Mögel i krypgrund kan vara dolt

Denna sidan ingår i vår information om hur man på bästa sätt utför egenkontroll i krypgrunder och torpargrunder.

Det är viktigt att vara noggrann vid en inspektion och fuktmätning i krypgrund. Det är annars ibland lätt att missa angrepp av mögel. Mögelangrepp kan finnas redan innan det för blotta ögat (okulärt) syns. Det är inte heller säkert att det icke synliga angreppet ifråga luktar, vilket i sin tur beror på många sammanhängande faktorer. Vissa mögelarter alstrar ingen eller mycket lite lukt samtidigt som de aktuella tillväxtförhållandena också har inverkan.

Krypgrund med mer eller mindre dolt mögel

Vid en första anblick såg vår inspektör att det varit för fuktigt i denna krypgrund genom att skivorna i blindbotten buktade nedåt. När skivorna blir för fuktiga så slår de sig av tyngden. Över skivorna i blindbotten samt i isoleringen fanns en betydande mikrobiell skada.

Mögel fanns dolt ovanför blindbotten i krypgrunden.

Om mer ingående kontroll inte gjorts i denna krypgrund kunde ett större dolt mögelangrepp missats.

Viktigt är här att ta reda på hur omfattande skadan är genom att även titta ovanför isoleringen.

S.k. svartmögel kan alstra mögelgift och isoleringen bör därför bytas ut. Detsamma gäller vitmögel.

Blindbottenskivorna i masonit hade här satts med den skrovliga sidan nedåt krypgrunden och den mer släta ytan uppåt. Materialet i skivorna har uppenbarligen bundit fukt i isoleringen, som sedan inte kunnat torka ur tillräckligt fort för att omöjliggöra skadan. I regel gäller det att man inte bygger med raffinerat material i ett kallutrymme utan avfuktare då raffinerat material inte har bra motstånd emot mögel. För mer ingående förklaring läs mer om råspont.

Mögel på ovansidan av blindbotten

På ovansidan blindbottenskivan syns ett vitare mer mjöligt fynd. Det tyder på att det periodvis varit så fuktigt i denna krypgrund att kondens fällts ut mot blindbotten så att skivorna absorberat och bundit fukten över tid. Misstänks hussvamp bör man tillkalla professionell saneringsfirma för vidare undersökning och åtgärder.

Att enbart sätta in avfuktare utan kompletterande mögelsanering och byte av angripet material rekommenderas här ej.

Var noga med att skydda dig själv från möglets sporer, gifter och gaser genom att använda halvmask med partikelfilter 3 vid inspektion, fuktmätning och vidare arbete i utrymmen där förekomst av mögel kan finnas, såsom t.ex. krypgrund och vind etc.

Sågspån har lämnats mellan blindbotten och isolering. Risk för mögel och hussvamp ökar då.

Under byggnationen hade man slarvat genom att lämna mycket sågspån mellan skiva och isolering.
Det är mycket viktigt att noga städa ur krypgrunder från så mycket organiskt material inkluderat byggspill som möjligt.

Sågspånet kunde i en förlängning här utgjort grogrund för husvamp.

Mellan blindbottenskiva och isolering kan det bildas ett för mögel mycket gynnsamt klimat då fukt tillåts att ansamlas där utan möjlighet för snabb uttorkning. Värmestrålning från bostaden höjer temperaturen så att ett gynnsamt s.k. mikroklimat uppkommer. Denna problematik är relativt vanlig i såväl torpargrund såsom modernare krypgrund.

Ytterligare exempel på dolt angrepp av mögel är när man endast okulärt kan upptäcka vitmögel och samtidigt känna elak lukt i utrymmet. Vid detta scenario bör man leta ingående efter svartmögel då det kan vara de i begreppet svartmögel ingående arterna som astrar mögellukt. Aktinomyceter som är en form av mindre visuellt synlig mögelbakterie kan också orsaka stark lukt i krypgrunden. Denna återfinns ofta i marken och kan sprida luktsmitta till resterande delar av utrymmet samt upp i bostaden.

Relaterad kunskap finns under sidan som behandlar fenomenet att mögel i krypgrund och vind är negligerat.

För att kunna hindra tråkiga skador är fuktmätning väldigt viktigt att genomföra löpande eller högst regelbundet. Fuktmätning i krypgrund – Att mäta är att veta

Uppdaterad 2019-05-13

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd