] Både barn och vuxna får astma av fuktskador och mögel, LFS, 2016.
12] Mögelallergi – Allergi mot mögel, LFS, 2008.
13] Mögel i hus kan ge eksem och atopisk dermatit, LFS, 2016.
14] Mögel, bakterier och pentaklorfenol i hus kan orsaka cancer, LFS, 2013.

15] Cancer kan botas med medicin mot mögel, LFS, 2015.
16] Glutenintolerans vid inverkan av mögel samt mögelgift i hus, LFS, 2015.
17] MCS även benämnt TILT kan ges av mögel och pentaklorfenol, LFS, 2014.

18] Mögel – dess hälsoeffekter och symptom, LFS, 2006.
19] Vetenskapliga bevis – Mögel och sjuka hus skadar allvarligt, LFS, 2015.
20] MYCOMIX – Mögelgift farligare för barn än tidigare befarat, LFS, 2016.

21] Sjuka Hus – Blir du sjuk av ditt hus eller arbetsställe, LFS, 2005.
22] Mögel relaterat ämnen som hus forskning hälsa, LFS, 2001.
23] Toxic Effects of Indoor Molds, Committee on Environmental Health, American Academy of Pedriatics 1998.
24] Health Effects of Mycotoxins in Indoor Air: A Critical Review, Coreen A. Robbins et al., 2000.
25] Kompedium för miljötoxikologikurs på kemitekniklinjen, Avdelningen för Yrkes- och Miljömedicin, Universitetssjukhuset i Lund, sid. 95, Sjuka hus. Problematik/utredning/åtgärder, Hans Welinder, 2002.

26] Pollen bär mögel och bakterier – ger allergi mögelallergi, LFS, 2016.
27] Sjuka hus Är Gunilla Wieslander och Dan Norbäck tillförlitliga, LFS, 2013.
28] Inomhusklimatproblem fukt mögel miljömedicin sjuka hus, LFS, 2012.
29] Toxicity of airborne dust as an indicator of moisture problems in school buildings, Tirkkonen J et al., 2017.

30] Mögelgiftet Ochratoxin innehåller naturlig toxisk klorfenol, LFS, 2017.
31] Cancer relaterat mögel utreds inte Strömbackaskolan Piteå, LFS, 2016.
32] Klorfenoler i hus godkändes av SP Statens Provningsanstalt, LFS, 2016.
33] Kloranisoler är vanlig källa till lukt i hus, LFS, 2015.

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Akut toxisk effekt – Sjuka hus – mögel och klorfenoler”

 1. Tusen tack för att ni skriver om de omfattande hälsoproblem mögel kan ge. Allt jg läser stämmer, efter egen erfarenhet. Fått livet förstört efter jobbat i sjuka skolbyggnader i 12 år. Arbets-och miljömedicin konstaterade samband men sen ingen hjälp. Läkare både på hälsocentral och NUS lungor och Hud-avd. gav mig ingen hjälp trots svår ohälsa. De misstänkliggör och ifrågasätter. Försöker ta hjälp av alternativa men då arbetsplatsen sa upp mig efter åsamkat mig svår sjukdom har jag inte heller ekonomi att söka all hjälp jg skulle behöva. Tack för att ni går till botten med allt. Betyder mycket för en drabbad att någon kan beskriva på detaljnivå vad som händer i kroppen och hur det egentligen ser ut. TACK

  1. Ronnie Pileland

   Hej Caroline,
   Det värmer oss att höra din respons och att du har blivit behjälp av innehållet på sidan.
   Tusen tack från oss på Ljungby Fuktkontroll.

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Sorptionsavfuktare EvoDry RCF 20 G1 för krypgrunder och vindar
Acetec EvoDry RCF 20 G1 sorptionsavfuktare

Avfuktaren EvoDry RCF 20 G1

Acetec RCF 20 G1, är en effektiv sorptionsavfuktare som passar bra till avfuktning i krypgrund, kallvind, källare, garage, och förråd. Den är precisionsskapad för att avfukta optimalt i  utmanande förhållanden och bibehålla ett bra fuktklimat i olika utrymmen.

Läs mer »
Sorptionsavfuktare
Acetec EvoDry 12P sorptionsavfuktare

 

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

Acetec EvoDry 12P avfuktare tillverkas i Sverige och har genomgått en mycket seriös produktutveckling, vari energisnålhet, tillförlitlighet och hög avfuktningskapacitet är ledord.

Avfuktningstekniken baseras på sorptionsavfuktning, vilket är vinnande för hus i svenskt klimat. I synnerhet gäller det källare, krypgrund, vind, garage och lager, samt andra dylika applikationer.

EvoDry 12P är från fabrik utrustad med styrpanel vilken fungerar tillsammans med det system som kallas EDC-01. I avfuktarsystemet finns möjlighet att från annat rum justera in de fuktvärden man önskar som börvärde, samt också ställa avfuktningen i energisnålt läge.

 

t-koppling-avfuktare
Förgrening till avfuktare

OBS! Avfuktarens utblås är 125mm, lägg till förgrening till avfuktare Artnr. 900044 här så du kan koppla på 2st 100mm slangar.

Filter till avfuktare

Läs mer »
Mitsubishi VL-50 Miniventilation ventilationsaggregat

Ljudnivån är extremt låg på VL-50 miniventilation, med ner till otroliga 15 dB. Installationen är enkel då befintligt ventilationshål om 120 mm i vägg kan användas. Befintligt friskluftsintag kan därmed ersättas.

VL-50 har värmeåtervinning med upp till 85% verkningsgrad och drivs beroende på läge med enbart 4-15 W. För att den ska passa in på bästa sätt i ditt hem är montage möjligt både horisontellt och vertikalt.

VL-50 Miniventilation levereras med stickkontakt och rör för väggenomföring upp till 650mm. Luftflödet från 15-51 m3/h.

Läs mer »
Filter till acetec evodry pd/pd+
Filter Acetec Evodry PD+

 

Det är viktigt att byta filter två gånger per år eller efter behov i sin Acetec EvoDry PD avfuktare. På så sätt bibehålls avfuktningskapacitet och livslängd. Filtren vi tillhandahåller är ämnade att ge högsta möjliga luftgenomflöde samtidigt som dammpartiklar etc. över en viss storlek hindras från att dras in i avfuktaren.

Kontrollera gärna på förhand att det är rätt storlek på de filter som beställs.

Storlek 28,5 x 25,5 cm

 

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen