Sök

MYCOMIX – Mögelgift farligare för barn än tidigare befarat

0
(0)

Genom kontakt i Norge fick vi tips om MYCOMIX, ett forskningsprojekt om hur mögelgift (mykotoxin) bl.a. i barnmat påverkar barnens hälsa. (1a) Ytterligare projekt med samma namn har samtidigt med det norska gjorts i Portugal. Då vi lagt ned en hel del tid på att forska om mögel och mögelgifter rent allmänt samt gällande påverkanseffekter vid vistelse i sjuka hus, skulle det vara mycket intressant att ta del av slutrapporterna. Mail med förfrågan har därför skickats till flera av dem som stått bakom mycomixprojekten. Trots upprepade mail har inget svar alls givits.

MYCOMIX - Mögelgift skadar barn allvarligt

För att ta reda på vad man kommit fram till var enda alternativet att “gå bakvägen”, d.v.s. söka på Internet vad som gick att få fram kring projektet.

Det var lättare att söka fram uppgifter om Portugisernas forskningsinsats än norrmännens.

I korthet framgår att det är vanligt med mögelgift i aktuell barnmat. Mellan 2 till 7 olika gifter analyserades fram i de olika produkter man valt att testa. Var för sig överstegs inte gällande gränsvärden och bedömning gjordes att det inte skulle vara någon fara för hälsopåverkan. Då man tittade på sammantagna effekter gavs annan information. Här flaggas det för akut behov av nya gränsvärden, lagstiftning och kontrollstrategier. (2a,2b,2c)

Holistisk syn på mögel och mögelgift

Det finns flertalet aspekter att väga in då risk- och gränsvärden ska sättas, i synnerhet gällande barns exponering av mögel. Barn är känsligare än många vuxna eftersom de växer och utvecklas. De äter mer i förhållande till sin kroppsvikt, andas mer och dricker mer. Exponeringen för olika miljögifter och metaboliter från mögel, inbegripet mögelgift, ökar därmed. Barns immunförsvar, nervsystem, matsmältningssystem, reproduktionssystem etc. är under känslig utveckling och kan ta allvarlig oåterkallelig skada av för hög mögelgiftsexponering. (2a,2b,2c) Liksom hos vuxna och äldre kan det också hos barn variera hur känsliga de individuellt är för exponering. (3)

Det är inte bara genom intag av mat och dryck som mögelexponeringen sker. Luften utomhus innehåller säsongs- och områdesbetonat varierande mängder mögelmetaboliter. Därmed finns det även i inomhusluften. Här kommer vi in på vårt stora arbetsområde vilket är sjuka hus (4), där fuktskada eller vattenskada gjort att mögel (5) och bakterier (6) etc. börjat växa i och/eller på husets invändiga klimatskal. I skadade hus och skolor inandas barnen gifterna samtidigt som upptag också sker genom huden. Vidare sker upptag genom slemhinnor och lungor. Viktigt vid holistisk utgångspunkt är också att mögelgift m.m. som inandats sväljs varvid mage och tarm nås, där de olika mögelgifterna möts med de som följer oralt intag, vilket kan ge additiva effekter. (7)

Under senare tid, i jakten på förklaring av symtom och andra hälsoeffekter (8), har man börjat bruka holism för att få fram resultat. Med holism menas teorin att helheten är större än delarna. MYCOMIX är ett exempel på det nya sättet att tänka och testa. Vidare har vi sett allt fler forskare tänka i dessa banor och faktiskt komma fram till vetenskapliga belägg för att den totala mixen av mögelgift, bakteriegift och annat som avges från de mikrobiella angreppen och fuktskadade materialen har större skadeverkan och inflammationspotential än substanserna var för sig. (9)

Talande exempel för att mögelgift även kan ha additiv och förstärkande (adjuvant) effekt, vilken fungerar modulerande antingen gentemot kroppssystem eller de andra substanserna som man exponeras för, är att mögel vanligen finns på och i pollen där möglet fungerar som adjuvanter utlösande allergiska reaktioner då man inandas pollenkornen. (10) Vid inandning av mögelkontaminerat pollen sväljs en del av detta och når mage-tarm där additiv effekt kan ges. Allergi och mögelallergi är således ett begrepp där fullständig information inte når den som söker vården. (11)

Varningsflagg för mer mögel i mat

Motsvarigheten till Norska Veterinärinstitutet är SVA – Statens Veterinärmedicinska Anstalt här i Sverige. SVA lade 2013 fram fakta som omtalade att grisnäringen var i riskzon då man konstaterat att vissa mögelgifter var vanligt förekommande i spannmål. Samtidigt visades att halmen också var kontaminerad. (12,13)

Grisars känslighet mot olika toxiner brukar inom forskningvärlden jämföras med barns känslighet. Holistiskt kan vi spinna vidare på detta faktum inom begreppet sjuka hus. (4) T.ex. finns det i troligtvis mer än en miljon fritidshus, villor och fastigheter träskyddsmedel med idag förbjudna högtoxiska ämnen såsom klorfenoler. (14,15) Dåvarande Produktkontrollnämnden har i sitt beslut inför förbudet av klorfenolerna 1978-1979 dragit just parallellen mellan barn och grisar i förhållande till de toxiska ämnena. (16) Det går intressant nog att göra fler jämförelser och riskbedömningar då klorfenoler och mögel tillsammans eller var för sig kan ha likvärdiga och additiva immunförsvarsnedsättande effekter vid exponering. Det fick vi fram vid forskning om mögel och klorfenoler i hus kan förorsaka cancer. (17)

En mängd källor omtalar att mögel blir allt vanligare i fält och därmed också i mat och dryck. Olika processer såsom t.ex. förvaring och torkning ökar också mögel- och mögelgiftsmängden i den mat barn och vuxna intar. Vidare sker import av en del föda och dryck eller basprodukter som används till halv- och helfabrikaten. Det innebär att mögelgiftsmixen totalt blir mer omspännande då olika mögelarter trivs bättre i olika klimatzoner.

Nyare kunskap förtäljer att det finns något som kallas maskerade mögelgifter i växter och grödor. Växten kapslar in mögelgiftet som en skyddsåtgärd. Det finns ännu inga etablerade sätt att analysera maskerade mögelgifter. Därmed är vissa analyser som t.ex. Livsmedelsverket utför ej fullt ut tillförlitliga.

Klimatförändringar är en påverkande faktor till mer mögel i mat. Dock ser vi en potentiellt allvarligare faktor vilken är bruket av olika biocider och fungicider på fält och åkrar. De kemiska ämnena t.ex. Benomyl och Glyfosat (ingående i Roundup) har gjort mögel resistent och vidare tagit död på naturligt förekommande bakterier vilka i sin tur hämmat mögeltillväxt. Därmed har det skapats mer och farligare mögel, i mat, hus samt människa. (18) Ytterligare en gång går det här att applicera holism, då dessa bakteriehämmande ämnena delar sin egenskap med vissa mögelgifter. Den viktiga tarmfloran blir additivt utsatt samtidigt som möglet blir resistent mot allt fler mediciner som går under benämning antimykotika. Bakterieresistens rapporteras också, vilket totalt ger långtgående negativa hälsoeffekter.

Reduktionism mörkar verkligheten rörande mögelexponering

Vårt mål är inte att bli filosofiskt djupgående, men begreppet reduktionism måste absolut vägas in i den debatt som pågår gällande om mögel i hus och mat är skadligt eller ej. Såväl vissa svenska som utländska inomhusklimatforskare försöker bortförklara mögel, mögelgifter och klorfenoler etc. som orsak till hälsoeffekter, då mängderna av de olika individuellt analyserade metaboliterna samt emissionerna ej (enligt dem) ses kunna ge de symtom och sjukdomar som evidensmässigt så ofta uppstår hos dem som vistas i sjuka hus. Samtidigt försöker vissa forskare förklara att fenomenen beror på personliga och psykiska faktorer. Detta är inget annat än trångsynt reduktionism, vilken mer tjänar samhällets och individuella intressenters samt företags direkta ekonomiska krav, än lagar, paragrafer och barns samt vuxnas hälsa.

Ett exempel på reduktionism genom finslipad riskkommunikation anser vi f.d. överläkare Kjell Andersson i Örebro stå för. (19) Han har under många år informerat föräldrar till barn gående på förskola och skola där fukt- och mögelskador funnits, att några risker i princip inte förekommer och att man ej behöver vara rädd för mögel. Se exempel (20). Kjell Andersson gick kraftigt emot Lennart Larsson och Erica Bloom vid Lunds Universitet då de 2008 forskat fram att mögelgift var betydligt vanligare i fuktskademiljö än vad man tidigare befarat. (21) Kjell Andersson menade att de inte var läkare och därför inte kunde göra någon bedömning om hälsofaran. Samtidigt har Kjell Andersson i mail till mig berättat att hans team lagt ned stora summor för att kontrollera riskerna med de mängder mögelgift som Lunds Universitet kommit fram till var vanligt. Kjell skrev att de inte kunde finna några risker men hänvisade inte in till sin egen forskning, vilken vi inte heller kunnat finna.

Ytterligare påtagliga reduktionistiska exempel, som inom forskningssfären är kontaktmässigt sammanknutna till ovan Kjell Andersson, är de rön Johnny Lorentzen vid Karolinska Institutet tillsammans med bl.a. Steven Nordin vid Umeå Universitet utger. De menar att mögel och kloranisoler från klorfenoler inte kan skada genom toxisk verkan och att uppfattning om att så skulle vara är helt fel. Istället ska enligt dem hälsosymtomen uppkomma för att man blir rädd och orolig inför lukt som avges från fuktskadeområdena i huset eller fastigheten. De väljer att inte arbeta holistiskt utan enbart att lyfta fram enskilt ämne t.ex. kloranisoler, trots att det även handlar om andra cancerogena ämnen som mögelgift, furan och dioxin. Orden att mögel inte kan skada är ej motiverade utan löst utkastade i deras forskningsrapport, troligen för att styrka deras reduktionistiska psykologibudskap rörande klorfenoler och allmänt för att visa deras inställning till problemområdet sjuka hus. (22,23)

Informell reduktionism ser vi många exempel på, inte minst då det portugisiska teamet bakom MYCOMIX berättar om deras fynd relaterat till mögelgift i barnmat. De har lagt ut en kort informationsvideo som går att streama via YouTube. Informationen i videon berättar att risker endast föreligger vid högkonsumtion av barnmaten. (24) Annat viktigt och mer heltäckande framkom vid föreläsning som ägde rum 10 okt 2015 vid ASPOMM meeting “LOCAL MYCOLOGY MEETING“ i Lisbon. Inför fackfolk vägdes risk in på holistisk sätt, där man omtalar de olika exponeringsvägarna för hur mögel kan komma in i kroppen samt att mögel i hus ses som inverkande riskfaktor. (2a) Egendomligt tycker vi är, att de inte informerar likvärdigt till allmänheten.

Ytterligare reduktionism ser vi ske ute i fält där fler svenska konsulter stått till förfogande i kommunernas rådande och beslutande tjänst rörande fuktskadade skolor. Informationen som givits till föräldrarna är lugnande riskkommunikation och till kommunen ges rådet slentrianmässigt att de kan vänta viss längre tid med sanering eller utrymning inför rivning av aktuella förskolor eller skolor. Vidare informeras det om att i fall av något barn skulle uppvisa hälsoproblem under tidsfristen så ska barnet tas därifrån. Detta förhållningssätt får vi inte att stämma med vad som står omtalat i bl.a. Försiktighetsprincipen i Miljöbalken. Har därför bett om svar från konsulterna, som inte vill svara på frågorna. En av dem har vid möte med oss i stort sett sagt som det framstår vara, att man anpassar konsultutlåtandet utefter de objektiva förhållandena där kommunerna inte kan eller har pengar samt övriga resurser att göra snabb omställning för att skydda barnen. Pengar och objektivt förhållningssätt går därmed före subjekten, barnen och deras hälsa. Intressant är att en av dessa konsulter sagt om ovan nämnd Kjell Andersson att han valt sida, menande att han väljer att vara motståndare till att sjuka hus och mögel kan skada. (25,26)

Det finns många ämnen som tillsammans med varandra kan inverka mer negativt än de enskilda ämnena. Ytterligare projekt pågår varav ett är norska InflaMix – Inflammation By Mixtures, där högintressant information ges, vilken även berör mögel och mögelgift.

Ytterligare fakta och rapporter står att finna om Portugals MYCOMIX. Vissa rapporter är låsta och kan inte laddas ned eller läsas. Vi föreslår att du som är intresserad av att veta mer gör eget sök. (27,28)

Mycket enkelt men begripligt beskrivet har vi sammanfattat artikel om “kroppens toleransbägare” i förhållande till mögel och annat som barn utsätts för i fuktskademiljö. (29)

Intressant är att det parallellt med MYCOMIX-projekten på andra håll forskats om luktande ämnen från mögel, d.v.s. kolväten som är en annan typ av metaboliter vilka avges från mögel. En av de mest framträdande forskarna vid namn Joan W. Bennett har genom sina studier kommit fram till att de luktande ämnena är toxiska och hon har föreslagit att kalla dem Volatoxiner. (30,31)

Varningstecken har tidigare givits om att mögel i fält blir allt mer resistent och att resistensen ifråga inte bara utvecklas emot fungicider, utan även emot mediciner kallade antimykotika. Första konstaterade fallet av fatalt resistent mögel har nu knutits till den avlidne patientens hus och husets omgivning. De totala konsekvenserna av medicinresistent mögel kommer troligen att bli omfattande. Exakt hur detta kommer påverka barn i allmänhet är svårt att säga men barn är känsligare och måste därmed skyddas. (32)

Ämnet är i sig ordentligt komplext. Inte minst har vi förstått det i samband med fynd om att mögelgiftet Ochratoxin är en naturlig klorfenol. Det är nämligen så att klorfenoler tidigare brukats för träskydd i hus. Då mögel och bakterier börjar tillväxa metyleras klorfenolerna till kloranisoler som luktar starkt. De som bor i aktuella hus kan därmed exponeras för både naturligt och kemiskt framställda gifter. Mer om det står att läsa under referens (33). I senare forskning (2017) har man från Tyskland analyserat fram att bröstmjölk kan innehålla för hög koncentration av mögelgift, såsom Ochratoxin A. Här framhålls att gränsvärdet, kallat TDI Tolerable Daily Intake, inte är anpassat utefter mängden mögelgift som spädbarn tål. (34) Addera till detta fakta inom bl.a. projektet MYCOMIX, att det kan finnas flera källor till mögelgiftsexponering, likt i sjuka hus.

Visa av erfarenhet från vad som hänt efter tidigare presentation av avslöjande debattartiklar, har vi nu sparat materialet i de referenser som ligger externt nedan. Sådant material har nämligen relativt snabbt efter våra presentationer städats bort från Internet.

Vi vill fortsättningsvis se offentliga och ärliga uppgifter från alla parter. Det som nu sker är väldigt fult, inte minst mot våra barn som varken kan skydda eller försvara sig. Riskkommunikation får aldrig baseras på osanning eller uteslutande och modifikation av helhetsbegreppet. Vidare är det tråkigt att inte få något som helst svar från här aktuella forskare vid upprepad förfrågan om att få ta del av MYCOMIX-slutrapporterna.

Läs om forskningsuppföljningen som veterinärinstitutet färdigställt och presenterat 2019:

FUNtox forskning visar på okända skadeeffekter från mögel

Vi kämpar och forskar för barnens skull. Myndigheter vet mer än vad de vill säga och barn hamnar i kläm tack vare det. Viktigt är att skydda huset från fuktskador och mögel. Det leder ofelbart för vissa barn och vuxna till symtom och livslånga sjukdomstillstånd. Vi besitter såväl kunskap som lager gällande avfuktare, luftrenare samt ventilationslösningar och tjänster inom sanering.

2016-10-25
Uppdaterad 2020-04-30

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Referenser

1a) MYCOMIX – Effects of realistic mixtures of mould and mycotoxins on the immune system and assessment of human exposure, Veterinærinstituttet Norwegian Veterinary Institute, 2015.
2a) Syndromes associated with children exposure to mycotoxins and health risk assessment to multiple mycotoxins in infant foods, Paula Alvito 2015.
2b) MYCOMIX and risk assessment: a contribute to improve risk analysis, Paula Alvito et al.
2c) RISK ASSESSMENT OF PORTUGUESE CHILDREN DIETARY EXPOSURE TO CO-OCCURRING MYCOTOXINS IN PROCESSED CEREAL-BASED FOODS, Ricardo Assunção et al., 2015.
3) Högkänslig person kan drabbas hårdare av mögel, LFS, 2016.
4) Sjuka Hus – Blir du sjuk av ditt hus eller arbetsställe, LFS, 2005.
5) Mögel relaterat ämnen som hus forskning hälsa, LFS, 2001.
6) Actinomyceter – Jordbakterier även kallat mögelbakterier, LFS.
7) Glutenintolerans vid inverkan av mögel samt mögelgift i hus, LFS, 2015.
8) Mögel – dess hälsoeffekter och symptom, LFS, 2006.
9) Vetenskapliga bevis – Mögel och sjuka hus skadar allvarligt, LFS, 2015.
10) Pollen bär mögel och bakterier – ger allergi mögelallergi, LFS, 2016.
11) Mögelallergi – Allergi mot mögel, LFS, 2008.
12) Mögel i halm gissel för grisgårdar, SVA.
13) Fusarietoxiner i spannmål och halm, SVA.
14) Pentaklorfenol träskyddsbehandling få bort lukt i hus sjuka hus, LFS, 2013.
15) Klorfenoler i hus godkändes av SP Statens Provningsanstalt, LFS, 2016.
16) Produktkontrollnämndens förbud av pentaklorfenol 1978, LFS, 2015.
17) Mögel, bakterier och pentaklorfenol i hus kan orsaka cancer, LFS, 2013.
18) Fungicider skapar farligare mögel i mat, hus och människa, LFS, 2016.
19) Inomhusklimatproblem fukt mögel miljömedicin sjuka hus, LFS, 2012.
20) Expert undersöker skolluften, NT, 2015.
21) Mögelgift – Mycotoxin används som biologisk krigsföring, LFS.
22) Mögel och mögelgift – Varning för Mygel-Sveriges subsystem, LFS, 2015.
23) Mörkar Steven Nordin Johnny Lorentzen mögel och kloranisoler, LFS, 2015.
24) MYCOMIX – Exploring the toxic effects of mixtures of mycotoxins in infant food and potential health impact, Paula Alvito, 2016.
25) Sjuka hus Är Gunilla Wieslander och Dan Norbäck tillförlitliga, LFS, 2013.
26) Varning för Sveriges undantagstillstånd gällande sjuka hus, LFS, 2016.
27) MYCOMIX – Exploring the toxic effects of mixtures of mycotoxins in infant food and potential health impact: final report, Paula Alvito et al., 2015.
28) PTDC/DTP-FTO/0417/2012 Exploring the toxic effects of mixtures of mycotoxins in infant food and potential health impact, 2012-2015.
29) Mögel sjuka hus och kroppens toleransbägare, LFS.
30) Mögel kan genom 1-octen-3-ol förorsaka Parkinsons, LFS, 2013.
31) MVOC – Lukt från mögel bör klassas som toxisk, LFS, 2016.
32) Livshotande medicin-azol-resistent mögel i natur och hus, LFS, 2016.
33) Mögelgiftet Ochratoxin innehåller naturlig toxisk klorfenol, LFS, 2017.
34) Daily uptake of mycotoxins – TDI might not be protective for nursed infants, G.H. Degen et al., 2017.

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Cookie Policy (EU)

5 (1) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1 Inga röster än. Bli först med att lägga din

id06-logotype
Avfuktningsprojekt med ID06

0 (0) Ljungby Fuktkontroll – Din Partner för Säkra avfuktningsprojekt med ID06   Vad är ID06 och Varför Är Det Viktigt? ID06 – En Nyckel till Säkerhet och Effektivitet ID06 är en standard för identifikation

Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund
Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund

0 (0) Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund                       För att hantera luktproblem i krypgrunden finns det flera åtgärder att överväga, eftersom lukt ofta sprids

Produktexempel

Dantherm CDF 40-50-70 avfuktare

CDF 40, 50 och 70 från Dantherm avfuktar enligt kondensationsprincipen. Det innebär att en fläkt forcerar fuktbärande luft igenom en evaporator, vilket är ett kylelement där fukt kondenserar och droppar ned i en ränna och vidare ut via dräneringsslang. Den avfuktade luften leds vidare genom ytterligare ett element där återuppvärmning sker. Den torrare luften håller ca. fem grader högre temperatur än ingående fuktig processluft.

Avfuktarna är tillverkade med tanke på lång hållbarhet och energieffektivitet. Ytterhöljet är robust och tillverkat i pulverlackerad galvaniserad metall. Ovan nämnda element är epoxybehandlade för bästa möjliga korrosionsresitens.

Observera att Dantherm avfuktare är beställningsvara direkt från fabrik, varvid ångerrätt ej tillämpas.

Läs mer »

AirSteril PR-UV01

AirSteril PR-UV01 är avsedd att monteras i innertak. En innertaksplatta monteras bort och PR-UV01 fälls in. Luftrenaren kan sedan vara i drift som önskat.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen