Astma mögel och fukt i hus tydligt relaterat

Astma kan utvecklas i sjuka hus

Efter att ha tagit del av mer än 200 rapporter inom ämnet från forskare världen över konstaterar vi att astma kan vara relaterat till skador av fukt och mögel i hus.

Svensk forskning visar att upp till 15% av nyutvecklad astma hos vuxna är knuten till miljöer som ligger inom vårt arbetsområde, d.v.s. sjuka hus.

Astma – Patologi

Astma är för den drabbade mycket jobbigt då stora svårigheter med andningen kan uppstå. Luftvägarna är hos en astmatiker inflammerade vilket leder till svullnad och liknelsen med att andas genom ett smalt sugrör gör att man som besvärsfri bättre kan förstå den som har astma. Vid astmaattack sker reaktion då allergen likt mögel eller annat som bakterier, kvalster och vidare möglets många metaboliter samt kanske också fler ämnen, gifter och gaser som frigörs vid fuktskada i hus andats in. Astamattacken kan vara allvarlig då ytterligare slemhinnesvullnad och spända muskler försvårar andningen.

Beskrivning hur astma påverkar luftvägarna, patologi

Vanligen skiljer man mellan allergisk astma och icke allergisk astma. Vid någon form av allergi är det utifrån kommande ämnen och partiklar, likt kvalster, mögel, pollen, fragment från djurpäls etc. som utlöser astman. Vid icke allergisk kan man inte spåra annars i kroppen typiska allergiantikroppar. Här tror man istället att ärftliga faktorer kan ha en mer uttalad roll.

Den nu sammantaget mycket gedigna forskning vi studerat pekar på att personer med allergi, t.ex. mögelallergi extra lätt kan utveckla astma eller att astman förvärras vid exponering i ett hus med mögel och fukt.

Mögel-exponering

Mögel som ses avge sporer, också kallat metaboliter
Vid fuktskada i hus är inte mögel den enda potentiella källan till astma, men vi känner idag till att möglet inte är harmlöst. Förutom mögelgift finns fler biotoxiska (bioaktiva) och allergiframkallande mögelmetaboliter att finna i hus där fukt fått grepp på ett mindre bra sätt.

Senast utgivna forskningsrapport vi fått kommer från USA där man via kvantifiering av mögel-DNA i hus tydligt kunnat utröna att de som bor i hus med mer mögel uppvisar markant högre frekvens av både astma och rinit. Läs mer i sammandrag;

“Higher environmental relative moldiness index values measured in homes of adults with asthma, rhinitis or both conditions.”

Vi kommer geografiskt mycket närmare än USA och Kalifornien i kopplingar mellan fuktskada, mögel och astma, då genom den svenske toppforskaren Dan Norbäck m.fl. som utfört en longitudinell studie som omfattade drygt sjutusen personer och deras hem. Här läggs bevis fram för koppling mellan de idag så vanliga skadorna i hus och luftvägssymptom hos vuxna. Projektet har tidigare visat på fler kopplingar, likt att barn kan fara illa av skadad vistelsemiljö och att lungfunktion nedsättes, särskilt hos kvinnor. Man har funnit att utvecklande av astma följer dos-respons, d.v.s. är vanligare ju mer omfattande fuktskada som finns samt mängden uppmätt eller okulärt upptäckbart mögel som funnits. Intressant med studien är att den sträcker sig över flera olika klimatområden i världen och att resultaten med astma överensstämmer, med vissa variationer t.ex. att man ser fler fall i områden med fuktigare och varmare klimat.

I rapporten som heter “Mould and dampness in dwelling places, and onset of asthma: the population-based cohort ECRHS” framläggs vikten av att förbättra arbetet med sanering av hus och byggnader eftersom man nu bättre än innan ser koppling mellan fukt, mögel, astma och andra hälsosymptom.

Avfuktare och luftrenare

Det är här då det gäller sanering vi förutom vår egen forskning handfast kommer in i bilden. Rent praktiskt möter vi samma bild som framkommer i denna artikel. Många som kontaktar oss berättar hur de blivit dåliga och t.o.m. drabbats av astma eller förvärrad astma då deras hus fått mögel. Vår egen kartläggning av skadebilden visar att hälsopåverkan kan ges även om det inte finns synliga mögelangrepp inne i bostaden, symptom kan uppstå även vid fuktskada i t.ex.:

Viktiga vapen (förutom mögelsanering som helhetsbegrepp där rivning och återuppbyggande av konstruktionsdelar och hela hus ingår) mot mögel är i vår arsenal avfuktare och föroreningsreducerande luftrenare. Detta har vi berättat om ganska omfattande och ingående på andra sidor. Just då det gäller astma och luftvägssymptom finns ytterligare tips att dela med dig som läsare.

Kvalster kan leda till astma och bekämpas med avfuktare och luftrenare

Överkänslighet mot kvalster och dess avföring etc. kan leda till försvårad astma. Dessa varelser trivs i fuktigare miljö där näring finns att hämta. Sängen är ett ställe. Här kan man förutom att hålla noggrann hygien dagtid se till att lämna täcket av, använda avfuktare och fotokatalytisk luftrenare för att kvalstren inte ska trivas så bra och att deras sekundära kontamination ska minskas. Förutom detta bör avfuktare också användas i övriga delar av huset där fukthalterna kan överskrida gränsvärden.

Vi har idag mycket positiv praktisk erfarenhet av att förebygga astma med hjälp av AirSteril luftrenare. Allt fler kunder har återkommit och berättat att deras astma blivit mycket lindrigare efter att de börjat använda luftrenaren. En nackdel var som i så många andra aggregat för luftrening att det tidigare fanns fläkt i alla AirSterils aggregat. De som var ljudkänsliga ville p.g.a. de fina resultaten använda luftrenaren i sovrummet, men kunde inte. Vi utvecklade därför en modell benämnd Silent, utan fläkt, som är ämnad för just sovrum eller rum där man vill ha det tyst kring sig. Riktigt intressant är att några hört av sig och berättat att de kunnat sluta med sin astmamedicin vid luftrening i sovrummet. Luftrenaren minskar halten av påverkande föroreningar i luften och kan därför lindra besvär av astma. Det finns idag också möjlighet att rena tilluften till hela huset genom ventilationsinkoppling av Luftrenare Vent.

För dig som vill läsa mer sammanfattande kring vad det finns för forskning inom området astma, fukt och mögel i hus hänvisar vi till rapport som är gratis att ladda ner i sin helhet: “Residential Dampness and Molds and the Risk of Developing Asthma: A Systematic Review and Meta-Analysis.”

Riktigt uppseendeväckande är i sammanhanget att en svensk forskare som varit framträdande vid Örebro Universitet dementerat att allergisk astma kan kopplas till fukt och mögel i hus. Mer om det under sidan inomhusklimatproblem.

Ytterligare kopplingar till astma har gjorts då man tittat på hur kroppens system för skydd och reglering mer ingående fungerar. Läs om mögel-barn-stress, samt också om mögel kopplat till sjukdom och inflammation.

Olika lungsjukdomar med vidare kroppsliga reaktioner och manifestationer kan bli följden av mögelexponering. Cystisk Fibros och Sarkoidos är två exempel.

Mögel blir allt vanligare både i luften vi andas och i den mat och dryck vi intar. Det är inte enbart via andningsvägarna som astma kan påverkas och induceras. Immunförsvaret byggs till del upp i mage-tarm. Blir tarmfloran negativt påverkad, t.ex. av mögelgift, så kan det få till följd att problem med andningsvägar och lungor uppstår. Läs mer om varför mögel blir allt vanligare. Fungicider skapar farligare mögel i mat, hus och människa. Fungiciderna och dess ämnesmässigt sett närliggande mediciner har skapat resistent mögel i fält vilket sprids i luften och även finns i hus. Resistensen utgör allt större hot särskilt emot dem som är immunnedsatta eller har någon typ av sjukdom likt astma. Lyckas möglet bli invasivt och medicinerna inte ger verkan kan det få dödlig utgång. Livshotande medicin-azol-resistent mögel i natur och hus.

Uppföljande artiklar om astma

Sex månader efter denna artikel framkommer ny information som klart kopplar mögel till astma genom olika kroppliga försvarsreaktioner.

Ytterligare nytt är svensk forskning inom projekten BETSI och BAMSE. Här konstateras med statistisk säkerhet att astma är vanligare hos både vuxna och barn som vistas i hus med mögel och fuktskada. Barn som under tidiga år exponeras löper större risk under uppväxten att utveckla astma. Både barn och vuxna får astma av fuktskador och mögel.

Banbrytande forskning visar att testosteronbrist medför ökat svar från immunförsvaret. Det kan innebära att kroppen överreagerar vid inandning av mögel och andra allergener, med följd att inflammation i lungorna orsakar astma. Testosteron skyddar mot mögel, astma och allergi.

Relaterat till astma är något som kallas AHR – Airway hyper-resposiveness. Forskning beskriver att barn som sensibiliserats för mögel kan få denna åkomma utan att det leder vidare till astma. AHR kan innebära att man vidare som vuxen far illa av olika lukter såsom parfymer, röklukt, avgaser o.s.v.. Vi får det till att mögel kan föranleda något som kallas miljöintolerans eller hyperreaktivitet. Mögel i hus ger miljöintolerans hyperreaktivitet AHR SHR

Möjligt är att mögelexponering under graviditet ökar barnets risk för att senare i livet drabbas av astma. Ny forskning flaggar för risken med prenatal infektion hos den blivande mamman. Det kan leda till en rad olika hälsoeffekter hos barnet. Mögel i hus förorsakar ohälsa hos gravida kvinnor och barn

En ny studie presenterad 2019 omtalar att man i Kina funnit tydlig överfrekvens av astma, rinit, allergisk rinit och väsande andning hos barn som över tid exponerats för hus med fuktskada, mögel och mögellukt. Ny studie – Fuktskada och mögel orsakar sjukdom hos barn

Sjuka hus kan leda till astma såväl hos barn som vuxna, s.k vuxenastma.
 
Ta del av grundläggande info. om varför det uppstår mögel i hus.
 
För att förebygga både utvecklande och förvärrande av astma bör det sett till olika påverkande  luftföroreningar med bra luftrenare ske en total koncentrationsreducering benämnd TKR i rumsluften.
 

2013-02-21
Uppdaterad 2019-06-10

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Få hjälp
Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Genom vår mångåriga erfarenhet har vi byggt upp kunskapen som finns inom området idag. Varsågod känn dig välkommen att boka

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Boka tid för konsultation. vi utför inte långa och ingående samtal via supporten och förbokad konsultation debiteras därför med 440 kr/