Sök

Egenkontroll och Inspektion av Krypgrund

4.5
(17)

Det är av vikt att göra regelbunden kontroll över sin krypgrunds klimat och skick. Skaderisken är långt större än så och därför måste man utföra egenkontroll minst två gånger om året. Att anlita inspektör så ofta är inte ekonomiskt hållbart. Därför lägger vi nu ut denna guide som ingående beskriver vad man ska titta efter gällande krypgrund.

Med egenkontroll syftas på att husägaren själv har nödvändig kunskap om vilka grundförutsättningar som finns gällande riskkonstruktionen ifråga samt också vill och kan utföra det förebyggande arbetet.

Inspektion är när en sakkunnig entreprenör utför adekvat genomgång.

Vad man tittar på utanför krypgrunden

Här ses vatten på byggplasten i krypgrundVid snösmältning och regn kan marklutning in emot utrymmet medföra en hög fuktlast vilken innebär att fritt vatten rinner in och blir stående i grunden. Samma risk kan även uppkomma då lite djupare liggande mer hårda jord- eller lerlager samt berg lutar in mot grundmuren. Vissa aktörer inom branschen tipsar om att man ska göra hål i byggplast där lågpunkter finns för att vattnet ska kunna rinna ner i marken. Den lösningen rekommenderar vi inte vid återkommande översvämningar då fritt stående vatten i regel alltid förr eller senare orsakar stora mögelproblem. Detta kan istället åtgärdas genom dränering och/eller uppfyllnad av makadam.

Undvik matjord mot grundmuren så att fukt inte kan ansamlas där och då påverkar krypgrundens klimat. Samtidigt kan mögel i jorden och död växtlighet utanför utrymmet sprida både sporer och elak lukt in genom ev. ventilationsöppningar i både hus och krypgrund.

Takavvattningen ska säkerställa att regnvatten från taket förs bort antingen genom inkoppling till dränering, dagvattenbrunn, stenkista eller dylikt. Vi ser ofta att regnvatten kommande via stuprör orsakat sättningar av grundmurar då dessa under årens lopp underminerats. Detta gäller i synnerhet torpargrund med stensatt mur.

Träd kan skjuta in rotverket under eller genom muren och viss “sprängning” av denna kan därför ske. Rötterna kan ofta ses ytligt i krypgrunden. Ett omfattande rotverk kan vara svårt att ta bort. Samtidigt kan det innebära bildande av elak lukt samt mögel och hussvamp då trädet eller rötterna dött. Läggs byggplast på marken så ökar risken att dessa problem uppkommer. Rötterna sätter också igen befintlig dränering.

Kontroll bör ske hur högt grundvattennivån står under olika årstider. Grundvattnet kan periodvis ligga så högt att fritt stående vatten uppkommer i krypgrunden vars marknivå är lägre än omkringliggande mark. Det är vanligt i områden där många sommarstugor och fritidshus är uppförda då de för dessa husen attraktiva områdena ofta ligger nära hav eller sjö. Grundvattennivån varierar vanligen under årstiderna och kan under torrare perioder ligga på ett för krypgrunden säkert djup frånsett att hög grundvattennivå ökar fuktvandringen upp i utrymmet samt också kan kyla ner detta genom att vatten har en värmeavledande verkan.

Det finns olika yttre faktorer som gör att krypgrunden åt vissa väderstreck eller på lokalt förekommande platser blir kallare och fuktigare:

Trappor som är helmurade kyler ner i synnerhet om de ligger mer åt norr då de leder ut värme. Samtidigt kan fukt transporteras upp via trappan eller ner genom den vid regn och kondens. Syllen kan påverkas negativt av detta. Mögel kan också uppkomma där köldbryggan invändigt i krypgrunden bildas.

Luft-luft värmepumpar alstrar mycket kondensvatten som måste ledas bort likt regnvatten.

Platta på mark som angränsar till krypgrunder bildar ofta en köldbrygga varvid fukt ansamlas i mängd.

Altaner, särskilt isolerade sådana hindrar solens värmeinstrålning mot marken och husets grund. Problembilden kan om altanen ligger åt söder se likadan ut som åt norr varvid solen inte kommer åt att värma och därmed agera avfuktare. Närliggande hus och träd kan också föra med sig ett sådant fenomen genom den skuggande inverkan de kan utgöra.

Viktigt att kontrollera invändigt i krypgrunder

Observera att personlig säkerhet är viktig då det ofta förekommer mycket damm, mögel och mögelgift samt kanske även krossat glas, porslin och metallskrot i den äldre krypgrunden. Halvmask med partikelfilter 3 och oömma kläder samt knäskydd är därför bra att ha. Läs mer om hur halvmask skyddar mot mögel.

Till att börja med så bör inspektionslucka finnas så att man om möjligt fysiskt kan ta sig in i grunden och utföra regelbunden egenkontroll. Vid inspektion i samband med t.ex. överlåtelsebesiktning ges anmärkning på om krypgrunden ej är besiktningsbar. Ny inspektion måste sedan genomföras då tillträde beretts. I krypgrund eller torpargrund där marken ligger så nära golvbjälklag att man inte kan komma in bör inspektionskamera användas så att eventuella fukt- och vattenskador upptäcks. Att endast lysa in med ficklampa genom ventilationsöppningar betraktar vi ej som adekvat och tillräckligt då det är mycket lätt att missa skador eller påverkande faktorer som leder till sådana.

Finns inte tillräckligt med frihöjd för att krypa in går det sällan att få en god helhetsbild om hur skicket är eller om det finns några skador. Det kan av flera anledningar i sådant läge vara bra att antingen för hand gräva ur tillräckligt mycket av markskiktet eller ringa in slamsugningsbil för torrsugning av krypgrunden.

Fuktmätning med fuktkvotsmätare i krypgrundens blindbottenOm det är för fuktigt eller ej är svårt att avgöra utan att utföra fuktmätning. Vi har åtskilliga gånger blivit uppringda från husägare som menar att mögel inte kan uppkomma i deras krypgrund då den är så torr att gruset på marken dammar. Viktigt att veta är att sand och jord kan damma även om mängden fukt i materialet motsvarar 85% relativ fuktighet. Använd instrument som fuktkvotsmätare och hygrometer alternativt fuktlogger.

Läs mer här om specifika tips: Fuktmätning i krypgrund – Att mäta är att veta

Om man inte är tränad i ämnet så kan det vara mycket bra att utföra egenkontrollen steg för steg och gå igenom en sak i sänder.

Mögel på marken i krypgrund ska sanerasMarken ska vara väl städad från allt byggskräp och större delar av organiskt material som gammalt gräs, löv, rötter. Finns humusrik matjord eller illaluktande skikt kan det vara bra att ta bort detta innan byggplast läggs heltäckande ända ut till muren. I annat fall kan mögel uppkomma därunder och elak lukt vandrar då igenom plasten.

På bilden här ses vitmögel spritt över marken. När det tagits bort kan vanligt vägsalt eller saneringsvätska spridas ut för att avdöda eller hämma kvarvarande mögel. Vi har inspekterat krypgrunder där andra inspektörer godkänt tjocka lager av kutterspån liggande direkt mot mark, t.o.m. under byggplasten. De har då menat att spånen skulle tjäna som isolering. Denna typ av isolering avråder vi ifrån då den ofelbart över tid drar på sig problem, kanske i form av hussvamp då marken alltid innehåller mycket fukt. Riktig krypgrundsisolering är ett säkert alternativ.

Kvarlämnad gjutram invid grundmuren i krypgrundHär visas en gjutram eller kallad gjutform i marknivå intill grundmuren. Träet i denna är starkt rötskadat och svampar växer synligt. Lukt från angreppet kan förutom att vandra upp i huset också sätta sig djupt in i betongen varifrån det sedan sakta avges även då gjutformen avlägsnas. Särskilt i äldre krypgrund är det viktigt att gräva ner en bit intill murarna för att se om man med sand, jord eller mullbänk dolt gjutformar.

Under en period lades sand ovanpå byggplasten. För att kontrollera om rätt sorts plast finns lagd måste man därför gräva ner en bit i sanden. Är plasten svart så håller den ett sämre värde gällande ånggenomgångsmotstånd än dagens 0,2mm åldersbeständiga byggfolie och ska då ersättas med sådan. Den gamla tas bort eller perforeras först rikligt. Upptäcks mörkare fuktiga fläckar i sanden är det troligt att underliggande plastskikt är perforerat och sanden drar då upp fukt i krypgrunden. Byggplasten ska vara överlappad med minst 50 cm eller tejpad i överlappen för att fukt inte ska kunna leta sig vidare uppåt. Ingen spalt ska lämnas intill mur då fukt annars letar sig upp där.

Mögel ska inte finnas mot grundmurarnaGrundmuren ser här torr och fin ut men vid en närmare anblick ses mögel i form av vitmögel, vilket då ofta kan hittas även på marken och på blindbotten. Så här ser vanligtvis de första stadierna av mikrobiell tillväxt ut. Finns elak lukt i utrymmet så kan även förekomst av svartmögel och jordbakterier befaras.

Fyndet kan förväxlas med kalk och saltutfällningar som beror på mycket fuktgenomslag. Se bilden nedan:

Grundmurar kan tillföra mycket fukt till krypgrunderBilden här skvallrar om en dåligt fungerande eller icke befintlig dränering. Kraftigt fuktgenomslag får till följd att kalk och salt vandrar med fukten ut till ytan och fastnar där som en vit till vitgul eller gulbrun utfällning. Det är lätt att som lekman förväxla utfällningar som dessa med mögel. Ett knep kan vara att sätta tungspetsen till utfällningen för att känna om det smakar svagt salt. Utfällningarna är också fastare och inte så “fluffiga” som mögeltillväxt kan vara. Här stiger fukt upp så långt att syllen påverkas direkt negativt förutom att krypgrunden drabbas av ett allt för högt fukttillskott. Vissa saneringsfirmor rekommenderar att man klär in hela grundmurarna med byggplast. Det ska man passa sig för att göra då det kan leda till att fukten anvisas uppåt till rötbenäget trämaterial som syll och intill liggande blindbotten samt golvreglar. Läs även om vanligen hårt fuktbelastad kantbalk som grundmur.

På bilden ovan ser blocken av lättklinker i grundmuren intakta ut trots hög fuktlast. Om lättklinkern börjat falla sönder eller vittra, kan det bero på för hög koncentration av svavel i materialet. Under senare delen av 70-talet tillverkades sådana lättklinkerblock. Några år senare upptäcktes att det vid fuktinverkan fick materialet att svälla och gå sönder. Dränering och avfuktare kan stanna upp processen om skadorna i grundmuren inte gått för långt. Krypgrund med grundmur av lättklinker som vittrar sönder

Syllen som ligger ovanpå muren måste för full kontroll och säkerhet fuktmätas. Man bör ta med i beaktande att det under vintern och våren kan vara torrare i krypgrunden än under sommar och höst. Därför är det inte rättvisande att fuktmäta under den torrare säsongen. Syllen kan vara gömd in upp och bakom isoleringen samt blindbotten. Det är då viktigt att frilägga syllen på ett antal ställen för att konstatera att denna är frisk och inte håller för hög fuktkvot.

Det brukar vara som fuktigast åt norr i krypgrund då solen inte kommer åt att värma upp där. Undantag finns dock så bäst är att kontrollera åt alla väderstreck. Då syllen angränsar till uteluften blir den en köldbrygga som därigenom drar till sig smuts, fukt och mögelsporer.

Tryckimpregnerad syll kan börja lukta mycket kraftigt efter uppfuktning. Den typen av lukt avtar sedan inte på många år och letar sig vanligen upp i bostaden. Tryckimpregnering ses som svagt grön färg på trämaterialet. Tryckimpregnering hindrar till viss del röta men inte mögelangrepp. Syllen kan på ytan se fin ut men vara rötad invändigt. Stick med förslagsvis spetsen på en morakniv för att upptäcka invändig röta.

Blindbotten är inte separerad från grundmurenBlindbottenbrädorna ligger här dikt an mot betongen och kan därför lättare bli fuktangripna samtidigt som det tar längre tid innan de efter uppfuktning torkar ut. Allt trämaterial ska vila mot syllpapp och samtidigt ha möjlighet att avfuktas eller andas inåt krypgrunden sett. Istället för distans av betong ska det finnas distans av trä eller ännu bättre plast.

Blindbotten består vanligen av något trämaterial som råspont, träfiberskiva eller asfaltboard. Det finns också Erge-bjälklag i betong och krypgrunder som upp mot bjälklaget isolerats med cellplast. Vid mindre angrepp av mögel kan det vara svårt att okulärt upptäcka.

Isolering och blindbotten med mögelskada p.g.a. fuktKrypgrunden till vänster såg i stort ut att vara i relativt gott skick. Nedåtbuktande träfiberskivor visade på att det vid något tillfälle eller periodvis varit rejält fuktigt i utrymmet. Vid borttagande av skivorna upptäcktes mikrobiellt angrepp både på ovansidan av fiberskivorna samt på och i isoleringen i golvbjälklaget. Det är viktigt att utföra egenkontrollen eller inspektionen mycket noga då mögel kan vara dolt. Cellplast som blindbotten kan medföra att det finns dolda mögelskador ovanför denna. Syllarna kan inte andas inåt krypgrunden, så därför kan cellplastisoleringen sekundärt medföra stora skador.

Isoleringen i denna krypgrund har blivit så fuktig och tung att den rasat nedI denna krypgrund har problemen eskalerat så pass att blindbotten givit vika och isoleringen har trillat ner. Nedhängande eller liggande mineralull exponeras  för väta och eftersom den innehåller ureaoljor fungerar den som drivbänk för olika mögelarter. Här ses också äldre typ av mindre bra byggfolie som avslutats en bit innan krypgrundens vägg. Denna lösning är förlegad och insatta personer avråder från sådan läggning. Istället lägger man en bit upp på väggen för att inte leda vatten uppåt.

En isoleringstyp som ger obehagliga associationer till hussvamp är karbamidskum.

Gällande ventilationen i utrymmet så hänvisar vi till sidan som behandlar ventilation av krypgrund.

Vissa krypgrunder är uppförda på plintar och har därför rasskydd som hindrar utanförliggande jord eller dräneringsmassa att falla in.

Fukt aktiverar inte bara mögel, lukt och röta utan tilltalar även ett antal skadeinsekter som kan orsaka skador för stora belopp. Det är viktigt att kunna upptäcka sådana insekter i tid och framförallt kunna förebygga problemen ifråga.

Läs även om besiktning och fördjupad undersökning i krypgrund.

Uppdaterad 2020-01-21

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.5 / 5. Antal röstande 17

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

8 reaktioner på ”Egenkontroll och Inspektion av Krypgrund”

 1. Hej, vårt hus är byggt på torpargrund i mitten på 1800-talet. Grunden låg, ca 2 dm från marknivån och täckt med något som liknar cement.. Det finns bara en ventil i grunden. På ett ställe fanns tidigare en öppning mellan stenarna, som nu satts igen med cement för att skydda mot att skadedjur tar sig in. Min undran är om det behövs mer ventilation i grunden? Huset är ouppvärmt på vintern. Används 3-4 månader sommartid.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Karin,

   Gällande ventilation i krypgrund och torpargrund så kan avsaknad av sådan i vissa lägen vara förödande. Likadant kan befintlig ventilation leda till skador av rötsvamp, mögel, bakterier och lukt. Stängda ventilationshål leder inte bort fukt som kommer in via marken, grundmurar och otätheter. Öppen leder in fukt, särskilt under sommartid då fukthalten i luften ute är hög. Således kan ventilation bli moment 22. Hur man än gör finns risk. Därför är det av högt värde att genomföra inspektion och egenkontroll genom fuktmätning. Det innebär att man via trådlös hygrometer och/eller fuktkvotsmätare kontinuerligt kontrollerar så att fuktvärdena inte stiger upp över riskvärden. I luft räknas 75% relativ fuktighet som riskvärde, medan 16-17% räknas i material såsom trä, syllar, reglar etc. Rent generellt innebär det risk för mögelskada att kallställa ett hus under svalare årstid. Även krypgrund och torpargrund kan påverkas då det inte läcker ned avfuktande värme i golvbjälklaget.

   Mvh LFS

   1. Hej LFS, med en låg torpargrund, ska man då hålla inne mätaren för att mäta luftfuktigheten? Antar att det blir missvisande att ställa den på backen?

    1. Ljungby Fuktkontroll

     Hej Karolina,

     Mot marken är det oftast fuktigare än en bit upp mot blindbotten till. Ett undantag kan vara om det bildats kondens som hänger i droppar mot taket i krypgrunden. När man gör en kontroll och fuktmätning är det bra att mäta upp mot det konstruktionsvirke som ska vara torrt tillräckligt för att inte kunna skadas av mögel etc. Sker mätningen mot eller precis ovanför marken ges högre värden vilket blir missvisande.

     Fuktkvotsmätare sticker man in i trä för att mäta fuktkvot och hygrometer används för att kontrollera relativ luftfuktighet.

     Mvh LFS

 2. Tack för bra info! Jag står i begrepp att lägga plast på marken i krypgrunden för att försöka få ner fuktigheten. Det är ganska lättjobbat, bra höjd, rent, ett hyfsat plant, ordentligt lager makadam. Men, det finns ju hur många varianter av plast som helst. Vad borde jag välja? Vanlig åldersbeständig byggplast? Tips mottages tacksamt.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Peter,

   Tack för din fråga. Det är trevligt att få in frågor via vår nya sida och kommentarsfunktion eftersom det kan hjälpa så många fler än om mail skickas. Det är viktigt att lägga byggplast också kallat byggfolie mot marken i krypgrund. Innan man gör det är det bra att städa marken och även strö ut vägsalt om man inte kan få bort allt organiskt material. Ca. 4kg vanligt salt per 10kvm yta räcker. När du har makadam är det möjligen av mindre vikt. Däremot kan det vara bra att lägga ett lager geotextil/markväv av någon billigare variant för att skydda byggplasten från att gå hål på när man kravlar runt i krypgrunden. Geotextilen ska läggas mellan makadamen och byggplasten. Till din fråga… 0,2mm ålderbeständig byggfolie är fullt tillräcklig. Den ska överlappas ca. 40-50cm eller tejpas i skarvarna. Viktigt är att det inte läcker mellan våderna för det blir då till en slags skorsten där fukt kommer upp och kan påverka krypgrunden negativt. Läggning sker ända intill grundmur eller en bit upp. Dock inte hela vägen upp då det kan leda fukt upp i övre delen av grundmuren eller kantbalkarna.

   Mvh LFS

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej L-G,

   Tack för kommentaren. Det finns även länkar i texten till fördjupad information om krypgrunder och därtill relaterat.

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Dantherm CDF 40-50-70 avfuktare

CDF 40, 50 och 70 från Dantherm avfuktar enligt kondensationsprincipen. Det innebär att en fläkt forcerar fuktbärande luft igenom en evaporator, vilket är ett kylelement där fukt kondenserar och droppar ned i en ränna och vidare ut via dräneringsslang. Den avfuktade luften leds vidare genom ytterligare ett element där återuppvärmning sker. Den torrare luften håller ca. fem grader högre temperatur än ingående fuktig processluft.

Avfuktarna är tillverkade med tanke på lång hållbarhet och energieffektivitet. Ytterhöljet är robust och tillverkat i pulverlackerad galvaniserad metall. Ovan nämnda element är epoxybehandlade för bästa möjliga korrosionsresitens.

Observera att Dantherm avfuktare är beställningsvara direkt från fabrik, varvid ångerrätt ej tillämpas.

Läs mer »
CDT dränering

Dräneringspump för anslutning till Dantherm avfuktare modell CDT 30-60. OBS! Passar ej till Dantherm CDT 90. Dräneringspumpen har lyftkapacitet om max. 3 meter. 10 meter dräneringsslang medföljer.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen